МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

07.07.2011 N 410

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 липня 2011 р.

за N 934/19672

Про затвердження Інструкції про порядок прийняття органами внутрішніх справ України рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства

Відповідно до абзаців другого, третього та сьомого частини другої статті 25 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"3929-12 та Положення про порядок надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень правоохоронних і розвідувальних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2001 N 3535-2001-п, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок прийняття органами внутрішніх справ України рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства (далі - Інструкція), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів апарату МВС, начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях організувати вивчення та неухильне виконання положень цієї Інструкції працівниками підпорядкованих органів і підрозділів внутрішніх справ.

3. Робочому апарату Укрбюро Інтерполу (Неволя В.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра внутрішніх справ України генерал-лейтенанта міліції Попкова С.Є.

5. Наказ надіслати за належністю.

6. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
генерал-лейтенант міліції
ПОГОДЖЕНО:
Голова Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
генерал армії України

А.В.Могильов
М.М.Литвин

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

07.07.2011 N 410

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 липня 2011 р.

за N 934/19672

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок прийняття органами внутрішніх справ України рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства

1. Ця Інструкція визначає порядок прийняття органами внутрішніх справ України (далі - ОВС) рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства (далі - особи), перебування яких на території України може суперечити інтересам охорони громадського порядку або загрожувати здоров'ю, правам і законним інтересам громадян України та інших осіб, які проживають в Україні.

2. Ця Інструкція розроблена відповідно до абзаців другого, третього та сьомого частини другої статті 25 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"3929-12 та Положення про порядок надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень правоохоронних і розвідувальних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2001 N 3535-2001-п.

3. У цій Інструкції під забороною в'їзду в Україну особам розуміється рішення, яке приймається ОВС згідно з абзацами другим, третім або сьомим частини другої статті 25 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"3929-12 в інтересах охорони громадського порядку, якщо це необхідно для захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні, або якщо встановлено факти порушення іноземцями або особами без громадянства законодавства України під час попереднього перебування в Україні.

Дія цієї Інструкції не поширюється на рішення про заборону подальшого в'їзду в Україну особам, яке приймається ОВС згідно зі статтею 32 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"3929-12.

4. В ОВС рішення про заборону в'їзду в Україну особам приймається за ініціативою:

підрозділів Укрбюро Інтерполу - у разі встановлення підстав для заборони в'їзду в Україну особам у процесі співробітництва з правоохоронними органами інших держав та міжнародних правоохоронних організацій;

оперативних підрозділів - у разі встановлення підстав для заборони в'їзду в Україну особам під час здійснення оперативно-розшукової діяльності;

підрозділів досудового слідства - у разі встановлення підстав для заборони в'їзду в Україну особам під час розслідування кримінальних справ;

підрозділів міліції громадської безпеки - у разі встановлення підстав для заборони в'їзду в Україну особам під час провадження в справах про адміністративні правопорушення, підготовки або здійснення заходів із забезпечення громадського порядку.

5. Після отримання даних, які обгрунтовують необхідність заборони в'їзду в Україну особі, підрозділ, визначений у пункті 4 цієї Інструкції, готує довідку, в якій зазначаються:

відомості про особу, щодо якої передбачається прийняти рішення про заборону її в'їзду в Україну: прізвище, ім'я, друге ім'я, по батькові (латинськими та українськими літерами), число, місяць, рік народження, стать, громадянство (підданство) або країна постійного проживання, а також, за наявності, - дані паспортного документа (вид, серія, номер, орган, який видав, дата видачі), місце народження, місце роботи, посада, місце проживання, телефон;

відомості, які згідно з абзацами другим, третім та сьомим частини другої статті 25 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"3929-12, дають підстави для прийняття рішення про заборону в'їзду в Україну особі;

запропонований строк заборони в'їзду (до десяти років) та відомості, які обґрунтовують його тривалість, зокрема: обставини і характер вчинення іноземцем або особою без громадянства суспільно небезпечного діяння; результати перевірки особи за профілактичними, оперативними та криміналістичними обліками МВС, обліками правоохоронних органів іноземних держав та міжнародних правоохоронних організацій; наявність в особи родинних зв'язків в Україні; наявність в особи зобов'язань перед юридичними та фізичними особами в Україні.

6. Рішення про заборону в'їзду приймається на підставі довідки, зазначеної у пункті 5 цієї Інструкції, шляхом винесення постанови про заборону в'їзду в Україну, форма якої визначена додатком до цієї Інструкції.

7. Постанова про заборону в'їзду в Україну підписується начальником підрозділу, визначеного в пункті 4 цієї Інструкції, і може затверджуватися:

в апараті МВС України - Міністром, першим заступником, заступником Міністра або заступником Міністра - керівником апарату;

у головних управліннях, управліннях МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях (далі - ГУМВС, УМВС) - начальником відповідного ГУМВС, УМВС, його першим заступником або заступником.

Винесена підрозділом міського, районного, лінійного органу внутрішніх справ постанова про заборону в'їзду в Україну погоджується зі структурним підрозділом апарату відповідного ГУМВС, УМВС за напрямом діяльності.

Оригінал затвердженої постанови про заборону в'їзду в Україну та довідка, зазначена в пункті 5 цієї Інструкції, зберігаються в підрозділі ОВС, який виніс постанову про заборону в'їзду в Україну.

8. Завірена копія постанови про заборону в'їзду в Україну разом з дорученням щодо заборони в'їзду надсилаються до Адміністрації Державної прикордонної служби України відповідно до пункту 5 Положення про порядок надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень правоохоронних і розвідувальних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2001 N 35.

Доручення щодо заборони в'їзду надсилається на ім'я Голови Державної прикордонної служби України або його першого заступника - директора Департаменту охорони державного кордону.

Завірена копія постанови про заборону в'їзду в Україну надсилається до Робочого апарату Укрбюро Інтерполу.

9. Рішення про заборону в'їзду в Україну особі приймається на строк до десяти років.

Строк заборони в'їзду в Україну особі обчислюється з дати затвердження постанови про заборону в'їзду в Україну.

10. Матеріали щодо прийняття рішення про заборону в'їзду в Україну особі зберігаються в підрозділі ОВС, який приймав таке рішення, протягом трьох років після закінчення строку заборони в'їзду в Україну особі.

Т.в.о. керівника
Робочого апарату
Укрбюро Інтерполу
підполковник міліціїМ.Ю.Бахмутченко

Додаток

до Інструкції про порядок

прийняття органами

внутрішніх справ України

рішень про заборону в'їзду

в Україну іноземцям

та особам без громадянства

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   Начальник (перший заступник,
                   заступник начальника) органу
                   внутрішніх справ
                   ____________________________
                    (спеціальне або військове
                        звання)
                   ____________________________
                        (підпис)
                   ____________________________
                     (ініціали, прізвище)
                   ___ ___________ 20__ року

ПОСТАНОВА

про заборону в'їзду в Україну

   ___ __________ 20__ року      _________________________
                     (назва населеного пункту)
   Начальник ___________________________________________________
             (назва підрозділу ОВС,
 ________________________________________________________________,
 спеціальне або військове звання, прізвище та ініціали начальника)
 розглянувши матеріали стосовно
 _________________________________________________________________
    (прізвище, ім'я, друге ім'я, по батькові латинськими
 _________________________________________________________________
          та українськими літерами,
 _________________________________________________________________
       число, місяць, рік народження, стать,
 _________________________________________________________________
  громадянство (підданство) або країна постійного проживання
        іноземця або особи без громадянства)
 _________________________________________________________________
      (за наявності - дані паспортного документа
 _________________________________________________________________
    (вид, серія, номер, орган, який видав, дата видачі),
 _________________________________________________________________
            місце народження,
 _________________________________________________________________
           місце роботи, посада,
 _________________________________________________________________
            місце проживання,
 ________________________________________________________________,
      телефон іноземця або особи без громадянства)
В С Т А Н О В И В:
 _________________________________________________________________
   (суть відомостей, які згідно з абзацами другим, третім
    та сьомим частини другої статті 25 Закону України
 _________________________________________________________________
   "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"
       дають підстави для прийняття рішення про
 _________________________________________________________________
 заборону в'їзду в Україну іноземцю або особі без громадянства,
 без розкриття джерел отримання інформації та проведених заходів)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
   Ураховуючи, що перебування __________________________________
                 (прізвище та ініціали іноземця
                  або особи без громадянства)
 на території  України  може  суперечити  інтересам  охорони
 громадського порядку або загрожувати правам і законним інтересам
 громадян України та інших осіб, які проживають в Україні, та
 встановлені  факти  порушення  іноземцями  або  особами без
 громадянства  законодавства  України  під  час  попереднього
 перебування в Україні, керуючись абзацами другим, третім та
 сьомим частини другої статті 25 Закону України "Про правовий
 статус іноземців та осіб без громадянства",
П О С Т А Н О В И В:
   Заборонити громадянину (підданому, особі без громадянства) __
 _________________________________________________________________
   (назва країни громадянства (підданства) або постійного
    проживання, прізвище, ім'я, друге ім'я, по батькові,
 _________________________________________________________________
       число, місяць, рік народження, стать)
 в'їзд в Україну строком на ____ місяців (років).
 Начальник _______________________
 _________________________________
 _________________________________ ________ ______________________
 (спеціальне або військове звання) (підпис) (ініціали та прізвище)
 ___ ___________ 20__ року
 ПОГОДЖЕНО:
 Начальник _______________________
 _________________________________
 _________________________________
 (спеціальне або військове звання)
 ________  ______________________
 (підпис)  (прізвище та ініціали)
 ___ ___________ 20__ року