МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

21.08.2008 N 3572/0/10-08/013

Народному депутату України

<...>

Про розгляд звернення

Шановний <...>!

На Ваше депутатське звернення щодо надання інформації з питань застосування нормативних актів, які регулюють порядок здійснення посадовими особами Мінпраці державного нагляду та контролю, повідомляємо наступне.

Листом Мінпраці від 11.07.2008 N 2906/0/10-08/013 Вас докладно та змістовно було інформовано про порядок застосування норм Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон N 877) зарахуванням вимог законодавства України, зокрема ст. 9254к/96-ВР¦st9 Конституції України254к/96-ВР, ст. 151906-15¦st15 Закону України "Про міжнародні договори"1906-15, а також вимог Конвенцій МОП N 81993_036 та N 129993_114 про інспекцію праці, положення яких мають дотримуватися на виконання ст. 3 Закону N 877.

Разом з тим необхідно наголосити, що посадові особи Держнаглядпраці проводять державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю і не наділені повноваженнями здійснювати контрольні заходи з питань дотримання суб'єктами господарювання законодавства, яке регулює порядок здійснення господарської діяльності.

Щодо сфери та випадків здійснення контролю та нагляду за додержанням законодавства про працю зазначаємо наступне. Відповідно до повноважень, визначених Положенням про Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 N 50 (далі - Положення), державні інспектори праці здійснюють державний нагляд за додержанням законодавства про працю (крім питань охорони праці) та загальнообов'язкове державне соціальне страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, на випадок безробіття (далі - загальнообов'язкове державне соціальне страхування) на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та у фізичних осіб, які використовують найману працю (далі - роботодавці). Згідно з п. 4 Положення Держнаглядпраці відповідно до покладених на нього завдань здійснює контроль додержання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування, в частині забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, шляхом проведення перевірок роботодавців та робочих органів виконавчих дирекцій фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Таким чином, посадові особи Держнаглядпраці відповідно до наданих повноважень мають право здійснювати перевірки дотримання законодавства про працю (крім питань охорони праці) та загальнообов'язкове державне соціальне страхування на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та у фізичних осіб, які використовують найману працю, незалежно від організаційно-правових форм здійснення ними господарської діяльності, їх форми власності, та розташованих на території України.

Щодо регулювання Законом N 877 наглядової діяльності посадових осіб Держнаглядпраці слід наголосити, що на державних інспекторів праці поширюються лише ті його норми, які не суперечать Конвенціям МОП N 81993_036, 129993_114. Для прикладу, під його дію підпадають випадки здійснення державними інспекторами праці планових перевірок. Плановими перевірками вважаються щорічні тематичні перевірки, що проводяться посадовими особами Держнаглядпраці згідно затвердженого та оприлюдненого графіка перевірок.

Здійснення державними інспекторами праці перевірок за дорученням керівництва Держнаглядпраці чи ТДІП, наданими відповідно до запитів і звернень народних депутатів, доручень Кабінету Міністрів України, за пропозицією органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органів; за зверненнями громадян та їх об'єднань є позаплановими заходами, що здійснюються у визначені законодавством строки, поза межами дії Закону N 877, оскільки підпунктом "с" ст. 15993_036¦st15 Конвенції МОП N 81993_036 державним інспекторам праці приписується вважати абсолютно конфіденційним джерело будь-якої скарги на недоліки або порушення законодавчих положень і утримуватися від повідомлення роботодавця або його представника про те, що інспекційне відвідання було зроблено у зв'язку з отриманням такої скарги.

Щодо здійснення наглядової діяльності іншими органами Мінпраці (інспекція зайнятості, комісія з видачі ліцензій на посередництво у працевлаштуванні), то вони підпадають під дію Закону N 877, оскільки відсутні міжнародні акти, які регулюють діяльність цих контролюючих органів.

Щодо недопуску суб'єктом господарювання органів контролю до проведення планової перевірки. Необхідно зазначити, що визначені у ст. 10 Закону N 877877-16 підстави недопуску посадових осіб Держнаглядпраці до проведення перевірок, у т. ч. й планових, як уже раніше повідомлялося, суперечать нормам Конвенцій МОП N 81993_036 та 129993_114. Відповідно до ст. 16 Конвенції МОП N 81 інспекції на підприємствах проводяться так часто і так ретельно, як це необхідно для забезпечення ефективного застосування відповідних правових норм, тобто законодавчих актів про працю. Тому недотримання періодичності проведення тематичної перевірки (точно раз на календарний рік), не є підставою для недопуску до проведення перевірки.

У той же час підставою для недопуску суб'єктом господарювання посадових осіб Держнаглядпраці до проведення перевірки може бути лише ненадання державним інспектором праці документів, що засвідчують його належність до посадових осіб Держнаглядпраці та його повноваження. До документів, що засвідчують належність особи, яка прибула до роботодавця з метою проведення перевірки, до посадових осіб Держнаглядпраці та її повноважень мають бути службове посвідчення та копії нормативно-правових актів, які встановлюють повноваження, права та обов'язки державного інспектора праці.

Відповідно до норм Закону N 877 суб'єкт господарювання не повинен оформляти документально факт недопущення посадових осіб органу державного нагляду до проведення перевірки. Проте, у разі створення перешкод для здійснення органами державного нагляду перевірки за додержанням законодавства про працю посадові особи Держнаглядпраці мають право притягати посадових осіб суб'єкта господарювання до адміністративної відповідальності на підставі ст. 188-680731-10¦st188-6 КУпАП80731-10. При цьому оформлення таких фактів та притягнення до адміністративної відповідальності регулюються нормами КУпАП80731-10, 80732-10.

Щодо надання державними інспекторами праці консультативної допомоги. Відповідно до наданих повноважень та ст. 8 Закону N 877877-16 посадові особи органу державного нагляду зобов'язані проводити правороз'яснювальну та консультативну роботу. Така робота проводиться шляхом надання під час перевірки роз'яснень та консультацій представникам суб'єкта господарювання в усній формі та, у разі письмового запиту суб'єкта господарювання, у письмовому вигляді (ст. 19 Закону N 877). Слід відмітити, що законодавством не передбачена окремо встановлена відповідальність за надання неякісної консультації. Разом з тим відповідно до ст. 3723-12|st1010 Закону України "Про державну службу"3723-12 державний службовець повинен сумлінно виконувати свої службові обов'язки, постійно підвищувати професійну кваліфікацію. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків державні службовці несуть дисциплінарну відповідальність (ст. 14 названого Закону).

Факт надання державним інспектором праці неякісної консультації та її використання суб'єктом господарювання, що призвело до порушення норм законодавства про працю, може бути підставою для скасування лише заходів впливу, які вживаються посадовими особами за результатами проведеної перевірки (припис та постанова про притягнення до адміністративної відповідальності на підставі ст. 188-6 КУпАП80731-10).

Щодо ознайомлення суб'єктами господарювання з планом проведення контрольних заходів. Суб'єкти господарювання можуть ознайомитися з графіком проведення посадовими особами Держнаглядпраці тематичних перевірок на сайті Мінпраці щорічно до 1 грудня року, що передує плановому (ст. 5 Закону N 877877-16). Разом з тим відсутність такої інформації на сайті Мінпраці не є підставою для недопущення до проведення планового заходу, оскільки зазначена норма Закону N 877 суперечить ст. 16 Конвенції МОП N 81993_036.

Щодо обов'язку посадових осіб Держнаглядпраці керуватися листом Держпідприємництва від 10.07.2008 N 5811 щодо необхідності дотримання ними у повному обсязі вимог Закону N 877877-16. Наголошуємо, що у листі Держпідприємництва від 10.07.2008 N 5811 визначено, що правовою підставою для здійснення посадовими особами Держнаглядпраці контролю за дотриманням законодавства про працю є Закон України "Про охорону праці"2694-12. Таке твердження Держпідприємництва не відповідає законодавству, оскільки ні Мінпраці, ні Держнаглядпраці законами та нормативно-правовими актами, які регулюють їх діяльність, не наділені повноваженнями здійснювати державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про охорону праці. Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України254к/96-ВР та законами України.

Крім того, відповідно до законодавства обов'язковими для застосування є нормативно-правові акти, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, які пройшли державну реєстрацію. Згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 N 731, міністерствам, іншим органам виконавчої влади приписується не допускати випадків направлення на виконання нормативно-правових актів, що не пройшли державну реєстрацію та не опубліковані в установленому законодавством порядку. Враховуючи викладене та у зв'язку з тим, що зазначений лист Держпідприємництва не зареєстрований Мін'юстом, відсутні законодавчі підстави для його врахування в роботі посадовими особами Держнаглядпраці.

З повагою,

Перший заступник Міністра
П.Розенко