МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

15.05.2007 N 223

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 травня 2007 р.

за N 552/13819

Про затвердження Порядку нарахування пені та її сплати


( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики

N 443 від 04.12.2009 )

Відповідно до вимог статей 19, 20875-12¦st20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"875-12, пункту 4 Порядку сплати підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 7070-2007-п, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок нарахування пені та її сплати, що додається.

2. Фонду соціального захисту інвалідів забезпечити методологічне керівництво щодо здійснення нарахування територіальними відділеннями пені за порушення термінів сплати адміністративно-господарських санкцій.

3. Директору Фонду соціального захисту інвалідів Е.Скібінському взяти під особистий контроль питання, що стосуються організації виконання територіальними відділеннями Фонду вимог цього наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В.Дьяченка.

Міністр
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
М.ПапієвК.О.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства праці

та соціальної політики

України

15.05.2007 N 223

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 травня 2007 р.

за N 552/13819

ПОРЯДОК

нарахування пені та її сплати

1. Загальні положення

Цей Порядок встановлює механізм нарахування пені підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, які використовують найману працю, за порушення термінів сплати адміністративно-господарських санкцій, передбачених Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (далі - Закон).

2. Визначення термінів

2.1. Орган контролю - територіальні відділення Фонду соціального захисту інвалідів (далі - Фонд).

2.2. Пеня - це штрафна санкція, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно сплаченої адміністративно-господарської санкції, передбаченої Законом за кожний календарний день прострочення виконання зобов'язання.

2.3. Адміністративно-господарська санкція - це грошове зобов'язання, альтернативне зобов'язанню самостійно здійснити працевлаштування інвалідів відповідно до Закону, сплачується у порядку і розмірах, передбачених Законом та постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 70 "Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

2.4. Роботодавці - підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю.

3. Механізм нарахування пені

3.1. Порушення термінів сплати адміністративно-господарських санкцій тягне за собою нарахування пені у розмірі 120 відсотків річної облікової ставки Національного банку України за кожен календарний день прострочення (наведених у постановах Правління Національного банку України), що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь її строк.

Одноденний розмір пені при розрахунку округлюється до другого знака після коми в загальному порядку арифметичного округлення.

3.2. Пеня на пеню не нараховується.

3.3. Документами, що підтверджують невиконання нормативу по працевлаштуванню інвалідів, є звіт за формою 10-ПІ (річна) "Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів", затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.02.2007 N 42, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.02.2007 за N 117/13384, рішення суду, акт перевірки відділенням Фонду роботодавця.

3.4. Нарахування пені як роботодавцем, так і органом контролю здійснюється з наступного дня граничного строку сплати адміністративно-господарських санкцій по день сплати включно (тобто з 16 квітня наступного за роком, у якому відбулося порушення нормативу).

3.5. У випадку, коли строк сплати збігається з вихідним (святковим) днем, то останнім днем граничного строку сплати вважається перший робочий день після вихідного (святкового) дня, а пеня нараховується, починаючи з другого робочого дня після вихідного (святкового) дня.

3.6. Нарахування пені здійснюється на дату фактичного погашення суми боргу (частини боргу) за кожний календарний день прострочення платежу. При частковому погашенні боргу сума такої частки визначається з урахуванням пені, нарахованої на таку частку боргу.

3.7. У поданій позовній заяві за невиконання нормативу щодо працевлаштування інвалідів до відповідної судової інстанції відділення Фонду розраховує суму пені на дату її подання.

3.8. Пеня сплачується роботодавцями за рахунок прибутку, що залишається після сплати всіх податків і зборів (обов'язкових платежів). У разі відсутності коштів стягнення пені може бути звернено на майно роботодавця в порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 20 Закону875-12.

3.9. Моментом сплати роботодавцем пені вважається:

а) при сплаті готівкою - день переказу грошей поштою або через установу банку на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства;

б) при безготівковому розрахунку - день перерахування суми платежу з рахунка платника на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, незалежно від часу її зарахування до бюджету.


( Пункт 3.9 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики
N 443 від 04.12.2009 )

3.10. Протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів пеня не нараховується.

3.11. Фонд та роботодавці мають право захищати свої інтереси, які виникають із правовідносин за статтями 19, 20875-12¦st20 Закону875-12, в судовому порядку.

3.12. Суми переплати пені до Державного бюджету зараховуються роботодавцю як авансові платежі на наступний звітний рік за адміністративно-господарськими санкціями та пені.

4. Приклад нарахування пені

Роботодавець 22.10.2006 сплачує адміністративно-господарську санкцію, строк сплати якої був 15.04.2006, у сумі 1100 гривень. Порушення строку сплати адміністративно-господарських санкцій тягне за собою нарахування пені, розмір якої обчислюється виходячи зі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму адміністративно-господарської санкції за весь її строк. Розрахунок здійснюється за кожний календарний день прострочення платежу.

Отже, визначається облікова ставка Національного банку України, яка діяла на момент сплати пені, нарахованої на повну суму адміністративно-господарської санкції та пені.

На момент сплати боргу (станом на 22.10.2006) облікова ставка Національного банку України дорівнювала 9,5 відсотків.

Розрахунок одноденного розміру пені

N з/п
Назва показників
Приклад розрахунку
1
Ставка Національного банку України
9,5%
2
Кількість днів у поточному році
(невисокосний рік)
365
3
Відсотки від ставки НБУ,
законодавчо встановлені для
розрахунку розміру пені
120%
4
Розрахунковий розмір пені
(9,5x120:100:365)
0,03%

Розраховується сума пені за один день прострочення:

1100 грн. х 0,03% = 0,33 грн.

Розраховується кількість днів існування боргу:

Кількість днів у період з 16.04.2006 до 22.10.2006 включно дорівнює 190.

Сума пені, що необхідно сплатити, дорівнює 0,33 грн х 190 = 62,7 грн.

Директор Департаменту
у справах інвалідів

І.Тарабукіна