ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

25.01.2008 N 3-2

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 лютого 2008 р.

за N 129/14820

Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення пільгової пенсії та перерахування підприємствами та організаціями коштів на її виплату відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 N 937

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 N 937 "Про затвердження Порядку призначення пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці", пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 12611261-2007-п, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок подання та оформлення документів для призначення пільгової пенсії та перерахування підприємствами та організаціями коштів на її виплату відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 N 937, що додається.

2. Юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови правління В.О.Кравчука.

Голова правління
О.Б.Зарудний

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління

Пенсійного фонду України

25.01.2008 N 3-2

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 лютого 2008 р.

за N 129/14820

ПОРЯДОК

подання та оформлення документів для призначення пільгової пенсії та перерахування підприємствами та організаціями коштів на її виплату відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 N 937

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 N 937 "Про затвердження Порядку призначення пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці", визначає механізм подання та оформлення документів для призначення пенсій окремим категоріям працівників, які за результатами атестації робочих місць працюють (працювали) в умовах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах за рахунок коштів підприємств та організацій (далі - пільгова пенсія) та перерахування коштів на її виплату підприємствами та організаціями.

2. Фінансуванню підлягають 100 відсотків витрат на виплату і доставку пільгової пенсії, призначеної відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

3. Подання та оформлення документів для призначення пільгової пенсії здійснюється згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 N 22-1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за N 1566/11846 (із змінами) (далі - Порядок подання та оформлення документів).

При цьому заява про призначення пільгової пенсії з необхідними документами подається до органів Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій через уповноважену посадову особу підприємств та організацій.

Рішення про призначення пільгової пенсії приймають органи Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій на підставі документів, передбачених пунктом 7 Порядку подання та оформлення документів, а також:

довідки про підтвердження стажу роботи для призначення пільгової пенсії за рахунок коштів підприємств та організацій за результатами атестації робочих місць за умовами праці за формою згідно з додатком 1;

копії наказу про атестацію відповідного робочого місця (робочих місць);

гарантійного листа підприємств та організацій про перерахування коштів на рахунок органів Пенсійного фонду України за формою згідно з додатком 2.

4. Органи Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про призначення пільгової пенсії надсилають пенсіонеру рекомендованим листом пам'ятку згідно з додатком 3 до цього Порядку та пам'ятку пенсіонеру згідно з додатком 6 до Порядку подання та оформлення документів. Поштові повідомлення або інші документи про відправлення пам'яток зберігаються у пенсійній справі.

У разі, якщо пенсіонер, якому призначено пільгову пенсію, проживає не за місцем розташування підприємств та організацій, зазначені органи Пенсійного фонду України не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про призначення пільгової пенсії передають пенсійну справу до органів Пенсійного фонду України за місцем проживання пенсіонера.

5. Розмір коштів, необхідних на виплату пільгової пенсії та витрат, пов'язаних з її доставкою, зазначається відділами призначення пенсій органів Пенсійного фонду України за місцем проживання пенсіонера у повідомленнях про перерахування коштів на виплату та доставку пільгової пенсії (далі - повідомлення) згідно з додатком 4.

Органи Пенсійного фонду України за місцем проживання пенсіонера протягом 5 днів з дня прийняття рішення про призначення пільгової пенсії надсилають повідомлення органам Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій, які не пізніше наступного робочого дня з дня його надходження направляють їх підприємствам та організаціям.

У разі зміни розміру пільгової пенсії або настання обставин, які впливають на суму, що підлягає перерахуванню (смерть пенсіонера, зміна місця проживання, зміна способу виплати пільгової пенсії тощо), органи Пенсійного фонду України за місцем проживання пенсіонера в 10-денний термін з моменту виникнення цих обставин повідомляють про це підприємства та організації через органи Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій.

6. Підприємства та організації до 20-го числа кожного місяця, що передує місяцю виплати пільгової пенсії, перераховують до органів Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій зазначену в повідомленні місячну суму коштів, необхідну для фінансування витрат на виплату та доставку пільгової пенсії.

Оформлення платіжних документів для перерахування місячних сум коштів, необхідних для фінансування витрат на виплату та доставку пільгової пенсії, здійснюється підприємствами та організаціями окремо на кожного пенсіонера із зазначенням у них призначення платежу.

7. Облік сум коштів, що надходять від підприємств та організацій для виплати та доставки пільгової пенсії, ведеться відділами надходження доходів органів Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій в окремому реєстрі обліку коштів, що надійшли від підприємств та організацій для виплати та доставки пільгової пенсії, за формою згідно з додатком 5.

Відділи надходження доходів органів Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій в день надходження даних щодо коштів, що надійшли від підприємств та організацій для виплати та доставки пільгової пенсії, передають ці відомості до відділів призначення пенсій органів Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій.

8. Відділи призначення пенсій органів Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій зобов'язані щомісяця до 25 числа місяця, що передує виплаті пільгової пенсії, інформувати відділи призначення пенсій органів Пенсійного фонду України за місцем проживання пенсіонера про обсяги фінансування пільгової пенсії, витрати на її доставку підприємствами та організаціями шляхом передачі зазначеної інформації в електронній формі.

9. Виплата пільгової пенсії здійснюється органами Пенсійного фонду України за місцем проживання пенсіонера шляхом оформлення окремих виплатних документів після надходження у повному обсязі коштів від підприємств та організацій для її виплати.

10. У разі настання обставин, які впливають на виплату та доставку пільгової пенсії (смерть пенсіонера, зміна способу виплати пільгової пенсії тощо), здійснюється повернення підприємствам та організаціям надлишково сплачених ними коштів, необхідних для виплати та доставки пільгової пенсії (далі - надлишково сплачені кошти).

Відділи призначення пенсії органів Пенсійного фонду України за місцем проживання пенсіонера повідомляють відділи бухгалтерського обліку органів Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій про обставини, які впливають на виплату та доставку пільгової пенсії, не пізніше наступного робочого дня після їх виявлення.

Повернення надлишково сплачених коштів здійснюється у місячний строк з моменту виявлення зазначених обставин, але не пізніше трьох років з дня їх настання, відділами бухгалтерського обліку органів Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій.

Витрати на розрахунково-касове обслуговування у разі повернення надлишково сплачених коштів здійснюються за рахунок коштів підприємств та організацій.

Начальник юридичного управління
Т.Рябцева

Додаток 1

до Порядку подання

та оформлення документів

для призначення пільгової

пенсії та перерахування

підприємствами

та організаціями коштів

на її виплату відповідно

до постанови Кабінету

Міністрів України

від 18.07.2007 N 937

 ШТАМП 
 органу, що видав довідку 

ДОВІДКА

про підтвердження стажу роботи для призначення пільгової пенсії за рахунок коштів підприємств та організацій за результатами атестації робочих місць за умовами праці

   Видана ______________________________________________________ 
         (прізвище, ім'я та по батькові особи) 
про те, що зазначена особа працювала повний робочий день на (в) 
__________________________________________________________________ 
    (найменування підприємства, установи, організації) 
і в період з ______________________ до ___________________________ 
працювала за професією (посадою) ________________________________, 
яка відповідно до наказу _________________________________________ 
                    (N, дата) 
атестована відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
01.08.92 N 442 "Про Порядок проведення атестації робочих місць за 
умовами праці". 
   Згідно з колективним договором до стажу роботи, який дає 
право на пільгову пенсію, зараховано такі періоди: 
   з ____________________________ до ___________________________ 
   ___________________ _________________________________________ 
    (посада, професія) (найменування підприємства, установи, 
              організації) 
   Згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу XV  "Прикінцеві 
положення"  Закону  України "Про загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування" зазначена робота дає право на призначення 
пенсії   до  досягнення  пенсійного  віку  за  рахунок 
коштів ___________________________________________________________ 
      (найменування підприємства, установи, організації) 
   Підстави видачі _____________________________________________ 
   Керівник _________________ _________________________________ 
         (підпис)         (ініціали та прізвище) 
   Начальник відділу кадрів ___________ _______________________ 
                (підпис)  (ініціали та прізвище) 
   Головний бухгалтер _________________ _______________________ 
                (підпис)  (ініціали та прізвище) 
Начальник юридичного управління
Т.Рябцева

Додаток 2

до Порядку подання

та оформлення документів

для призначення пільгової

пенсії та перерахування

підприємствами

та організаціями коштів

на її виплату відповідно

до постанови Кабінету

Міністрів України

від 18.07.2007 N 937

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ

про перерахування коштів на рахунок органів Пенсійного фонду України

   Гарантійний лист виданий ____________________________________ 
               (найменування підприємства, установи, 
__________________________________________________________________ 
    організації, місцезнаходження, банківські реквізити) 
про те, що протягом періоду з ______________ до _____________, у 
якому ______________________________________________ має (мають) 
    (прізвище, ім'я та по батькові особи/осіб/) 
право на пільгову пенсію, зобов'язується до 20-го числа кожного 
місяця, що передує місяцю виплати пільгової пенсії, перераховувати 
до _______________________________________________ місячну суму 
    (назва органу Пенсійного фонду України) 
витрат на виплату та доставку пільгової пенсії  у  розмірі, 
визначеному  зазначеним  органом  Пенсійного фонду України в 
повідомленні про перерахування коштів на виплату та доставку 
пільгової пенсії. 
   Керівник ___________________________ _______________________ 
              (підпис)    (ініціали та прізвище) 
   Головний бухгалтер _________________ _______________________ 
              (підпис)    (ініціали та прізвище) 
       М.П. 
Начальник юридичного управління
Т.Рябцева

Додаток 3

до Порядку подання

та оформлення документів

для призначення пільгової

пенсії та перерахування

підприємствами

та організаціями коштів

на її виплату відповідно

до постанови Кабінету

Міністрів України

від 18.07.2007 N 937

ПАМ'ЯТКА

1. Пільгові пенсії за рахунок коштів підприємств та організацій (далі - пільгові пенсії) можуть призначатися окремим категоріям працівників залежно від умов праці за результатами атестації робочих місць при досягненні чоловіками - 55 років, жінками - 50 років.

2. Пільгові пенсії можуть призначатися працівникам, які працюють (працювали) на виробництвах, роботах, за професіями і на посадах, не передбачених Списком N 1 та Списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 N 36:

1) чоловікам - при стажі роботи не менш як 25 років, з них не менш як 12 років 6 місяців на роботі на тому самому підприємстві, у тій самій організації, яка дає право на призначення пільгової пенсії;

2) жінкам - при стажі роботи не менш як 20 років, з них не менш як 10 років на роботі на тому самому підприємстві, у тій самій організації, яка дає право на призначення пільгової пенсії.

3. Виплата пільгової пенсії здійснюється органами Пенсійного фонду України за місцем проживання пенсіонера виключно після надходження у повному обсязі від підприємств та організацій коштів необхідних для фінансування витрат на виплату пільгової пенсії.

4. Перерахування коштів, необхідних для фінансування витрат на виплату пільгової пенсії підприємствами та організаціями, здійснюється до дня досягнення чоловіками - 60 років, жінками - 55 років.

5. Пенсійний фонд України та його органи не несуть відповідальності за зобов'язання підприємств та організацій щодо своєчасності та повноти перерахування коштів на виплату та доставку пільгової пенсії.

Начальник юридичного управління
Т.Рябцева

Додаток 4

до Порядку подання

та оформлення документів

для призначення пільгової

пенсії та перерахування

підприємствами

та організаціями коштів

на її виплату відповідно

до постанови Кабінету

Міністрів України

від 18.07.2007 N 937

Кому направляється ______________________________________________
        (найменування підприємства, установи, організації) 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про перерахування коштів на виплату та доставку пільгової пенсії

N
з/п
Прізвище,
ім'я,
по
батькові
особи,
якій
призначено
пільгову
пенсію
Дата, з якої
призначено
(перераховано)
пільгову
пенсію, та
номер
особового
рахунку
пенсіонера
Дата
досягнення
особою
пенсійного
віку
згідно
із ст. 26
Закону
Розмір
коштів,
які
необхідно
перерахувати
за період з
дати
призначення
до дати
складання
повідомлення
(грн)
У тому числі:
Місячний
розмір
коштів, які
необхідно
перерахувати
(грн)
У тому числі:
розмір
пенсії
(грн)
вартість
доставки
пенсії
(грн)
розмір
пенсії
(грн)
вартість
доставки
пенсії
(грн)
1
2
3
4
5*
6
7
8**
9
10
усього
Х
Х
Х


---------------

* Зазначена сума сплачується одночасно із сплатою коштів на виплату та доставку пільгових пенсій за перший поточний місяць.

** Зазначена сума сплачується щомісяця до 20 числа протягом періоду виплати пільгової пенсії.

 М.П. Начальник (заступник начальника) 
    ________________________  __________ ____________________ 
    (назва органу Пенсійного  (підпис)  (прізвище, ініціали) 
    фонду України) 
   Виконавець (прізвище, телефон) ___________________ 
Начальник юридичного управління
Т.Рябцева

Додаток 5

до Порядку подання

та оформлення документів

для призначення пільгової

пенсії та перерахування

підприємствами

та організаціями коштів

на її виплату відповідно

до постанови Кабінету

Міністрів України

від 18.07.2007 N 937

РЕЄСТР

обліку коштів, що надійшли від підприємств, установ та організацій для виплати та доставки пільгової пенсії

N
з/п
Прізвище,
ім'я,
по
батькові
пенсіонера
Назва
підприємства,
установи,
організації
Місяць,
рік, за який
перераховано
кошти
Дата
перерахування
коштів
Сума
перерахованих
коштів
(грн)
У тому числі:
розмір
пенсії
(грн)
вартість
доставки
пенсії
(грн)
Начальник юридичного управління
Т.Рябцева