МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

25.07.2006 N 556

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 серпня 2006 р.

за N 1021/12895

Щодо питань атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)


( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту

N 578 від 14.06.2011 )

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 року N 545 "Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)" (із змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) (додається).

2. Виключити абзац другий пункту 1 наказу Державного патентного відомства України від 30 серпня 1994 року N 95 "Про затвердження нормативних документів, необхідних для застосування Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 вересня 1994 року за N 222/432.

3. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про комісію Державного департаменту інтелектуальної власності по атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затверджене наказом Державного патентного відомства України від 30 серпня 1994 року N 95, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21 вересня 1994 року за N 222/432.

4. Державному департаменту інтелектуальної власності:

подати цей наказ в установленому порядку до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

опублікувати цей наказ після його державної реєстрації в офіційному бюлетені "Промислова власність".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.

Міністр
С.М. Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

25.07.2006 N 556

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 серпня 2006 р.

за N 1021/12895

ПОРЯДОК

атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)


( У тексті Порядку слово "Держдепартамент" в усіх відмінках замінено словами "Державна служба" у відповідному відмінку згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
N 578 від 14.06.2011 )

1. Атестація представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) (далі - патентні повірені) здійснюється Державною службою інтелектуальної власності України (далі - Державна служба) відповідно до Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 року N 545 (із змінами) (далі - Положення), та цього Порядку.

Атестацію патентних повірених (далі - Атестація) проводить Атестаційна комісія Державної служби (далі - Атестаційна комісія), яка діє відповідно до Положення про Атестаційну комісію Державної служби, затвердженого відповідним наказом Державної служби.

Атестація передбачає:

складання кваліфікаційних екзаменів;

проведення співбесіди з кандидатами у патентні повірені з урахуванням спеціалізації (спеціалізацій) діяльності, що ними заявлена (заявлені);

прийняття рішення щодо атестації чи відмови в атестації кандидатів у патентні повірені.


( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
N 578 від 14.06.2011 )

2. Для допуску до кваліфікаційних екзаменів кандидат у патентні повірені подає до Державної служби згідно з Положенням заяву про атестацію його як патентного повіреного (додаток 1 до Положення) (далі - заява).

До заяви, якщо інше не встановлено цим Порядком, додаються:

засвідчені в установленому порядку копія диплома державного зразка про повну вищу освіту та копія диплома державного зразка про повну вищу освіту в сфері охорони інтелектуальної власності;

документи, що підтверджують не менш як 5-річний досвід практичної роботи у сфері охорони інтелектуальної власності (далі - досвід роботи);

інші документи, що додатково характеризують рівень професійних знань кандидата у патентні повірені (за бажанням кандидата);

документ про внесення плати за Атестацію.

3. Документом, що підтверджує досвід роботи, є засвідчений в установленому порядку витяг з трудової книжки (для військовослужбовців - засвідчений в установленому порядку витяг з документа, що встановлює службові обов'язки та підтверджує досвід роботи). Досвід роботи враховується як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

4. Відповідальність за достовірність інформації, наведеної в заяві та доданих до неї документах, несе кандидат у патентні повірені.

5. У разі невідповідності заяви та /або документів, що до неї додаються, встановленим вимогам Атестаційна комісія надсилає кандидату у патентні повірені повідомлення про це із пропозицією усунути недоліки.

Відповідь має бути надана кандидатом у патентні повірені протягом двох місяців від дати відправлення повідомлення. Якщо невідповідність документів встановленим вимогам не усунуто в зазначений у цьому пункті строк, документи повертаються кандидату у патентні повірені за місцем проживання або на адресу для листування, зазначену у заяві.

6. На черговому засіданні Атестаційна комісія розглядає подані кандидатами у патентні повірені документи та приймає рішення про допуск чи відмову у допуску кандидата у патентні повірені до кваліфікаційних екзаменів.

У разі, якщо інформація, наведена в поданих документах, потребує уточнення чи викликає сумніви, за рішенням голови Атестаційної комісії на засідання Атестаційної комісії може бути запрошено кандидата у патентні повірені.

Про прийняте рішення стосовно допуску до кваліфікаційних екзаменів кандидати у патентні повірені сповіщаються не пізніше ніж у 14-денний термін з дня прийняття такого рішення.

7. Атестаційна комісія приймає рішення про відмову в допуску кандидата у патентні повірені до кваліфікаційних екзаменів у разі:

якщо він не є громадянином України;

якщо він не має постійного місця проживання в Україні;

якщо він не має чи не зміг підтвердити документально наявність повної вищої освіти та/або повної вищої освіти в сфері охорони інтелектуальної власності;

якщо він не має чи не зміг підтвердити документально не менш як 5-річний досвід практичної роботи в сфері охорони інтелектуальної власності;

якщо він є працівником Державної служби або працівником державного закладу відповідної спеціалізації, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, або особою, якій діяльність патентного повіреного заборонена законодавством;

якщо не закінчився 12-місячний строк від дати прийняття Атестаційною комісією рішення про відмову в атестації кандидата у патентні повірені як патентного повіреного.

Рішення про відмову в допуску кандидата у патентні повірені до кваліфікаційних екзаменів приймається на засіданні Атестаційної комісії та оформлюється протоколом, виписка з якого направляється кандидату у патентні повірені протягом двох тижнів від дати засідання Атестаційної комісії.

Кандидат у патентні повірені, якого не допущено до кваліфікаційних екзаменів, після усунення причини відмови може повторно подати документи до Державної служби.

8. Не пізніше ніж за два тижні до початку проведення кваліфікаційних екзаменів Атестаційна комісія надсилає кандидатам у патентні повірені, які допущені до кваліфікаційних екзаменів, повідомлення про час і місце їх проведення.

9. Кандидати у патентні повірені здають кваліфікаційні екзамени у порядку, затвердженому Атестаційною комісією.

Кваліфікаційні екзамени проводяться у вищому навчальному закладі, визначеному Державною службою. Такий вищий навчальний заклад повинен мати ліцензію на право провадження освітньої діяльності, пов'язаної з підготовкою та підвищенням кваліфікації спеціалістів за спеціальністю "Інтелектуальна власність", та мати відповідну матеріально-технічну базу для проведення таких кваліфікаційних екзаменів (далі - Навчальний заклад).

Кваліфікаційні екзамени проводяться не рідше одного разу на рік.

Кандидат у патентні повірені допускається до кваліфікаційних екзаменів за наявності паспорта громадянина України або іншого документа, що його замінює.

Кандидат у патентні повірені, який без поважних причин не з'явився на кваліфікаційні екзамени, не атестується за всіма заявленими спеціалізаціями.

10. Кваліфікаційні екзамени оцінюються за бальною системою. Суму балів кваліфікаційних екзаменів, яку необхідно набрати кандидату у патентні повірені для допуску до співбесіди загалом та за кожною із заявлених спеціалізацій окремо, визначає Атестаційна комісія.

11. Екзаменаційна комісія утворюється у складі голови екзаменаційної комісії, заступника голови екзаменаційної комісії та її членів, один з яких виконує обов'язки секретаря екзаменаційної комісії.

Головою екзаменаційної комісії є за посадою голова Атестаційної комісії або його заступник. До складу екзаменаційної комісії можуть входити представники державної системи правової охорони інтелектуальної власності, видатні науковці, які працюють у сфері інтелектуальної власності, та патентні повірені.

12. Екзаменаційна комісія:

здійснює організаційну та технічну підготовку до проведення кваліфікаційних екзаменів;

проводить кваліфікаційні екзамени кандидатів у патентні повірені;

забезпечує дотримання правил проведення кваліфікаційних екзаменів;

розглядає, затверджує та оформлює результати кваліфікаційних екзаменів;

вносить Атестаційній комісії пропозиції щодо удосконалення порядку проведення кваліфікаційних екзаменів.

13. Екзаменаційною комісією за результатами кваліфікаційних екзаменів складається протокол, який передається до Атестаційної комісії.

Протокол за результатами кваліфікаційних екзаменів складається у двох примірниках, які підписуються всіма членами екзаменаційної комісії, засвідчуються підписом Голови екзаменаційної комісії та печаткою Навчального закладу. Перший примірник передається до Атестаційної комісії, другий - залишається у Навчальному закладі і зберігається протягом 10 років від дати проведення кваліфікаційних екзаменів.

14. Атестаційна комісія на своєму засіданні розглядає результати кваліфікаційних екзаменів. За результатами розгляду:

кандидати у патентні повірені, які на кваліфікаційних екзаменах набрали кількість балів, встановлену Атестаційною комісією як достатню для підтвердження кваліфікації загалом та за певними заявленими спеціалізаціями, вважаються такими, які склали кваліфікаційні екзамени у повному обсязі;

кандидати у патентні повірені, які на кваліфікаційних екзаменах не набрали загальну кількість балів, встановлену Атестаційною комісією як достатню для підтвердження кваліфікації у сфері інтелектуальної власності, уважаються такими, які не склали кваліфікаційні екзамени;

кандидати у патентні повірені, які на кваліфікаційних екзаменах не набрали кількість балів, установлену Атестаційною комісією як достатню для підтвердження кваліфікації за певною заявленою спеціалізацією, уважаються такими, які не склали кваліфікаційні екзамени з цієї спеціалізації.

15. Кандидати у патентні повірені, які склали кваліфікаційні екзамени в повному обсязі, допускаються до співбесіди за усіма заявленими спеціалізаціями.

Кандидати у патентні повірені, які не склали кваліфікаційні екзамени, до співбесіди не допускаються і як патентні повірені не атестуються.

Кандидати у патентні повірені, які не склали кваліфікаційні екзамени із заявленої спеціалізації у сфері інтелектуальної власності, не атестуються за цією спеціалізацією та допускаються до співбесіди за іншими заявленими спеціалізаціями.

16. Співбесіда проводиться Атестаційною комісією з кожним з кандидатів у патентні повірені особисто. Кандидат у патентні повірені, який без поважних причин не з'явився на співбесіду, як патентний повірений не атестується.

17. За підсумками співбесіди щодо кожного з кандидатів у патентні повірені Атестаційна комісія приймає рішення про:

атестацію кандидата як патентного повіреного за кожною заявленою ним спеціалізацією;

атестацію кандидата як патентного повіреного за деякими заявленими ним спеціалізаціями та відмову в атестації кандидата як патентного повіреного за іншими заявленими ним спеціалізаціями;

відмову в атестації кандидата як патентного повіреного за всіма заявленими ним спеціалізаціями.

18. Рішення Атестаційної комісії, прийняті відповідно до пункту 17 цього Порядку, затверджуються головою Державної служби.

19. Якщо кандидату у патентні повірені було відмовлено у допуску до співбесіди за деякими заявленими спеціалізаціями або він не пройшов співбесіду за однією або кількома заявленими ним спеціалізаціями, його не атестують за цією спеціалізацією (цими спеціалізаціями).

Кандидат у патентні повірені, якого не було атестовано через неявку на кваліфікаційні екзамени чи співбесіду без поважних причин, через нескладання кваліфікаційних екзаменів (загалом чи за певною заявленою спеціалізацією), має право атестуватися за заявленою спеціалізацією (заявленими спеціалізаціями) через 12 місяців, що відраховуються від дати прийняття відповідного рішення Атестаційною комісією відповідно до цього Порядку. При цьому кандидат у патентні повірені повторно подає заяву про атестацію його як патентного повіреного без додавання документів, що зазначені у пункті 2 цього Порядку.

20. Рішення Атестаційної комісії про відмову в атестації за всіма або деякими заявленими кандидатом у патентні повірені спеціалізаціями можуть бути оскаржені ним в Апеляційній комісії Державної служби (далі - Апеляційна комісія) у місячний строк, що відраховується від дати прийняття відповідного рішення Атестаційною комісією.

Рішення Апеляційної комісії про відмову у задоволенні скарги може бути оскаржено кандидатом у патентні повірені до голови Державної служби. Скаргу на рішення Апеляційної комісії до голови Державної служби може бути подано протягом місяця з дня отримання кандидатом у патентні повірені рішення Апеляційної комісії.

Рішення Атестаційної комісії, Апеляційної комісії та голови Державної служби, прийняті відповідно до цього Порядку, можуть бути оскаржені кандидатом у патентні повірені в суді у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Заступник голови
Державного департаменту
інтелектуальної власності


В.С. Дмитришин