МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


Л И С Т


06.12.2002 N 06/2-4/281
На ваш лист <...> повідомляємо.


Відповідно до статті 21 КЗпП України 322-08 контракт є особливою формою трудового договору. Сфера застосування контракту визначається законами України.


Виходячи з цього, власник або уповноважений ним орган може вимагати від працівника укладення контракту лише у разі, коли він належить до категорії працівників, котрі згідно із законами України можуть працювати за контрактом.


Укладення контракту у випадках, не передбачених законами України, не допускається, оскільки це знижує рівень соціальної захищеності працівників і суперечить вимогам Конвенції МОП N 158 (1982 р.), яка була ратифікована Україною.


Пунктом 18 Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.94 р. N 170) передбачено, що контракт повинен передбачати зобов'язання роботодавця щодо компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові у разі дострокового розірвання контракту:


працівником - з причин невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов'язань, передбачених контрактом;


роботодавцем - з підстав, не передбачених чинним законодавством та контрактом.


Слід зазначити, що згідно з пунктом 20 зазначеного Положенн контрактом не може бути запроваджено по відношенню до працівника повної матеріальної відповідальності, крім випадків, передбачених статтею 322-08|st134134 Кодексу законів про працю України322-08.


Відповідно до статті 9 Кодексу законів про працю України322-08 умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю, є недійсними.


Отже, заборонено працівнику брати на себе обов'язки, не передбачені законодавством, і відмовлятися від прав, передбачених законодавством, так як це б погіршило стан працівника порівняно з законодавством.


Такий спосіб забезпечення зобов'язань, які виникають з підстав, які породжують цивільні права та обов'язки, як неустойка, передбачений статтею 179 Цивільного кодексу України1540-06. При укладенні трудового договору виникають трудові відносини, які регулюються нормами трудового права. Вважаємо за недоцільне використовувати для врегулювання трудових відносин норми цивільного права, призначені для врегулювання цивільно-правових відносин.


Начальник Юридичного управління

І.Тубелець

"Бухгалтер", N 1, січень, 2003 р.