МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Н А К А З

11.03.2008 N 127/54

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 березня 2008 р.

за N 261/14952

Про затвердження Змін до Порядку видачі довідок про заробітну плату для перерахунку пенсій державним службовцям у разі ліквідації органів, з яких особа вийшла на пенсію, а також перейменування (відсутності) посад, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Головного управління державної служби України від 03.12.2003 N 319/144

У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 700 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Порядку видачі довідок про заробітну плату для перерахунку пенсій державним службовцям у разі ліквідації органів, з яких особа вийшла на пенсію, а також перейменування (відсутності) посад, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Головного управління державної служби України від 03.12.2003 N 319/144, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.12.2003 за N 1134/8455, що додаються.

2. Департаменту пенсійного забезпечення Міністерства праці та соціальної політики України (Н.Шамбір) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра праці та соціальної політики України О.Гарячу та заступника начальника Головного управління державної служби України В.Ткача.

Міністр праці та соціальної
політики України
Начальник Головного управління
державної служби України

Л.Денісова

Т.Мотренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства праці

та соціальної

політики України,

Головного управління

державної служби України

11.03.2008 N 127/54

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 березня 2008 р.

за N 261/14952

ЗМІНИ

до Порядку видачі довідок про заробітну плату для перерахунку пенсій державним службовцям у разі ліквідації органів, з яких особа вийшла на пенсію, а також перейменування (відсутності) посад ( z1134-03 )

1. Пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. У разі ліквідації державного органу, з якого особа вийшла на пенсію, без правонаступника довідки про заробітну плату для перерахунку пенсій державним службовцям (далі - довідки) видають:

Міністерство праці та соціальної політики України - особам, які вийшли на пенсію з вищих та центральних державних органів;

Міністерство праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту населення обласної, Головне управління соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації, Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації, управління праці та соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетах міської, районної у місті ради (крім міст Києва та Севастополя), міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад - особам, які вийшли на пенсію з відповідних місцевих державних органів.

При цьому:

а) розміри посадових окладів визначаються відповідно до схем посадових окладів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України, на час перерахунку за відповідними посадами керівних працівників і спеціалістів державних органів, до яких прирівнюються посади працівників ліквідованих органів (додатки 1, 2);

б) надбавка за вислугу років визначається, виходячи з посадового окладу за прирівняною посадою залежно від стажу державної служби на час призначення (перерахунку) пенсій та встановленого рангу;

в) надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи враховується в розмірі 50 відсотків, а надбавка за особливий характер роботи та інтенсивність праці особам, зазначеним у пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2001 N 1119 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288", - у розмірі 90 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг. Інші надбавки, крім надбавок, зазначених у пункті 11 цього Порядку, які передбачені умовами оплати праці за відповідною посадою (посадами) у відповідному державному органі, з якого особа вийшла на пенсію, ураховуються в середніх розмірах відносно визначених законодавством таких виплат для відповідних посад. Премія враховується в середньому розмірі.

У разі зміни структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівникам апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів відповідно до актів законодавства надбавки, крім надбавок, зазначених у пункті 11 цього Порядку, які передбачені умовами оплати праці за відповідною посадою (посадами) у відповідному державному органі, з якого особа вийшла на пенсію, ураховуються в середніх розмірах відносно визначених законодавством таких виплат для відповідних посад. Премія враховується в середньому розмірі, але не менше 10 відсотків посадового окладу.

Приклад

Державний службовець вийшов на пенсію з посад:

а) провідного спеціаліста відділу міністерства;

б) начальника відділу міністерства, який згідно із положенням про нього займається розробленням проектів нормативно-правових актів.

На час перерахунку міністерство ліквідовано без визначення правонаступника.

Умовами оплати праці, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року N 700 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268", на момент виникнення права на перерахунок передбачено, що керівникам міністерств у межах затвердженого фонду оплати праці надано право встановлювати керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі до 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, класний чин, кваліфікаційний клас, спеціальне звання) та вислугу років, а керівним працівникам і спеціалістам департаментів, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів (якщо положеннями про підрозділи передбачено виконання такої роботи), а також прокурорам та слідчим органів прокуратури, керівним працівникам і слідчим органів внутрішніх справ, посади яких віднесені до відповідних категорій посад державних службовців і які займаються розслідуванням кримінальних справ, - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, класний чин, кваліфікаційний клас, спеціальне звання) та вислугу років.

Тому в довідці для перерахунку пенсії цю надбавку провідному спеціалісту міністерства слід зазначати у розмірі 25% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років, а начальнику відділу - у розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років.

Для видачі довідки необхідно подати такі документи:

заяву;

довідку з архівного органу, де зберігаються документи ліквідованого державного органу, про заробітну плату на момент призначення (перерахунку) пенсії або за період, визначений абзацом першим пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2000 N 865 "Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії" (із змінами), із зазначенням її складових (оклад, ранг, вислуга, надбавки та премії);

копію довідки про заробітну плату, з якої призначено (перераховано) пенсію, завірену органами Пенсійного фонду.

У разі ліквідації державного органу довідки про заробітну плату для перерахунку пенсій видаються правонаступником у порядку, передбаченому пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2000 N 865 "Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії" (із змінами).

У разі, якщо орган, з якого особа вийшла на пенсію, або його правонаступник на час перерахунку пенсії не є державним органом, довідки видаються цим органом у порядку, передбаченому цим пунктом. При цьому в разі, якщо в цих органах згідно із законодавством збережені посади державних службовців, з яких призначено пенсію, то довідки видаються за відповідною посадою (посадами) на момент перерахунку пенсії у порядку, передбаченому пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2000 N 865 "Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії".

Приклад

Особа вийшла на пенсію в 2002 році з концерну, який мав статус органу державного управління. У 2004 році цей статус знято. Але за працюючими спеціалістами збережено статус державних службовців на весь період їх роботи. На дату перерахунку пенсії в концерні із числа осіб, за якими збережено статус державного службовця, працюють лише начальник відділу та головний спеціаліст. При перерахунку пенсії особам, які вийшли на пенсію з посад начальника відділу і головного спеціаліста, заробіток для перерахунку пенсії необхідно визначати за цими посадами в порядку, передбаченому пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2000 N 865 "Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії" (із змінами), а для інших - цим пунктом.

Довідка видається за зразком згідно з додатком 3 до Порядку".

2. В абзаці четвертому пункту 6 та абзаці четвертому пункту 7 слова і цифри "постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.99 N 2288" замінити словами "Кабінетом Міністрів України на момент виникнення права на перерахунок".

3. В абзаці четвертому пункту 7 слова, цифри та знаки "(з урахуванням його підвищення з 01.09.2003 на 32 відсотки)" виключити.

4. Абзац десятий пункту 7 виключити.

5. Пункт 11 після слів "відповідно до цього Порядку" доповнити словами "у разі, якщо вони були фактично встановлені особі на момент виникнення права на перерахунок пенсії за відповідною посадою".

6 Додатки 1 та 3 до пункту 3 викласти у новій редакції (додається).

Заступник директора
Департаменту пенсійного
забезпечення


Т.Матюх

Додаток 1

до п. 3 Порядку

(у редакції наказу

Міністерства праці

та соціальної політики

України,

Головного управління

державної служби

України

11.03.2008 N 127/54)

Посади керівних працівників та
спеціалістів органів державного
управління згідно із
постановами Кабінету Міністрів
України від 21.01.93N 35 N 39 39-93-п
Посади керівних працівників та
спеціалістів органів державного
управління згідно із постановою
Кабінету Міністрів України
від 13.12.99N 228
Посади керівних
працівників та
спеціалістів органів
державного управління,
до яких прирівнюються
посади згідно із
постановою Кабінету
Міністрів України від
09.03.2006N 26
Міністерства
Перший заступник Міністра
Державний секретар
Перший заступник Міністра
Заступник Міністра
Перший заступник Державного
секретаря, заступник Державного
секретаря
Заступник Міністра
Начальник Головного управління
Начальник Головного управління
Начальник
самостійного управління
Начальник управління,
самостійного відділу,
керуючий справами
Начальник управління,
самостійного відділу,
керуючий справами
Начальник
самостійного управління,
самостійного відділу

Начальник управління у складі
Головного управління
Начальник
самостійного відділу
Начальник відділу в складі
управління,

підвідділу в складі
самостійного відділу,

помічник керівника
Начальник відділу в складі
управління,

підвідділу в складі самостійного
відділу,

помічник керівника
Начальник відділу
в складі
самостійного управління,
завідувач сектору
в складі самостійного
відділу,
помічник Міністра
Економічний радник, головний
спеціаліст, консультант
Радник, головний спеціаліст,
консультант
Головний
спеціаліст, консультант,
радник керівника
Провідний спеціаліст
Провідний спеціаліст
Провідний спеціаліст
Спеціаліст I категорії
Спеціаліст I категорії
Спеціаліст I категорії
Спеціаліст II категорії
Спеціаліст II категорії
Спеціаліст II категорії
Спеціаліст
Спеціаліст
Спеціаліст
Державні комітети
Голова державного комітету
Керівник іншого центрального
органу виконавчої влади
Керівник іншого
Центрального
органу виконавчої
влади
Перший заступник Голови
державного комітету
Перший заступник керівника іншого
центрального органу виконавчої
влади
Перший заступник
керівника
іншого центрального
органу виконавчої влади
Заступник Голови державного
комітету
Заступник керівника іншого
центрального органу виконавчої
влади
Заступник керівника
іншого центрального
органу виконавчої влади
Начальник управління,
самостійного відділу,
керуючий справами
Начальник управління,
самостійного відділу,
керуючий справами
Начальник
самостійного управління,
самостійного відділу
Начальник відділу в складі
управління,

підвідділу в складі
самостійного відділу,

помічник керівника
Начальник відділу в складі
управління,

підвідділу в складі самостійного
відділу,

помічник керівника
Начальник відділу
в складі
самостійного управління,
завідувач сектору
в складі самостійного
відділу,
помічник керівника
Економічний радник, головний
спеціаліст, консультант
Економічний радник, головний
спеціаліст, консультант
Головний
спеціаліст, консультант,
радник керівника
Провідний спеціаліст
Провідний спеціаліст
Провідний спеціаліст
Спеціаліст I категорії
Спеціаліст I категорії
Спеціаліст I категорії
Спеціаліст II категорії
Спеціаліст II категорії
Спеціаліст II категорії
Спеціаліст
Спеціаліст
Спеціаліст
Урядові органи державного управління
Голова комітету, керівники:
Головного управління, іншого
підвідомчого Кабінету Міністрів
України органу державної
виконавчої влади
Керівник урядового органу
державного управління
Керівник урядового
органу державного
управління
Перший заступник: Голови
комітету, керівника: Головного
управління, іншого підвідомчого
Кабінету Міністрів України
органу державної виконавчої
влади
Перший заступник керівника
урядового органу державного
управління
Перший заступник
керівника урядового
органу державного
управління
Заступник: Голови комітету,
керівника: Головного
управління, іншого підвідомчого
Кабінету Міністрів України
органу державної виконавчої
влади
Заступник керівника урядового
органу державного управління
Заступник керівника
урядового органу
державного управління
Начальник управління,

самостійного відділу,
керуючий справами
Начальник управління,

самостійного відділу,
керуючий справами
Начальник
самостійного управління,
самостійного відділу
Начальник відділу в складі
управління,

підвідділу в складі
самостійного відділу,

помічник керівника
Начальник відділу в складі
управління,

підвідділу в складі самостійного
відділу,

помічник керівника
Начальник відділу в
складі
самостійного управління,
завідувач сектору
в складі самостійного
відділу,
помічник керівника
Економічний радник, головний
спеціаліст, консультант
Радник, головний спеціаліст,
консультант
Головний
спеціаліст,
консультант, радник
керівника

Провідний казначей
Провідний казначей
Провідний спеціаліст
Провідний спеціаліст
Провідний спеціаліст
Спеціаліст I категорії
Спеціаліст I категорії
Спеціаліст I категорії
Спеціаліст II категорії
Спеціаліст II категорії
Спеціаліст II категорії
Спеціаліст
Спеціаліст
Спеціаліст
Міністерства і інші органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим
Міністр, керівник відомства
Міністр, голова республіканського
комітету
Міністр,
голова республіканського
комітету
Голова комітету, керівник
іншого республіканського органу
виконавчої влади, управління
державного казначейства
Голова комітету, керівник іншого
республіканського органу
виконавчої влади, управління
державного казначейства
Голова комітету,
керівник
іншого республіканського
органу виконавчої влади
Перший заступник Міністра,
голови республіканського
комітету
Перший заступник Міністра, голови
республіканського комітету
Перший заступник
Міністра, голови
республіканського комітету
Перший заступник голови
Комітету, керівника іншого
республіканського органу
виконавчої влади, управління
державного казначейства
Перший заступник голови Комітету,
керівника іншого
республіканського органу
виконавчої влади, управління
державного казначейства
Перший заступник
голови комітету,
керівника
іншого республіканського
органу
виконавчої влади
Заступник Міністра, голови
республіканського комітету
Заступник міністра, голови
республіканського комітету
Заступник міністра,
голови
республіканського комітету
Заступник голови Комітету,
керівника іншого
республіканського органу
виконавчої влади, управління
державного казначейства
Заступник голови Комітету,
керівника іншого
республіканського органу
виконавчої влади, управління
державного казначейства
Заступник голови
Комітету, керівника
іншого
республіканського
органу виконавчої влади
Начальник управління
- міністерства,
республіканського комітету
- комітету, іншого
республіканського органу
виконавчої влади
Начальник управління
- міністерства, республіканського
комітету
- комітету, іншого
республіканського органу
виконавчої влади
Начальник
самостійного управління:
- міністерства,
республіканського комітету
- комітету,
іншого республіканського
органу виконавчої влади
Начальник самостійного відділу
- міністерства,
республіканського комітету
- комітету, іншого
республіканського органу
виконавчої влади
Начальник самостійного відділу:
- міністерства, республіканського
комітету
- комітету, іншого
республіканського органу
виконавчої влади
Начальник самостійного
відділу:
- міністерства,
республіканського комітету
- комітету,
іншого республіканського
органу виконавчої влади
Начальник відділу в складі
управління
- міністерства,
республіканського комітету
- комітету, іншого
республіканського органу
виконавчої влади
Начальник відділу в складі
управління
- міністерства, республіканського
комітету
- комітету, іншого
республіканського органу
виконавчої влади
Начальник відділу
в складі
самостійного управління:
- міністерства,
республіканського комітету
- комітету, іншого
республіканського
органу виконавчої влади
Начальник підвідділу в складі
самостійного відділу
- міністерства,
республіканського комітету
- комітету, іншого
республіканського органу
виконавчої влади
Начальник підвідділу в складі
самостійного відділу
- міністерства, республіканського
комітету
- комітету, іншого
республіканського органу
виконавчої влади
Завідувач сектору
в складі самостійного
відділу
- міністерства,
республіканського комітету
- комітету,
іншого республіканського
органу виконавчої влади
Головний спеціаліст
- міністерства,
республіканського комітету
- комітету, іншого
республіканського органу
виконавчої влади
Головний спеціаліст
- міністерства, республіканського
комітету
- комітету, іншого
республіканського органу
виконавчої влади
Головний спеціаліст
- міністерства,
республіканського комітету
- комітету,
іншого республіканського
органу виконавчої влади
Провідний спеціаліст
- міністерства,
республіканського комітету
- комітету, іншого
республіканського органу
виконавчої влади
Провідний спеціаліст
- міністерства, республіканського
комітету
- комітету, іншого
республіканського органу
виконавчої влади
Провідний спеціаліст
- міністерства,
республіканського комітету
- комітету,
іншого республіканського
органу виконавчої влади
Спеціаліст I категорії
- міністерства,
республіканського комітету
- комітету, іншого
республіканського органу
виконавчої влади
Спеціаліст I категорії
- міністерства, республіканського
комітету
- комітету, іншого
республіканського органу
виконавчої влади
Спеціаліст I категорії
- міністерства,
республіканського комітету
- комітету,
іншого республіканського
органу виконавчої влади
Спеціаліст II категорії
- міністерства,
республіканського комітету
- комітету, іншого
республіканського органу
виконавчої влади
Спеціаліст II категорії
- міністерства, республіканського
комітету
- комітету, іншого
республіканського органу
виконавчої влади
Спеціаліст II категорії
- міністерства,
республіканського комітету
- комітету,
іншого республіканського
органу виконавчої влади
Спеціаліст
- міністерства,
республіканського комітету
- комітету, іншого
республіканського органу
виконавчої влади
Спеціаліст
- міністерства, республіканського
комітету
- комітету, іншого
республіканського органу
виконавчої влади
Спеціаліст
- міністерства,
республіканського комітету
- комітету,
іншого республіканського
органу виконавчої влади
Обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації
Представник Президента України
- глава місцевої державної
адміністрації
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
голова державної адміністрації
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
голова державної
адміністрації
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Перший заступник глави
місцевої державної
адміністрації
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Перший заступник голови місцевої
адміністрації
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Перший заступник голови
місцевої адміністрації
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Заступник глави місцевої
державної адміністрації
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Заступник голови місцевої
державної адміністрації
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Заступник голови
місцевої державної
адміністрації:
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Секретар місцевої державної
адміністрації
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Керівник апарату державної
адміністрації
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Керівник апарату
державної адміністрації
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Завідувач відділу
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Начальник відділу (крім
господарського відділу та
відділу бухгалтерського
обліку)
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Начальник відділу
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь

Начальник господарського
відділу та відділу
бухгалтерського обліку
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Начальник відділу
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Помічник Представника
Президента України
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Помічник голови державної
адміністрації
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Помічник голови
держадміністрації,
радник, консультант
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Головний спеціаліст
поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Головний спеціаліст
помічник заступника
голови:
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Головний спеціаліст
помічник заступника голови
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Провідний спеціаліст
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Провідний спеціаліст
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Провідний спеціаліст
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Спеціаліст I категорії
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Спеціаліст I категорії
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Спеціаліст I категорії
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Спеціаліст II категорії
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Спеціаліст II категорії
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Спеціаліст II категорії
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Спеціаліст
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Спеціаліст
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Спеціаліст
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Управління, самостійні відділи та інші служби обласних, Київської і Севастопольської
міських державних адміністрацій
Начальник управління,
самостійного відділу
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Керівники самостійних:
управління, відділу,
іншого структурного
підрозділу
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Керівник самостійного
управління, відділу,
іншого структурного
підрозділу, які є
юридичними особами, -
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Начальник відділу в складі
управління
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Начальник відділу в складі
управління
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Начальник відділу у
складі головного
управління, самостійного
управління, управління,
іншого структурного
підрозділу які є
юридичними особами,
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Начальник підвідділу в
складі самостійного відділу
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Начальник підвідділу в
складі самостійного
відділу
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Завідувач самостійного
сектору
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Головний спеціаліст
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Головний спеціаліст
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Головний спеціаліст
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Провідний спеціаліст
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Провідний спеціаліст
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Провідний спеціаліст
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Спеціаліст I категорії
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Спеціаліст I категорії
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Спеціаліст I категорії
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Спеціаліст II категорії
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Спеціаліст II категорії
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Спеціаліст II категорії
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Спеціаліст
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Спеціаліст
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Спеціаліст
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Територіальні органи центральних органів виконавчої влади в містах
Старший судовий виконавець

Міські суди I групи міст
Міські суди II групи міст
Міські суди III групи міст
Старший державний
виконавець
1
2
3
Старший державний
виконавець
I
II
III
Судовий виконавець
Міські суди I групи міст
Міські суди II групи міст
Міські суди III групи міст
Державний виконавець
1
2
3
Державний виконавець
I
II
III
Районні, районні в містах Києві і Севастополі державні адміністрації
Представник Президента
України - глава місцевої
державної адміністрації
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
голова державної
адміністрації

- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
голова державної
адміністрації

- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Перший заступник Глави
місцевої державної
адміністрації
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Перший заступник голови
державної адміністрації

- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Перший заступник голови
державної адміністрації

- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Заступник глави місцевої
державної адміністрації
- район у м. Києві
- району м. Севастополі
Керівник апарату державної
адміністрації
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Заступник голови державної
адміністрації
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Керівник апарату державної
адміністрації
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Заступник голови
державної адміністрації
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Керівник апарату
держадміністрації
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Завідувач відділу
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Начальник відділу
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Начальник відділу
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Провідний спеціаліст
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Провідний спеціаліст
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Провідний спеціаліст
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Головний спеціаліст
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Головний спеціаліст
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Головний спеціаліст
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Спеціаліст I категорії
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Спеціаліст I категорії
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Спеціаліст I категорії
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Спеціаліст II категорії
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Спеціаліст II категорії
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Спеціаліст II категорії
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Спеціаліст
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Спеціаліст
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Спеціаліст
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Управління, самостійні відділи та інші служби районних, районних у містах Києві
і Севастополі державних адміністрацій, територіальні органи центральних органів
виконавчої влади та їх урядових органів державного управління в районах, районах
у мм. в містах Києві та Севастополі
Начальник управління,
самостійного відділу,
головний архітектор
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Керівник управління,
відділу, іншого
структурного підрозділу
державної адміністрації,
відділення, головний
архітектор
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Керівник управління,
відділу, іншого
структурного
підрозділу державної
адміністрації, відділення,
головний архітектор
- район у м. Києві
- район, район у місті,
міжрайонні (об'єднані)
підрозділи
Начальник відділу,
управління
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Начальник відділу в складі
управління, відділення
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Начальник відділу:
- район у м. Києві
- район, район у місті,
міжрайонні (об'єднані)
підрозділи
Головний спеціаліст
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Головний спеціаліст
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Головний спеціаліст
- район у м. Києві
- район, район у місті,
міжрайонні (об'єднані)
підрозділи
Провідний спеціаліст,
старший судовий виконавець
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Провідний спеціаліст,
старший державний
виконавець
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Провідний спеціаліст,
старший державний
виконавець
- район у м. Києві
- район, район у місті,
міжрайонні (об'єднані)
підрозділи
Спеціаліст I категорії,
судовий виконавець
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Спеціаліст I категорії,
державний виконавець
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Спеціаліст I категорії,
державний виконавець
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Спеціаліст II категорії
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Спеціаліст II категорії
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Спеціаліст II категорії
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Спеціаліст
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Спеціаліст
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Спеціаліст
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Старший судовий виконавець
- районні суди м. Києва
- районні суди
м. Севастополя, обласних
центрів та інших міст з
районним поділом
- районні суди інших
районів
Старший державний
виконавець
- райони в м. Києві
- райони, райони в
м. Севастополі
- райони, райони в
м. Севастополі
Старший державний
виконавець
- район у м. Києві
- район, район у місті,
міжрайонні (об'єднанні)
підрозділи
- район, район у місті,
міжрайонні (об'єднанні)
підрозділи
Судовий виконавець
- районні суди м. Києва
- районні суди м.
Севастополя, обласних
центрів та інших міст з
районним поділом
- районні суди інших
районів
Державний виконавець
- райони в м. Києві
- райони, райони в
м. Севастополі
- райони, райони в
м. Севастополі
Державний виконавець
- район у м. Києві
- район, район у місті,
міжрайонні (об'єднанні)
підрозділи
- район, район у місті,
міжрайонні (об'єднанні)
підрозділи
Апарат міських (крім міст Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих органів
Голова Ради
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, невіднесених до
груп за оплатою праці
Міський голова
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Міський голова
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Заступник голови Ради,
перший заступник голови
виконкому
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, невіднесених до
груп за оплатою праці
Перший заступник міського
голови
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Перший заступник
міського голови
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Заступник голови виконкому,
керуючий справами
(секретар виконкому)
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, невіднесених до
груп за оплатою праці
Заступник міського голови
з питань діяльності
виконавчих органів,
секретар ради, керуючий
справами (секретар)
виконавчого комітету
- у містах з
чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Заступник міського
голови з питань діяльності
виконавчих органів,
секретар ради, керуючий
справами (секретар)
виконавчого комітету
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Завідуючий відділом
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, невіднесених до
груп за оплатою праці
Завідувач відділу
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Начальник відділу:
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.

Помічник голови
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Начальник сектору
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Помічник голови ради
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Завідувач сектору
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Головний спеціаліст
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, невіднесених до
груп за оплатою праці
Головний спеціаліст
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Головний спеціаліст
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Провідний спеціаліст
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Провідний спеціаліст
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Провідний спеціаліст
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Спеціаліст I категорії
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Спеціаліст I категорії
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Спеціаліст I категорії
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Спеціаліст II категорії
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Спеціаліст II категорії
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Спеціаліст II категорії
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Спеціаліст
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Спеціаліст
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Спеціаліст
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Самостійні управління, відділи виконавчих органів міських
(крім міст Києва і Севастополя) рад
Начальник самостійного
управління, відділу
- у містах з
чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не
належать до груп за
оплатою праці
Начальник самостійного
управління, відділу
- у містах з
чисельністю населення
понад 1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не
належать до груп за
оплатою праці
Начальник самостійного
управління, відділу
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці
Начальник відділу в складі
управління
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що
не належать до
груп за оплатою праці.
Начальник підвідділу в
складі самостійного
відділу
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці
Начальник відділу в складі
управління
- у містах з чисельністю населення
понад 1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать до груп
за оплатою праці.
Начальник підвідділу в складі
відділу
- у містах з чисельністю населення
понад 1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать до груп
за оплатою праці
Начальник відділу в складі
управління
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці.
Завідувач сектору,
головний бухгалтер
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці
Начальник сектору
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці
Завідувач сектору
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці
Завідувач сектору,
головний бухгалтер
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці
Головний спеціаліст
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що
не належать до груп
за оплатою праці
Головний спеціаліст
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці
Головний спеціаліст
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не
належать до груп за
оплатою праці
Провідний спеціаліст
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці
Провідний спеціаліст
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці
Провідний спеціаліст
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці
Спеціаліст I категорії
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що
не належать до груп за
оплатою праці
Спеціаліст I категорії
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці
Спеціаліст I категорії
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці
Спеціаліст II категорії
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці
Спеціаліст II категорії
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці
Спеціаліст II категорії
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці
Спеціаліст
- у містах з
чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці
Спеціаліст
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці
Спеціаліст
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці
Апарат районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих органів
Голова Ради
Голова ради
Голова ради
Заступник голови Ради,
перший заступник голови
виконкому
Заступник голови виконкому,
керуючий справами
(секретар виконкому)
Заступник голови ради з
питань діяльності
виконавчого органу
Керуючий справами
(секретар) виконкому
Заступник голови
ради з питань
діяльності виконавчого
органу
Керуючий справами
(секретар) виконкому
Завідувач відділом
Завідувач відділу
Завідувач відділу
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Провідний спеціаліст
Провідний спеціаліст
Провідний спеціаліст
Спеціаліст I категорії
Спеціаліст I категорії
Спеціаліст I категорії
Спеціаліст II категорії
Спеціаліст II категорії
Спеціаліст II категорії
Спеціаліст
Спеціаліст
Спеціаліст
Самостійні управління, відділи виконавчих органів районних
у містах (крім міст Києва і Севастополя) рад
Начальник самостійного
управління, відділу
Начальник самостійного
управління, відділу
Начальник самостійного
управління, відділу
Начальник відділу у складі
управління
Начальник підвідділу
Начальник відділу в складі
управління
Начальник підвідділу
Начальник відділу в складі
управління
Завідувач сектору
Завідувач сектору
Завідувач сектору
Завідувач сектору
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Провідний спеціаліст
Провідний спеціаліст
Провідний спеціаліст
Спеціаліст I категорії
Спеціаліст I категорії
Спеціаліст I категорії
Спеціаліст II категорії
Спеціаліст II категорії
Спеціаліст II категорії
Спеціаліст
Спеціаліст
Спеціаліст

Заступник директора
Департаменту пенсійного
забезпечення


Т.Матюх

Додаток 3

до п. 3 Порядку

(у редакції наказу

Міністерства праці

та соціальної політики

України,

Головного управління

державної служби

України

11.03.2008 N 127/54)

Довідка про перерахунок

пенсії у разі ліквідації

державних органів

без правонаступника

та у разі, якщо

правонаступник

не є органом державної

влади

ДОВІДКА

Дана гр. Іваненку Юрію Степановичу в тому, що заробітна плата колишнього начальника управління Державного комітету, який ліквідовано без визначення правонаступника відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.99 N 400, з якої йому призначено пенсію за відповідною посадою для перерахунку пенсії з 1 травня 2007 року у зв'язку із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 700, становить:

Оклад
1817,00
Надбавка за ранг (8 ранг)
100,00
Надбавка за вислугу років (20%)
383,40
Надбавка за знання та використання в роботі
іноземної мови (зазначити відсоток)
-
Надбавка за почесне звання "заслужений"
(5%)
90,85
Надбавка за роботу з таємними документами
залежно від ступеня таємності інформації
(зазначити відсоток)
-
Доплата за науковий ступінь кандидата або
доктора наук (зазначити відсоток)
-
Надбавка за високі досягнення у праці або
за виконання особливо важливої роботи
(зазначити відсоток)
575,10
Премія (зазначити відсоток)
181,70
ВСЬОГО:
3 148,05
Для обчислення пенсії
3 148,05
(три тисячі сто сорок вісім гривень 05 копійок)

Довідка видана відповідно до пункту 3 Порядку видачі довідок для перерахунку пенсій державним службовцям у разі ліквідації органів, з яких особа вийшла на пенсію, а також перейменування (відсутності) посад, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Головного управління державної служби України від 3 грудня 2003 року N 319/144, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 грудня 2003 року за N 1134/8455 (із змінами).

Надбавка за почесне звання "заслужений" на момент призначення пенсії була встановлена згідно із підпунктом третім пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 N 268.

На всі виплати, включені в довідку, нараховуються страхові внески.

Гранична сума заробітної плати, на яку нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, становить _____ грн.

 Керівник підприємства 
 Головний бухгалтер