МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


Л И С Т


N 03-3/2805-018-2 від 15.06.2001Щодо найменувань професій "офіс-менеджер" і "менеджер з продажів"


Міністерство праці та соціальної політики України спільно з НДІ соціально-трудових відносин Мінпраці розглянуло листа від 16.05.2001 р. N 1300-11/1 щодо найменувань професій "офіс-менеджер" і "менеджер з продажів" і повідомляє.

1. Відповідно до Положення про ведення Державного класифікатора професій ДК 003-95 (ДСТУ 3739-98), внесення змін і доповнень доКласифікатора професій здійснюється за такими умовами:

Користувач (у цьому випадку - Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва) подає до НДІ соціально-трудових відносин (на який покладено функцію підготовки проектів змін та доповнень до Класифікатора) обгрунтування необхідності запровадження нових професій, орієнтовні коди Класифікатора та проекти кваліфікаційних характеристик на них, пропозиції з обгрунтування щодо виключення з Класифікатора діючих професій для запобігання дублюванню функцій, завдань, обов'язків та кваліфікаційних вимог до професійних назв робіт у вітчизняній класифікації.

Тобто Спілці працівників науки та фінансів необхідно подати Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва необхідні матеріали відповідно до чинної процедури.

2. Стосовно репліки на адресу Мінпраці та його Інституту, що "...небажання включити ці професії до Класифікатора повинно розцінюватися як протидія законній діяльності підприємців", то це твердження є хибним.

За період з 1995 року до Класифікатора внесено 15 нових, в основному ринково зорієнтованих професійних назв робіт, виключено як такі, що застаріли чи інтегрувалися в інші, 175 професій, змінено назви чи коди 258 професій тощо. Наприклад, до Класифікатора введено такі нові професії, як гувернер, економка, флорист, асистент референта, конторський службовець (бухгалтерія), фахівець з неруйнівного контролю, фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва, грибовод, графолог, гід, еколог та багато інших.

3. Щодо використання у вітчизняній практиці терміна "менеджер":

виходячи з державної політики розвитку державної мови користувачам Класифікатора слід орієнтуватися на мінімізацію використання іноземних та запозичених слів. У зазначеному випадку, якщо використовувати більшість перекладів з англійської мови слова "менеджер" (наприклад, в англійському фінансово-економічному словнику викладено понад 70 понять слова "менеджер"), то ними називають професійних управлінців, які мають спеціальну освіту, отриману додатково до повної технічної, юридичної, економічної освіти, та які здійснюють кваліфіковане управління діяльністю підприємств і персоналу;

в Україні більшість професійних назв робіт першого розділу Класифікатора ("Законодавці, вищі державні службовці, керівники"), які пов'язані з керівництвом об'єднань, підприємств, установ, організацій та їх структурних підрозділів, незалежно від сфери власності та видів економічної діяльності (їх близько 400), відповідають зазначеному англомовному терміну "менеджери, генеральні менеджери", але у Класифікаторі викладені державною мовою.

4. З огляду на викладене, у сфері підприємництва та системі вищих навчальних закладів слід зорієнтуватися та сконцентрувати зусилля на включенні до державної професійної кваліфікації, відповідно до процедури, нових професійних назв робіт ринкового спрямування, викладених державною мовою та потреба в яких є нагальною. Крім того, викликає занепокоєння небажання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва розробляти галузевий випуск Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, до якого повинні входити кваліфікаційні характеристики на такі професійні назви роботи, як, наприклад, "фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку" (а не "маркетолог"), "рекламіст" (а не "менеджер з реклами"), "фахівець з розширення ринку збуту" (а не "менеджер з продажів"), "агент комерційний", "агент торговельний", "комівояжер", "оцінювач-експерт" та багато іншого.


 Заступник Міністра                  М.Солдатенко


"Галицькі контракти - Дебет-Кредит", N 30, 23.07.2001 р.