МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Н А К А З

16.08.2004 N 19

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 вересня 2004 р.

за N 1080/9679

Про внесення змін і доповнень до Правил охорони життя людей на водних об'єктах України

Відповідно до Указу Президента України від 21 листопада 2003 року N 1328 "Про вдосконалення управління у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" було створено Державну спеціальну (воєнізовану) аварійно-рятувальну службу МНС України (далі - ДСВАРС МНС України), до складу якої увійшла Державна пошуково-рятувальна служба на водних об'єктах МНС України (далі - ДПРСВО МНС України) як складова частина ДСВАРС МНС України. Функції та обов'язки ДПРСВО МНС України перейшли до ДСВАРС МНС України як правонаступниці.

У зв'язку з необхідністю відображення зазначених змін у Правилах охорони життя людей на водних об'єктах України, затверджених наказом МНС України від 03.12.2001 N 272, зареєстрованих у Мін'юсті України 01.02.2002 за N 95/6383, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни і доповнення до Правил охорони життя людей на водних об'єктах України, затверджених наказом МНС України від 03.12.2001 N 272, зареєстрованих у Мін'юсті України 01.02.2002 за N 95/6383, що додаються.

2. Начальнику Державної спеціальної (воєнізованої) аварійно-рятувальної служби МНС України Радецькому Й.І. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у визначений законодавством термін.

3. Заступнику начальника управління - начальнику загального відділу управління документального забезпечення та з питань звернень громадян Департаменту стратегічного планування та моніторингу Свинцовій В.І. у 10-денний термін після державної реєстрації цього наказу забезпечити його тиражування та надсилання Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Чучковського В.М.

Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Державної прикордонної служби України -
директор Департаменту
охорони державного кордону
генерал-полковник
Головний державний санітарний
лікар України,
Перший заступник
Міністра охорони здоров'я
Держнаглядохоронпраці України
Заступник голови
Міністерство охорони здоров'я України
Перший заступник Міністра
Г.В.Рева

П.А.ШишолінО.В.Лапушенко

О.П.Семко

О.М.Орда

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

16.08.2004 N 19

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 вересня 2004 р.

за N 1080/9679

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ

до Правил охорони життя людей на водних об'єктах України ( z0095-02 )

1. У тексті Правил:

1.1. Назву "Державна пошуково-рятувальна служба на водних об'єктах" та абревіатуру "ДПРСВО" в усіх відмінках замінити на назву "Державна спеціальна (воєнізована) аварійно-рятувальна служба МНС України" та абревіатуру "ДСВАРС МНС України" у відповідних відмінках.

1.2. Слово "Держкомкордон" в усіх відмінках замінити словами "Державна прикордонна служба України (далі - Держприкордонслужба)" у відповідних відмінках.

1.3. Слова "Головна інспекція на водних об'єктах ДПРСВО" в усіх відмінках замінити словами "структурний підрозділ ДСВАРС МНС України, на який покладено виконання профілактично-наглядових функцій щодо безпеки на водних об'єктах" у відповідних відмінках.

1.4. Слова "інспектор ДПРСВО" в усіх відмінках замінити словами "працівник підрозділу ДСВАРС МНС України (інспектор)" у відповідних відмінках.

2. У підпунктах 1.4 та 1.6 перед словом "прикордонних" помістити слово "контрольованих", а в кінці підпункту 1.6 доповнити: "та постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.98 N 1199 "Про контрольовані прикордонні райони".

3. У підпункті 1.7 слова "Прикордонних військ" замінити словом "Держприкордонслужби".

4. У підпунктах 2.5 та 6.5 останній абзац викласти в такій редакції:

"Право на обстеження дна акваторії пляжу (місця масового відпочинку населення на воді) та видачу відповідного акта мають водолази-професіонали підрозділів, що пройшли атестацію та реєстрацію у МНС України (крім відомчих пляжів ВМС та Держприкордонслужби)".

5. У підпункті 3.2 слово "парамедика" замінити словами "що дає право на надання першої медичної допомоги".

6. Підпункт 3.4 у кінці доповнити словами " місце масового відпочинку (пляж)".

7. У підпункті 6.5 слово "свай" замінити словом "паль".

8. Підпункт 7.5 доповнити абзацом такого змісту:

"Мінімальна кількість рятувальних засобів на будь-якому маломірному плавзасобі має бути такою: рятувальні нагрудники (жилети) - на кількість осіб, які перебувають у плавзасобі; рятувальні круги із плаваючою линвою 15 м із розрахунку 1 круг на 4 особи, але не менше одного на плавзасіб".

9. В абзаці третьому підпункту 8.3 пункту 8 слово "спеціаліста" замінити словом "фахівця", слово "водолаза" замінити словами "водолаза-інструктора".

10. Підпункт 8.6 викласти у наступній редакції:

"8.6. До використання допускаються апарати, попередньо перевірені в роботі, при наявності аналізів повітря в апаратах та в компресорах, якими вони набивались. Під час перевірки необхідно керуватись чинним законодавством, яке регулює безпеку праці на водолазних роботах. Особлива увага звертається на термін чергового технічного огляду апаратів, який проводиться щороку, та повітряних балонів, який проводиться не менше одного разу на 5 років".

11. У пункті 11:

підпункт 11.2 доповнити реченням "Слід пам'ятати, що морський лід набагато слабкіший за прісноводний";

у підпункті 11.7 слово "цілиною" замінити словами "ділянкою, вкритою сухим снігом";

підпункт 11.11 після слова "ділянки" доповнити словами "з метою привернення уваги до небезпеки за огорожею та перешкоди вільного підходу до вирубаної ділянки (виставляється не ближче 1,5 м до неї), додатково виставляти таблички з написом "ОБЕРЕЖНО, ОПОЛОНКА!" великими літерами, які можливо було б прочитати з берега або за 50 м від них";

у підпункті 11.12 слова "на кінці" замінити словами "з одного краю та петлею з іншого", слово "кола" замінити словом "круги".

12. Доповнити пункт 12 новими абзацами такого змісту:

"Ці правила не можуть охоплювати всі місцеві особливості небезпеки на воді, оскільки різні водойми або їх ділянки можуть мати різні гідрологічні особливості (море, озеро, річка, ставок, течія, вир, водоспад тощо) та різний вплив метеорологічних (погодних) умов на них (паводок, згінно-нагінні явища тощо). Зважаючи на це, органи місцевого самоврядування з метою поліпшення збереження життя людей на водоймах у своєму регіоні можуть розробляти свої місцеві правила з урахуванням місцевих особливостей водних об'єктів та видавати регіональні правила.

Такі регіональні правила не повинні скасовувати жодного з пунктів або вимог цих Правил чи входити у протиріччя з ними і, перед виданням, мають бути погодженими з ДСВАРС МНС України, а у контрольованих прикордонних районах і з Держприкордонслужбою".

13. У додатку 1:

в абзаці другому розділу "Використання човна" прийменник "на" замінити прийменником "у";

у кінці четвертого абзацу розділу "Серцево-легенева реанімація" слово "водорослів" замінити словом "водоростей".

14. Правила доповнити додатком 2 "Паспорт на відкриття і функціонування пляжу (пункту прокату)" (додається), у зв'язку з цим додатки 2-4 вважати додатками 3-5.

Начальник сектору водних
об'єктів Державної
спеціальної (воєнізованої)
аварійно-рятувальної служби
МНС України
Л.В.Лозовський

Додаток 2

до Правил охорони життя

людей на водних об'єктах

України

__________________________________________________________________
міськ(рай)держадміністрація ______________________________ області

ПАСПОРТ

НА ВІДКРИТТЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЛЯЖУ (ПУНКТУ ПРОКАТУ)

 Комісія _________________________________________________________
 держадміністрації рішенням від "__" __________ 200___ року N ____
 ДОЗВОЛЯЄ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЛЯЖУ (ПУНКТУ ПРОКАТУ)
 з "___" ____________ 200__ року
 до "__" ____________ 200__ року.
 1. Назва пляжу (пункту прокату) _________________________________
__________________________________________________________________
 2. Власник пляжу (пункту прокату) _______________________________
__________________________________________________________________
 3. Юридична адреса власника _____________________________________
__________________________________________________________________
 4. Підпорядкованість ____________________________________________
__________________________________________________________________
 5. Кількість місць (не більше) __________________________________
 Готовність пляжу:
 берегова частина ________________________________________________
 акваторія _______________________________________________________
 підводна частина ________________________________________________
 ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ
 Відповідність обладнання і  умов  вимогам,  які  вимагаються
 контролюючими органами, про що свідчать підписи представників
 контролюючих органів.
 Голова комісії з відкриття оздоровчих установ ___________________
__________________________________________________________________
 "___" ______________ 200___ р.
 Заступник голови міськ(рай) держадміністрації ___________________
__________________________________________________________________
 "___" _______________ 200___ р.
 М. П.
 ПОГОДЖЕНО:
 1. Представник санітарно-епідеміологічної служби
 2. Представник Державної спеціальної (воєнізованої)
  аварійно-рятувальної служби МНС України
 3. Представник Держрибінспекції Укрдержрибгоспу
 4. Представник Міністерства охорони навколишнього
  природного середовища України
 5. Представник Державного комітету
  України по водному господарству
 6. Представник Української державної
  інспекції Регістру і безпеки судноплавства
 7. Представник Держприкордонслужби України
  (у контрольованих прикордонних районах)