МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

12.12.2006 N 818

( z1366-06 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 грудня 2006 р.

за N 1368/13242

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення атестації фармацевтів


( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я

N 316 від 13.05.2009

N 778 від 14.09.2010

N 568 від 06.09.2011 )
( У тексті Положення слова "державні інспекції з контролю
якості лікарських засобів" та "Державна інспекція" у
всіх відмінках замінено словами "державні служби з
лікарських засобів" та "Державна служба" у відповідних
відмінках згідно з Наказом Міністерства охорони
здоров'я
N 568 від 06.09.2011 )

1. Загальні положення

1.1. Атестація фармацевтів проводиться з метою підвищення відповідальності за ефективність та якість роботи, професійного рівня та ефективності медичної допомоги населенню. Атестація є важливою формою морального та матеріального стимулювання, спрямована на вдосконалення діяльності аптечних закладів (підприємств) усіх форм власності, що займаються фармацевтичною діяльністю.

1.2. Основним завданням атестації є визначення обсягу знань і практичних навичок, якими володіють фармацевти, рівня їх професійної підготовки, своєчасне підвищення їх кваліфікації.

1.3. Установлюються такі види атестації:

атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії;

атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії.

1.4. Атестація на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії проводиться комісіями, що створюються при державних службах з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Державні служби).

1.5. Атестаційні комісії при державних службах з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі проводять атестацію фармацевтів, які працюють в аптечних закладах (підприємствах) усіх форм власності, що займаються фармацевтичною діяльністю на території даного регіону.

Фармацевти, які працюють в аптечних закладах (підприємствах), підпорядкованих відомствам, що не мають своїх атестаційних комісій, проходять атестацію з додержанням вимог цього Положення в атестаційних комісіях системи Міністерства охорони здоров'я України за місцезнаходженням.

1.6. Члени атестаційної комісії входять до її складу на добровільних засадах.

У проведенні атестації повинні брати участь не менше 2/3 кількості членів комісії. Рішення ухвалюється більшістю голосів присутніх. При рівності голосів голос голови комісії є вирішальним.

1.7. Засідання атестаційних комісій проводяться не рідше одного разу на квартал згідно зі щорічним графіком, який затверджується перед початком нового календарного року начальниками державних служб з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, при яких створені комісії.

Атестаційна комісія веде протоколи своїх засідань. Протоколи та документи атестованих підлягають зберіганню в установленому порядку.

1.8. Атестацію на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії проходять фармацевти, які мають відповідний стаж роботи за спеціальністю.

Фармацевти, яким присвоєна (підтверджена) кваліфікаційна категорія, проходять атестацію один раз на п'ять років.

На бажання спеціаліста атестація на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії може бути проведена і через менший строк, але не раніше ніж через один рік з моменту попередньої атестації.

1.9. У разі виявлення істотних недоліків у роботі фармацевта керівник аптечного закладу (підприємства) може направити подання до атестаційної комісії про зняття кваліфікаційної категорії, незалежно від строку присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії.

2. Атестація фармацевтів на присвоєння кваліфікаційної категорії

2.1. До атестації на присвоєння кваліфікаційної категорії допускаються фармацевти, які закінчили протягом року перед атестацією курси підвищення кваліфікації у навчальному закладі післядипломної освіти або на факультеті післядипломної освіти.

2.2. Після закінчення курсів підвищення кваліфікації екзаменаційною комісією проводиться іспит. Фармацевтам, які успішно склали іспит, навчальним закладом видається свідоцтво відповідного зразка (додаток 1).

2.3. Фармацевти, які бажають пройти атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії, подають необхідні документи до атестаційної комісії не пізніше ніж за два місяці до початку її роботи.

До атестаційної комісії подаються такі документи: заява фармацевта; звіт про професійну діяльність за останні три роки, затверджений керівником аптечного закладу (підприємства), у якому працює фармацевт; копії: диплома, трудової книжки, посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії, якщо таке було видане раніше; характеристика керівника аптечного закладу (підприємства); заповнений атестаційний листок (додаток 2).

Фармацевти, які змінювали місце роботи за останні три роки, подають звіти також з попередніх місць роботи, затверджені керівниками аптечних закладів (підприємств).

2.4. У звіті, який фармацевт готує у довільній формі обсягом не більше 10 сторінок друкованого тексту, викладаються основні функції та особливості його професійної діяльності.

Атестаційною комісією звіт фармацевта направляється на рецензію висококваліфікованим спеціалістам.

2.5. Атестаційна комісія виносить своє рішення про присвоєння фармацевту кваліфікаційної категорії на підставі рецензії на звіт, документів, поданих відповідно до пункту 2.3, та співбесіди із членами атестаційної комісії.

2.6. Кваліфікація фармацевта визначається атестаційною комісією за трьома кваліфікаційними категоріями:

друга кваліфікаційна категорія

присвоюється фармацевтам зі стажем роботи не менше п'яти років, які мають необхідну теоретичну та практичну підготовку за спеціальністю;

перша кваліфікаційна категорія

присвоюється фармацевтам зі стажем роботи з даної спеціальності не менше семи років, які мають необхідну теоретичну та практичну підготовку за спеціальністю;

вища кваліфікаційна категорія

присвоюється фармацевтам зі стажем роботи з даної спеціальності не менше десяти років і високою теоретичною та практичною професійною підготовкою згідно з програмою за спеціальністю.

2.7. При присвоєнні кваліфікаційної категорії рекомендується дотримуватись послідовності: друга, перша, вища.

2.8. До стажу роботи за спеціальністю для атестації на кваліфікаційну категорію зараховуються: період роботи за даною спеціальністю, у комітетах профспілок працівників охорони здоров'я.

2.9. Особовий склад атестаційних комісій затверджується наказом начальника Державної служби з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.


( Абзац перший пункту 2.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я
N 568 від 06.09.2011 )

До складу атестаційної комісії входять: працівники Міністерства охорони здоров'я України, Державної служби України з лікарських засобів, державних служб з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, представники відповідних профспілкових органів, асоціацій фармацевтів, науково-педагогічні працівники навчальних закладів.


( Абзац другий пункту 2.9 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства охорони здоров'я
N 316 від 13.05.2009,

N 778 від 14.09.2010,
N 568 від
06.09.2011 )

2.10. За результатами атестації на присвоєння кваліфікаційної категорії комісія приймає такі рішення: присвоїти кваліфікаційну категорію або відмовити в присвоєнні кваліфікаційної категорії.

У разі відмови в присвоєнні кваліфікаційної категорії, на яку претендує фармацевт, комісія може підтвердити раніше присвоєну категорію чи понизити її.

Якщо атестація відбулася позачергово, час наступної атестації встановлюється у новий п'ятирічний термін.

2.11. Рішення атестаційної комісії про присвоєння кваліфікаційної категорії затверджується наказом Державної служби, при якій створена комісія, в десятиденний строк з дня проведення атестації.

2.12. Фармацевтам, яким присвоєно (змінено) кваліфікаційну категорію, Державною службою, при якій створена атестаційна комісія, видається посвідчення затвердженого зразка, а тим, кому підтверджено попередню присвоєну категорію, ставиться відповідна відмітка в раніше виданому посвідченні або видається нове посвідчення (додаток 3), якщо відсутнє місце для відміток у попередньому посвідченні, у місячний строк з дня проведення атестації.

Особам, яким відмовлено в присвоєнні другої кваліфікаційної категорії, видається витяг з протоколу засідання комісії, завірений Державною службою у десятиденний строк з дня проведення атестації.

3. Атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії

3.1. Атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії підлягають фармацевти, яким присвоєна кваліфікаційна категорія, у строк до 5 років з дня проведення попередньої атестації.

3.2. Від атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії звільняються жінки, які перебувають у відпустці в зв'язку з вагітністю та пологами, а також особи, що перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Термін їх чергової атестації відповідно переноситься.

У випадку виробничої необхідності або з інших об'єктивних причин термін атестації фармацевтів на підтвердження кваліфікаційної категорії може бути перенесено наказом Державної служби, де має атестуватися фармацевт.

3.3. Перед атестацією на підтвердження кваліфікаційної категорії фармацевти проходять курси підвищення кваліфікації у навчальному закладі післядипломної освіти або на факультеті післядипломної освіти.

3.4. Місце проходження атестації фармацевтів на підтвердження кваліфікаційної категорії та перелік документів, які подаються для її проходження, зазначено в пунктах 1.6, 2.4, 2.5 цього Положення.

3.5. За результатами атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії комісія приймає такі рішення: підтвердити кваліфікаційну категорію або відмовити в підтвердженні категорії.

У разі відмови в підтвердженні кваліфікаційної категорії комісія виносить рішення про її зниження чи зняття.

3.6. При підтвердженні фармацевтам кваліфікаційної категорії в посвідченні ставиться відповідна відмітка або видається нове посвідчення, якщо в попередньому не залишилось місця для відміток.

Фармацевтам, яким за наслідками атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії змінено кваліфікаційну категорію, видаються нові посвідчення, а тим, кому відмовлено в підтвердженні другої категорії, витяг з протоколу засідання комісії, завірений Державною службою у десятиденний строк з дня проведення атестації.

3.7. Рішення атестаційної комісії про відмову в підтвердженні кваліфікаційної категорії (або про її зниження чи зняття) у десятиденний строк доводиться до відома адміністрації за місцем роботи атестованого.

3.8. У разі незгоди атестованого з рішенням атестаційної комісії воно може бути оскаржене в двомісячний термін з дня засідання комісії в Центральній атестаційній комісії.

В.о. Головного державного
інспектора України з контролю
якості лікарських засобів


В.Онищенко

Додаток 1

до пункту 2.2

Положення про порядок

проведення атестації

фармацевтів

СВІДОЦТВО N ________

про складання іспиту після проходження передатестаційного циклу

 Назва навчального закладу, факультету, кафедри, де складався
 іспит: __________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Екзаменувався ___________________________________________________
         /прізвище, ім'я, по батькові/
 _________________________________________________________________
 Екзамен здав ____________________________________________________
         /прізвище, ім'я, по батькові/
 на (оцінка) _____________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Керівник навчального закладу               /підпис/
 Завідуючий кафедрою                   /підпис/
 М.П.
 Дата
В.о. Головного державного
інспектора України з контролю
якості лікарських засобів


В.Онищенко

Додаток 2

до пункту 2.3

Положення про порядок

проведення атестації

фармацевтів

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТОК

 1. Прізвище, ім'я, по батькові __________________________________
 _________________________________________________________________
 2. Рік народження _______________________________________________
 3. Освіта _______________________________________________________
       /назва навчального закладу, факультет,
 _________________________________________________________________
             рік закінчення/
 4. Місце роботи _________________________________________________
 5. Займана посада на час атестації ______________________________
 _________________________________________________________________
 6. Удосконалення за спеціальністю /де,коли,тривалість/
а)
б)
в)
г)
ґ)
 7. Стаж роботи за спеціальністю _________________________________
         Рішення атестаційної комісії:
 атестаційна комісія при _________________________________________
               /назва Державної служби/
 _________________________________________________________________
 вирішила присвоїти/підтвердити/гр. ______________________________
                  /прізвище,ім'я, по батькові/
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
        /рівень кваліфікаційної категорії/
 Голова комісії
 Члени комісії:       ________________   /підпис/
              ________________   /підпис/
 "____"_______________ _____р.
В.о. Головного державного
інспектора України контролю
якості лікарських засобів


В.Онищенко

Додаток 3

до пункту 2.12

Положення про порядок

проведення атестації

фармацевтів

ПОСВІДЧЕННЯ N _________

 Видане фармацевту _______________________________________________
             /прізвище, ім'я, по батькові/
 про те, що ____________________ 200 __ року він/вона/проходив/ла/
 атестацію в атестаційній комісії при ____________________________
 _________________________________________________________________
          /назва Державної служби/
 і наказом _______________________________________________________
          /назва Державної служби/
 від ___ ____________ 200__ року N _______   йому/їй/ присвоєна
 /підтверджена/кваліфікаційна категорія __________________________
 _________________________________________________________________
        /рівень кваліфікаційної категорії/
 Керівник Державної служби                /підпис/
 Голова атестаційної комісії               /підпис/
 М.П.
 Дійсне до "____"___________ ______ року
 Продовжено до "____"___________ _____ року
 Наказом ______________________________
      /назва Державної служби/
 від "____"______________ ______ року N ______
 Керівник Державної служби                /підпис/
 Голова атестаційної комісії               /підпис/
 М.П.
В.о. Головного державного
інспектора України з контролю
якості лікарських засобів


В.Онищенко