Конвенція

про безпеку та гігієну праці у будівництві N 167 (укр/рос)

Генеральна конференція Міжнародної організації праці,

що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро праці та зібралася 1 червня 1988 року на свою сімдесят п'яту сесію,

беручи до уваги відповідні міжнародні конвенції та рекомендації з праці і, зокрема, Конвенцію та Рекомендацію 1937 року про техніку безпеки в будівництві993_308, Рекомендацію 1937 року щодо співробітництва у справі запобігання нещасним випадкам у будівельній промисловості993_085, Конвенцію993_116 та Рекомендацію 1960 року про захист від радіації993_019, Конвенцію993_064 та Рекомендацію 1963 року про забезпечення машин захисними пристроями993_097, Конвеннцію993_147 та Рекомендацію 1967 року про максимальний вантаж993_180, Конвенцію993_162 та Рекомендацію 1974 року про професійні ракові захворювання993_098, Конвенцію993_051 та Рекомендацію 1977 року про виробниче середовище (забруднення повітря, шум та вібрація)993_174, Конвенцію993_050 та Рекомендацію 1981 року про безпеку та гігієну праці993_075, Конвенцію993_042 та Рекомендацію 1985 року про служби гігієни праці993_072, Конвенцію993_041 та Рекомендацію 1986 року щодо азбесту993_304 і переглянутий 1980 року перелік професійних захворювань993_280, наведений у додатку до Конвенції 1964 року про допомоги у випадках виробничого травматизму993_306,

ухваливши прийняти ряд пропозицій стосовно безпеки та гігієни праці в будівництві, що є четвертим пунктом порядку денного сесії,

вирішивши надати цим пропозиціям форми міжнародної конвенції,

ухвалює цього двадцятого дня червня місяця тисяча дев'ятсот вісімдесят восьмого року нижчеподану Конвенцію, яка може називатися Конвенцією 1988 року про безпеку та гігієну праці в будівництві.

Розділ I. Сфера застосування та визначення


Стаття 1

1. Ця Конвенція охоплює всі види будівельної діяльності, а саме: будівництво, цивільне будівництво, монтажні й демонтажні роботи, куди входять будь-які процеси, операції або транспортування на будівельному майданчику, від підготовки майданчика до завершення об'єкта.

2. Член Організації, який ратифікує цю Конвенцію, може, після консультації з найбільш представницькими організаціями заінтересованих роботодавців і працівників, де такі є, вилучати зі сфери застосування Конвенції або зі сфери застосування деяких її положень окремі галузі економічної діяльності чи окремі підприємства, щодо яких виникають особливі проблеми суттєвого плану, за умови забезпечення безпечного і здорового робочого середовища.

3. Ця Конвенція охоплює також осіб, що працюють не за наймом, визначених, як такі в національних законодавстві або правилах.


Стаття 2

Відповідно до мети цієї Конвенції:

a) термін "будівництво" охоплює:

i) будівельні роботи, серед них земляні роботи й спорудження, конструктивні зміни, реставраційні роботи, капітальний і поточний ремонт (куди входять чистка й пофарбування) та знесення усіх видів будинків чи будівель;

ii) цивільне будівництво, куди входять земляні роботи й спорудження, конструктивні зміни, капітальний і поточний ремонт та знесення, наприклад, аеропортів, доків, гаваней, внутрішніх водяних шляхів, гребель, захисних споруд на берегах річок і морів та поблизу зон обвалів, автомобільних доріг і шосе, залізниць, мостів, тунелів, віадуків та об'єктів, пов'язаних з наданням послуг, таких як комунікації, дренаж, каналізація, водопостачання й енергопостачання;

iii) монтаж та демонтаж будов і конструкцій з елементів заводського виробництва, а також виробництво збірних елементів на будівельному майданчику;

b) термін "будівельний майданчик" означає будь-який майданчик, де здійснюються будь-які процеси або операції, зазначені в пункті a);

c) термін "робоче місце" означає будь-яке місце, де працівники повинні перебувати або куди вони повинні направлятися для виконання своєї роботи і яке перебуває під контролем роботодавця, як він визначений в пункті e);

d) термін "працівник" означає будь-яку особу, що працює в будівництві;

e) термін "роботодавець" означає:

i) будь-яку фізичну або юридичну особу, що використовує працю одного або більше працівників на будівельному майданчику; і

ii) залежно від обставин, генерального підрядчика, підрядчика або субпідрядчика;

f) термін "компетентна особа" означає особу, котра має належну кваліфікацію, наприклад, відповідну підготовку, достатні знання, досвід та навички для безпечного виконання конкретної роботи. Компетентні органи влади можуть визначати відповідні критерії для призначення таких осіб та обов'язки, що їх повинні виконувати такі особи;

g) термін "засоби підмощування" означає будь-яку тимчасову конструкцію, стаціонарну, підвісну або пересувну, та її опорні компоненти, котрі використовуються як опори для розміщення людей і матеріалів або для забезпечення доступу на будь-яку таку конструкцію і котрі не є "підіймальним механізмом" згідно з визначенням, наведеним у пункті h);

h) термін "підіймальний механізм" означає будь-який стаціонарний або пересувний механізм, що використовується для піднімання чи опускання людей чи вантажів;

i) термін "підіймальне обладнання" означає будь-яке обладнання або такелаж, за допомогою яких вантаж може бути прикріплено до підіймального механізму, але які не є невід'ємною частиною підіймального механізму чи вантажу.

Розділ II. Загальні положення


Стаття 3

З найбільш представницькими організаціями зацікавлених роботодавців і працівників проводяться консультації щодо заходів, яких слід ужити для здійснення положень цієї Конвенції.


Стаття 4

Кожний член Організації, який ратифікує цю Конвенцію, зобов'язується, що він на підставі оцінки можливих ризиків для безпеки та гігієни праці ухвалить і зберігатиме чинними законодавство або правила, котрі забезпечують застосування положень Конвенції.


Стаття 5

1. Законодавство і правила, ухвалені на виконання вищезазначеної статті 4, можуть передбачати їхнє практичне застосування за допомогою технічних норм чи збірників практичних правил, або інших відповідних методів, що відповідають національним умовам та практиці.

2. Здійснюючи положення вищезазначеної статті 4 та параграфа 1 цієї статті, кожний член Організації належним чином враховує відповідні норми, ухвалені визнаними міжнародними організаціями в галузі встановлення норм.


Стаття 6

Відповідно до процедур, визначених національними законодавством чи правилами, вживають заходів для забезпечення співробітництва між роботодавцями і працівниками з метою сприяння безпеці та гігієні праці на будівельних майданчиках.


Стаття 7

Національні законодавство чи правила передбачають, що роботодавці й особи, які працюють не за наймом, несуть обов'язок з дотримання приписаних заходів безпеки та гігієни праці на робочому місці.


Стаття 8

1. Кожного разу, коли два роботодавці або більше ведуть одночасно роботи на одному будівельному майданчику:

a) головний підрядчик або інша особа чи орган, котрі здійснюють практичний контроль або несуть основну відповідальність за загальну діяльність на будівельному майданчику, несуть відповідальність за координацію приписаних заходів, що стосуються безпеки та гігієни праці і відповідно до національних законодавства чи правил, за забезпечення дотримання таких заходів;

b) тією мірою, наскільки це сумісно з національними законодавством чи правилами, якщо головний підрядчик або інша особа чи орган, котрі здійснюють практичний контроль або несуть основну відповідальність за загальну діяльність на будівельному майданчику, не присутні на будівельному майданчику, вони призначають на майданчику компетентну особу чи орган, які мають повноваження й засоби, потрібні для забезпечення від їхнього імені координації та дотримання заходів, передбачених в пункті a);

c) кожний роботодавець постійно несе відповідальність за дотримання приписаних заходів стосовно працівників, які перебувають у його підпорядкуванні.

2. Якщо на одному будівельному майданчику роботодавці або особи, які працюють не за наймом, здійснюють діяльність одночасно одне з одним, вони зобов'язані співробітничати у застосуванні приписаних заходів безпеки та гігієни праці відповідно до положень національних законодавства чи правил.


Стаття 9

Особи, які ведуть розроблення будівельного проекту і планування будівельних робіт, враховують безпеку та гігієну праці працівників-будівельників відповідно до національних законодавства, правил і практики.


Стаття 10

Національні законодавство чи правила передбачають, що на будь-якому робочому місці працівники мають право і зобов'язані брати участь у забезпеченні безпечних умов праці тією мірою, наскільки вони контролюють обладнання та методи праці, і висловлювати свою думку щодо здійснюваних робочих процедур, якщо вони можуть впливати на безпеку та гігієну праці.


Стаття 11

Національні законодавство чи правила передбачають, що працівники зобов'язані:

a) якомога тісніше співпрацювати з роботодавцем у здійсненні приписаних заходів безпеки та гігієни праці;

b) виявляти розумну обережність для забезпечення безпеки й охорони свого здоров'я та здоров'я інших осіб, яким може бути завдано шкоди у зв'язку з їхніми діями або помилками в роботі;

c) використовувати надані їм засоби і не використовувати не за призначенням будь-які засоби, призначені для їхнього власного захисту або захисту інших осіб;

d) негайно інформувати свого безпосереднього керівника і представника працівників, котрі займаються питаннями техніки безпеки, якщо такі є, про будь-яку ситуацію, яка, на їхню думку, може становити деяку небезпеку і з якою вони самі не зможуть упоратися належним чином;

e) виконувати приписані заходи безпеки та гігієни праці.


Стаття 12

1. У національних законодавстві чи правилах передбачається, що працівник має право вийти з небезпечної зони, якщо він має вагомі підстави вважати, що виникає неминуча й серйозна загроза його безпеці або його здоров'ю, і зобов'язаний негайно інформувати про це свого керівника.

2. Якщо виникає неминуча загроза безпеці працівників роботодавець вживає негайних заходів для припинення робіт та евакуації працівників у разі потреби.

Розділ III. Заходи профілактики та захисту


Стаття 13


Безпека на робочих місцях

1. Треба вживати усіх необхідних запобіжних заходів для забезпечення того, щоб робочі місця були безпечними і не наражали на небезпеку та загрозу здоров'ю працівників.

2. Повинні забезпечуватися та утримуватися в доброму стані безпечні засоби доступу до всіх робочих місць, а також позначати покажчиками, де це потрібно.

3. Треба вживати усіх неодмінних запобіжних заходів для захисту осіб, котрі перебувають на будівельному майданчику або поблизу будівельного майданчика, від всіх видів небезпеки, які можуть виникнути на такому майданчику.


Стаття 14


Засоби підмощування та драбини

1. Якщо роботу не може бути виконано безпечно на землі або з землі чи з будь-якої частини будови або іншої стаціонарної конструкції, забезпечуються та утримуються в доброму стані безпечні й такі, що відповідають нормам, засоби підмощування або іншої рівною мірою безпечні і такі, що відповідають нормам, засоби.

2. За відсутності інших безпечних засобів доступу на підвищені робочі місця забезпечуються такі, що відповідають нормам, і міцні драбини. Вони належним чином закріплюються з метою недопущення ненавмисного зміщення.

3. Всі засоби підмощування й драбини виготовляються та використовуються відповідно до національних законодавства і правил.

4. Засоби підмощування інспектує компетентна особа в таких випадках і в такі строки, які приписано національними законодавством чи правилами.


Стаття 15


Підіймально-транспортні механізми та підіймальне обладнання

1. Кожний підіймально-транспортний механізм та елемент підіймального обладнання, беручи їхні компоненти, кріпильні пристрої, анкери та опори:

a) повинен бути правильно сконструйований та виготовлений, повинен бути виготовлений з доброякісного матеріалу і мати міцність, потрібну для призначеної мети;

b) повинен належним чином встановлюватися та використовуватись;

c) повинен утримуватися в доброму робочому стані;

d) повинен бути оглянутий компетентною особою та випробовуватися в такі строки і в таких випадках, які приписані національними законодавством чи правилами; результати зазначених оглядів та випробувань реєструються;

e) повинен експлуатуватися працівниками, які дістали потрібну підготовку відповідно до національних законодавства та правил.

2. Підіймання, опускання або пересування людей за допомогою підіймальних механізмів допускається лише на тих з них, котрі виготовлені, встановлені або використовуються для цієї мети відповідно до національних законодавства чи правил, за винятком надзвичайних ситуацій, якщо вони можуть призвести до тяжких травм або загибелі людей і якщо у разі таких ситуацій можливе безпечне використання підіймального механізму.


Стаття 16


Транспортне, землерийне та вантажно-розвантажувальне обладнання

1. Весь транспорт, землерийне або вантажно-розвантажувальне обладнання:

a) повинні бути належним чином сконструйовані та виготовлені з урахуванням, в міру можливості, ергономічних принципів;

b) повинні утримуватися в доброму робочому стані;

c) повинні використовуватися належним чином;

d) повинні експлуатуватися працівниками, які дістали потрібну підготовку відповідно до національних законодавства та правил.

2. На всіх будівельних майданчиках, де використовуються транспорт, землерийне або вантажно-розвантажувальне обладнання:

a) забезпечується безпечний і такий, що відповідає нормам, доступ до нього; і

b) рух так організується і таким чином контролюється, щоб було забезпечено його безпечну експлуатацію.


Стаття 17


Установки, механізми, обладнання та ручний інструмент

1. Установки, механізми та обладнання, куди входить ручний інструмент як немеханізований, так і механізований:

a) повинні бути належним чином сконструйовані та виготовлені з урахуванням, в міру можливості, ергономічних принципів;

b) повинні утримуватися в доброму робочому стані;

c) повинні використовуватися тільки для тих видів робіт, для яких вони призначені, якщо тільки компетентна особа не доходить висновку, що використання їх поза межами їхньої конструктивної мети є безпечним;

d) повинні експлуатуватися працівниками, які дістали потрібну професійну підготовку.

2. У разі потреби виробник або роботодавець надають потрібні інструкції щодо їхнього безпечного використання у формі, зрозумілій для працівників.

3. Компресорні машини та обладнання випробовує та оглядає компетентна особа у випадках і в строки, приписані національними законодавством чи правилами.


Стаття 18


Роботи на висоті, зокрема на дахах

1. У разі потреби захистити від небезпеки або, якщо висота споруди чи кут нахилу перевищують величину, приписану національними законодавством чи правилами, вживають заходів для запобігання падінню людей, інструменту або інших предметів чи матеріалів.

2. Якщо трудівники повинні виконувати роботу на дахах або коло дахів чи на інших місцях, вкритих крихкими матеріалами, крізь які вони можуть упасти, вживають заходів для запобігання ненавмисному наступанню на поверхню з крихких матеріалів або провалюванню крізь них.


Стаття 19


Котловани, колодязі, земляні та підземні споруди і тунелі

Належних запобіжних заходів вживають всередині кожного котловану, колодязя, земляної чи підземної споруди або тунелю:

a) за допомогою належного кріплення або іншим чином для захисту від небезпеки, яку становлять для працівників обсипання або зсув грунту, скельної маси чи іншого матеріалу;

b) з метою захисту від небезпеки, що виникає внаслідок падіння людей, матеріалів чи предметів, або внаслідок прориву води в котловани, колодязі, земляні чи підземні споруди або тунелі;

c) для забезпечення достатньої вентиляції на кожному робочому місці, з метою підтримання потрібної для дихання атмосфери і для обмеження до безпечного й нешкідливого для здоров'я рівня вмісту, що відповідає національним законодавству та правилам, усіляких димів, газів, пари, пилу або інших домішок;

d) для забезпечення працівникам можливості евакуації в безпечну зону у разі пожежі чи прориву води або обрушення матеріалів;

e) для уникнення ризику для працівників, який виникає внаслідок можливої наявності підземних факторів небезпеки, таких як циркуляція рідини або тиск газових мішків, шляхом проведення відповідних пошуків з метою виявити їх.


Стаття 20


Перемички та кесони

1. Усяка перемичка та кесон:

a) повинні бути належної конструкції, виготовлені з належного й доброякісного матеріалу і повинні мати потрібну міцність;

b) повинні бути обладнані неодмінними засобами для евакуації працівників у безпечну зону в разі прориву води чи обрушення матеріалів.

2. Спорудження, розташування, внесення змін або розбирання перемички чи кесона виконуються тільки під безпосереднім наглядом компетентної особи.

3. Кожну перемичку і кожний кесон інспектує компетентна особа через приписані проміжки часу.


Стаття 21


Робота в стиснутому повітрі

1. Робота в стиснутому повітрі виконується тільки з дотриманням заходів, приписаних національними законодавством чи правилами.

2. Робота в стиснутому повітрі виконується тільки працівниками, фізичні дані яких для такої роботи атестовано за допомогою медичного обстеження та в присутності компетентної особи, яка наглядає за веденням виробничих операцій.


Стаття 22


Конструкційні каркаси та опалубка

1. Збирання конструкційних каркасів і їхніх компонентів, опалубки, кріплень до неї та інших кріплень виконується тільки під наглядом компетентної особи.

2. Треба вживати належних запобіжних заходів з метою захисту працівників від небезпеки, пов'язаної з тимчасовою неміцністю або нестійкістю конструкції.

3. Опалубка, кріплення до неї та інші кріплення повинні мати таку конструкцію, виготовлятися таким чином і утримуватися в такому стані, щоб вони цілком витримували всі навантаження, яких можуть зазнавати.


Стаття 23


Робота під водою

Якщо робота ведеться над водою або в безпосередній близькості від води належним чином забезпечується:

a) запобігання падінню людей у воду;

b) рятування працівників, що наражаються на небезпеку потонути;

c) безпечний транспорт у достатній кількості.


Стаття 24


Роботи по знесенню

Якщо знесення будь-яких будов або споруд може становити небезпеку для працівників або для оточуючих:

a) вдаються до неодмінних запобіжних заходів, методів і порядку операцій, серед яких прибирання відходів та залишкових матеріалів, відповідно до національних законодавства чи правил;

b) роботи плануються і виконуються тільки під наглядом компетентної особи.


Стаття 25


Освітлення

Належне й достатнє освітлення, беручи, у разі потреби, переносне освітлення, забезпечується на кожному робочому місці чи будь-якому іншому місці будівельного майданчика, де може проходити працівник.


Стаття 26


Електрика

1. Усе електричне обладнання та установки виготовляються, встановлюються і утримуються в належному стані компетентною особою та використовуються так, щоб запобігати виникненню небезпеки.

2. До початку будівництва і в ході його вживають належних заходів для виявлення та захисту від небезпеки, яку можуть становити для працівників будь-які електричні дроти або електрообладнання, які перебувають під напругою і містяться під будівельним майданчиком, над ним чи на ньому.

3. Під час прокладення і підтримання в належному стані електричних дротів та електрообладнання на будівельних майданчиках керуються правилами й стандартами, котрі застосовуються на національному рівні.


Стаття 27


Вибухові речовини

Вибухові речовини зберігаються, транспортуються, переміщуються та використовуються:

a) тільки в умовах, приписаних національними законодавством чи правилами; і

b) тільки компетентною особою, котра вживає таких заходів, які потрібні для забезпечення того, щоб здоров'я працівників та інших людей не наражалося на небезпеку.


Стаття 28


Фактори, шкідливі для здоров'я

1. Якщо працівник може зазнавати впливу будь-якого шкідливого фактора хімічної, фізичної чи біологічної природи в такому обсязі, що це може завдати шкоди його здоров'ю, вживають належних заходів для запобігання такому впливу.

2. Зазначені в параграфі 1 запобіжні заходи охоплюють:

a) заміну, в міру можливості, небезпечних речовин безпечними або менш небезпечними речовинами; або

b) вжиття технічних заходів стосовно установок, механізмів, обладнання або технологічних процесів; або

c) якщо дотримання положень пунктів a) чи b) неможливе, то вживають інших ефективних заходів, серед яких використання засобів індивідуального захисту і захисного одягу.

3. Якщо від працівників вимагається входження в зону, в якій можуть бути наявні токсичні чи шкідливі речовини, або в атмосфері якої може бути низький вміст кисню, або де атмосфера може бути вогненебезпечна, вживають належних заходів для захисту від небезпеки.

4. Відходи знищують або іншим чином видаляють з будівельного майданчика таким способом, який не завдає шкоди здоров'ю.


Стаття 29


Пожежна безпека

1. Роботодавець вживає всіх належних заходів:

a) для запобігання небезпеці виникнення пожежі;

b) для швидкої та ефективної ліквідації вогнищ займання;

c) для забезпечення оперативної та безпечної евакуації людей.

2. Для займистих рідин, твердих речовин та газів передбачаються достатні й належні сховища.


Стаття 30


Засоби індивідуального захисту та захисний одяг

1. Якщо належний захист від імовірності нещасного випадку або шкоди здоров'ю, куди входить перебування в несприятливих умовах, не може бути забезпечено іншими засобами, роботодавець надає та утримує в належному стані безплатно для працівників відповідні засоби індивідуального захисту й захисний одяг з урахуванням виду роботи та ризику, відповідно до приписів національних законодавства чи правил.

2. Роботодавець надає працівникам потрібні засоби, котрі дають їм змогу використовувати засоби індивідуальнного захисту, і забезпечує їхнє належне застосування.

3. Засоби індивідуального захисту і захисний одяг повинні відповідати стандартам, встановленим компетентними органами, з урахуванням, в міру можливості, ергономічних принципів.

4. Від працівників вимагається належне використання та утримання в справному стані наданих їм засобів індивідуального захисту і захисного одягу.


Стаття 31


Перша допомога

Роботодавець несе відповідальність за те, щоб першу допомогу у будь-який час надавав навчений персонал. Вживають заходів, котрі забезпечують евакуацію працівників, які зазнали травми або несподівано захворіли, з метою надання їм медичної допомоги.


Стаття 32


Санітарно-побутові умови

1. На кожному будівельному майданчику або на розумній відстані від нього забезпечується потрібний запас доброякісної питної води.

2. На кожному будівельному майданчику або на розумній відстані від нього надається й забезпечується таке обслуговування залежно від кількості працівників і тривалості робіт:

a) санітарні й умивальні приміщення;

b) приміщення для переодягання, збереження й сушіння одягу;

c) приміщення для вживання їжі та для укриття людей під час перерв у роботі з причини несприятливих погодних умов.

3. Чоловіків і жінок-працівників забезпечують окремими санітарними й умивальними приміщеннями.


Стаття 33


Інформація та навчання

Працівники належною та відповідною мірою:

a) дістають інформацію про потенційно несприятливі для безпеки праці і їхнього здоров'я фактори, які можуть бути на їхніх робочих місцях;

b) дістають інструкції та підготовку стосовно заходів, призначених для запобігання цим шкідливим факторам, боротьби з ними та захисту від них.


Стаття 34


Повідомлення про нещасні випадки та захворювання

Національні законодавство чи правила передбачають повідомлення компетентного органу влади в приписані строки про нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання.

Розділ IV. Застосування


Стаття 35

Кожний член Організації:

a) вживає всіх неодмінних заходів, серед яких введення відповідних санкцій та виправних заходів, з метою забезпечення ефективного дотримання положень цієї Конвенції;

b) забезпечує відповідними службами інспекції для контролю за застосуванням заходів, яких повинні вживати згідно з цією Конвенцією, і забезпечують ці служби ресурсами, потрібними для виконання ними їхніх завдань, або перевіряє, що відповідна інспекція проводиться.

Розділ V. Прикінцеві положення


Стаття 36

Ця Конвенція переглядає Конвенцію 1937 року про техніку безпеки в будівництві.


Стаття 37

Офіційні документи про ратифікацію цієї Конвенції надсилаються Генеральному директорові Міжнародного бюро праці для реєстрації.


Стаття 38

1. Ця Конвенція має обов'язкову чинність тільки для тих членів Міжнародної організації праці, чиї документи про ратифікацію зареєстрував Генеральний директор.

2. Вона набуває чинності через дванадцять місяців від дати реєстрації Генеральним директором документів про ратифікацію двох членів Організації.

3. Надалі ця Конвенція набуває чинності для кожного члена Організації через дванадцять місяців від дати реєстрації його документа про ратифікацію.


Стаття 39

1. Кожний член Організації, який ратифікував цю Конвенцію, після закінчення десяти років від дня, коли вона початково набула чинності, може денонсувати її актом про денонсацію, надісланим Генеральному директорові Міжнародного бюро праці для реєстрації. Денонсація набуває чинності через рік від дати її реєстрації.

2. Для кожного члена Організації, який ратифікував цю Конвенцію, і протягом року після закінчення зазначених у попередньому параграфі десяти років не скористався передбаченим у цій статті правом на денонсацію, Конвенція залишатиметься чинною на наступні десять років, і надалі він зможе денонсувати її після закінчення кожного десятиріччя в порядку, передбаченому в цій статті.


Стаття 40

1. Генеральний директор Міжнародного бюро праці оповіщає всіх членів Міжнародної організації праці про реєстрацію всіх документів про ратифікацію і актів про денонсацію, надісланих йому членами Організації.

2. Оповіщаючи членів Організації про реєстрацію отриманого ним другого документа про ратифікацію, Генеральний директор звертає їхню увагу на дату настання чинності цієї Конвенції.


Стаття 41

Генеральний директор Міжнародного бюро праці надсилає Генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй для реєстрації відповідно до статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй995_010 вичерпні відомості про всі документи про ратифікацію і акти про денонсацію, зареєстровані ним відповідно до положень попередніх статей.


Стаття 42

У випадках, коли Адміністративна рада Міжнародного бюро праці вважає це за потрібне, вона подає Генеральній конференції доповідь про застосування цієї Конвенції і розглядає доцільність внесення до порядку денного Конференції питання про її повний або частковий перегляд.


Стаття 43

1. Якщо Конференція ухвалить нову конвенцію, що повністю або частково переглядає цю Конвенцію, і якщо у новій конвенції не передбачено іншого, то:

a) ратифікація будь-яким членом Організації нової, переглянутої конвенції спричиняє автоматично, незалежно від положень статті 39, негайну денонсацію цієї Конвенції за умови, що нова, переглянута конвенція набула чинності;

b) від дня настання чинності нової, переглянутої конвенції цю Конвенцію закрито для ратифікації її членами Організації.

2. Ця Конвенція залишається в кожному разі чинною за формою і змістом для тих членів Організації, які ратифікували її, але не ратифікували переглянутої конвенції.


Стаття 44

Англійський і французький тексти цієї Конвенції мають однакову силу.

Дата набуття чинності: 11 січня 1991 року.

Конвенції та рекомендації, ухвалені

Міжнародною організацією праці

1965-1999, Том II

Міжнародне бюро праці, Женева

Конвенция

о безопасности и гигиене труда в строительстве N 167

Генеральная конференция Международной организации труда,

созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся 1 июня 1988 года на свою семьдесят пятую сессию,

принимая во внимание соответствующие международные конвенции и рекомендации по труду и, в частности, Конвенцию и Рекомендацию993_308 1937 года по технике безопасности в строительстве, Рекомендацию 1937 года о сотрудничестве в деле предотвращения несчастных случаев в строительной промышленности993_085, Конвенцию993_116 и Рекомендацию993_019 1960 года о защите от радиации, Конвенцию993_064 и Рекомендацию 1963 года о снабжении машин защитными приспособлениями993_097, Конвенцию993_147 и Рекомендацию 1967 года о максимальном грузе993_180, Конвенцию995_162 и Рекомендацию 1974 года о профессиональных раковых заболеваниях993_098, Конвенцию993_051 и Рекомендацию 1977 года о производственной среде (загрязнение воздуха, шум и вибрация)993_174, Конвенцию993_050 и Рекомендацию 1981 года о технике безопасности и гигиене труда993_075, Конвенцию993_042 и Рекомендацию 1985 года о службах гигиены труда993_072, Конвенцию993_041 и Рекомендацию 1986 года об охране труда при использовании асбеста993_304 и пересмотренный в 1980 году перечень профессиональных заболеваний993_280, приводимый в приложении к Конвенции 1964 года о пособиях в случаях производственного травматизма993_306,

постановив принять ряд предложений о безопасности и гигиене труда в строительстве, что является четвертым пунктом повестки дня сессии,

решив придать этим предложениям форму международной конвенции,

принимает сего двадцатого дня июня месяца тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года следующую конвенцию, которая может именоваться Конвенцией 1988 года о безопасности и гигиене труда в строительстве.

Раздел I. Сфера применения и определения


Статья 1

1. Настоящая Конвенция охватывает все виды строительной деятельности, а именно строительство, гражданское строительство, монтажные и демонтажные работы, включая любые процессы, операции или транспортировку на строительной площадке, от подготовки площадки до завершения объекта.

2. Государство-член, ратифицирующее Конвенцию, может, после консультации с наиболее представительными организациями заинтересованных предпринимателей и трудящихся, где таковые существуют, исключать из сферы применения Конвенции или из сферы применения некоторых ее положений отдельные отрасли экономической деятельности или отдельные предприятия, в отношении которых возникают особые проблемы существенного характера, при условии обеспечения безопасной и здоровой рабочей среды.

3. Настоящая Конвенция охватывает также лиц, работающих не по найму, означенных как таковые в национальных законодательстве или правилах.


Статья 2

Для целей настоящей Конвенции:

а) термин "строительство" охватывает:

i) строительные работы, включая земляные работы и возведение, конструктивные изменения, реставрационные работы, капитальный и текущий ремонт (включая чистку и покраску) и снос всех видов зданий или построек;

ii) гражданское строительство, включая земляные работы и возведение, конструктивные изменения, капитальный и текущий ремонт и снос, например, аэропортов, доков, гаваней, внутренних водных путей, плотин, защитных сооружений по берегам рек и морей и вблизи зон обвалов, автомобильных дорог и шоссе, железных дорог, мостов, тоннелей, виадуков и объектов, связанных с предоставлением услуг, таких как коммуникации, дренаж, канализация, водоснабжение и энергоснабжение;

iii) монтаж и демонтаж зданий и конструкций из элементов заводского производства, а также производство сборных элементов на строительной площадке;

b) термин "строительная площадка" означает любую площадку, на которой осуществляются какие-либо процессы или операции, указанные в пункте а);

с) термин "рабочее место" означает любое место, где трудящиеся должны находиться или куда они должны направляться для выполнения своей работы и которое находится под контролем предпринимателя, как он определен в пункте е);

d) термин "трудящийся" означает любое лицо, работающее в строительстве;

е) термин "предприниматель" означает:

i) любое физическое или юридическое лицо, которое использует труд одного или более трудящихся на строительной площадке; и

ii) в зависимости от обстоятельств, генерального подрядчика, подрядчика или субподрядчика;

f) термин "компетентное лицо" означает лицо, обладающее должной квалификацией, например соответствующей подготовкой, достаточными знаниями, опытом и навыками для безопасного выполнения конкретной работы. Компетентные органы власти могут определять соответствующие критерии для назначения таких лиц и обязанности, которые должны выполнять такие лица;

g) термин "средства подмащивания" означает любую временную конструкцию, стационарную, подвесную и передвижную, и ее опорные компоненты, которые используются в качестве опоры для размещения людей и материалов или для обеспечения доступа на любую такую конструкцию и которые не являются "подъемным механизмом" согласно определению, данному в пункте h);

h) термин "подъемный механизм" означает любой стационарный или передвижной механизм, используемый для подъема или опускания людей или грузов;

i) термин "подъемное оборудование" означает любое оборудование или такелаж, посредством которого груз может быть прикреплен к подъемному механизму, но которые не являются неотъемлемой частью подъемного механизма или груза.

Раздел II. Общие положения


Статья 3

С наиболее представительными организациями заинтересованных предпринимателей и трудящихся проводятся консультации относительно мер, которые следует принять для осуществления положений настоящей Конвенции.


Статья 4

Каждое государство-член, ратифицирующее настоящую Конвенцию, обязуется, что оно на основе оценки возможных рисков для безопасности и гигиены труда примет и будет сохранять в силе законодательство или правила, которые обеспечивают применение положений Конвенции.


Статья 5

1. Законодательство и правила, принятые во исполнение вышеуказанной статьи 4, могут предусматривать их практическое применение посредством технических норм или сборников практических правил, или иных соответствующих методов, отвечающих национальным условиям и практике.

2. Осуществляя положения вышеуказанной статьи 4 и пункта 1 настоящей статьи, каждое государство-член должным образом учитывает соответствующие нормы, принятые признанными международными организациями в области установления норм.


Статья 6

В соответствии с процедурами, определяемыми национальными законодательством и правилами, принимаются меры для обеспечения сотрудничества между предпринимателями и трудящимися в целях содействия безопасности и гигиене труда на строительных площадках.


Статья 7

Национальные законодательство или правила предусматривают, что предприниматели и лица, работающие не по найму, несут обязанность по соблюдению предписанных мер безопасности и гигиены труда на рабочем месте.


Статья 8

1. Всякий раз, когда два предпринимателя или более ведут одновременно работы на одной строительной площадке:

а) главный подрядчик или иное лицо или орган, осуществляющие практический контроль или несущие основную ответственность за общую деятельность на строительной площадке, несут ответственность за координацию предписанных мер, касающихся безопасности и гигиены труда и, в соответствии с национальными законодательством и правилами, за обеспечение соблюдения таких мер;

b) в той мере, насколько это совместимо с национальными законодательством и правилами, если главный подрядчик или иное лицо или орган, осуществляющие практический контроль или несущие основную ответственность за общую деятельность на строительной площадке, не присутствуют на строительной площадке, они назначают на площадке компетентное лицо или орган, имеющие полномочия и средства, необходимые для обеспечения от их имени координации и соблюдения мер, предусмотренных в подпункте а);

с) каждый предприниматель постоянно несет ответственность за соблюдение предписанных мер в отношении трудящихся, находящихся в его подчинении.

2. Если на одной строительной площадке предприниматели или лица, работающие не по найму, осуществляют деятельность одновременно друг с другом, они обязаны сотрудничать в применении предписанных мер безопасности и гигиены труда в соответствии с положениями национальных законодательства или правил.


Статья 9

Лица, ведущие разработку строительного проекта и планирование строительных работ, учитывают безопасность и гигиену труда трудящихся-строителей в соответствии с национальными законодательством, правилами и практикой.


Статья 10

Национальные законодательство или правила предусматривают, что на любом рабочем месте трудящиеся имеют право и обязаны участвовать в обеспечении безопасных условий труда в той мере, в какой они контролируют оборудование и методы труда, и выражать свое мнение относительно осуществляемых рабочих процедур, если они могут влиять на безопасность и гигиену труда.


Статья 11

Национальные законодательство или правила предусматривают, что трудящиеся обязаны:

а) как можно более тесно сотрудничать с предпринимателем в осуществлении предписанных мер безопасности и гигиены труда;

b) проявлять разумную осторожность для обеспечения безопасности и охраны своего здоровья и здоровья других лиц, которым может быть причинен ущерб в связи с их действиями или ошибками в работе;

с) использовать предоставленные им средства и не употреблять не по назначению какие-либо средства, предназначенные для их собственной защиты или защиты других лиц;

d) немедленно информировать своего непосредственного руководителя и представителя трудящихся, занимающихся вопросами техники безопасности, если таковые имеются, о любой ситуации, которая, по их мнению, может представлять определенную опасность и с которой они сами не смогут справиться должным образом;

е) выполнять предписанные меры безопасности и гигиены труда.


Статья 12

1. В национальных законодательстве или правилах предусматривается, что трудящийся имеет право выйти из опасной зоны, если он имеет веские основания полагать, что возникает неминуемая и серьезная угроза его безопасности или его здоровью, и обязан немедленно информировать об этом своего руководителя.

2. Если возникает неминуемая угроза безопасности трудящихся, предприниматель принимает немедленные меры для прекращения работ и эвакуации трудящихся в случае необходимости.

Раздел III. Меры профилактики и защиты


Статья 13 Безопасность на рабочих местах

1. Принимаются все необходимые меры предосторожности для обеспечения того, чтобы рабочие места были безопасными и не ставили под угрозу безопасность и здоровье трудящихся.

2. Обеспечиваются и содержатся в хорошем состоянии безопасные средства доступа ко всем рабочим местам и выхода со всех рабочих мест, а также обозначаются указателями, где это необходимо.

3. Принимаются все необходимые меры предосторожности для защиты лиц, находящихся на строительной площадке или в районе строительной площадки, от всех видов опасности, которые могут возникнуть на такой площадке.


Статья 14 Средства подмащивания и лестницы

1. Если работа не может быть выполнена безопасно на земле или с земли либо с какой-либо части строения или иной стационарной конструкции, обеспечиваются и содержатся в хорошем состоянии безопасные и отвечающие нормам средства подмащивания или иные в равной мере безопасные и отвечающие нормам средства.

2. При отсутствии иных безопасных средств доступа на возвышенные рабочие места обеспечиваются отвечающие нормам и прочные лестницы. Они надлежащим образом закрепляются в целях недопущения непреднамеренного смещения.

3. Все средства подмащивания и лестницы изготавливаются и используются в соответствии с национальными законодательством и правилами.

4. Средства подмащивания инспектируются компетентным лицом в таких случаях и в такие сроки, которые предписаны национальными законодательством или правилами.


Статья 15 Подъемно-транспортные механизмы и подъемное оборудование

1. Каждый подъемно-транспортный механизм и элемент подъемного оборудования, включая их компоненты, крепежные приспособления, анкера и опоры:

а) должен быть правильно сконструирован и изготовлен, должен быть изготовлен из доброкачественного материала и обладать прочностью, необходимой для предназначенной цели;

b) должен надлежащим образом устанавливаться и использоваться;

с) должен содержаться в хорошем рабочем состоянии;

d) должен осматриваться компетентным лицом и испытываться в такие сроки и в таких случаях, которые предписаны национальными законодательством или правилами; результаты указанных осмотров и испытаний регистрируются;

е) должен эксплуатироваться трудящимися, получившими необходимую подготовку в соответствии с национальными законодательством и правилами.

2. Поднимание, опускание или перемещение людей с помощью подъемных механизмов допускается только на тех из них, которые изготовлены, установлены или используются для этих целей в соответствии с национальными законодательством или правилами, за исключением чрезвычайных ситуаций, если они могут привести к тяжелым травмам или гибели людей и если в случае таких ситуаций возможно безопасное использование подъемного механизма.


Статья 16 Транспортное, землеройное и погрузочно-разгрузочное оборудование

1. Весь транспорт, землеройное погрузочно-разгрузочное оборудование:

а) должны быть надлежащим образом сконструированы и изготовлены с учетом, по мере возможности, эргономических принципов;

b) должны содержаться в хорошем рабочем состоянии;

с) должны использоваться надлежащим образом;

d) должны эксплуатироваться трудящимися, получившими необходимую подготовку в соответствии с национальными законодательством и правилами.

2. На всех строительных площадках, где используются транспорт, землеройное или погрузочно-разгрузочное оборудование:

а) обеспечивается безопасный и отвечающий нормам доступ к нему; и

b) движение так организуется и таким образом контролируется, чтобы была обеспечена его безопасная эксплуатация.


Статья 17 Установки, механизмы, оборудование и ручной инструмент

1. Установки, механизмы и оборудование, включая ручной инструмент как немеханизированный, так и механизированный:

а) должны быть надлежащим образом сконструированы и изготовлены с учетом, по мере возможности, эргономических принципов;

b) должны содержаться в хорошем рабочем состоянии;

с) должны использоваться только для тех видов работ, для которых они предназначены, если только компетентное лицо не приходит к заключению, что их использование за рамками их конструктивных целей является безопасным;

d) должны эксплуатироваться трудящимися, получившими необходимую профессиональную подготовку.

2. В случае необходимости изготовитель или предприниматель предоставляют необходимые инструкции по их безопасному использованию в форме, понятной для работающих.

3. Компрессорные машины и оборудование испытываются и осматриваются компетентным лицом в случаях и в сроки, которые предписаны национальными законодательством или правилами.


Статья 18 Работы на высоте, включая крыши

1. В случае необходимости оградить от опасности или, если высота сооружения или угол наклона превышают величину, которая предписана национальными законодательством или правилами, принимаются меры для предотвращения падения людей, инструмента или других предметов или материалов.

2. Если трудящиеся должны выполнять работу на крышах или около крыш, или на других местах, покрытых хрупкими материалами, сквозь которые они могут упасть, принимаются меры для предотвращения непреднамеренного наступания на поверхность из хрупких материалов или проваливания сквозь них.


Статья 19 Котлованы, колодцы, земляные и подземные сооружения и тоннели

Должные меры предосторожности принимаются внутри каждого котлована, колодца, земляного или подземного сооружения или тоннеля:

а) посредством должного крепления или иным образом для ограждения от опасности, которую представляют для трудящихся осыпание или сдвиг грунта, скальной массы или иного материала;

b) в целях ограждения от опасности, возникающей вследствие падения людей, материалов или предметов, или вследствие прорыва воды в котлованы, колодцы, земляные или подземные сооружения или тоннели;

с) для обеспечения достаточной вентиляции на каждом рабочем месте в целях поддержания необходимой для дыхания атмосферы и для ограничения до безопасного и безвредного для здоровья уровня содержания, соответствующего национальным законодательству и правилам, всевозможных дымов, газов, пара, пыли или иных примесей;

d) для обеспечения работающим возможности эвакуации в безопасную зону в случае пожара или прорыва воды, или обрушения материалов;

е) для избежания риска для трудящихся, возникающего вследствие возможного наличия подземных факторов опасности, таких как циркуляция жидкости или давление газовых мешков, путем проведения соответствующих поисков в целях их обнаружения.


Статья 20 Перемычки и кессоны

1. Всякая перемычка и кессон:

а) должны быть надлежащей конструкции, должны быть изготовлены из надлежащего и доброкачественного материала и должны обладать необходимой прочностью;

b) должны быть оборудованы необходимыми средствами для эвакуации трудящихся в безопасную зону в случае прорыва воды или обрушения материалов.

2. Сооружение, расположение, внесение изменений или разборка перемычки или кессона производятся только под непосредственным наблюдением компетентного лица.

3. Каждая перемычка и каждый кессон инспектируются компетентным лицом через предписанные промежутки времени.


Статья 21 Работа в сжатом воздухе

1. Работа в сжатом воздухе выполняется только с соблюдением мер, предписанных национальными законодательством или правилами.

2. Работа в сжатом воздухе выполняется только трудящимися, физические данные которых для такой работы аттестованы посредством медицинского обследования, и в присутствии компетентного лица, наблюдающего за ведением производственных операций.


Статья 22 Конструкционные каркасы и опалубка

1. Сборка конструкционных каркасов и их компонентов, опалубки, креплений для нее и иных креплений выполняется только под наблюдением компетентного лица.

2. Принимаются надлежащие меры предосторожности в целях ограждения работающих от опасности, связанной с временной непрочностью или неустойчивостью конструкции.

3. Опалубка, крепления для нее и иные крепления должны иметь такую конструкцию, изготовляться таким образом и содержаться в таком состоянии, чтобы они полностью выдерживали все нагрузки, которым они могут подвергаться.


Статья 23 Работа над водой

Если работа ведется над водой или в непосредственной близости от воды, надлежащим образом обеспечивается:

а) предупреждение падения людей в воду;

b) спасение работающих, подвергающихся опасности утонуть;

с) безопасный транспорт в достаточном количестве.


Статья 24 Работы по сносу

Если снос каких-либо зданий или сооружений может представлять опасность для работающих или для окружающих:

а) принимаются необходимые меры предосторожности, методы и порядок операций, включая уборку отходов и остаточных материалов, в соответствии с национальными законодательством и правилами;

b) работы планируются и производятся только под наблюдением компетентного лица.


Статья 25 Освещение

Надлежащее и достаточное освещение, включая, в случае необходимости, переносное освещение, обеспечивается на каждом рабочем месте или любом другом месте строительной площадки, где может проходить работающий.


Статья 26 Электричество

1. Все электрическое оборудование и установки изготавливаются, устанавливаются и содержатся в надлежащем состоянии компетентным лицом и используются так, чтобы предотвращать возникновение опасности.

2. До начала строительства и в ходе него принимаются надлежащие меры для обнаружения и ограждения от опасности, которую могут представлять для работающих любые находящиеся под напряжением электрические провода или электрооборудование, которые находятся под строительной площадкой, над ней или на ней.

3. При прокладке и поддержании в надлежащем состоянии электрических проводов и электрооборудования на строительных площадках руководствуются техническими правилами и стандартами, применяемыми на национальном уровне.


Статья 27 Взрывчатые вещества

Взрывчатые вещества хранятся, транспортируются, перемещаются и используются:

а) только в условиях, предписанных национальными законодательством или правилами; и

b) только компетентным лицом, которое принимает такие меры, которые необходимы для обеспечения того, чтобы здоровье работающих и других людей не подвергалось опасности.


Статья 28 Факторы, вредные для здоровья

1. Если работающий может подвергаться воздействию какого-либо вредного фактора химического, физического или биологического характера в таком объеме, что это может причинить ущерб его здоровью, принимаются надлежащие меры для предотвращения такого воздействия.

2. Указанные в пункте 1 предупредительные меры включают:

а) замену, по мере возможности, опасных веществ безопасными или менее опасными веществами; или

b) принятие технических мер в отношении установок, механизмов, оборудования или технических процессов; или

с) если соблюдение положений подпунктов а) или b) невозможно, то принимаются другие эффективные меры, включая использование средств индивидуальной защиты и защитной одежды.

3. Если от работающих требуется вхождение в зону, в которой могут присутствовать токсические или вредные вещества, или в атмосфере которой может быть низким содержание кислорода, или где атмосфера может быть огнеопасной, принимаются надлежащие меры для ограждения от опасности.

4. Отходы уничтожаются или иным образом удаляются со строительной площадки таким методом, который не наносит ущерб здоровью.


Статья 29 Пожарная безопасность

1. Предприниматель принимает все надлежащие меры:

а) для избежания опасности возникновения пожара;

b) для быстрой и эффективной ликвидации очагов возгорания;

с) для обеспечения оперативной и безопасной эвакуации людей.

2. Для воспламеняющихся жидкостей, твердых веществ и газов предусматриваются достаточные и надлежащие хранилища.


Статья 30 Средства индивидуальной защиты и защитная одежда

1. Если надлежащая защита от вероятности несчастного случая или ущерба здоровью, включая пребывание в неблагоприятных условиях, не может быть обеспечена иными средствами, предприниматель предоставляет и содержит в должном состоянии бесплатно для трудящихся соответствующие средства индивидуальной защиты и защитную одежду с учетом характера работы и риска, в соответствии с предписаниями национальных законодательства или правил.

2. Предприниматель предоставляет трудящимся необходимые средства, позволяющие им использовать средства индивидуальной защиты, и обеспечивает их должное применение.

3. Средства индивидуальной защиты и защитная одежда должны соответствовать стандартам, установленным компетентными органами, с учетом, по мере возможности, эргономических принципов.

4. От работающих требуется должное использование и содержание в исправном состоянии предоставленных им средств индивидуальной защиты и защитной одежды.


Статья 31 Первая помощь

Предприниматель несет ответственность за то, чтобы первая помощь в любое время предоставлялась обученным персоналом. Принимаются меры, обеспечивающие эвакуацию получивших травму или внезапно заболевших трудящихся с целью оказания им медицинской помощи.


Статья 32 Санитарно-бытовые условия

1. На каждой строительной площадке или в разумном отдалении от нее обеспечивается необходимый запас доброкачественной питьевой воды.

2. На каждой строительной площадке или в разумном отдалении от нее предоставляется и обеспечивается следующее обслуживание в зависимости от числа работающих и продолжительности работ:

а) санитарные и умывальные помещения;

b) помещения для переодевания, хранения и сушки одежды;

с) помещения для принятия пищи и для укрытия людей при перерывах в работе по причине неблагоприятных погодных условий.

3. Трудящиеся мужчины и женщины обеспечиваются отдельными санитарными и умывальными помещениями.


Статья 33 Информация и обучение

Трудящиеся в надлежащей и соответствующей мере:

а) информируются о потенциально неблагоприятных для безопасности труда и их здоровья факторах, которые могут иметься на их рабочих местах;

b) инструктируются и получают подготовку относительно мер, имеющихся для предотвращения этих вредных факторов, борьбы с ними и защиты от них.


Статья 34 Уведомление о несчастных случаях и заболеваниях

Национальные законодательство или правила предусматривают уведомление компетентного органа власти в предписанные сроки о несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях.

Раздел IV. Применение


Статья 35

Каждое государство-член:

а) принимает все необходимые меры, включая введение соответствующих санкций и исправительных мер, с целью обеспечения эффективного соблюдения положений настоящей Конвенции;

b) обеспечивает соответствующими службами инспекции для контроля за применением мер, которые должны приниматься согласно настоящей Конвенции, и обеспечивает эти службы ресурсами, необходимыми для выполнения ими их задач, или проверяет, что соответствующая инспекция проводится.

Раздел V. Заключительные положения


Статья 36

Настоящая Конвенция пересматривает Конвенцию 1937 года о технике безопасности в строительстве.


Статья 37

Официальные грамоты о ратификации настоящей Конвенции направляются Генеральному директору Международного бюро труда для регистрации.


Статья 38

1. Настоящая Конвенция имеет обязательную силу только для тех членов Международной организации труда, ратификационные грамоты которых зарегистрированы Генеральным директором.

2. Она вступит в силу через двенадцать месяцев после даты регистрации Генеральным директором ратификационных грамот двух членов Организации.

3. Впоследствии настоящая Конвенция вступит в силу для каждого государства-члена Организации через двенадцать месяцев после даты регистрации его ратификационной грамоты.


Статья 39

1. Каждый член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию, по истечении десяти лет со дня ее первоначального вступления в силу может денонсировать ее заявлением о денонсации, направленным Генеральному директору Международного бюро труда для регистрации. Денонсация вступит в силу через год после даты ее регистрации.

2. Для каждого члена Организации, который ратифицировал настоящую Конвенцию и в годичный срок по истечении указанных в предыдущем пункте десяти лет не воспользовался предусмотренным в настоящей статье правом на денонсацию, Конвенция будет оставаться в силе на следующие десять лет, и впоследствии он сможет денонсировать ее по истечении каждого десятилетия в порядке, предусмотренном в настоящей статье.


Статья 40

1. Генеральный директор Международного бюро труда извещает всех членов Международной организации труда о регистрации всех ратификационных грамот и заявлений о денонсации, направленных ему членами Организации.

2. Извещая членов Организации о регистрации полученной им второй ратификационной грамоты, Генеральный директор обращает их внимание на дату вступления в силу настоящей Конвенции.


Статья 41

Генеральный директор Международного бюро труда направляет Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для регистрации в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций исчерпывающие сведения о всех ратификационных грамотах и заявлениях о денонсации, зарегистрированных им в соответствии с положениями предыдущих статей.


Статья 42

В случаях, когда Административный совет Международного бюро труда считает это необходимым, он представляет Генеральной конференции доклад о применении настоящей Конвенции и рассматривает целесообразность включения в повестку дня Конференции вопроса о ее полном или частичном пересмотре.


Статья 43

1. Если конференция примет новую конвенцию, полностью или частично пересматривающую настоящую Конвенцию, и если в новой конвенции не предусмотрено иное, то:

а) ратификация каким-либо членом Организации новой, пересматривающей конвенции влечет за собой автоматически, независимо от положений статьи 39, незамедлительную денонсацию настоящей Конвенции при условии, что новая, пересматривающая конвенция вступила в силу;

b) со дня вступления в силу новой, пересматривающей конвенции настоящая Конвенция закрыта для ратификации членами Организации.

2. Настоящая Конвенция остается в любом случае в силе по форме и содержанию для тех членов Организации, которые ратифицировали ее, но не ратифицировали пересматривающую конвенцию.


Статья 44

Английский и французский тексты настоящей Конвенции имеют одинаковую силу.

Дата вступления в силу: 11 января 1991 года.

"Конвенции и рекомендации МОТ"

Женева, 1991 год