ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

19.05.2011 N 285

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

8 червня 2011 р.

за N 691/19429

Про затвердження Кваліфікаційних вимог до осіб, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійних комісарів)


( Зміни опрацьовуються. Додатково див. Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

N 2421 від 27.11.2012 )

Відповідно до статті 25 Закону України "Про страхування"85/96-ВР, пункту 2 Типового положення про організацію діяльності аварійних комісарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.01.98 N 88-98-п (із змінами), та підпункту 29 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 N 157157-2010-п, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Кваліфікаційні вимоги до осіб, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійних комісарів), що додаються.

2. Департаменту стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв'язків з державними органами, громадськістю та протоколу департаменту організаційно-аналітичного, документального та кадрового забезпечення забезпечити опублікування цього розпорядження на офіційній сторінці Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.

В.о. Голови Комісії
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Першого заступника
Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
А.Литвин
С.І.Свищева
Протокол N 635 засідання
Комісії від 19.05.2011

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Державної

комісії з регулювання ринків

фінансових послуг України

19.05.2011 N 285

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

8 червня 2011 р.

за N 691/19429

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

до осіб, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійних комісарів)

I. Загальні положення

1.1. Ці Кваліфікаційні вимоги розроблено відповідно до вимог статті 25 Закону України "Про страхування"85/96-ВР та пункту 2 Типового положення про організацію діяльності аварійних комісарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.01.98 N 88-98-п (із змінами).

1.2. У цих Кваліфікаційних вимогах наведені нижче поняття вживаються в такому значенні:

аварійні комісари - особи, які займаються визначенням причин настання страхового випадку та розміру збитків, а також у випадку, передбаченому Законом України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", перевіркою дій страховика;

кваліфікаційний мінімум - перелік питань для осіб, які претендують здійснювати діяльність з визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків, що складається з питань, пов'язаних із комплексним знанням положень законодавства, а також основних вимог до спеціальних знань залежно від напряму діяльності з визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків (далі - певний напрям діяльності), володіння якими є обов'язковим для кваліфікованого виконання особою покладених на неї професійних завдань.

1.3. Рівень кваліфікаційних вимог визначається шляхом установлення вимог до:

рівня освіти;

спеціальних знань (кваліфікації) - кваліфікаційного мінімуму за певним напрямом діяльності.

1.4. Кваліфікаційний мінімум за певним напрямом діяльності затверджується Держфінпослуг.

1.5. Офіційне засвідчення кваліфікації осіб, які претендують здійснювати діяльність з визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків, здійснюється шляхом видачі їм кваліфікаційного свідоцтва про складання екзамену на відповідність знань кваліфікаційному мінімуму за певним напрямом діяльності (далі - Кваліфікаційне свідоцтво), форма бланка якого наведена в додатку.

1.6. Держфінпослуг веде перелік осіб, які відповідають кваліфікаційним вимогам та можуть займатися визначенням причин настання страхового випадку та розміру збитків (далі - Перелік), і розміщує його на своєму веб-сайті.

1.7. Визначенням причин настання страхового випадку та розміру збитків може займатися особа, яка отримала Кваліфікаційне свідоцтво, що містить відмітку Держфінпослуг про внесення цієї особи до Переліку.

II. Кваліфікаційні вимоги до осіб, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків

2.1. Особи, які претендують на отримання Кваліфікаційного свідоцтва та перший раз проходять навчання за відповідним кваліфікаційним мінімумом, повинні відповідати таким кваліфікаційним вимогам:

мати повну або базову вищу освіту;

пройти навчання та скласти екзамен на відповідність знань кваліфікаційному мінімуму за певним напрямом діяльності. Тривалість курсу навчання становить від 72 до 196 годин залежно від певного напряму діяльності.

2.2. Через кожні три роки аварійний комісар повинен проходити навчання та складати екзамен на відповідність знань кваліфікаційному мінімуму за певним напрямом діяльності.

У цьому випадку особи, які кожні три роки підтверджують відповідність знань кваліфікаційному мінімуму за певним напрямом діяльності, повинні пройти навчання та скласти екзамен на відповідність знань кваліфікаційному мінімуму за цим напрямом діяльності. Тривалість курсу навчання встановлюється залежно від певного напряму діяльності та змісту кваліфікаційного мінімуму, але не більше 72 годин.

2.3. Порядок навчання та складання екзамену на відповідність знань відповідному кваліфікаційному мінімуму визначається Положенням про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2003 N 183, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.01.2004 за N 122/8721 (із змінами).

III. Порядок оформлення та видачі Кваліфікаційного свідоцтва

3.1. Навчальний заклад, на базі якого організована робота Екзаменаційної (атестаційної) комісії, протягом п'яти робочих днів з дати проведення екзамену на відповідність знань кваліфікаційному мінімуму за певним напрямом діяльності оформлює Кваліфікаційне свідоцтво та подає його до Держфінпослуг для внесення особи, яка склала екзамен, до Переліку разом з інформацією про осіб, які склали екзамен.

Для подання Кваліфікаційного свідоцтва до Держфінпослуг навчальний заклад зазначає:

найменування навчального закладу, на базі якого організована робота Екзаменаційної (атестаційної) комісії);

напрям діяльності, який відповідає навчальній програмі, за якою складено екзамен;

прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала екзамен;

реєстраційний номер Кваліфікаційного свідоцтва;

дату проведення екзамену.

Кваліфікаційне свідоцтво підписується головою та секретарем Екзаменаційної (атестаційної) комісії, засвідчується підписом керівника та печаткою навчального закладу, на базі якого організована робота Екзаменаційної (атестаційної) комісії.

Інформація навчального закладу про осіб, які склали екзамен на відповідність знань кваліфікаційному мінімуму за певним напрямом діяльності, повинна містити:

1) найменування та код за ЄДРПОУ навчального закладу;

2) реквізити договору про співробітництво з навчання та проведення екзамену, укладеного з Держфінпослуг;

3) дані про кожну особу, яка склала екзамен:

прізвище, ім'я та по батькові;

паспортні дані (серію та номер паспорта, найменування органу, який видав паспорт, та дату видачі);

повне найменування та код за ЄДРПОУ фінансової установи, в якій працює особа, та займану нею посаду (у разі наявності);

4) реєстраційний номер Кваліфікаційного свідоцтва та дату проведення екзамену;

5) назву відповідної навчальної програми.

Інформація подається в письмовій формі та у вигляді електронної копії у форматі, який встановлює Держфінпослуг. Паперова форма інформації має бути засвідчена підписом керівника та скріплена печаткою навчального закладу.

3.2. Держфінпослуг протягом п'яти робочих днів з дня, наступного за днем отримання Кваліфікаційного свідоцтва та відповідної інформації навчального закладу вносить особу, яка склала екзамен на відповідність знань кваліфікаційному мінімуму за певним напрямом діяльності, до Переліку та робить відмітку Держфінпослуг про внесення до Переліку такого змісту: "Дата внесення до переліку осіб, які відповідають кваліфікаційним вимогам та можуть займатися визначенням причин настання страхового випадку та розміру збитків, за номером запису __________".

Відмітка Держфінпослуг про внесення до Переліку підписується Головою Держфінпослуг або особою, яка його заміщує, та засвідчується печаткою.

3.3. Видача Кваліфікаційного свідоцтва засвідчується підписом особи, яка його отримала, у журналі реєстрації виданих Кваліфікаційних свідоцтв.

3.4. Отримання Кваліфікаційного свідоцтва не потребує внесення плати за його видачу.

3.5. Кваліфікаційне свідоцтво видається Держфінпослуг строком на три роки і є чинним на всій території України.

3.6. Кваліфікаційне свідоцтво не підлягає переданню для використання іншими особами.

Заступник Голови
Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг УкраїниВ.Левченко

Додаток

до Кваліфікаційних вимог

до осіб, які здійснюють

діяльність з визначення

причин настання страхового

випадку та розміру збитків

(аварійних комісарів)

        ЕКЗАМЕНАЦІЙНА (АТЕСТАЦІЙНА) КОМІСІЯ
       Державної комісії з регулювання ринків
          фінансових послуг України
   ________________________________________________________
     (найменування навчального закладу, на базі якого
        організована робота Екзаменаційної
           (атестаційної) комісії)

КВАЛІФІКАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО

про складання екзамену на відповідність знань кваліфікаційному мінімуму

     _______________________________________________
            (напрям діяльності )
               видане
 _________________________________________________________________
  (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала екзамен)
 Реєстраційний номер кваліфікаційного свідоцтва __________________
 Дата проведення екзамену ___________________
 Голова Екзаменаційної
 (атестаційної) комісії _____________  _________________________
              (підпис)     (ініціали, прізвище)
 Секретар Екзаменаційної
 (атестаційної) комісії _____________  _________________________
              (підпис)    (ініціали, прізвище)
 Керівник навчального
 закладу         _____________  _________________________
              (підпис)    (ініціали, прізвище)
                   М.П.
 Дата внесення до переліку осіб, які відповідають кваліфікаційним
 вимогам  та  можуть  займатися  визначенням причин настання
 страхового випадку та розміру збитків, за  номером  запису
 __________.
 Уповноважена особа Державної комісії
 з регулювання ринків
 фінансових послуг України  ______________  ____________________
                (підпис)   (ініціали, прізвище)
                   М.П.
 Дата видачі свідоцтва __________________________
 Строк дії свідоцтва з ____________ по ____________