МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.02.2012 № 100/25

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 лютого 2012 р.

за № 253/20566

Про затвердження Порядку складання кошторисів та штатних розписів установ, які належать до сфери управління Міністерства закордонних справ України і специфіка діяльності яких пов’язана з функціонуванням за кордоном

Відповідно до пункту 24 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 (із змінами), та наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету"z0086-02 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.2002 за № 86/6374 (із змінами), а також з метою врахування особливостей складання кошторисів та штатних розписів установ, які належать до сфери управління Міністерства закордонних справ і специфіка діяльності яких пов’язана з функціонуванням за кордоном,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок складання кошторисів та штатних розписів установ, які належать до сфери управління Міністерства закордонних справ України і специфіка діяльності яких пов’язана з функціонуванням за кордоном , що додається.

2. Департаменту фінансів соціальної сфери Міністерства фінансів України (Шнипко О.С.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Рибака С.О. та заступника Міністра закордонних справ України Клімкіна П.А.

Міністр фінансів України
В. Хорошковський
Міністр закордонних
справ України

К. Грищенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України,

Міністерства закордонних

справ України

03.02.2012 № 100/25

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 лютого 2012 р.

за № 253/20566

ПОРЯДОК

складання кошторисів та штатних розписів установ, які належать до сфери управління Міністерства закордонних справ України і специфіка діяльності яких пов’язана з функціонуванням за кордоном

1. Цей Порядок визначає особливості складання документів, що застосовуються установами, які належать до сфери управління Міністерства закордонних справ України (далі - МЗС) і специфіка діяльності яких пов’язана з функціонуванням за кордоном (далі - закордонні дипломатичні установи України), в процесі виконання бюджету.

2. МЗС та закордонні дипломатичні установи України складають документи, що застосовуються в процесі виконання бюджету, відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 (із змінами), та наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету"z0086-02 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.2002 за № 86/6374 (із змінами), з урахуванням таких особливостей:

2.1. Лімітні довідки про бюджетні асигнування, індивідуальні кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету і плани спеціального фонду державного бюджету, які доводяться МЗС до закордонних дипломатичних установ України:

заповнюються у доларах США;

можуть бути доповнені МЗС іншими показниками, які з урахуванням характеру діяльності закордонних дипломатичних установ України необхідні в процесі складання, розгляду, затвердження та виконання кошторисів для забезпечення прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

2.2. В індивідуальних кошторисах додатково визначаються показники (без зазначення цифрового коду) видатків на медичне обслуговування з виокремленням витрат на забезпечення державного медичного страхування штатних працівників, видатків на оренду службових приміщень, видатків на оренду житлових приміщень, видатків на відшкодування витрат на довготермінові відрядження.

Видатки на оплату закордонними дипломатичними установами України комунальних послуг відображаються за кодом економічної класифікації видатків бюджету "Оплата інших комунальних послуг" загальною сумою (без розмежування за видами комунальних послуг).

Показники видатків на розширення мережі власності України за кордоном для потреб закордонних дипломатичних установ України визначаються в їх індивідуальних кошторисах (шляхом внесення змін до відповідного індивідуального кошторису закордонної дипломатичної установи України) після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про придбання (або будівництво) нерухомого майна у конкретно визначеній державі.

2.3. Штатні розписи закордонних дипломатичних установ України заповнюються у доларах США за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Штатні розписи закордонних дипломатичних установ України, для працівників яких норми відшкодування витрат в іноземній валюті визначені в євро, заповнюються в євро.

2.4. Індивідуальні кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани спеціального фонду державного бюджету і штатні розписи складаються на усі діючі закордонні дипломатичні установи України, а також на ті, що плануються до відкриття у бюджетному році.

У разі коли закордонні дипломатичні установи України утворені не з початку бюджетного року, індивідуальні кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани спеціального фонду державного бюджету і штатні розписи затверджуються для кожної установи з часу її відкриття до кінця бюджетного року в загальному порядку.

2.5. МЗС:

2.5.1. Узагальнює індивідуальні кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани спеціального фонду державного бюджету і штатні розписи закордонних дипломатичних установ України (у тому числі тих, що плануються до відкриття у бюджетному періоді) та протягом 45 днів від дня затвердження розпису Державного бюджету України на відповідний рік подає Міністерству фінансів України (далі - Мінфін):

зведений кошторис у доларах США (узагальнені показники індивідуальних кошторисів у розрізі закордонних дипломатичних установ України) та кошторис у національній валюті України (в частині видатків на забезпечення функціонування закордонних дипломатичних установ України, які здійснюються на території України у гривнях, без розподілу кошторисних призначень між закордонними дипломатичними установами України).

Загальна сума гривневого еквіваленту обсягу іноземної валюти зведеного кошторису у доларах США та обсягу коштів, зазначених у кошторисі в національній валюті України, має відповідати обсягу бюджетних призначень на функціонування закордонних дипломатичних установ України (за винятком бюджетних призначень на розширення мережі власності України за кордоном).

Для визначення обсягу коштів у гривневому еквіваленті іноземної валюти застосовується прогнозний офіційний обмінний курс гривні до долара США у середньому за рік;

зведений штатний розпис (у розрізі закордонних дипломатичних установ України) за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

2.5.2. Узагальнює показники виконання індивідуальних кошторисів закордонних дипломатичних установ України (в частині загального фонду державного бюджету) та відомості про чисельність їх працівників і у терміни, визначені для подання звіту за І півріччя та річної зведеної звітності, подає до Мінфіну відповідно за І півріччя та за рік зведену інформацію:

про виконання кошторисів у розрізі затверджених показників (без розподілу кошторисних призначень між закордонними дипломатичними установами України), в якій зазначаються такі дані:

річні кошторисні призначення (у доларах США);

річні кошторисні призначення з урахуванням внесених змін (у доларах США);

встановлені на звітний період бюджетні асигнування (у доларах США);

обсяги проведених видатків (касові видатки) за звітний період (у доларах США);

річні кошторисні призначення у національній валюті України (в частині видатків на забезпечення функціонування закордонних дипломатичних установ України, які здійснюються на території України у гривнях);

річні кошторисні призначення у національній валюті України з урахуванням внесених змін;

встановлені на звітний період бюджетні асигнування у національній валюті України;

обсяги проведених видатків (касові видатки) у національній валюті України за звітний період (в частині видатків на забезпечення функціонування закордонних дипломатичних установ України, які здійснюються на території України у гривнях);

про чисельність працівників закордонних дипломатичних установ України за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

Директор Департаменту
фінансів соціальної сфери
Міністерства фінансів України

О.С. Шнипко
Виконуючий обов’язки
директора Департаменту
з фінансово-адміністративних
питань та діловодства
Міністерства закордонних
справ України

І.В. Ярош

Додаток 1

до Порядку складання кошторисів

та штатних розписів установ,

які належать до сфери управління

Міністерства закордонних справ

України і специфіка діяльності

яких пов’язана з функціонуванням

за кордоном

                 ЗАТВЕРДЖУЮ 
                 штат у кількості __ штатних одиниць 
                 з обсягом видатків на відшкодування 
                 витрат на довготермінові відрядження 
                 на місяць __________ доларів США* 
                 ______________________________ 
                      (посада)
                 _______________________________ 
                 (підпис) (ініціали, прізвище)
                 _____________________ 
                 (число, місяць, рік)
                 М.П.

ШТАТНИЙ РОЗПИС

закордонної дипломатичної установи України на 20___ рік

________________________________________________________
 (найменування закордонної дипломатичної установи України)

№ з/п
Назва посади
Кількість штатних посад, одиниць
Норми відшкодування витрат на місяць, долари США
*
Надбавки, долари США *
Обсяг видатків на відшкодування витрат на
довготермінові відрядження на місяць, долари США *
Обсяг видатків на відшкодування витрат на
довготермінові відрядження на рік, долари США *
Доларовий еквівалент обсягу видатків на
відшкодування витрат на довготермінові відрядження на рік, долари
США **
за виконання додаткових доручень
на утримання непрацюючих дружин (чоловіків)
на дітей віком до 18 років
за роботу в країні, де ведуться бойові дії або
склалася надзвичайна ситуація
1
Х
Х
2
Х
Х

Разом:


Апарат військових аташе

Х
Х
Х

Разом:


Х
Х
Х

Усього

__________

* Показники зазначаються в євро для закордонних дипломатичних установ України, працівникам яких норми відшкодування витрат в іноземній валюті визначені в євро.

** Графа заповнюється у разі визначення показників у євро. Сума доларового еквіваленту обсягу видатків на відшкодування витрат на довготермінові відрядження має відповідати обсягу коштів, зазначених в індивідуальному кошторисі закордонної дипломатичної установи України.

Заступник Міністра 
закордонних справ України _____________ ___________________ 
               (підпис)  (ініціали, прізвище)
Керівник фінансової служби 
Міністерства закордонних 
справ України       _____________ ___________________ 
               (підпис)  (ініціали, прізвище)

Додаток 2

до Порядку складання кошторисів

та штатних розписів установ,

які належать до сфери управління

Міністерства закордонних справ

України і специфіка діяльності

яких пов’язана з функціонуванням

за кордоном

ЗВЕДЕНИЙ ШТАТНИЙ РОЗПИС

закордонних дипломатичних установ України на 20___ рік

№ з/п
Закордонні дипломатичні установи України
Кількість штатних посад, одиниць
Обсяг видатків на відшкодування витрат на
довготермінові відрядження на місяць, тис. доларів США *
Обсяг видатків на відшкодування витрат на
довготермінові відрядження на рік, тис. доларів США *
разом
дипломатичні працівники
у тому числі працівники
адміністративно-технічні працівники
разом **
у тому числі
відділів з економічних питань
культурно-інформаційних центрів
апарату військових аташе
за встановленими нормами відшкодування витрат
надбавки, тис. доларів США
за виконання додаткових доручень
на утримання непрацюючих дружин (чоловіків)
на дітей віком до 18 років
за роботу в країні, де ведуться бойові дії або
склалася надзвичайна ситуація
1
2
3(4+8)
4
5
6
7
8
9(10+11+12+13+14)
10
11
12
13
14
15

Діючі:
1


2Разом:


Що плануються до відкриття:
1


2Разом:


Усього

__________

* Обсяги видатків на відшкодування витрат на довготермінові відрядження визначаються у тис. доларах США (дані по закордонних дипломатичних установах України, працівникам яких норми відшкодування витрат в іноземній валюті визначені у євро, зазначаються у доларовому еквіваленті).

** Обсяги видатків на відшкодування витрат на довготермінові відрядження визначаються без урахування видатків на відшкодування витрат працівникам Апарату військових аташе.

Заступник Міністра 
закордонних справ України _____________ ___________________ 
               (підпис)  (ініціали, прізвище)
Керівник фінансової служби 
Міністерства закордонних 
справ України       _____________ ___________________ 
               (підпис)  (ініціали, прізвище)

Додаток 3

до Порядку складання кошторисів

та штатних розписів установ,

які належать до сфери управління

Міністерства закордонних справ

України і специфіка діяльності

яких пов’язана з функціонуванням

за кордоном

ДОВІДКА

про чисельність працівників закордонних дипломатичних установ України станом на 01 _________ 20__ року *

№ з/п
Закордонні дипломатичні установи України
Кількість штатних посад, одиниць
Фактична чисельність штатних працівників,
одиниць
Фактична чисельність працівників, що тимчасово
найняті на місці за трудовою угодою
разом
дипломатичні працівники
у тому числі працівники
адміністративно-технічні працівники
разом
дипломатичні працівники
у тому числі працівники
адміністративно- технічні працівники
разом
у тому числі з оплатою за рахунок загального фонду
державного бюджету
у тому числі з оплатою за рахунок спеціального
фонду державного бюджету
відділів з економічних питань
культурно-інформаційних центрів
апарату військових аташе
відділів з економічних питань
культурно-інформаційних центрів
апарату військових аташе
1
2
3(4+8)
4
5
6
7
8
9 (10+14)
10
11
12
13
14
15(16+17)
16
17

Діючі :
1
2

Разом:
Що плануються до відкриття:
1
2

Разом:
Усього

__________

* Інформація подається за І півріччя та за рік у терміни, визначені для подання звіту за І півріччя та річної зведеної звітності.

Заступник Міністра 
закордонних справ України _____________ ___________________ 
              (підпис)   (ініціали, прізвище)
Керівник фінансової служби 
Міністерства закордонних 
справ України       _____________ ___________________ 
              (підпис)   (ініціали, прізвище)