МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

08.11.2010 N 214/06/187-10

Щодо трудової книжки аспіранта

На Ваш лист Юридичне управління в межах своєї компетенції повідомляє наступне.

Згідно із Законом України "Про вищу освіту" аспірант - це особа, яка має повну вищу освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста, навчається в аспірантурі вищого навчального закладу або наукової установи для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 р. N 309, містить перелік документів, які вступники до аспірантури подають на ім'я керівника вищого навчального закладу, наукової установи. Зазначений перелік документів не містить вказівки щодо подання трудової книжки.

Згідно з пунктом 1 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Мінпраці, Мін'юсту і Мінфіну від 28.06.93 р. N 43, сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж підприємстві, в установі, організації або в громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом.

Крім того, відповідно до пункту 14 постанови Верховного Суду України "Про практику застосування судами законодавства про оплату праці" від 24.12.99 р. N 13 робота за трудовим договором осіб, які поєднують її з денною формою навчання, не є сумісництвом і оплачується на загальних підставах.

Порядок ведення і зберігання трудових книжок регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.93 р. N 301 "Про трудові книжки працівників" та Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Мінпраці, Мін'юсту і Мінсоцзахисту від 29.07.93 р. N 58z0110-93 (зі змінами), зареєстрованим у Мін'юсті 17.08.93 р. за N 110 (далі - Інструкція).

Відповідно до пункту 3 вищезазначеної постанови трудові книжки зберігаються на підприємствах, в установах і організаціях як документи суворої звітності, а при звільненні працівника трудова книжка видається йому під розписку в журналі обліку.

Згідно з нормами Інструкції ведення трудових книжок здійснює власник або уповноважений ним орган. Під уповноваженим органом слід розуміти відділ кадрів або інший підрозділ підприємства, який здійснює оформлення, прийняття і звільнення працівників, або відповідальну особу підприємства, на яку покладено обов'язок ведення трудових книжок працівників (посадовою інструкцією).

Зазначене пов'язане з необхідністю належного оформлення трудової книжки (пункти 2.12, 2.5, 2.4, 4.1), її зберігання (пункт 6.2 Інструкції) та обліком трудових книжок (абзац третій підпункту "б" пункту 7.1 Інструкції) .

Виходячи з наведеного трудові книжки всіх працівників повинні зберігатися на підприємствах, в установах, організаціях.

Начальник юридичного управління
І.Тубелець