МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

14.03.2007 N 99

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 березня 2007 р.

за N 291/13558

Про затвердження форми протоколу про адміністративне правопорушення та порядок її заповнення

Відповідно до частини другої статті 188-1 та статті 25580732-10¦st255 Кодексу України про адміністративні правопорушення80731-10, 80732-10, статей 19875-12¦st19, 20875-12¦st20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"875-12, пункту 10 Порядку проведення перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 7070-2007-п, та з метою дотримання посадовими особами, які користуються правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів і своєчасного подання до відділень Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму протоколу про адміністративне правопорушення та Порядок заповнення форми протоколу про адміністративні правопорушення посадовими особами Фонду соціального захисту інвалідів та його територіальними відділеннями, що додається.

2. Фонду соціального захисту інвалідів забезпечити методологічне керівництво та збір інформації щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення, виготовлення бланків протоколів.

3. Директору Фонду соціального захисту інвалідів Е.Скібінському взяти під особистий контроль питання, що стосуються організації виконання територіальними відділеннями Фонду вимог цього наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Дьяченка.

Міністр                         М.Папієв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінпраці

14.03.2007 N 99

        ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ

ПРОТОКОЛ N _____

про адміністративне правопорушення

             Серія ___ N ____
               ____________________________________
   __________ 20__ року     (місце складання протоколу)

   Я, уповноважена посадова особа ______________________________
                     (назва відділення)
відділення Фонду соціального захисту інвалідів ___________________
_________________________________________________________________,
       (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

керуючись статтями  254,  255,  256  Кодексу  України  про
адміністративні правопорушення, склав(ла) цей протокол про те, що
__________________________________________________________________
     (прізвище, ім'я, по батькові; місце проживання;
       місце роботи (найменування підприємства,
__________________________________________________________________
      установи, організації, його місцезнаходження)
вчинив(ла) адміністративне правопорушення ________________________
                   (місце, час вчинення і суть
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
       правопорушення; нормативно-правовий акт,
          який порушено, з визначенням
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
       пунктів, параграфів, характеру порушень)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

чим порушив(ла) вимоги ___________________ статті ________________
Кодексу України про адміністративні правопорушення.
   Свідки  правопорушення,  якщо  такі  є (зазначити місце
проживання):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   З протоколом ознайомлений, права, передбачені ст. 268 Кодексу
України про адміністративні правопорушення (має право: знайомитися
з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти
клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою
адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право
на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної
особи,  виступати  рідною  мовою  і  користуватися послугами
перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження;
оскаржити  постанову  по  справі. Справа про адміністративне
правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається
до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї
особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про
своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від
неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи),
особі, яка притягається до адміністративної відповідальності,
роз'яснені.
   Зі статтею  63  Конституції  України  (особа  не  несе
відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо
себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається
законом. Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на
захист) ознайомлений.

 _________________________________
  (прізвище, ініціали та підпис
      правопорушника)
ПОЯСНЕННЯ ПОРУШНИКА: _____________________________________________
                (якщо є додаток, зазначити)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

До протоколу додаються: __________________________________________
              (акт перевірки, пояснення порушника,
__________________________________________________________________
             інші матеріали)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Протокол подається на розгляд до _________________________________
                     (повна назва суду)

Підпис особи, яка вчинила адміністративне правопорушення

__________________________________________________________________
          (підпис, прізвище, ініціали)

Підпис свідків, якщо такі були:
1._____________
2._____________
Уповноважена посадова особа ____________________________
              (підпис, прізвище, ініціали)
робочий телефон __________________
   М.П.

Примітка. У разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від надання пояснень і підписання протоколу, у ньому робиться запис про це. Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.

Директор Департаменту
у справах інвалідів                 І.Тарабукіна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства праці

та соціальної політики

України

14.03.2007 N 99

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 березня 2007 р.

за N 291/13558

ПОРЯДОК

заповнення форми протоколу про адміністративні правопорушення посадовими особами Фонду соціального захисту інвалідів та його територіальними відділеннями

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру заповнення форми протоколу та порядок його складання та обліку протоколів про вчинення адміністративного правопорушення у сфері працевлаштування інвалідів (у разі недотримання посадовими особами, які користуються правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів і неподання до відділень Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів), оформлення справ про адміністративні правопорушення, передання їх органу, уповноваженому розглядати такі справи, та ведення обліку результатів розгляду справ про адміністративні правопорушення.

1.2. Уповноваженими посадовими особами щодо оформлення матеріалів та складання протоколів про адміністративні правопорушення у сфері працевлаштування інвалідів (далі - протокол) є працівники Фонду соціального захисту інвалідів та його територіальних відділень.

1.3. Перелік посадових осіб, уповноважених на оформлення матеріалів та складання протоколів про адміністративні правопорушення у сфері працевлаштування інвалідів (далі - уповноважена посадова особа), затверджується:

у Фонді - наказами керівника Фонду;

у відділеннях - наказами керівників цих відділень.

2. Порядок складання протоколів про адміністративне правопорушення у сфері працевлаштування інвалідів

2.1. При виявленні адміністративного правопорушення у сфері працевлаштування інвалідів, передбаченого частиною другою статтею 188-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення80731-10 (далі - КУпАП), уповноважена посадова особа складає протокол.

У протоколі зазначаються: дата і місце його складання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу порушника (прізвище, ім'я, по батькові; рік та місце народження; місце проживання; місце роботи, займана посада; документ, що посвідчує особу); суть адміністративного правопорушення; нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; адреси свідків; пояснення порушника та інші відомості, необхідні для вирішення справи.

У разі порушення норм частини другої статті 188-1 КУпАП80731-10 декількома особами протокол складається стосовно кожної особи окремо.

При вчиненні однією особою декількох адміністративних правопорушень, передбачених частиною другою статті 188-1 КУпАП80731-10 складається один протокол про всі виявлені адміністративні правопорушення.

2.2. Уключення до протоколу відомостей та висновків, які не підтверджені документально, а також надання морально-етичних оцінок діям правопорушників не допускається.

2.3. Уповноваженою посадовою особою правопорушнику пропонується надати пояснення по суті скоєного правопорушення (про визнання своєї вини щодо допущених порушень трудового законодавства або незгоди з викладеними порушеннями в протоколі). У разі відмови від надання письмового пояснення у протоколі зазначається: "(прізвище, ім'я, по батькові правопорушника) від надання пояснення по суті порушень, викладених в протоколі, відмовився".

2.4. Правопорушник у присутності уповноваженої посадової особи ознайомлюється із складеним протоколом, йому роз'яснюються права особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, передбачені статтею 268 КУпАП України80732-10 та статтею 63254к/96-ВР¦st63 Конституції України254к/96-ВР, про що вона розписується у протоколі.

2.5. Протокол підписується особою, яка його склала (уповноваженою посадовою особою), і особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, за наявності свідків протокол може бути підписано й цими особами.

2.6. У разі відмови правопорушника від підписання протоколу в ньому робиться запис про це. Він має право викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

2.7. Після оформлення і підписання протоколу формується справа про адміністративне правопорушення для направлення до суду.

До протоколу долучаються матеріали (докази), що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення (пояснення свідків, витяги з актів перевірок, заяви, пояснення правопорушника, протоколи огляду, письмового зобов'язання особи, яка вчинила правопорушення, копії наказів (розпоряджень), довідок МСЕК, штатного розпису та інших документів, які стосуються правопорушення).

Матеріали, які долучаються до протоколу, повинні містити достовірну інформацію, відповідати вимогам законодавства та правилам діловодства.

2.8. У протоколі зазначаються обставини, що пом'якшують чи обтяжують адміністративну відповідальність правопорушника.

2.9. Протокол складається в одному примірнику на паперовому носії, який повинен мати наскрізну нумерацію сторінок.

Записи в протоколі робляться державною мовою розбірливим почерком. Помилкові та невірні записи закреслюються однією лінією та засвідчуються підписами правопорушника та уповноваженої посадової особи.

Не допускається заповнення протоколу олівцем, закреслення чи виправлення відомостей, що вносяться до протоколу, а також додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, відносно якої він складений. У графах, які не заповнюються при складанні протоколу, проставляється прочерк.

2.10. Оформлена справа із супровідним листом за підписом керівника територіального відділення Фонду або його заступника і за вихідним номером направляється до суду за місцем вчинення правопорушення. За дорученням керівника територіального відділення Фонду супровідний лист може бути підписаний уповноваженою посадовою особою.

3. Порядок ведення діловодства в справах про адміністративні правопорушення

3.1. Аркуші матеріалів справи про адміністративне правопорушення, яка передається до суду, групуються у томи, нумеруються і прошиваються. В описі зазначаються: порядковий номер, повна назва документа, його дата, номери аркушів за порядком, а також загальна кількість документів і аркушів цифрами та літерами. Опис підписується уповноваженою посадовою особою, та ставиться дата його складання.

Про направлення протоколу і доданих до нього матеріалів на розгляд суду в журналі обліку матеріалів про адміністративні правопорушення робиться відповідний запис.

3.2. Після отримання відомостей про прийняте судом рішення у справі про адміністративне правопорушення до журналу обліку матеріалів про адміністративні правопорушення вносяться відомості про результати розгляду справи: номер та дата винесення ухвали (постанови), відомості про суд (суддю), який виніс ухвалу (постанову), результати розгляду справи.

4. Облік матеріалів про адміністративні правопорушення

4.1. Протокол не пізніше наступного дня після його складання реєструється уповноваженою посадовою особою в журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 1), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою Фонду (у відповідних випадках печаткою відділення).

4.2. Бланк протоколу має серію і номер.

4.3. Облік видачі бланків протоколів ведеться в журналі обліку видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 2), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою Фонду (у відповідних випадках печаткою відділення).

4.4. Журнали обліку видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення заводяться на кожен рік.

4.5. Копія протоколів та матеріалів до протоколу, за якими завершено впровадження, журнали обліку видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення зберігаються протягом трьох років.

4.6. Зіпсовані бланки протоколів, справи про адміністративні порушення, журнали обліку видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення, строк зберігання яких закінчився, знищуються з відповідним оформленням акта.

Директор Департаменту
у справах інвалідів                 І.Тарабукіна

Додаток 1

до пункту 4.1. Порядку

заповнення форми протоколу

про адміністративні

правопорушення посадовими

особами Фонду соціального

захисту інвалідів

та його територіальними

відділеннями

ЖУРНАЛ

реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення

------------------------------------------------------------------
| N |  Дата  |Реєстрацій- |П.І.Б. особи, | Підпис | Примітка |
|з/п |     | ний номер | яка отримує |     |     |
|  |     |  бланка  |  бланк   |     |     |
|----+----------+------------+--------------+---------+----------|
| 1 |  2   |   3   |   4    |  5  |  6   |
|----+----------+------------+--------------+---------+----------|
|  |     |      |       |     |     |
|----+----------+------------+--------------+---------+----------|
|  |     |      |       |     |     |
|----+----------+------------+--------------+---------+----------|
|  |     |      |       |     |     |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
у справах інвалідів                 І.Тарабукіна

Додаток 2

до підпункту.4.3. Порядку

заповнення форми протоколу

про адміністративні

правопорушення посадовими

особами Фонду соціального

захисту інвалідів

та його територіальним

відділеннями

ЖУРНАЛ

видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення

--------------------------------------------------------------------------------------------
| N | N  | Дата |Відомо-|Відомо-|  Вид  | Дата |Дата та|Наслід-| Дата | Сума |При-|
|з/п|бланка|складан-|сті про|сті про|правопо- |подання| номер | ки  |відправ-|спла- |міт-|
|  |прото-|  ня  |юридич-|фізичну| рушення |прото- |поруше-|розгля-| ки  |чених |ка |
|  | колу |протоко-|  ну |особу- |(неподан-|колу до| ння | ду  |виконав-|коштів|  |
|  |   | лу  | особу |правопо|ня звіту/| суду |справи |справи | чого  |   |  |
|  |   |    |(назва |рушника|невикона-|    |    |    | листа |   |  |
|  |   |    |юридич-|(П.І.Б,|  ння  |    |    |    |суду до |   |  |
|  |   |    | ної  |посада,|нормати- |    |    |    |виконав-|   |  |
|  |   |    |особи, |адреса)|  ву)  |    |    |    | чої  |   |  |
|  |   |    |адреса,|    |     |    |    |    | служби |   |  |
|  |   |    |реєст- |    |     |    |    |    |    |   |  |
|  |   |    |рація, |    |     |    |    |    |    |   |  |
|  |   |    |номер) |    |     |    |    |    |    |   |  |
|---+------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+------+----|
| 1 | 2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  | 11 | 12 |
|---+------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+------+----|
|  |   |    |    |    |     |    |    |    |    |   |  |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
у справах інвалідів                 І.Тарабукіна