МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

06.09.2010 N 270

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 жовтня 2010 р.

за N 954/18249

Про затвердження Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів


( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної
політики

N 90 від 20.02.2012 )

Відповідно до пункту 9 Порядку використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 70, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що додається.

2. Фонду соціального захисту інвалідів:

взяти під особистий контроль питання, що стосуються організації виконання його територіальними відділеннями вимог цього наказу;

забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В.Маслакова.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
ПОГОДЖЕНО:
В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців
В.о. президента Спілки підприємців
малих, середніх та приватизованих
підприємств України
Генеральний директор
Федерації роботодавців України
Президент Спілки орендарів
і підприємців України
Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань,
заступник Голови Федерації
професійних спілок України
Президент Національного комітету
спорту інвалідів України
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
Голова
Державного казначейства України
Заступник Міністра освіти
і науки України
Заступник
Міністра фінансів України
В.Надрага


В.М.Биковець


В.М.Биковець

Р.Іллічов

В.М.Хмільовський

Г.В.Осовий

В.Сушкевич


М.Бродський

С.І.Харченко

П.М.Куліков

С.Рибак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства праці

та соціальної політики

України

06.09.2010 N 270

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 жовтня 2010 р.

за N 954/18249

ІНСТРУКЦІЯ

з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів

I. Загальні положення

1.1. Інструкція з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (далі - Інструкція), визначає порядок та умови надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів.

1.2. В Інструкції терміни вживаються у такому значенні:

адаптоване для інвалідів по зору програмне забезпечення - спеціальне програмне забезпечення, пристосоване до потреб інвалідів по зору, яке використовується в роботі бібліотек, клубів, навчально-інформаційних центрів, редакцій періодичних видань, будинків звукозапису і друку, що засновані громадськими організаціями інвалідів, реабілітаційного центру УТОС;


( Пункт 1.2 розділу I доповнено терміном згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

виробничі і технічні умови - умови, що відповідають правилам, нормам, іншим нормативно-правовим актам з промислової безпеки, охорони праці з урахуванням особливих потреб інвалідів;

законний представник інваліда - батьки (усиновлювачі), опікуни або інші особи, уповноважені законом представляти інтереси інвалідів, у тому числі здійснювати захист їх прав, свобод і законних інтересів;

заявник - юридична особа, фізична особа - підприємець, яка використовує найману працю (далі - заявник - роботодавець), та/або інвалід, законний представник інваліда (далі - заявник - фізична особа), який звертається до відділення Фонду соціального захисту інвалідів (далі - відділення Фонду) з метою отримання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету (далі - кошти Фонду);

інтернатні установи - будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів, дитячі будинки-інтернати I-IV профілю;

навчально-виробнича майстерня (клас, кабінет) інтернатної установи - приміщення, пристосоване для проведення занять у межах реалізації навчальних планів, в інтернатних установах для інвалідів та дітей-інвалідів;

отримувач - заявник (заявник-роботодавець, заявник - фізична особа), якому надається фінансова допомога на поворотній і безповоротній основі та цільова позика за рахунок коштів Фонду;

спеціальне обладнання бібліотек, клубів, навчально-інформаційних центрів, редакцій періодичних видань, будинків звукозапису і друку, що засновані громадськими організаціями інвалідів, реабілітаційного центру УТОС - обладнання, що пов'язане з основною діяльністю та використовується виключно в роботі бібліотек, клубів, навчально-інформаційних центрів, редакцій періодичних видань, будинків звукозапису і друку, що засновані громадськими організаціями інвалідів, реабілітаційного центру УТОС для надання послуг інвалідам по зору;


( Абзац пункту 1.2 розділу I в редакції Наказу Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

тематична і спеціальна література, аудіозаписи з питань професійної орієнтації та реабілітації інвалідів - навчально-методична, довідкова та спеціальна література з питань професійної орієнтації інвалідів, їх психічного здоров'я та поліпшення взаємин із соціальним середовищем, психодіагностики (включаючи тестові методики, у тому числі їх комп'ютерні версії), спрямована на вивчення соціально-психологічних характеристик особистості з метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації тощо;

технічне оснащення діючого робочого місця для працевлаштування інваліда - придбання основних засобів (крім нерухомого майна) для оснащення діючого робочого місця для працевлаштування інваліда з урахуванням безпеки та особливих потреб інвалідів;

технічне переоснащення - комплекс заходів, що здійснюються без розширення виробничих площ, спрямованих на підвищення техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів і дільниць на основі впровадження передової технології, обладнання, механізації та автоматизації виробництва, модернізації та/або заміни застарілого і фізично зношеного обладнання для всебічної інтенсифікації виробництва, збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості та асортименту продукції при забезпеченні зростання продуктивності праці, зниження матеріаломісткості і собівартості продукції, економії ресурсів;


( Пункт 1.2 розділу I доповнено терміном згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

умови для занять інвалідів фізичною культурою і спортом - умови для занять фізкультурою і спортом, створені з урахуванням особливих потреб інвалідів.

Інші терміни в Інструкції вживаються відповідно до чинного законодавства України.


( Пункт 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики
N 90 від 20.02.2012 )

1.3. Фінансова допомога на поворотній і безповоротній основі та цільова позика надаються заявникам за напрямами та з урахуванням вимог, встановлених Порядком використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 70 (далі - Порядок).

II. Порядок звернення та розгляду документів на отримання фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі та цільової позики

2.1. Заявники-роботодавці для отримання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики звертаються із заявою про надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду (далі - заява) за формою, наведеною у додатку 1, до відділення Фонду, в якому вони зареєстровані. Заявники-роботодавці, на яких вимога щодо реєстрації у відділеннях Фонду не поширюється, звертаються із заявою до відділень Фонду за місцем їх державної реєстрації.

2.2. До заяви про надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики заявники-роботодавці надають відділенням Фонду:

анкету заявника-роботодавця за формою, наведеною у додатку 2;

копію статуту або положення, інших установчих документів (у разі їх наявності) з усіма змінами та доповненнями, засвідчену підписом та скріплену печаткою заявника-роботодавця;

копію протоколу про обрання на посаду (рішення про призначення) посадових осіб заявника-роботодавця (директора, головного бухгалтера), засвідчену підписом та скріплену печаткою заявника-роботодавця;

виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;


( Абзац п'ятий пункту 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), засвідчену підписом та скріплену печаткою заявника-роботодавця;

копію довідки про взяття на облік платника податків у державній податковій інспекції або витягу із реєстру неприбуткових установ, засвідчену підписом та скріплену печаткою заявника-роботодавця;

баланс, наведений у додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Мінфіну від 31.03.99 N 87z0391-99, зареєстрованого в Мін'юсті 21.06.99 за N 396/3689, та звіт про фінансові результати, наведений у додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3z0397-99, затвердженого наказом Мінфіну від 31.03.99 N 87z0391-99, зареєстрованого в Мін'юсті 21.06.99 за N 397/3690, за попередній рік та останній звітний період (у разі наявності);


( Абзац восьмий пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 90z0373-12 від 20.02.2012 )

декларацію з податку на прибуток підприємства, податковий звіт про прибуток, що звільняється від оподаткування, за попередній рік та останній звітний період (у разі наявності);

довідку органів державної податкової інспекції про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

обґрунтування необхідності здійснення видатків на заходи та перелік обладнання та інших товарно-матеріальних цінностей, що планується придбати за рахунок коштів Фонду, за формою, наведеною у додатку 3;


( Абзац одинадцятий пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

бізнес-план, прайс-листи, комерційні пропозиції для обґрунтування вартості проекту (для заявників-роботодавців, які звернулися за отриманням фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики, результатом використання якої передбачається отримання прибутку); обґрунтування отримання фінансової допомоги за формою, наведеною у додатку 4 (для інших заявників-роботодавців);


( Абзац дванадцятий пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

документ, що підтверджує право власності на приміщення, або договір оренди приміщення, де буде розміщене (встановлене) майно та/або надаватимуться відповідні послуги та проводитимуться роботи;

довідку центру зайнятості щодо відсутності протягом шести місяців, що передують місяцю розгляду питання про надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики, порушень Законів України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", "Про зайнятість населення"803-12 та незастосування штрафних санкцій (у довільній формі);


( Пункт 2.2 розділу II доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 90z0373-12 від 20.02.2012 )

інші документи, передбачені пунктами 2.3-2.8 Інструкції (у разі потреби).

2.3. Заявники-роботодавці, які здійснюють діяльність, яка згідно із законодавством потребує наявності ліцензії та/або іншого документа дозвільного характеру, також надають копію такого документа, засвідчену підписом та скріплену печаткою заявника-роботодавця.

2.4. Заявники-роботодавці, які звернулися за отриманням фінансової допомоги на фізкультурно-спортивну реабілітацію інвалідів, у тому числі для здійснення заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, створення умов для занять фізичною культурою і спортом, також надають подання Національного комітету спорту інвалідів України (далі - НКСІУ).

Заявники-роботодавці, які звернулися за отриманням фінансової допомоги на здійснення видатків на заходи, спрямовані на фізкультурно-спортивну реабілітацію інвалідів, також надають розрахунок витрат на зазначені заходи за формою, наведеною у додатку 5.


( Пункт 2.4 розділу II доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

2.5. Заявники-роботодавці, які звернулися за отриманням фінансової допомоги на поворотній основі та цільової позики, також надають документи, що підтверджують забезпечення виконання умов договору (застава, гарантія, договір страхування тощо).

2.6. Заявники-роботодавці, які мають статус фізичної особи - підприємця, також надають копію паспорта, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, копію звіту із зазначенням обсягу виручки від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг за останній звітний період (звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку).

2.7. Заявники-роботодавці, які звертаються за отриманням фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, також надають копії індивідуальних програм реабілітації інвалідів.

2.8. Заявники-роботодавці, які звертаються за отриманням фінансової допомоги на створення належних санітарно-гігієнічних, виробничих і технічних умов згідно з індивідуальною програмою реабілітації інваліда, також надають документи відповідних органів згідно з чинним законодавством, копії індивідуальних програм реабілітації інвалідів та розрахунок кошторисної вартості робіт.

2.9. Заявники-роботодавці, засновані громадськими організаціями інвалідів, подають документи до відділень Фонду у трьох примірниках, інші заявники-роботодавці та заявники - фізичні особи - в одному.

2.10. Заявник - фізична особа за реєстрацією місця проживання звертається із заявою до:

відділення Фонду для здійснення видатків на навчання та передплату друкованих періодичних видань;


( Абзац другий пункту 2.10 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

територіального органу праці та соціального захисту населення для забезпечення протезно-ортопедичними виробами підвищеної складності.

2.11. До заяви заявник - фізична особа надає такі документи:

копію паспорта (1, 2, 11 сторінки), а також, за потреби, копію паспорта законного представника інваліда, документа, що підтверджує його повноваження;

копію свідоцтва про народження дитини-інваліда, копію паспорта законного представника дитини-інваліда, документа, що підтверджує його повноваження;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або паспорта з позначкою щодо наявності права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера;

копію довідки МСЕК про встановлення інвалідності (для дітей-інвалідів - висновок ЛКК);

копію індивідуальної програми реабілітації інваліда (дитини-інваліда);

інші документи, передбачені підпунктом 4.8.5 пункту 4.8 Інструкції (у разі потреби).


( Абзац сьомий пункту 2.11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

2.12. Датою звернення за наданням фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики вважається дата прийому заяви та усіх інших необхідних документів. Заява реєструється в журналі реєстрації заяв про надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду за формою, наведеною у додатку 4.

2.13. Відділення Фонду, що прийняло заяву з доданими до неї документами, видає заявнику відривний корінець заяви із зазначенням дати їх прийняття за формою, наведеною у додатку 1.

У разі якщо до заяви не додані всі необхідні документи, відділення Фонду видає заявнику чи надсилає рекомендованим листом не пізніше 10 робочих днів з дати отримання заяви повідомлення із переліком документів, що мають бути подані додатково не пізніше 30 календарних днів з дати подання заяви.

У разі неподання заявником у зазначений термін відповідних документів відділення Фонду залишає вже подані документи без розгляду, про що повідомляє заявника письмово. Залишення без розгляду документів, що подавалися з метою отримання коштів Фонду, не перешкоджає заявнику повторно звернутися до відділення Фонду.

Оригінали документів пред'являються під час подання заяви.

Подання заявником недостовірних документів або інформації є підставою для відмови у наданні фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду.

2.14. Відділення Фонду протягом 10 робочих днів з дати звернення розглядає подані заявником документи на відповідність вимогам Інструкції та чинного законодавства, а також у документах заявника-роботодавця перевіряє:

реєстрацію у відділенні Фонду;

виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів;

подання відділенню Фонду звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів за формою, затвердженою наказом Мінпраці від 10.02.2007 N 42 "Про затвердження форми звітності N 10-ПІ (річна) "Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів" та Інструкції щодо заповнення форми звітності N 10-ПІ (річна) "Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів", зареєстрованим в Мін'юсті 13.02.2007 за N 117/13384 (далі - Звіт);

сплату сум адміністративно-господарських санкцій і пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів;

відсутність зменшення протягом року, що передує року звернення, порівняно з попереднім середньооблікової чисельності штатних працівників, яким встановлено інвалідність, більше ніж на 10 відсотків;


( Абзац шостий пункту 2.14 розділу II в редакції Наказу Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

належне виконання попереднього договору, укладеного з відділенням Фонду.

2.15. Відділення Фонду надсилає на погодження Фонду соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) примірник поданих документів заявника, які відповідають вимогам чинного законодавства, а також відомості про заявника-роботодавця, зазначені у пункті 2.14 Інструкції.

Фонд перевіряє подані документи та погоджує їх з головним розпорядником бюджетних коштів, після чого повертає їх відділенню Фонду.

2.16. У разі звернення заявників-роботодавців, які засновані громадськими організаціями інвалідів, за отриманням фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду (крім фінансової допомоги на здійснення заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів) подані документи разом з відомостями, зазначеними у пункті 2.14 Інструкції, відділення Фонду надсилає регіональній комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - регіональна комісія) для отримання висновку-пропозиції стосовно доцільності надання заявнику-роботодавцю, заснованому громадською організацією інвалідів, фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики (далі - висновок-пропозиція). Зазначений пакет документів залишається у регіональної комісії.

Регіональна комісія після проведення засідання протягом 5 робочих днів надсилає один примірник висновку-пропозиції відділенню Фонду, а другий - Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів (далі - Комісія).

Відділення Фонду передає висновок-пропозицію разом з іншими двома примірниками поданих документів заявника-роботодавця та відомостями, зазначеними в пункті 2.14 Інструкції, на погодження до Фонду.

Фонд у разі наявності коштів на здійснення видатків на відповідні заходи надсилає один примірник поданих документів Комісії.


( Абзац четвертий пункту 2.16 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

Комісія з урахуванням відповідного висновку-пропозиції регіональної комісії приймає рішення про доцільність надання фінансової допомоги та цільової позики підприємству чи організації громадської організації інвалідів або відмову в її наданні. Пакет документів, отриманий від Фонду, залишається у Комісії.

Комісія після проведення засідання у 15-денний строк надсилає відповідне рішення (копію протоколу засідання Комісії) Фонду, який передає його разом з пакетом (поданих) документів до відділення Фонду.

2.17. Відділення Фонду аналізує документи, вивчає діяльність заявника-роботодавця, визначає його соціальну значимість, а у разі надання фінансової допомоги на поворотній основі та цільової позики - платоспроможність, прогнозує ризик неповернення коштів, цінові пропозиції вартості товарів, робіт, послуг постачальників і приймає за погодженням з Фондом рішення про надання або відмову у наданні фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики.

Заявникам-роботодавцям, що у рамках коштів, наявних у відділенні Фонду, запропонують найбільші результативні показники з працевлаштування та/або реабілітації інвалідів та матимуть найбільшу соціальну значимість, надається перевага.


( Пункт 2.17 розділу II доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

2.18. Основними критеріями оцінки заявників-роботодавців можуть бути:

соціальна значимість (кількість інвалідів, які працюють (працюватимуть) та яким надаються (надаватимуться) послуги (продукція), розмір заробітної плати інвалідів, відсутність заборгованості з виплати заробітної плати, сума коштів (крім заробітної плати), що витрачається (витрачатиметься) на потреби інвалідів і на непромислову сферу для інвалідів, фінансовий стан);

фінансовий стан підприємства, який визначається на підставі наданих підприємством документів згідно з пунктом 2.2 Інструкції;


( Пункт 2.18 розділу II доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

оцінка продукції, що випускається (випускатиметься), наявність замовлення на її реалізацію, характер послуг, які надаються (конкурентоздатність на внутрішньому та зовнішньому ринках, попит на продукцію, послуги, обсяги експорту);

належне виконання попереднього договору, укладеного з відділенням Фонду (за наявності).

2.19. Необхідні відомості про заявника та інформація, отримана відділенням Фонду при розгляді документів про надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики, систематизуються в окремі справи щодо кожного заявника.

Документи, що зберігаються у цих справах, групуються таким чином:

заява;

матеріали з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду (договір про надання фінансової допомоги та цільової позики тощо);


( Абзац четвертий пункту 2.19 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики
N 90 від 20.02.2012 )

фінансово-економічна інформація (бухгалтерські баланси, звіти про прибутки та збитки, бізнес-плани тощо);

матеріали щодо кредитоспроможності заявника-роботодавця (довідки, отримані від банків, запити, листування, звіти аудиторських фірм тощо).

2.20. Рішення щодо надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду або про відмову в їх наданні із зазначенням причин такої відмови відділення Фонду видає чи надсилає заявникам (крім заявників-роботодавців, що засновані громадськими організаціями інвалідів) у вигляді письмового повідомлення не пізніше 10 робочих днів з дня отримання відділенням Фонду затвердженого кошторису видатків на заходи щодо соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів на відповідний рік.

2.21. Причинами відмови у наданні фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду є наявність хоча б однієї з таких підстав:

неподання заявником документів, передбачених пунктами 2.2 та 2.11 Інструкції;

подання заявниками документів, у яких містяться недостовірні відомості;

відсутність коштів Фонду для здійснення видатків за напрямами, передбаченими Інструкцією;


( Абзац четвертий пункту 2.21 розділу II в редакції Наказу Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

невідповідність заявника-роботодавця основним критеріям оцінки, передбаченим пунктом 2.18 Інструкції та пунктом 7 Порядку;

2.22. У журналі реєстрації заяв робиться позначка про результати розгляду заяв і зазначаються реквізити (дати та номери) повідомлень про результати їх розгляду.

2.23. Рішення про надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду заявнику-роботодавцю, заснованому громадською організацією інвалідів, відділення Фонду видає або надсилає йому протягом 10 робочих днів після отримання відділенням Фонду рішення Комісії.

За зверненням, але не пізніше 10 робочих днів з дати отримання заявником письмового повідомлення про результати розгляду його заяви, відділенням Фонду укладається із ним договір про надання фінансової допомоги та цільової позики.


( Абзац другий пункту 2.23 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

Відділення Фонду протягом 10 календарних днів з дати підписання договору про надання фінансової допомоги та цільової позики із заявником-роботодавцем, заснованим громадською організацією інвалідів, надсилає його копію до регіональної комісії.


( Пункт 2.23 розділу II доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

Якщо протягом 10 робочих днів заявником не підписано договір, відділення Фонду може скасувати рішення про надання фінансової допомоги або продовжити строк укладання договору (за наявності поважних причин), про що повідомляє Фонд та Комісію.

III. Загальні принципи і правила надання фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду

3.1. Фінансова допомога на поворотній і безповоротній основі та цільова позика за рахунок коштів Фонду надаються в безготівковій формі шляхом:

перерахування коштів Фонду на рахунки отримувачів, відкриті в установленому порядку в органах Державної казначейської служби, для самостійного придбання товарів, робіт та послуг за напрямами, зазначеними у пунктах 4.1-4.4, 4.6, 4.9-4.14 Інструкції;


( Абзац другий пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

передплати друкованих періодичних видань за напрямом, зазначеним у пункті 4.5 Інструкції;


( Абзац третій пункту 3.1 розділу III в редакції Наказу Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

відшкодування вартості товарів та послуг протезно-ортопедичним підприємствам та навчальним закладам за напрямами, зазначеними у пунктах 4.7, 4.8 Інструкції;


( Пункт 3.1 розділу III доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

централізованого придбання Фондом або його відділеннями товарів, робіт та послуг з метою наступного їх розподілу між заявниками.

3.2. Проведення видатків відділень Фонду здійснюється відповідними територіальними органами Державної казначейської служби на підставі кошторисів цих відділень, затверджених Фондом соціального захисту інвалідів, у межах загального кошторису відділень Фонду, затвердженого Мінсоцполітики.


( Абзац перший пункту 3.2 розділу III в редакції Наказу Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228.

Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2011 N 1223, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2011 за N 1401/20139.


( Абзац третій пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 90z0373-12 від 20.02.2012 )

3.3. Після затвердження кошторису Фонд доводить обсяги запланованих видатків до відділень Фонду та Комісії.

3.4. Взаємовідносини між відділенням Фонду та отримувачами, а у разі здійснення видатків передплати друкованих видань та складного протезування - між відділеннями Фонду та надавачами відповідних послуг регулюються на підставі договорів, що укладаються між ними в письмовій формі.


( Пункт 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики
N 90 від 20.02.2012 )

3.5. Робочі місця для працевлаштування інвалідів, створені за рахунок коштів Фонду, не можуть бути скорочені протягом 3 років з дати завершення умов виконання договору про надання фінансової допомоги та цільової позики.


( Пункт 3.5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики
N 90 від 20.02.2012 )

3.6. У разі виникнення необхідності зміни даних, погоджених рішенням Комісії, за наявності письмового звернення заявника-роботодавця, заснованого громадською організацією інвалідів, з відповідним обґрунтуванням Фонд звертається до Комісії щодо прийняття рішення про внесення змін до раніше погоджених Комісією проектів таких заявників-роботодавців. Комісія погоджує або відмовляє в погодженні клопотання заявника-роботодавця, заснованого громадською організацією інвалідів, лише на засіданні.


( Розділ III доповнено пунктом 3.6 згідно з Наказом Міністерства соціальної політики
N 90 від 20.02.2012 )

IV. Надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду

4.1. Надання фінансової допомоги на безповоротній основі для здійснення заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази (з метою забезпечення соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів) у:


( Абзац перший пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

реабілітаційних установах для інвалідів, дітей-інвалідів, що належать до сфери управління Мінсоцполітики;


( Абзац другий пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

навчально-виробничих майстернях (класах, кабінетах) інтернатних установ, що належать до сфери управління Мінсоцполітики;


( Абзац третій пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

відділеннях реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів управлінь праці та соціального захисту населення, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), санаторних закладів для інвалідів, що належать до сфери управління Мінсоцполітики;


( Абзац четвертий пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

клініці Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності, що належить до сфери управління Мінсоцполітики;


( Пункт 4.1 розділу IV доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

стаціонарах первинного і складного протезування казенних і державних протезно-ортопедичних підприємств, що належать до сфери управління Мінсоцполітики.


( Пункт 4.1 розділу IV доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

4.1.1. Фінансова допомога на безповоротній основі надається заявникам-роботодавцям для забезпечення їх основними засобами, предметами та інвентарем, а також для здійснення будь-яких операцій цивільно-правового характеру з отримання послуг (результатів робіт).

4.1.2. Отримувачами за вказаним напрямом виділення коштів можуть бути:


( Абзац перший підпункту 4.1.2 пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

реабілітаційні установи для інвалідів, дітей-інвалідів, що належать до сфери управління Мінсоцполітики;


( Абзац другий підпункту 4.1.2 пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

інтернатні установи, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, для навчально-виробничих майстерень (класів, кабінетів), які є їх структурними підрозділами;


( Абзац третій підпункту 4.1.2 пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

управління праці та соціального захисту населення для відділень реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів, що входять до їх складу;

територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) для відділень реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів, що є їх структурними підрозділами;


( Абзац п'ятий підпункту 4.1.2 пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

санаторні заклади для інвалідів, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, для відділень реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів, що є їх структурними підрозділами;


( Абзац шостий підпункту 4.1.2 пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики
N 90 від 20.02.2012 )

клініка Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності, що належить до сфери управління Мінсоцполітики;


( Підпункт 4.1.2 пункту 4.1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

казенні і державні протезно-ортопедичні підприємства, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, для стаціонарів первинного і складного протезування, що є їх структурними підрозділами.


( Підпункт 4.1.2 пункту 4.1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

4.2. Надання фінансової допомоги на безповоротній основі для здійснення заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази (з метою забезпечення соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів) у:

спеціальних школах (школах-інтернатах) I-III ступеня, у яких навчаються учні з числа інвалідів;

санаторних школах (школах-інтернатах) I-III ступеня, у яких навчаються учні з числа інвалідів;

навчально-реабілітаційних центрах, у яких навчаються учні/студенти з числа інвалідів;

професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у яких навчаються учні/студенти з числа інвалідів.

4.2.1. Фінансова допомога на безповоротній основі надається заявникам-роботодавцям, у тому числі на забезпечення їх професійно-діагностичним, медичним та реабілітаційним обладнанням, тематичною і спеціальною літературою, аудіозаписами з питань професійної орієнтації та реабілітації інвалідів за переліком, затвердженим Мінсоцполітики, та для здійснення:

комплексної психодіагностики, психокорекції та професійної діагностики таких осіб, надання їм рекомендацій з професійної реабілітації і допомоги в реалізації таких рекомендацій;

реабілітаційних заходів для поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем.

4.2.2. Отримувачами за вказаним напрямом виділення коштів можуть бути:

спеціальні школи (школи-інтернати) I-III ступеня, у яких навчаються учні з числа інвалідів;

санаторні школи (школи-інтернати) I-III ступеня, у яких навчаються учні з числа інвалідів;

навчально-реабілітаційні центри, у яких навчаються учні/студенти з числа інвалідів;

професійно-технічні навчальні заклади, у яких навчаються учні з числа інвалідів;

вищі навчальні заклади, у яких навчаються студенти з числа інвалідів.

4.2.3. Фінансова допомога на зміцнення матеріально-технічної бази навчально-виробничих майстерень (класів, кабінетів) інтернатних установ для інвалідів та дітей-інвалідів надається лише за наявності у них цих майстерень (класів, кабінетів) та використовується ними виключно за призначенням.


( Пункт 4.2 розділу IV в редакції Наказу Міністерства соціальної політики
N 90 від 20.02.2012 )

4.3. Надання фінансової допомоги на безповоротній основі на здійснення видатків на заходи, спрямовані на фізкультурно-спортивну реабілітацію інвалідів (за поданням НКСІУ).


( Абзац перший пункту 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики
N 90 від 20.02.2012 )

4.3.1. Фінансова допомога на безповоротній основі на здійснення видатків на заходи, спрямовані на фізкультурно-спортивну реабілітацію інвалідів, надається за поданням НКСІУ підприємствам, установам та організаціям, у тому числі громадським організаціям інвалідів, в установчих документах (статутах, положеннях) яких передбачено, що одним із видів їх діяльності є фізкультурно-спортивна реабілітація інвалідів, що організовують та забезпечують проведення відповідних заходів згідно з Державною типовою програмою реабілітації інвалідів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 N 1686, на підставі плану видатків Фонду та визначеного Фондом помісячного розподілу асигнувань по регіонах України.

Регіональні центри з фізичної культури і спорту "Інваспорт" як надавачі послуг з фізкультурно-спортивної реабілітації можуть організовувати та забезпечувати проведення відповідних заходів за заявками підприємств, установ та організацій, у тому числі громадських організацій інвалідів, регіону.


( Підпункт 4.3.1 пункту 4.3 розділу IV в редакції Наказу Міністерства соціальної політики
N 90 від 20.02.2012 )

4.3.2. При здійсненні видатків за цим напрямом кошти Фонду можуть бути спрямовані на оплату вартості таких витрат:


( Абзац перший підпункту 4.3.2 пункту 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

придбання спортивного обладнання, м'якого інвентарю та інвентарю;

плата за отримані послуги з використання місць проведення заходу, плата за користування спортивними спорудами, у тому числі конференц-залу, спортивного залу/стадіону, басейну, тренажерного залу, спортивних майданчиків тощо;


( Абзац третій підпункту 4.3.2 пункту 4.3 розділу IV в редакції Наказу Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

послуги інструкторів та іншого персоналу, які залучаються на договірних засадах;

транспортні витрати (у тому числі шляхом відшкодування витрат) до місця проведення заходу та у зворотному напрямку для учасників заходів - інвалідів, які проходять реабілітацію, з урахуванням пільг відповідно до законодавства, інструкторів, супроводжуючих та іншого персоналу, необхідного для проведення заходів, якщо вони проживають поза межами населеного пункту, в якому ці заходи проводяться (оплата банківських послуг за видачу готівки здійснюється згідно з тарифами банку);

проживання та харчування учасників заходів (інвалідів, які проходять реабілітацію, інструкторів, супроводжуючих та іншого персоналу, необхідного для проведення відповідного заходу);

придбання аптечок першої медичної допомоги з урахуванням індивідуальних потреб інвалідів з відповідними ураженнями, які є учасниками заходу;

організаційно-технічне забезпечення (у тому числі відшкодування витрат) підготовки та проведення заходів (оплата послуг зв'язку, у тому числі Інтернету, та поштових послуг, придбання канцелярських товарів, оплата копіювання друкованих матеріалів).

4.3.3. Плата за отримані послуги з використання місць проведення заходу, плата за користування спортивними спорудами, у тому числі конференц-залу, спортивного залу/стадіону, басейну, тренажерного залу, спортивних майданчиків тощо, а також плата за отримані послуги з використання спортивного обладнання, м'якого інвентарю та інвентарю, використання яких передбачається для занять фізичною культурою і спортом, у тому числі фізкультурно-спортивною реабілітацією інвалідів, здійснюється лише за час проведення заходів фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів і за умови, що відповідні товари, роботи та послуги безпосередньо будуть використані під час і для заходу. Придбані товари залишаються у власності організаторів вказаних заходів для інвалідів.


( Підпункт 4.3.3 пункту 4.3 розділу IV в редакції Наказу Міністерства соціальної політики
N 90 від 20.02.2012 )

4.4. Надання цільової позики (на поворотній основі із строком повернення до трьох років) на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів.


( Абзац перший пункту 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

4.4.1. Цільові позики (на поворотній основі зі строком повернення до трьох років) на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів надаються заявникам-роботодавцям, які виявили бажання створити робочі місця для працевлаштування інвалідів.


( Підпункт 4.4.1 пункту 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

4.4.2. Цільова позика є безвідсотковою і надається зі строком повернення до трьох років з дати отримання коштів на рахунок отримувача, відкритий в органах Державної казначейської служби.

Днем повного погашення цільової позики вважається день зарахування останнього платежу суми наданої цільової позики на доходний рахунок, відкритий відділенням Фонду в органах Державної казначейської служби.


( Підпункт 4.4.2 пункту 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики
N 90 від 20.02.2012 )

4.4.3. Після прийняття рішення про надання цільової позики із заявником-роботодавцем укладається договір про надання фінансової допомоги та цільової позики.


( Підпункт 4.4.3 пункту 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики
N 90 від 20.02.2012 )

4.4.4. Робоче місце інваліда вважається створеним, якщо на ньому працевлаштовано інваліда, з яким в установленому законодавством порядку укладено трудовий договір.

4.4.5. Питання відстрочення повернення або реструктуризації заборгованості з наданих цільових позик вирішується відповідно до чинного законодавства.

4.5. Надання фінансової допомоги на безповоротній основі інвалідам I і II групи шляхом передплати одного друкованого періодичного видання на рік на одного інваліда (сім'ю інваліда).


( Абзац перший пункту 4.5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики
N 90 від 20.02.2012 )

4.5.1. Фінансова допомога на безповоротній основі для передплати одного друкованого періодичного видання на рік (згідно з переліком, визначеним Мінсоцполітики), засновником (засновниками) якого є всеукраїнська громадська організація інвалідів, надається інвалідам I і II групи (сім'ї інваліда) шляхом перерахування коштів підприємствам та організаціям, що здійснюють приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою.


( Підпункт 4.5.1 пункту 4.5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики
N 90 від 20.02.2012 )

4.5.2. Для вирішення питань передплати друкованих періодичних видань заявник - фізична особа звертається із заявою до відділення Фонду за місцем реєстрації проживання та надає документи, зазначені у пункті 2.11 Інструкції, крім копії індивідуальної програми реабілітації інваліда (дитини-інваліда).

Громадські організації інвалідів, заявники-роботодавці, засновані такими організаціями, можуть здійснювати складання списків інвалідів, які бажають отримувати друковані періодичні видання, збирання відповідних документів та організоване подання їх до відділень Фонду.

Списки на передплату друкованих періодичних видань складаються громадськими організаціями інвалідів, заявниками-роботодавцями, що засновані такими організаціями, окремо на кожне видання та мають містити прізвища, імена, по батькові інвалідів, їх паспортні дані, ідентифікаційні номери (у разі наявності), групи інвалідності, повні адреси їх місць проживання, суми, що підлягають оплаті, з урахуванням вартості послуг доставки, підписи інвалідів.

4.5.3. Один інвалід (сім'я інваліда) має право на отримання за рахунок коштів Фонду одного друкованого періодичного видання на рік відповідно до переліку видань, затвердженого Мінсоцполітики.

Вартість такої передплати не повинна перевищувати двох неоподаткованих мінімумів доходів громадян.


( Підпункт 4.5.3 пункту 4.5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики
N 90 від 20.02.2012 )

4.5.4. Відділення Фонду укладають договори про передплату інвалідам друкованих періодичних видань з підприємствами та організаціями, що здійснюють приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, та після цього перераховують кошти.

Список інвалідів, які звернулися із заявою про надання фінансової допомоги для отримання друкованих періодичних видань (із зазначенням необхідних особистих даних), є невід'ємною частиною договору про здійснення передплати.

Взаємовідносини між відділеннями Фонду та інвалідами щодо передплати друкованих періодичних видань регулюються на підставі письмової заяви таких інвалідів без укладання з ними договору про надання фінансової допомоги та цільової позики.


( Абзац третій підпункту 4.5.4 пункту 4.5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

4.5.5. Відділення Фонду ведуть облік заявників - фізичних осіб, які звернулися із заявою про надання фінансової допомоги для отримання друкованих періодичних видань, із зазначенням даних, що включаються до списків інвалідів, які є невід'ємною частиною угод з підприємствами та організаціями, що здійснюють приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, та результатів розгляду таких заяв.

4.6. Надання фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі бібліотекам, клубам, навчально-інформаційним центрам, редакціям періодичних видань, будинкам звукозапису і друку, які засновані громадськими організаціями інвалідів, реабілітаційному центру УТОС, - для придбання спеціального обладнання та адаптованого для інвалідів по зору програмного забезпечення.


( Абзац перший пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

4.6.1. Отримувачами зазначеної допомоги є бібліотеки, клуби, навчально-інформаційні центри, редакції періодичних видань, будинки звукозапису і друку, які засновані громадськими організаціями інвалідів, реабілітаційний центр УТОС.


( Підпункт 4.6.1 пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики
N 90 від 20.02.2012 )

4.7. Надання фінансової допомоги на безповоротній основі інвалідам всіх груп шляхом оплати протезно-ортопедичним підприємствам вартості технічних засобів реабілітації (протезно-ортопедичних виробів підвищеної складності).

4.7.1. Перелік випадків, за якими інваліди підлягають забезпеченню протезно-ортопедичними виробами підвищеної складності, визначається Положенням про первинне та складне протезування осіб з вадами опорно-рухового апарату, затвердженим наказом Мінпраці від 22.09.2004 N 234, зареєстрованим у Мін'юсті 07.10.2004 за N 1277/9876.

4.7.2. Протезно-ортопедичні підприємства, що забезпечують інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації і до яких звернувся інвалід, надсилають відділенням Фонду за місцем реєстрації проживання інваліда такі документи:


( Абзац перший підпункту 4.7.2 пункту 4.7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

копію направлення територіального органу праці та соціального захисту населення;

калькуляцію вартості протезно-ортопедичного виробу підвищеної складності з розшифруванням трудових та матеріальних витрат, затверджену підприємством;

обґрунтування щодо необхідності виготовлення протезно-ортопедичних виробів підвищеної складності;

рішення комісії підприємства або лікаря клініки УкрНДІпротезування щодо необхідності складного протезування;


( Абзац шостий підпункту 4.7.2 пункту 4.7 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики
N 90 від 20.02.2012 )

витяг з реєстру Централізованого банку даних з проблем інвалідності на виготовлені та видані протезно-ортопедичні вироби підвищеної складності.

4.7.3. Порядок забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 N 1652.

4.8. Надання фінансової допомоги на безповоротній основі інвалідам здійснюється шляхом оплати вартості їх навчання та перекваліфікації в Україні у навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії (спеціальності).

4.8.1. Оплата вартості навчання інвалідів та перекваліфікації їх у навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії (спеціальності) здійснюється шляхом відшкодування навчальному закладу витрат з навчання інваліда.

4.8.2. Фінансова допомога на безповоротній основі надається заявнику-фізичній особі, якій індивідуальною програмою реабілітації визначено професійну реабілітацію та професійне навчання.

4.8.3. У вартість навчання інваліда включається відшкодування витрат за його проживання у гуртожитку, що належить до того навчального закладу, в якому оплачується таке навчання, і якщо воно проводиться не за місцем постійного проживання інваліда.

4.8.4. Навчання та перекваліфікація у навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії (спеціальності) здійснюються з урахуванням бажання інваліда та відповідно до чинного законодавства.

4.8.5. Для отримання фінансової допомоги на оплату вартості навчання та перекваліфікації вперше заявник-фізична особа звертається (із заявою) до відділення Фонду за місцем реєстрації проживання та надає документи, зазначені у пункті 2.11 Інструкції, а також:

копію документа державного зразка про освіту (повну загальну середню освіту, базову загальну освіту);

копію сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (за наявності);

копію трудової книжки (за наявності);

повідомлення навчального закладу, що підтверджує його готовність надати освітні послуги інваліду;

документи, що підтверджують приналежність інваліда до числа осіб, зазначених у підпункті 4.8.9 Інструкції;

документ, що підтверджує вартість надання освітніх послуг за навчальний рік посеместрово;

довідку про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, затверджену наказом Мінпраці від 22.07.2003 N 204, зареєстрованим в Мін'юсті 13.08.2003 за N 709/8030.

Інваліди, які вже навчаються за рахунок коштів Фонду, надають разом із заявою:

довідку навчального закладу про відсутність фінансової та академічної заборгованості;

копію залікової книжки (перша сторінка та сторінка, заповнена за результатами останнього семестру).

4.8.6. Після прийняття рішення про надання фінансової допомоги на оплату вартості навчання та перекваліфікації шляхом відшкодування витрат протягом 10 робочих днів укладається договір про відшкодування витрат на навчання та перекваліфікацію.

Договір про відшкодування витрат на навчання та перекваліфікацію укладається між надавачем освітніх послуг, платником (відділенням Фонду) та одержувачем послуг (студентом, учнем).

Інвалід надсилає на адресу відділення Фонду відповідний підписаний примірник договору не пізніше десяти днів з дня його отримання. У разі порушення інвалідом вказаного строку без поважних причин відділення Фонду має право скасувати рішення про надання фінансової допомоги. Якщо вказаний строк порушено інвалідом з поважних причин, відділення Фонду продовжує вказаний строк, але не більше ніж на двадцять днів.

4.8.7. Відділення Фонду відшкодовує навчальному закладу витрати з навчання інваліда в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом на відповідний бюджетний рік, у міру надходження коштів з Державного бюджету України шляхом посеместрового переказу коштів на рахунок навчального закладу в безготівковій формі за умови відсутності в інваліда незадовільних оцінок за результатами екзаменаційної сесії за попередній семестр.

Оцінки, які виставлені за п'ятибальною шкалою, враховуються таким чином: 3 відповідає 67-74 балам, 4 відповідає 75-89 балам, 5 відповідає 90-100 балам.

У разі недостатніх бюджетних асигнувань відділення Фонду може прийняти рішення про надання фінансової допомоги на оплату вартості навчання та перекваліфікації частково, при цьому перерахування навчальному закладу коштів відділенням Фонду здійснюється після підтвердження інвалідом (учнем/студентом) сплати решти коштів за рахунок інших джерел.

4.8.8. У разі отримання інвалідом незадовільних оцінок за результатами екзаменаційної сесії без поважних причин відповідне відділення Фонду згідно з умовами договору припиняє виділення коштів у зв'язку з неналежним виконанням інвалідом своїх обов'язків щодо навчання.

У разі наявності в інваліда поважних причин, що вплинули на результати екзаменаційної сесії за попередній семестр щодо отримання незадовільних оцінок, відділення Фонду має право продовжити виділення коштів на один семестр. Якщо інвалід протягом семестру або екзаменаційної сесії пересклав предмети, за якими отримав незадовільні оцінки, оплата вартості навчання та перекваліфікації продовжується відповідно до умов договору, а в іншому випадку - припиняється.

4.8.9. Відділення Фонду під час розгляду документів інвалідів на оплату вартості навчання та перекваліфікації надає перевагу інвалідам:

які вже навчаються за рахунок коштів Фонду, за умови одержання ними успішних результатів чергової екзаменаційної сесії;

які самостійно або їх родини (у тому числі на них) отримують або отримували упродовж 12 останніх місяців державну допомогу з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"2811-12;

у яких: обидва батьки є інвалідами; одинока матір з числа інвалідів; один з батьків - інвалід, а інший помер; батько - інвалід, який виховує дитину без матері.

Відділення Фонду спрямовує кошти на оплату вартості навчання та перекваліфікації інвалідів за умови, що забезпечено виділення коштів попередньої категорії інвалідів.

4.8.10. Фінансова допомога надається один раз для здобуття інвалідом одного освітньо-кваліфікаційного рівня в межах одного освітнього рівня (професійно-технічна освіта, базова вища освіта та повна вища освіта) або для перекваліфікації.

Отримання інвалідом за результатами навчання в межах одного освітньо-кваліфікаційного рівня диплома з відзнакою або з оцінками "відмінно" і "добре" та наявність рекомендації навчального закладу щодо його подальшого навчання може бути підставою для прийняття відділенням Фонду рішення про продовження виділення коштів на його навчання для здобуття ним освіти наступного освітнього рівня.

Переваги надаються навчальним закладам, в яких створені належні умови для навчання інвалідів (безперешкодне архітектурне середовище, залучення сурдоперекладачів, запровадження системи супроводу тощо) та навчальна база розташована на території відповідного регіону.


( Пункт 4.8 розділу IV в редакції Наказу Міністерства соціальної політики
N 90 від 20.02.2012 )

4.9. Надання фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі для здійснення заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, створення умов для занять фізичною культурою і спортом (за поданням НКСІУ).

4.9.1. Отримувачами за вказаним напрямом виділення коштів можуть бути підприємства, організації громадських організацій інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості та регіональні центри з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".

4.9.2. Фінансова допомога за цим напрямом спрямовується для оплати витрат, визначених підпунктом 4.3.2 пункту 4.3 Інструкції, у тому числі на створення умов для занять фізичною культурою і спортом інвалідів.

4.9.3. При здійсненні видатків за вказаним напрямом кошти Фонду також можуть бути спрямовані на пристосування до особливих функціональних можливостей, обумовлених інвалідністю, існуючих спортивних споруд (стадіонів та спортивних майданчиків, спортивних і тренажерних залів, басейнів), власниками яких є підприємства, організації громадських організацій інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості.


( Пункт 4.9 розділу IV в редакції Наказу Міністерства соціальної політики
N 90 від 20.02.2012 )

4.10. Фінансова допомога на безповоротній і поворотній основі для технічного оснащення діючих робочих місць для працевлаштування інвалідів надається заявникам-роботодавцям (заснованим громадськими організаціями інвалідів), що виявили бажання здійснити оснащення звичайних робочих місць для працевлаштування на них інвалідів, для оплати вартості основних засобів (крім нерухомого майна) з урахуванням безпеки та особливих потреб інвалідів.

4.10.1. Основними видами технічного оснащення є:

технологічне обладнання, призначене для виконання інвалідом основної роботи на даному робочому місці;

допоміжне обладнання (підйомно-транспортні пристрої, транспортери, візки тощо);

технологічне оснащення;

організаційне оснащення (меблі, засоби освітлення тощо);

засоби безпеки (огородження, тифлопристрої) та інше.


( Пункт 4.10 розділу IV в редакції Наказу Міністерства соціальної політики
N 90 від 20.02.2012 )

4.11. Фінансова допомога на безповоротній і поворотній основі надається заявникам-роботодавцям (заснованим громадськими організаціями інвалідів) для створення на робочому місці інваліда належних санітарно-гігієнічних, виробничих і технічних умов згідно з індивідуальною програмою реабілітації інваліда.


( Пункт 4.11 розділу IV в редакції Наказу Міністерства соціальної політики
N 90 від 20.02.2012 )

4.12. Фінансова допомога на безповоротній і поворотній основі для технічного переоснащення виробництва з метою створення додаткових робочих місць для працевлаштування інвалідів надається заявникам-роботодавцям (заснованим громадськими організаціями інвалідів), які виявили бажання створити додаткові робочі місця для працевлаштування інвалідів.


( Пункт 4.12 розділу IV в редакції Наказу Міністерства соціальної політики
N 90 від 20.02.2012 )

4.13. Надання фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі для випуску спеціальної літератури та аудіозаписів (у тому числі для професійної підготовки інвалідів) з метою комплектування бібліотек.

4.13.1. Отримувачами коштів за вказаним напрямом є підприємства, організації громадських організацій інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів - для випуску спеціальної літератури та аудіозаписів (у тому числі для професійної підготовки інвалідів) з метою комплектування бібліотек.

4.13.2. Спеціальною літературою для інвалідів є книжки, підручники та інші друковані видання, в тому числі періодичні видання, надруковані шрифтом Брайля.

Перелік спеціальної літератури та аудіозаписів (у тому числі для професійної підготовки інвалідів), на випуск яких надається фінансова допомога на безповоротній основі, визначається щороку всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів за погодженням з МОНмолодьспортом та Мінсоцполітики.


( Пункт 4.13 розділу IV в редакції Наказу Міністерства соціальної політики
N 90 від 20.02.2012 )

4.14. Надання фінансової допомоги на безповоротній і поворотній основі для створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів.

4.14.1. Надається заявникам-роботодавцям, які виявили бажання створити спеціальні робочі місця для працевлаштування інвалідів.

4.14.2. Потреба у створенні для інваліда спеціального робочого місця або ділянки виробничої площі та вимоги до них встановлюються індивідуальною програмою реабілітації.


( Пункт 4.14 розділу IV в редакції Наказу Міністерства соціальної політики
N 90 від 20.02.2012 )

V. Контроль за цільовим використанням фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду отримувачами та їх своєчасним поверненням

5.1. Фонд, відділення Фонду, Комісія та регіональні комісії (у межах їх повноважень) здійснюють контроль за виконанням договорів про надання фінансової допомоги та цільової позики та за цільовим використанням коштів Фонду.


( Пункт 5.1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики
N 90 від 20.02.2012 )

5.2. Строк подання звіту про використання коштів Фонду становить не менш як три роки з дати завершення виконання договору про надання фінансової допомоги та цільової позики (форма звіту наведена у додатку 5).

Договір про надання фінансової допомоги та цільової позики вважається виконаним після вивчення результатів його виконання та їх позитивного оцінювання відділенням Фонду та регіональною комісією.


( Пункт 5.2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики
N 90 від 20.02.2012 )

5.3. Отримувачам забороняється використання коштів Фонду не за цільовим призначенням.

У разі нецільового використання роботодавцями фінансової допомоги та цільової позики або їх частини чи створення робочих місць для працевлаштування інвалідів у меншій кількості, ніж передбачено умовами договору про надання фінансової допомоги та цільової позики, відповідна сума, проіндексована з урахуванням рівня інфляції, підлягає поверненню до державного бюджету на підставі рішення Фонду соціального захисту інвалідів та Комісії (у межах її повноважень).


( Абзац другий пункту 5.3 розділу V в редакції Наказу Міністерства соціальної політики N 90 від 20.02.2012 )

5.4. Спори, що виникають між відділеннями Фонду та отримувачами, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

Заступник директора
Департаменту у справах інвалідів

П.Ждан

Додаток 1

до Інструкції з надання

фінансової допомоги

на поворотній

і безповоротній основі

та цільової позики

за рахунок сум

адміністративно-

господарських санкцій

та пені, що надходять

до державного бюджету

за невиконання нормативу

робочих місць для

працевлаштування інвалідів

 Керівнику _______________________________________________________
        (відділення Фонду соціального захисту інвалідів
      та/або органу праці та соціального захисту населення)
 від _____________________________________________________________
   (назва заявника-роботодавця або заявника - фізичної особи)

 Місцезнаходження (місце проживання):
 Поштовий індекс __________________  Країна _____________________
 Область __________________________  Район ______________________
 Місто (село/селище) ______________  Вулиця _____________________
 Будинок _______________ Корпус ___________ Офіс/квартира ________
 Телефон __________________________  Факс _______________________
 Форма власності _________________________________________________
 Організаційно-правова форма господарювання ______________________
 Дата та номер реєстрації у відділенні Фонду _____________________


ЗАЯВА

про надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду


   Прошу надати ________________________________________________
             (фінансову допомогу на поворотній
           і безповоротній основі та цільову позику)
 у сумі __________________________________________________________
         (зазначити цифрами та словами)
 для (на) ________________________________________________________
         (вказати, на що передбачається використати
     фінансову допомогу на поворотній і безповоротній основі
              та цільову позику )
   До заяви додаються: _________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 ____________ 20____ року  М.П. _________________________________
                (підпис, П.І.Б., посада керівника)

   Заповнюється відповідальною особою __________________________
            (П.І.Б., посада працівника відділення Фонду
         соціального захисту інвалідів та/або органу праці
              та соціального захисту населення)
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
            (відривний корінець)

   Відомості із поданих документів звірені.
   Заяву та документи на ___ аркушах прийнято "__" ____20__ року
 та зареєстровано під N __________________________________________
   Для розгляду заяви необхідно додати до "__" _______ 20__ року
 такі документи: _________________________________________________
 _________________________________________________________________
 ________________________________"Ознайомився"____________________
 (прізвище та підпис відповідальної особи)   (підпис заявника)

Заступник директора
Департаменту у справах інвалідів


П.Ждан


Додаток 2

до Інструкції з надання

фінансової допомоги

на поворотній і

безповоротній основі

та цільової позики

за рахунок сум

адміністративно-

господарських санкцій

та пені, що надходять

до державного бюджету

за невиконання нормативу

робочих місць

для працевлаштування

інвалідів


АНКЕТА

заявника-роботодавця    Дата заповнення ________________

   1.  Найменування  підприємства,  установи,  організації;
 прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця _________
 _________________________________________________________________
   Центральний орган виконавчої влади, якому підпорядкований
 заявник-роботодавець ____________________________________________
 _________________________________________________________________
   Форма фінансування __________________________________________
   Код за ЄДРПОУ (ДРФО) _____________ Форма власності __________

   2. Реєстрація в державних органах: __________________________
   Дата реєстрації _________________ Номер реєстрації __________
   Місцезнаходження ____________________________________________
   Телефон _____________________________________________________

   3. Реєстрація в ДПІ
   Дата реєстрації _____________________________________________
   Назва ДПІ ___________________________________________________

   4. Відокремлені структурні підрозділи (без права юридичної
 особи): _________________________________________________________
 _________________________________________________________________
   Вид економічної діяльності (роботи, що виконуються) _________
 _________________________________________________________________

   5. Інформація щодо наявності або відсутності безперешкодного
 доступу до підприємств (установ, організацій) шляхом усунення
 природних, комунікаційних і архітектурних перешкод ______________

   6. Інформація щодо відсутності санкцій за порушення протягом
 шести попередніх місяців Законів України "Про загальнообов'язкове
 державне  соціальне страхування на випадок безробіття", "Про
 зайнятість населення" ___________________________________________
 _________________________________________________________________

   7. Поточні рахунки в національній та іноземній валюті:
 Найменування банківської установи _______________________________
 N поточного рахунка _____________________________________________
 МФО _____________________________________________________________
 Найменування банківської установи _______________________________
 N поточного рахунка _____________________________________________
 МФО _____________________________________________________________

   8. Керівник (посада): _______________________________________
 П.І.Б. __________________________________________________________
 Телефон _________________________________________________________

   9. Головний бухгалтер:
 П.І.Б. __________________________________________________________
 Телефон _________________________________________________________

   10. Кількість працівників на постійному місці роботи (штатних
 працівників) за останні три роки (із розбивкою за роками):
 Всього в 20___ році _______________________________________ осіб,
 у т.ч. інвалідів __________________________________________ осіб.
 Всього в 20___ році _______________________________________ осіб,
 у т.ч. інвалідів __________________________________________ осіб.
 Всього в 20___ році _______________________________________ осіб,
 у т.ч. інвалідів __________________________________________ осіб.

 _____________20___ року   Керівник ___________________________
                       (підпис, П.І.Б.)
          Головний бухгалтер ___________________________
                       (підпис, П.І.Б.)
 М.П.

Заступник директора
Департаменту у справах інвалідів


П.Ждан


Додаток 3

до Інструкції з надання

фінансової допомоги

на поворотній

і безповоротній основі

та цільової позики

за рахунок сум

адміністративно-

господарських санкцій

та пені, що надходять

до державного бюджету

за невиконання нормативу

робочих місць

для працевлаштування

інвалідів


ПЕРЕЛІК

обладнання та інших товарно-матеріальних цінностей, що планується придбати за рахунок коштів Фонду---------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Назва  |Одиниця|  Фактично  | Необхідно придбати  |  Опис та  | Мета  |
|з/п| обладнання, |виміру |  наявні   |            |  технічні  |придбання|
|  | приладдя, |    |        |            |характеристики,|     |
|  |спорядження, |    |---------------+-----------------------| у тому числі |     |
|  |устаткування,|    |кількість|сума,|кількість|ціна за|сума,| кількісні та |     |
|  | сировини, |    |     | грн.|     |одиницю|грн. |   якісні  |     |
|  | матеріалів, |    |     |   |     |    |   |  показники  |     |
|  |  робіт  |    |     |   |     |    |   |        |     |
|---+-------------+-------+---------+-----+---------+-------+-----+---------------+---------|
| 1 |   2   |  3  |  4  | 5 |  6  |  7  | 8 |    9    |  10  |
|---+-------------+-------+---------+-----+---------+-------+-----+---------------+---------|
|  |       |    |     |   |     |    |   |        |     |
---------------------------------------------------------------------------------------------

Примітка. У разі потреби та/або на вимогу відділення Фонду після таблиці наводиться додаткова інформація про обладнання та інші товарно-матеріальні цінності, що планується придбати за рахунок коштів Фонду


 _____________20 ____ року  Керівник ___________________________
                       (підпис, П.І.Б.)

           Головний бухгалтер __________________________
                       (підпис, П.І.Б.)
 М.П.

Заступник директора
Департаменту у справах інвалідів

П.Ждан


Додаток 4

до Інструкції з надання

фінансової допомоги

на поворотній

і безповоротній основі

та цільової позики

за рахунок сум

адміністративно-

господарських санкцій

та пені, що надходять

до державного бюджету

за невиконання нормативу

робочих місць

для працевлаштування

інвалідів                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   ____________________________
                   (посада) (підпис) (ініціали
                            і прізвище)

                   "____" __________ 20___ року


ОБҐРУНТУВАННЯ

для заявників-роботодавців, що звернулись для отримання фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі, результатом використання якої не передбачається отримання прибутку _________________________________________________________________
             (місцезнаходження)

 _________________________________________________________________
     (найменування установи, підприємства, організації)

 1. Інформація, загальні відомості щодо діяльності підприємства,
 установи чи організації, що звертається за отриманням фінансової
 допомоги
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

 2. Мета  отримання фінансової  допомоги  та  обґрунтування
 доцільності _____________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

 3. Перелік необхідного обладнання *

------------------------------------------------------------------
| N |Найменування| Вартість | Кількість | Загальна |Призначення|
|з\п| одиниці  | одиниці | одиниць | вартість |      |
|  |      | (грн.)  |      | (грн.)  |      |
|---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 1 |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |
------------------------------------------------------------------

 4. Наявність матеріально-технічної бази

 5. Очікувані результати

 ____________________
 (число/місяць/рік)

 Начальник/директор    _____________     __________________
               (підпис)        (ініціали
                          і прізвище)

 Головний бухгалтер    _____________     __________________
               (підпис)        (ініціали
                          і прізвище)

_______________

* Додаються підтвердні документи (рахунки-фактури, накладні тощо).


Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів


О.Полякова


( Інструкцію доповнено новим додатком 4 згідно з Наказом Міністерства соціальної політики
N 90 від 20.02.2012 )Додаток 5

до Інструкції з надання

фінансової допомоги

на поворотній

і безповоротній основі

та цільової позики

за рахунок сум

адміністративно-

господарських санкцій

та пені, що надходять

до державного бюджету

за невиконання нормативу

робочих місць

для працевлаштування

інвалідів                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   ____________________________
                   (посада) (підпис) (ініціали
                            і прізвище)

                   "____" ___________ 20__ року


РОЗРАХУНОК

витрат на проведення заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну реабілітацію інвалідів   ________________ центр з фізичної культури і спорту інвалідів
   (місцезнаходження)

 у період з "__" _____ до "__" ______ 20___ року _________________
                         (місце проведення
                           заходу)

 Усього днів проведення заходу __________ днів
 Усього учасників заходу __________ осіб,
 у тому числі інвалідів, які проходять реабілітацію, _______ осіб;
   супроводжуючих __________ осіб;
   інструкторів __________ осіб;
   іншого персоналу, який залучається на договірних засадах,
 __________ осіб

----------------------------------------------------------------------
| N |   Статті витрат   |  Розрахунок витрат  | Сума витрат, |
|з/п|            |            |   грн.  |
|---+------------------------|            |       |
|  |Проживання, у тому   |            |       |
|  |числі:         |            |       |
| 1 |------------------------+------------------------+--------------|
|  |інвалідів, які проходять|(вартість проживання за |       |
|  |реабілітацію      |добу х кількість осіб х |       |
|  |            |кількість днів)     |       |
|---+------------------------+------------------------+--------------|
|  |супроводжуючих     |(вартість проживання за |       |
|  |            |добу х кількість осіб х |       |
|  |            |кількість днів)     |       |
|  |------------------------+------------------------+--------------|
|  |інструкторів      |(вартість проживання за |       |
|  |            |добу х кількість осіб х |       |
|  |            |кількість днів)     |       |
|  |------------------------+------------------------+--------------|
|  |іншого персоналу, який |(вартість проживання за |       |
|  |залучається на     |добу х кількість осіб х |       |
|  |договірних засадах   |кількість днів)     |       |
|---+------------------------+------------------------+--------------|
|  |Харчування, у тому   |            |       |
|  |числі:         |            |       |
|  |------------------------+------------------------+--------------|
|  |інвалідів, які проходять|(вартість харчування за |       |
|  |реабілітацію      |добу х кількість осіб х |       |
|  |            |кількість днів)     |       |
| 2 |------------------------+------------------------+--------------|
|  |супроводжуючих     |(вартість харчування за |       |
|  |            |добу х кількість осіб х |       |
|  |            |кількість днів)     |       |
|  |------------------------+------------------------+--------------|
|  |інструкторів      |(вартість харчування за |       |
|  |            |добу х кількість осіб х |       |
|  |            |кількість днів)     |       |
|  |------------------------+------------------------+--------------|
|  |іншого персоналу, який |(вартість харчування за |       |
|  |залучається на     |добу х кількість осіб х |       |
|  |договірних засадах   |кількість днів)     |       |
|---+------------------------+------------------------+--------------|
|  |Транспортні витрати (до |            |       |
|  |місця проведення заходу |            |       |
|  |та у зворотному     |            |       |
|  |напрямку), у тому числі:|            |       |
|  |------------------------+------------------------+--------------|
|  |послуги залізничного  |            |       |
|  |транспорту, у тому числі|            |       |
|  |щодо:          |            |       |
|  |------------------------+------------------------+--------------|
|  |інвалідів, які проходять|(вартість квитка х   |       |
|  |реабілітацію      |кількість осіб х    |       |
|  |            |кількість квитків)   |       |
| 3 |------------------------+------------------------+--------------|
|  |супроводжуючих     |(вартість квитка х   |       |
|  |            |кількість осіб х    |       |
|  |            |кількість квитків)   |       |
|  |------------------------+------------------------+--------------|
|  |інструкторів      |(вартість квитка х   |       |
|  |            |кількість осіб х    |       |
|  |            |кількість квитків)   |       |
|  |------------------------+------------------------+--------------|
|  |іншого персоналу, який |(вартість квитка х   |       |
|  |залучається на     |кількість осіб х    |       |
|  |договірних засадах   |кількість квитків)   |       |
|  |------------------------+------------------------+--------------|
|  |послуги автотранспорту, |            |       |
|  |у тому числі:      |            |       |
|  |------------------------+------------------------+--------------|
|  |(найменування      |(вартість за годину х  |       |
|  |автотранспорту)     |кількість годин)    |       |
|---+------------------------+------------------------+--------------|
|  |Оренда пристосованих  |            |       |
|  |приміщень та спортивних |            |       |
|  |споруд, у тому числі:  |            |       |
|  |------------------------+------------------------+--------------|
|  |конференц-залу     |(вартість за годину х  |       |
|  |            |кількість годин)    |       |
|  |------------------------+------------------------+--------------|
|  |спортивного       |(вартість за годину х  |       |
|  |залу/стадіону      |кількість годин)    |       |
|  |------------------------+------------------------+--------------|
|  |басейну         |(вартість однієї    |       |
| 4 |            |доріжки х кількість   |       |
|  |            |доріжок х кількість   |       |
|  |            |годин)         |       |
|  |------------------------+------------------------+--------------|
|  |тренажерного залу    |(вартість тренування  |       |
|  |            |однієї особи х     |       |
|  |            |кількість осіб х    |       |
|  |            |кількість годин)    |       |
|  |------------------------+------------------------+--------------|
|  |спортивного майданчика |(вартість за годину х  |       |
|  |            |кількість годин)    |       |
|  |------------------------+------------------------+--------------|
|  |інших приміщень та   |            |       |
|  |споруд         |            |       |
|---+------------------------+------------------------+--------------|
|  |Послуги інструкторів та |            |       |
|  |іншого персоналу, які  |            |       |
|  |залучаються на     |            |       |
|  |договірних засадах (не є|            |       |
|  |працівниками      |            |       |
|  |регіонального центру з |            |       |
|  |фізичної культури і   |            |       |
|  |спорту інвалідів), у  |            |       |
|  |тому числі:       |            |       |
|  |------------------------+------------------------+--------------|
|  |інструкторів      |(посадовий оклад /   |       |
|  |            |кількість робочих днів у|       |
|  |            |відповідному місяці х  |       |
| 5 |            |кількість днів надання |       |
|  |            |послуг)         |       |
|  |------------------------+------------------------+--------------|
|  |іншого персоналу, який |(посадовий оклад /   |       |
|  |залучається на     |кількість робочих днів у|       |
|  |договірних засадах   |відповідному місяці х  |       |
|  |            |кількість днів надання |       |
|  |            |послуг)         |       |
|  |------------------------+------------------------+--------------|
|  |нарахування, у тому   |            |       |
|  |числі:         |            |       |
|  |------------------------+------------------------+--------------|
|  |(за видами нарахувань) |            |       |
|---+------------------------+------------------------+--------------|
|  |Придбання спортивного  |            |       |
|  |обладнання, м'якого   |            |       |
|  |інвентарю та інвентарю, |            |       |
|  |у тому числі:      |            |       |
|  |------------------------+------------------------+--------------|
|  |(найменування      |(вартість за одиницю х |       |
|6* |спортивного обладнання) |кількість одиниць)   |       |
|  |------------------------+------------------------+--------------|
|  |(найменування м'якого  |(вартість за одиницю х |       |
|  |інвентарю)       |кількість одиниць)   |       |
|  |------------------------+------------------------+--------------|
|  |(найменування інвентарю)|(вартість за одиницю х |       |
|  |            |кількість одиниць)   |       |
|---+------------------------+------------------------+--------------|
|7* |Аптечки першої медичної |(вартість за одиницю х |       |
|  |допомоги        |кількість одиниць)   |       |
|---+------------------------+------------------------+--------------|
|  |Організаційно-технічне |            |       |
|8* |забезпечення, у тому  |            |       |
|  |числі:         |            |       |
|---+------------------------+------------------------+--------------|
|  |оплата послуг зв'язку, у|            |       |
|  |тому числі Інтернету  |            |       |
|  |------------------------+------------------------+--------------|
|  |оплата поштових послуг |            |       |
|  |------------------------+------------------------+--------------|
|  |придбання канцелярських |            |       |
|  |товарів         |            |       |
|  |------------------------+------------------------+--------------|
|  |оплата копіювання    |            |       |
|  |друкованих матеріалів  |            |       |
|---+------------------------+------------------------+--------------|
| 9 |Оплата банківських   |(сума готівки х %)   |       |
|  |послуг за видачу готівки|            |       |
|-----------------------------------------------------+--------------|
|                     РАЗОМ ВИТРАТ|       |
----------------------------------------------------------------------

 Начальник регіонального центру
 з фізичної культури
 і спорту інвалідів       __________ _____________________
                 (підпис)  (ініціали і прізвище)

 Головний бухгалтер       __________ _____________________
                 (підпис)  (ініціали і прізвище)

_______________

* Додаються підтвердні документи (рахунки-фактури, накладні тощо).


Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів


О.Полякова


( Інструкцію доповнено новим додатком 5 згідно з Наказом Міністерства соціальної політики
N 90 від 20.02.2012 )Додаток 6

до Інструкції з надання

фінансової допомоги

на поворотній

і безповоротній основі

та цільової позики

за рахунок сум

адміністративно-

господарських санкцій

та пені, що надходять

до державного бюджету

за невиконання нормативу

робочих місць

для працевлаштування

інвалідів


ЖУРНАЛ

реєстрації заяв про надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду---------------------------------------------------------------------------------
| N | Дата  |  Назва  |  Для  | Перелік |Примітка| Рішення | Рішення |
|з/п|отримання| заявника- | юридичних |документів,|    |  про  |  про  |
|  | заяви |роботодавця|осіб - код |доданих до |    |включення | надання |
|  |     |або П.І.Б. |  за   |  заяви  |    |(відмову у| коштів |
|  |     |заявника - |ЄДРПОУ, для|      |    |включенні)| Фонду |
|  |     | фізичної | фізичних |      |    |  до  | або про |
|  |     |  особи  | осіб -  |      |    | плану  | відмову |
|  |     |      |підприємців|      |    |видатків, | в їх  |
|  |     |      |   -   |      |    |  дата  |наданні, |
|  |     |      |номер ДРФО,|      |    |прийняття | дата  |
|  |     |      |  для  |      |    | рішення |прийняття|
|  |     |      | фізичних |      |    |     | рішення |
|  |     |      | осіб -  |      |    |     |     |
|  |     |      | серія та |      |    |     |     |
|  |     |      |  номер  |      |    |     |     |
|  |     |      | паспорта |      |    |     |     |
|---+---------+-----------+-----------+-----------+--------+----------+---------|
| 1 |  2  |   3   |   4   |   5   |  6  |  7   |  8  |
|---+---------+-----------+-----------+-----------+--------+----------+---------|
|  |     |      |      |      |    |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------

Заступник директора
Департаменту у справах інвалідів


П.Ждан


Додаток 7

до Інструкції з надання

фінансової допомоги

на поворотній

і безповоротній основі

та цільової позики

за рахунок сум

адміністративно-

господарських санкцій

та пені, що надходять

до державного бюджету

за невиконання нормативу

робочих місць

для працевлаштування

інвалідів


ЗВІТ

про використання коштів Фонду

 _________________________________________________________________
                    Подається відділенню Фонду,
            регіональній комісії (у межах повноважень)
            щокварталу до 5-го числа місяця, наступного
                        за звітним періодом


 1. Отримувач коштів _____________________________________________
 контактний телефон

 2. Дата отримання коштів ________________________________________
 сума коштів

 3. Проведення тендерних торгів:
 дата виходу оголошення __________________________________________
 дата та N звіту про проведення тендерних процедур _______________
 переможець тендерних процедур ___________________________________
 дата та N договору ______________________________________________

 4. Фактично використано: всього _________________________________
 з розшифровкою за зразком

 -----------------------------------------------------------------
 | Сума | Дата | N платіжного доручення | Призначення платежу |
 |------+-------+-------------------------+----------------------|
 |   |    |             |           |
 -----------------------------------------------------------------

 5. Залишок невикористаних коштів на кінець звітного періоду _____

 6. Оприбуткування товарно-матеріальних цінностей: сума всього ___
 з розшифровкою за зразком

 --------------------------------------------------------------------------
 |  Дата  |  N   |Інвентарний|  Опис  |Кількість |Призначення|Сума|
 |постановки|накладних,|  номер  |обладнання|обладнання|      |  |
 | на облік | актів  |      |     |     |      |  |
 |----------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----|
 |Всього  |     |      |     |     |      |  |
 --------------------------------------------------------------------------

 7. Виконання робіт: сума всього _________________________________
 з розшифровкою за зразком

 -----------------------------------------------------------------
 | Найменування | Одиниця | Кількість | Сума |   N актів   |
 |   робіт  | виміру |      |   | виконаних робіт |
 |--------------+----------+------------+------+-----------------|
 |       |     |      |   |         |
 -----------------------------------------------------------------

 8. Виконання графіка створення робочих місць:

 -----------------------------------------------------------------
 | Кількість |Кількість|   У т.ч.   |N та дата |П.І.Б.|Посада|
 | робочих |фактично |працевлаштовано | наказу |   |   |
 |місць, які |створених|на них інвалідів|     |   |   |
 | необхідно | робочих |        |     |   |   |
 | створити | місць |        |     |   |   |
 |-----------+---------+----------------+----------+------+------|
 |      |     |        |     |   |   |
 -----------------------------------------------------------------

 Директор                      М.П. _________
 Головний бухгалтер                   _________
 Відповідальний за збереження
 та цільове використання майна              _________

Заступник директора
Департаменту у справах інвалідів

П.Ждан