МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Н А К А З

14.02.2008 N 118

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 лютого 2008 р.

за N 150/14841

Про затвердження типових форм контрактів з особовим складом органів і підрозділів цивільного захисту


( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
надзвичайних ситуацій

N 1327 від 16.12.2011 )

На виконання частини 1 статті 45 Закону України "Про правові засади цивільного захисту"1859-15 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Типову форму контракту про проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту згідно з додатком 1.

1.2. Типову форму контракту про проходження служби (навчання) в органах і підрозділах цивільного захисту курсантами (слухачами) вищих навчальних закладів згідно з додатком 2.

2. Департаменту кадрової політики спільно з Управлінням правового забезпечення подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Антонця В.М.

Міністр
В.Шандра

Додаток 1

до наказу МНС

14.02.2008 N 118

           Державний Герб України
      Міністерство надзвичайних ситуацій України

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ

про проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту

   Міністерство надзвичайних ситуацій України в особі __________
__________________________________________________________________
      (посада, найменування органу чи підрозділу
__________________________________________________, з одного боку,
 цивільного захисту, спеціальне звання, прізвище,
        ім'я, по батькові)
та громадянин(ка) України ________________________________________
              (прізвище, ім'я, по батькові, число,
__________________________________________________________________
  місяць, рік народження, а також спеціальне звання, посада,
__________________________________________________________________
           яку займає, якщо вони є)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
що проживає ______________________________________________________
                (місце проживання)
_________________________________________________________________,
паспорт __________________________________________________________
           (серія, N, коли і ким видано)
_________________________________________________________________,
з іншого боку, відповідно до пунктів 19-30 Положення про порядок
проходження  служби особами рядового і начальницького складу
органів і підрозділів цивільного захисту, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 N 629, уклали цей
Контракт про таке:
   1. Громадянин(ка) України ___________________________________
                  (прізвище, ім'я, по батькові)
ознайомився (ознайомилась)   із   законами   та   іншими
нормативно-правовими актами України,  які  регулюють  порядок
проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту, і
добровільно бере на себе зобов'язання дотримуватися Конституції та
законів України, сумлінно виконувати вимоги Присяги, статутів,
накази начальників, свої службові обов'язки, підвищувати свою
професійну майстерність, мати позитивні результати з фізичної
підготовки.
   2. Міністерство надзвичайних ситуацій України зобов'язується
забезпечувати громадянинові(ці) __________________________________
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
   створення необхідних умов для несення служби;
   додержання його (її) особистих прав і свобод та прав членів
його (її) сім'ї, включаючи  одержання  пільг,  гарантій  та
компенсацій, встановлених законами та іншими нормативно-правовими
актами України, які визначають порядок проходження служби в
органах і підрозділах цивільного захисту;
   призначення його (її) на посаду відповідно до професійної
освіти, присвоєння спеціальних звань, просування по службі з
урахуванням ділових і моральних якостей;
   фінансове і  матеріальне  забезпечення  відповідно  до
законодавства України.
   3. Контракт укладено на ___________________________ роки(ів).
                (числом та прописом)
   4. Не пізніш як за 2 місяці до закінчення строку дії
Контракту сторони зобов'язуються повідомити одна одну про намір
укласти Контракт на новий строк.
   5. Контракт може бути припинено (розірвано) достроково з
ініціативи Міністерства надзвичайних ситуацій України, а особа
рядового  чи начальницького складу, яка проходить службу за
контрактом, звільняється зі служби:
   за станом здоров'я - на підставі  висновку  (постанови)
військово-лікарської  комісії  про непридатність або обмежену
придатність до служби;
   у зв'язку  із скороченням штатів - у разі неможливості
використання на службі у зв'язку із скороченням штатів або
проведенням організаційних заходів;
   у зв'язку із систематичним невиконанням умов Контракту особою
рядового і начальницького складу;
   у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком
суду або рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за
адміністративне корупційне правопорушення;
   у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі.
   6. Контракт може бути припинено (розірвано) достроково з
ініціативи особи рядового або начальницького складу, яка проходить
службу за контрактом:
   за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на
службі;
   за станом здоров'я - на підставі  висновку  (постанови)
військово-лікарської  комісії  про непридатність або обмежену
придатність до служби;
   у зв'язку  із скороченням штатів - у разі неможливості
використання на службі у зв'язку із скороченням штатів або
проведенням організаційних заходів;
   через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік
яких  затверджено  постановою Кабінету Міністрів України від
04.03.94 N 150 "Про затвердження Переліку сімейних обставин та
інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення з
військової служби військовослужбовців, які проходять службу за
контрактом";
   у зв'язку із систематичним невиконанням  умов  Контракту
керівництвом;
   у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі.
   7. Контракт також може бути припинено (розірвано) достроково
з ініціативи будь-якої сторони у судовому порядку.
   8. Контракт укладено у двох примірниках, один з яких видано
громадянину(ці), а другий залучено до матеріалів його(її) особової
справи.
   9. Інші умови Контракту:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________          _______________________
   10. Умови Контракту можуть бути змінені або доповнені тільки
за згодою сторін у письмовій формі.
   11. Реквізити сторін:
_____________________________   _______________________________
 (особистий підпис, прізвище,   (посада, найменування органу чи
   ім'я, по батькові,           підрозділу
_____________________________   _______________________________
 місце проживання громадянина   цивільного захисту, спеціальне
      (ки))               звання,
_____________________________   _______________________________
_____________________________    особистий підпис, прізвище,
                  ім'я, по батькові начальника)
"____" _________________ року
                  "____" ___________________ року
               М.П.
   12. Контракт набирає чинності з "____" ________________ року.
   13. Чинність Контракту припинено "___" _________________ року
у зв'язку з:
__________________________________________________________________
 (підстави припинення Контракту, дата виключення особи рядового
     або начальницького складу зі списків особового
__________________________________________________________________
           складу, номер наказу)
_________________________________
 (посада, найменування органу
_________________________________
чи підрозділу цивільного захисту,
_________________________________
 спеціальне звання, особистий
_________________________________
  підпис, прізвище, ім'я,
_________________________________
  по батькові начальника)
 М.П.

Примітка. Пункт 9 Контракту заповнюється у разі виникнення нових обставин або прийняття сторонами додаткових зобов'язань, які не суперечать чинному законодавству.


( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій
N 1327 від 16.12.2011 )

Додаток 2

до наказу МНС

14.12.2008 N 118

           Державний Герб України
      Міністерство надзвичайних ситуацій України

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ

про проходження служби (навчання) в органах і підрозділах цивільного захисту курсантами (слухачами) вищих навчальних закладів

   Міністерство надзвичайних ситуацій України в особі __________
__________________________________________________________________
      (посада, найменування навчального закладу,
__________________________________________________, з одного боку,
 спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові)
та громадянин(ка) України ________________________________________
              (прізвище, ім'я, по батькові, число,
__________________________________________________________________
  місяць, рік народження, а також спеціальне звання, посада,
_________________________________________________________________,
           яку займає, якщо вони є)
що проживає ______________________________________________________
                  (місце проживання)
_________________________________________________________________,
паспорт __________________________________________________________
           (серія, N, коли і ким видано)
_________________________________________________________________,
з іншого боку, відповідно до пунктів 19-30 Положення про порядок
проходження служби особами рядового і начальницького  складу
органів і підрозділів цивільного захисту, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 N 629, уклали цей
Контракт про таке:
   1. Громадянин(ка) України ___________________________________
                  (прізвище, ім'я, по батькові)
ознайомився (ознайомилась)   із   законами   та   іншими
нормативно-правовими  актами  України,  які регулюють порядок
проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту, і
добровільно бере на себе зобов'язання:
   дотримуватися Конституції та законів України;
   проходити службу (навчання) у _______________________________
                   (назва навчального закладу)
__________________________________________________________________
протягом строку дії Контракту на умовах, установлених законами та
іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють порядок
проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту;
   сумлінно виконувати  вимоги  Присяги,  статутів,  накази
начальників, свої службові обов'язки;
   мати позитивні  результати  навчання,  виконувати  вимоги
навчального плану, наполегливо оволодівати знаннями, необхідними
для майбутньої служби;
   проходити службу в органах і підрозділах цивільного захисту
на посадах середнього начальницького складу не менше трьох років
після закінчення навчання.
   2. Міністерство надзвичайних ситуацій України в особі _______
__________________________________________________________________
       (посада, найменування навчального закладу,
___________________________________________________ зобов'язується
 спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові)
забезпечувати громадянинові(ці) України __________________________
                   (прізвище, ім'я, по батькові)
   додержання його(її) особистих прав і свобод та прав членів
його(її)  сім'ї,  включаючи  одержання  пільг,  гарантій  та
компенсацій, встановлених законами та іншими нормативно-правовими
актами  України,  які  визначають порядок проходження служби
(навчання);
   необхідні при   навчанні   умови   для   отримання
освітньо-кваліфікаційного рівня ______________________ за напрямом
підготовки (спеціальністю) відповідно до навчальних планів та
програм,  затверджених  для  обраного(ї)  напряму  підготовки
(спеціальності);
   фінансове і  матеріальне  забезпечення  відповідно  до
законодавства України.
   3. Замовник в особі _________________________________________
            (посада, найменування органу чи підрозділу
__________________________________________________________________
       цивільного захисту, спеціальне звання,
          прізвище, ім'я, по батькові)
зобов'язується:
   за рік до закінчення навчання направити до __________________
__________________________________________________________________
          (назва навчального закладу)
пропозиції щодо працевлаштування _________________________________
__________________________________________________________________
    (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка навчається)
із зазначенням умов, які будуть надані випускникові(ці);
   не пізніше ніж за шість місяців до закінчення навчання
підтвердити навчальному закладу достовірність пропозицій щодо
працевлаштування випускника(ці);
   створювати належні умови для успішного проходження __________
__________________________________________________________________
    (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка навчається)
практичної підготовки та стажування;
   призначити випускника(цю) ___________________________________
                 (прізвище, ім'я, по батькові
                   особи, яка навчається)
після  його(її) прибуття після закінчення вищого навчального
закладу   на   посаду,   яка   відповідає   отриманим
освітньо-кваліфікаційному рівню та спеціальності.
   4. Контракт укладено "___" ____________ 20__ року на період
підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем ____________________
з терміном навчання ____________________ роки(ів).
          (числом та прописом)
   5. Контракт може бути припинено (розірвано) достроково з
ініціативи Міністерства надзвичайних ситуацій України, а особа,
яка проходить службу (навчається) за контрактом, відраховується з
числа курсантів та звільняється зі служби:
   за станом  здоров'я  - на підставі висновку (постанови)
військово-лікарської комісії про непридатність  або  обмежену
придатність до служби;
   у зв'язку із систематичним невиконанням умов Контракту особою
рядового і начальницького складу;
   у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком
суду або рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за
адміністративне корупційне правопорушення;
   у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі.
   6. Контракт може бути припинено (розірвано) достроково з
ініціативи особи, яка проходить службу (навчається) за контрактом:
   за станом  здоров'я  - на підставі висновку (постанови)
військово-лікарської комісії про непридатність  або  обмежену
придатність до служби;
   через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік
яких  затверджено  постановою Кабінету Міністрів України від
04.03.94 N 150 "Про затвердження Переліку сімейних обставин та
інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення з
військової служби військовослужбовців, які проходять службу за
контрактом";
   у зв'язку із систематичним невиконанням  умов  Контракту
керівництвом;
   у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі.
   7. Контракт також може бути припинено (розірвано) достроково
з ініціативи будь-якої сторони у судовому порядку.
   8. Контракт укладено у трьох примірниках, один з яких видано
громадянину(ці) ________________________________________, другий
          (прізвище, ім'я, по батькові особи,
               яка навчається)
залучено  до  матеріалів його(її) особової справи, а третій
знаходиться в органі чи підрозділі цивільного захисту, який
направив громадянина(ку) на навчання.
   9. Інші умови Контракту:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________          ______________________
   10. Умови Контракту можуть бути змінені або доповнені тільки
за згодою сторін у письмовій формі.
  11. Реквізити сторін:
_______________________________  ______________________________
 (особистий підпис, прізвище,      (посада, найменування
   ім'я, по батькові,           навчального
_______________________________  ______________________________
 місце проживання громадянина    закладу, спеціальне звання,
       (ки))            особистий підпис,
 "____" __________________ року  ______________________________
                   прізвище, ім'я, по батькові
                       керівника)
                  "____" _________________ року
                  Замовник
                  ______________________________
                  (посада, найменування органу
                  ______________________________
                   чи підрозділу цивільного
                  ______________________________
                  захисту, спеціальне звання,
                  ______________________________
                  особистий підпис, прізвище,
                  ______________________________
                  ім'я, по батькові начальника)
                  "____" ______________ року
               М.П.
   12. Контракт набирає чинності з "___" _________________ року.
   13. Чинність Контракту припинено "___" _________________ року
у зв'язку з:
__________________________________________________________________
 (підстави припинення Контракту, дата виключення особи рядового
     або начальницького складу зі списків особового
__________________________________________________________________
           складу, номер наказу)
_________________________________
 (посада, найменування органу
_________________________________
чи підрозділу цивільного захисту,
_________________________________
 спеціальне звання, особистий
_________________________________
  підпис, прізвище, ім'я,
_________________________________
  по батькові начальника)
 М.П.

Примітка. Пункт 9 Контракту заповнюється у разі виникнення нових обставин або прийняття сторонами додаткових зобов'язань, які не суперечать чинному законодавству.


( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій
N 1327 від 16.12.2011 )