ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Н А К А З

25.12.2009 N 495/656

Про затвердження типової форми первинного обліку N П-2 "Особова картка працівника"

Відповідно до вимог статей 4, 142614-12¦st14, 182614-12¦st18 Закону України "Про державну статистику"2614-12 та статей 332232-12¦st33, 342232-12¦st34 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"2232-12, враховуючи положення статей 80435-15¦st80, 81435-15¦st81, 95435-15¦st95 Цивільного кодексу України435-15, частини восьмої статті 19436-15¦st19 та статті 55436-15¦st55 Господарського кодексу України436-15 та пунктів 5, 10 Положення про військовий облік військовозобов'язаних і призовників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.94 N 377377-94-п, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень підприємств, установ, організацій щодо обліку особового складу НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2010 року типову форму первинної облікової документації N П-2 "Особова картка працівника" що додається.

2. Департаменту статистики праці Держкомстату:

2.1. У місячний строк надіслати головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики у місті Севастополі зразок типової форми первинної облікової документації, затвердженої цим наказом.

2.2. Здійснювати методологічне керівництво щодо застосування типової форми первинної облікової документації, затвердженої цим наказом, у частині питань проведення державних статистичних спостережень.

3. Начальникам головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі довести до відома респондентів інформацію щодо типової форми первинної облікової документації, затвердженої цим наказом.

4. Генеральному штабу Збройних Сил України:

4.1. У місячний строк розіслати копії цього наказу до органів військового управління Збройних Сил України згідно з розрахунком розсилки.

4.2. Здійснювати загальне керівництво роботою, пов'язаною з організацією та веденням військового обліку призовників і військовозобов'язаних згідно з типовою формою первинної облікової документації, затвердженою цим наказом, та контроль за станом цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від підпорядкування і форм власності.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомстату Власенко Н.С. і начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Свиду І.Ю.

Голова
Державного комітету
статистики України
Тимчасово виконуючий
обов'язки Міністра
оборони України


О.Г.Осауленко


В.В.Іващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату,

Міністерства оборони

України

25.12.2009 N 495/656

 __________________________ Типова форма N П-2
 Найменування підприємства
 (установи організації)
 Код ЄДРПОУ _______________
 -----------------------------------------------------------------
 | Дата |Табельний|Індивідуальний| Стать |Вид роботи|     |
 |запов-| номер |індетифікацій-|(чолвіча,|(основна, |     |
 |нення |     | ний номер  | жіноча) |за суміс- | Місце для|
 |   |     |       |     |ництвом) |     |
 |------+---------+--------------+---------+----------|фотокартки|
 |   |     |       |     |     |     |
 -----------------------------------------------------|     |
        ОСОБОВА КАРТКА ПРАЦІВНИКА       |     |
                           ------------
 I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
 1. Прізвище ___________ Ім'я ____________ По батькові ___________
 2. Дата народження "___" _________ 19__ р. 3. Громадянство ______
 4. Освіта (базова загальна середня, повна загальна середня,
 професійно-технічна, неповна вища, базова вища, повна вища)
 _________________________________________________________________
 -----------------------------------------------------------------
 | Назва освітнього  | Диплом (свідоцтво), |  Рік закінчення |
 |    закладу    |  серія, номер   |          |
 |---------------------+---------------------+-------------------|
 |           |           |          |
 |---------------------+---------------------+-------------------|
 |           |           |          |
 |---------------------+---------------------+-------------------|
 |           |           |          |
 |---------------------+---------------------+-------------------|
 |           |           |          |
 |---------------------+---------------------+-------------------|
 |  Спеціальність  |  Кваліфікація за  |  Форма навчання |
 |  (професія) за  |дипломом (свідоцтвом)| (денна, вечірня, |
 |дипломом (свідоцтвом)|           |   заочна)   |
 |---------------------+---------------------+-------------------|
 |           |           |          |
 |---------------------+---------------------+-------------------|
 |           |           |          |
 |---------------------+---------------------+-------------------|
 |           |           |          |
 |---------------------+---------------------+-------------------|
 |           |           |          |
 -----------------------------------------------------------------
 5. Післядипломна професійна підготовка: навчання в аспірантурі
 ад'юнктурі докторантурі (необхідне відмітити х)
 -----------------------------------------------------------------
 |Назва освітнього| Диплом, номер, |Рік закінчення|  Науковий  |
 |  наукового  | дата видачі  |       |  ступінь,  |
 |  закладу   |        |       | учене звання |
 |----------------+----------------+--------------+--------------|
 |        |        |       |       |
 |----------------+----------------+--------------+--------------|
 |        |        |       |       |
 |----------------+----------------+--------------+--------------|
 |        |        |       |       |
 -----------------------------------------------------------------
 6. Останнє місце роботи _______________________ посада (професія)
 ___________________
 7. Стаж роботи станом на "___" ____________ 20__ р.
 Загальний ___ днів ___ місяців ____ років,
 що дає право на надбавку за вислугу років
 ___ днів ___ місяців ____ років
 8. Дата та причина звільнення (скорочення штатів; за власним
 бажанням, за прогул та інші порушення, невідповідність займаній
 посаді тощо) "___" ____________ 20__ р.
 _________________________________________________________________
 9. Відомості про отримання пенсії (у разі наявності вказати вид
 пенсійних виплат згідно з чинним законодавством)
 _________________________________________________________________
 10. Родинний стан
 _________________________________________________________________
 -----------------------------------------------------------------
 |  Ступінь родинного  |     П.І.Б.     |  Рік   |
 | зв'язку (склад сім'ї) |             | народження |
 |-----------------------+--------------------------+------------|
 |            |             |      |
 |-----------------------+--------------------------+------------|
 |            |             |      |
 |-----------------------+--------------------------+------------|
 |            |             |      |
 |-----------------------+--------------------------+------------|
 |            |             |      |
 -----------------------------------------------------------------
 11. Місце фактичного проживання (область, місто, район, вулиця,
 N будинку, квартири, номер контактного телефону, поштовий індекс)
 _________________________________________________________________
 12. Місце проживання за державною реєстрацією
 _________________________________________________________________
 Паспорт: серія ____ N _____________, ким виданий ________________
 ________________________________________________________________,
 дата видачі _______________________
 II. ВІДОМОСТІ ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК
 Група обліку ______________________  Придатність до військової
 ___________________________________  служби_____________________
                    Назва райвійськкомату
                    за місцем реєстрації ______
 Категорія обліку __________________  ___________________________
 ___________________________________  Назва райвійськкомату
 ___________________________________  за місцем фактичного
                    проживання _______________
 Склад                 ___________________________
 ___________________________________  Перебування на спеціальному
 Військове звання __________________  обліку_________
 ___________________________________
 ___________________________________
 Військово-облікова спеціальність
 N _________________________________
 III. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ВИРОБНИЦТВІ 
 (ЗА РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА-РОБОТОДАВЦЯ)
 -----------------------------------------------------------------
 |Дата|  Назва  | Період |  Вид | Форма |Назва документа, |
 |  |структурного |навчання|навчання|навчання| що посвідчує  |
 |  | підрозділу |    |    |    |  професійну  |
 |  |       |    |    |    | освіту, ким  |
 |  |       |    |    |    |  виданий   |
 |----+-------------+--------+--------+--------+-----------------|
 |  |       |    |    |    |         |
 |----+-------------+--------+--------+--------+-----------------|
 |  |       |    |    |    |         |
 |----+-------------+--------+--------+--------+-----------------|
 |  |       |    |    |    |         |
 -----------------------------------------------------------------
 IV. ПРИЗНАЧЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ
 -----------------------------------------------------------------
 |Дата|  Назва  |  Професія, | Розряд |Підстава,| Підпис |
 |  |структурного|  посада  | (оклад) | наказ N |працівника|
 |  | підрозділу |--------------|     |     |     |
 |  |(код)    |назва| код за |     |     |     |
 |  |      |   | КП*  |     |     |     |
 |----+------------+-----+--------+---------+---------+----------|
 |  |      |   |    |     |     |     |
 |----+------------+-----+--------+---------+---------+----------|
 |  |      |   |    |     |     |     |
 |----+------------+-----+--------+---------+---------+----------|
 |  |      |   |    |     |     |     |
 -----------------------------------------------------------------

----------------

* Відповідно до Класифікатора професій ДК 003-2005, затвердженого наказом Держстандарту України від 26.12.2005 N 375, з урахуванням позначки кваліфікаційного рівня (6 знаків, наприклад, код професії "муляр" - 7122.2).

 V. ВІДПУСТКИ
 -----------------------------------------------------------------
 |Вид відпустки|  За який |      Дата      |Підстава,|
 |       |  період  |--------------------------| наказ N |
 |       |      |  початку  | закінчення |     |
 |       |      | відпустки | відпустки |     |
 |-------------+------------+-------------+------------+---------|
 |       |      |       |      |     |
 |-------------+------------+-------------+------------+---------|
 |       |      |       |      |     |
 |-------------+------------+-------------+------------+---------|
 |       |      |       |      |     |
 |-------------+------------+-------------+------------+---------|
 |       |      |       |      |     |
 -----------------------------------------------------------------
 Додаткові відомості _____________________________________________
 _________________________________________________________________
 Дата і причина звільнення (підстава) ____________________________
 _________________________________________________________________
 Працівник
 кадрової служби _____________ __________ ______________________
          (посада)   (підпис)     (П.І.Б.)
 Підпис
 працівника   ___________    "___" ____________ 20__ р.
                       (дата)