КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 22 лютого 2008 р. N 73
Київ

Про затвердження Порядку визначення норм відшкодування витрат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження


( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 572 від 25.06.2008 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок визначення норм відшкодування витрат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження, що додається.

2. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1575 "Про упорядкування норм та розміру відшкодування витрат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби України, направленим у довгострокове відрядження" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3058) виключити.

Прем'єр-міністр України
Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 22 лютого 2008 р. N 73

ПОРЯДОК

визначення норм відшкодування витрат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження

1. Цей Порядок запроваджує механізм визначення норм відшкодування витрат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження (далі - норми відшкодування витрат), та коефіцієнта складності проходження дипломатичної служби.

2. Для визначення норм відшкодування витрат застосовуються:

базовий показник вартості наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, необхідних для забезпечення функціонування організму людини та задоволення основних її потреб, який береться за основу при розрахунку норми відшкодування витрат у доларах США Постійному представнику України при ООН (США, м. Нью-Йорк) (далі - базовий показник (Бо));

відношення індексу споживчих цін у м. Нью-Йорк за даними бюро статистики праці Департаменту з праці США до індексу роздрібних цін у м. Нью-Йорк за червень року, в якому передбачається затвердження норм відшкодування витрат, до індексу цін у базовому періоді (Кс.ц), який береться за основу при розрахунку норми відшкодування витрат Постійному представнику України при ООН (або базового показника на відповідну дату);


( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 572 від 25.06.2008 )

індекс роздрібних цін виміру вартості життя співробітників міжнародного персоналу ООН, що працюють у різних країнах світу (відношення на відповідну дату вартості життя зазначених співробітників до вартості життя у м. Нью-Йорк, відсотків), який визначається Комісією міжнародної цивільної служби ООН для кожної країни світу окремо станом на червень року, в якому передбачається затвердження норм відшкодування витрат (І);

коефіцієнт складності проходження дипломатичної служби (Кс.п.д.с)(далі - коефіцієнт складності).

3. Норма відшкодування витрат надзвичайним і повноважним послам України, главам місій, представникам та постійним представникам України при міжнародних організаціях /Нк/ розраховується за формулою

        Нк = Бо х Кс.ц. х І / 100 х Кс.п.д.с.

4. Норма відшкодування витрат працівникам закордонних дипломатичних установ (Нв) (крім тих, що зазначені у пункті 3 цього Порядку) розраховується за формулою

            Нв = Нк х Р% / 100,

де Р% - розмір (відсотків) відшкодування витрат в іноземній валюті на місяць працівникам дипломатичної служби, єдина величина якого затверджується Кабінетом Міністрів України для відповідної посади.

5. Базовий показник визначається на підставі вартості наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, що складають споживчий кошик працівника закордонної дипломатичної установи України в США, та показника середнього розміру домогосподарства України - 2,62 особи.

Такі набори формуються з урахуванням положень Закону України "Про прожитковий мінімум" і постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2000 р. N 656656-2000-п "Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 16, ст. 675).

Перерахунок базового показника з переглядом наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг здійснюється у разі потреби, але не частіше ніж один раз на п'ять років, експертною групою, що утворюється МЗС з включенням до її складу представників Мінфіну, Мінпраці та МОЗ.

Рішення експертної групи оформлюється протоколом. Визначений базовий показник затверджує Кабінет Міністрів України за пропозицією МЗС.

6. Коефіцієнт складності визначається з метою врахування особливостей проходження дипломатичної служби в країні перебування на підставі таких критеріїв:

рівень політичного діалогу з країною перебування;

наявність неврегульованих політичних проблем;

рівень та тенденція економічної співпраці;

внутрішньополітична ситуація у країні перебування;

рівень надання соціальних послуг;

моральне та психологічне навантаження;

наявність специфічних умов, пов'язаних з особливостями суспільних та релігійних відносин у країні перебування;

наявність стратегічно важливих цілей у розвитку двосторонніх відносин та стратегічного партнерства;

рівень виконання зобов'язань країною перебування щодо привілеїв та імунітетів, установлених міжнародним правом для працівників дипломатичних установ;

виконання особливо важливих завдань, пов'язаних з міжнародним співробітництвом та захистом інтересів України за кордоном.

Коефіцієнт складності визначається в межах 0,8-1,2 експертною групою, що утворюється МЗС з включенням до її складу працівників дипломатичної служби, які мають значний досвід роботи за кордоном, та представників Мінекономіки.

Рішення експертної групи оформлюється протоколом. Визначений коефіцієнт складності затверджує Кабінет Міністрів України за пропозицією МЗС.

7. Норми відшкодування витрат надзвичайним і повноважним послам України, главам місій, представникам та постійним представникам України при міжнародних організаціях визначаються та затверджуються в доларах США.

Норми відшкодування витрат надзвичайним і повноважним послам України, главам місій, представникам та постійним представникам України при міжнародних організаціях в країнах, на території яких євро є законним засобом платежу, затверджуються в євро.

Норми відшкодування витрат в інших країнах - членах Європейського Союзу та в країнах - членах Європейської асоціації вільної торгівлі можуть затверджуватися в євро. Перерахунок в євро визначеної у доларах США норми відшкодування витрат працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження до таких країн, проводиться за середнім офіційним курсом гривні до долара США та євро, що встановлює Національний банк за перше півріччя року, в якому передбачається затвердження норм відшкодування витрат.


( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 572 від 25.06.2008 )

8. Норми відшкодування витрат визначаються:

надзвичайним і повноважним послам України, главам місій, представникам та постійним представникам України при міжнародних організаціях - у цілих числах, округлених до десятих одиниць;

іншим працівникам закордонних дипломатичних установ України - в цілих числах.

9. Норми відшкодування витрат затверджує Кабінет Міністрів України за пропозицією МЗС не пізніше ніж за два місяці до настання нового бюджетного періоду, в якому запроваджуватимуться нові норми відшкодування витрат.


( Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 572 від 25.06.2008 )

Перегляд зазначених норм здійснюється, як правило, один раз на три роки. У разі виникнення нагальної потреби у зміні норм МЗС вносить обґрунтовану пропозицію щодо їх перегляду в інший строк.