КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 2 серпня 1996 р. N 912
Київ

Про затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади


( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 2095 від 30.12.98

N 876 від 26.07.2001

N 892 від 11.06.2003

N 1106 від 17.07.2003

N 1365 від 27.08.2003

N 1558 від 17.11.2004

N 371 від 18.05.2005

N 553 від 12.07.2005

N 961 від 24.09.2005

N 852 від 20.06.2007

N 627 від 11.07.2012

N 809 від 22.08.2012 )

З метою створення правових і організаційних засад для ефективної діяльності кадрової служби, пов'язаної із забезпеченням реалізації кадрової політики в органах виконавчої влади, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типове положення про кадрову службу органу виконавчої влади (додається).

2. Органам виконавчої влади з урахуванням покладених на них завдань, функціональних особливостей та особливостей кадрової роботи у відповідній галузі розробити та затвердити у тримісячний термін Положення про кадрову службу.

Прем'єр-міністр України
П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.49

ЗАТВЕРДЖЕНЕ

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 серпня 1996 р. N 912

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про кадрову службу органу виконавчої влади


( У тексті Типового положення слово "Головдержслужба" в усіх відмінках замінено словом "Нацдержслужба" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 809 від 22.08.2012 )

1. У міністерстві, іншому центральному та місцевому органі виконавчої влади залежно від чисельності працівників апарату, підпорядкованих органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, а також від обсягу, характеру та складності кадрової роботи утворюється відповідний структурний підрозділ - департамент, управління, відділ, сектор, служба кадрів або вводиться посада спеціаліста з цих питань (далі - кадрова служба).

В обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях у складі апарату утворюється відділ кадрової роботи та з питань державної служби, в районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях - відділ організаційної та кадрової роботи (далі - кадрова служба).


( Пункт 1 в редакції Постанови КМ
N 876 від 26.07.2001 )

2. У своїй діяльності кадрова служба керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативними актами. У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи та державної служби кадрова служба керується також відповідними рекомендаціями Нацдержслужби, Мінсоцполітики, Мінюсту та Пенсійного фонду.


( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 876 від 26.07.2001,
N 809 від 22.08.2012 )

3. Основним завданням кадрової служби є:

реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи;

здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;

прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар'єри, забезпечення їх безперервного навчання;

документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин.


( Пункт 3 в редакції Постанови КМ
N 876 від 26.07.2001 )

4. Кадрова служба органу виконавчої влади:

1) забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті органу виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління органу виконавчої влади (далі - підпорядковані установи), і разом з відповідними структурними підрозділами узагальнює практику роботи з кадрами, вносить керівнику органу пропозиції щодо її вдосконалення;

2) разом з іншими структурними підрозділами органу виконавчої влади та підпорядкованими установами розробляє річні плани роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну (на 5 років) потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців та керівників підпорядкованих установ, забезпечує укладання відповідних угод із закладами освіти;

3) здійснює організаційне забезпечення роботи галузевої (регіональної) ради по роботі з кадрами, а також методичне та інформаційне забезпечення роботи кадрових служб підпорядкованих установ;


( Підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 876 від 26.07.2001 )

4) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців, а також керівників підпорядкованих установ;

5) проводить роботу з резервом кадрів апарату органу виконавчої влади, а також здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву в структурних підрозділах органу виконавчої влади та підпорядкованих йому установах, вносить керівнику органу пропозиції щодо її вдосконалення;


( Підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 876 від 26.07.2001 )

5-1) вносить рекомендації керівнику відповідного органу виконавчої влади про зарахування до кадрового резерву державних службовців при плануванні періодичного переміщення по службі (ротації);


( Пункт 4 доповнено підпунктом 5-1 згідно з Постановою КМ
N 1365 від 27.08.2003 )

6) здійснює організаційно-методичне керівництво підвідомчими закладами освіти, готує методичні матеріали з питань кадрової роботи та державної служби;


( Підпункт 6 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 876 від 26.07.2001 )

7) вивчає разом з іншими підрозділами особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті органу виконавчої влади, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця, контролює добір і розстановку кадрів в апараті органу виконавчої влади та підпорядкованих установах;


( Підпункт 7 пункту 4 в редакції Постанови КМ
N 876 від 26.07.2001 )

8) приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

9) розглядає та вносить керівнику органу пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах державних службовців, готує разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;

10) готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників органів виконавчої влади та керівників підпорядкованих установ;

10-1) планує з урахуванням індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результативності роботи державного службовця, періодичне переміщення його по службі у цьому органі виконавчої влади, а також переведення до іншого державного органу чи в іншу місцевість за його згодою;


( Пункт 4 доповнено підпунктом 10-1 згідно з Постановою КМ
N 1365 від 27.08.2003 )

11) оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів державним службовцям, вносить про це записи до трудових книжок;

12) обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників апарату;

13) розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників, веде відповідний облік;

14) у межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов'язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;

15) своєчасно готує документи щодо продовження терміну перебування на державній службі державним службовцям, які займають посади першої категорії, та призначення пенсій працівникам;


( Підпункт 15 пункту 4 в редакції Постанови КМ
N 627 від 11.07.2012 )

16) здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників;

17) оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності;

18) готує документи для відрядження працівників за кордон;


( Підпункт 18 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 876 від 26.07.2001 )

19) у межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури апарату органу виконавчої влади та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах органу виконавчої влади та в підпорядкованих йому установах;

20) здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків, а також контролює проведення цієї роботи у підпорядкованих установах;


( Підпункт 20 пункту 4 в редакції Постанови КМ
N 876 від 26.07.2001 )

21) забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а також разом з іншими структурними підрозділами органу виконавчої влади організує регулярне навчання працівників апарату;

22) разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль в апараті органу виконавчої влади та підпорядкованих йому установах за дотриманням Закону України "Про державну службу" та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби;

23) здійснює облік військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних в апараті органу виконавчої влади, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов'язаних і призовників в підпорядкованих установах, закладах освіти, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ;


( Підпункт 23 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 876 від 26.07.2001 )

23-1) проводить разом з іншими підрозділами роботу щодо укладення, продовження терміну дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління органу виконавчої влади, а також бере участь у здійсненні організаційних заходів з перевірки виконання умов та показників контрактів;


( Підпункт 23 пункту 4 доповнено підпунктом 23-1 згідно з Постановою КМ
N 876 від 26.07.2001 )

23-2) забезпечує планування службової кар'єри та аналізує ефективність роботи персоналу;


( Підпункт 23 пункту 4 доповнено підпунктом 23-2 згідно з Постановою КМ
N 876 від 26.07.2001 )

23-3) здійснює разом з іншими підрозділами заходи щодо ведення комп'ютерного обліку електронних особових справ державних службовців першої-сьомої категорії, використання його даних у межах повноважень відповідного органу виконавчої влади, супроводження і зберігання відомостей для формування єдиної комп'ютерної системи "Кадри" та своєчасної підготовки і подання до Нацдержслужби та її територіальних органів необхідної інформації у встановленому Нацдержслужбою порядку;


( Підпункт 23 пункту 4 доповнено підпунктом 23-3 згідно з Постановою КМ
N 876 від 26.07.2001; в редакції Постанов КМ
N 553 від 12.07.2005,
N 852 від 20.06.2007 )

23-4) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями відомостей про доходи, зобов'язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім'ї (декларування доходів);


( Підпункт 23 пункту 4 доповнено підпунктом 23-4 згідно з Постановою КМ
N 876 від 26.07.2001 )

23-5) розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз'яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції кадрової служби;


( Підпункт 23 пункту 4 доповнено підпунктом 23-5 згідно з Постановою КМ
N 876 від 26.07.2001 )

24) проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

5. Кадрова служба має право:

1) перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в апараті органу виконавчої влади та в підпорядкованих йому установах;

2) одержувати у встановленому порядку від посадових осіб органу виконавчої влади та підпорядкованих йому установ документи, необхідні для виконання покладених на кадрову службу функцій;

3) брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи, що проводяться в органі виконавчої влади та підпорядкованих йому установах, скликати наради з питань, що належать до компетенції кадрової служби;

4) вносити керівнику органу виконавчої влади пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності державної служби.

6. Покладення на кадрову службу обов'язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань кадрової роботи та державної служби, не допускається.

7. Кадрова служба підпорядковується:

у міністерстві - заступнику міністра - керівнику апарату;


( Абзац другий пункту 7 в редакції Постанов КМ
N 1106 від 17.07.2003,
N 1558 від 17.11.2004,
N 371 від 18.05.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 809 від 22.08.2012 )

в інших центральних органах виконавчої влади - керівнику органу виконавчої влади або за рішенням керівника - одному з його заступників;

у місцевих органах виконавчої влади - керівнику органу виконавчої влади або за рішенням керівника - одному з його заступників чи керівнику апарату.


( Пункт 7 в редакції Постанови КМ
N 876 від 26.07.2001 )

8. Структура, чисельність працівників та Положення про кадрову службу затверджуються відповідно до законодавства і мають забезпечувати якісне виконання покладених на кадрову службу завдань і функцій.


( Пункт 8 в редакції Постанови КМ
N 876 від 26.07.2001 )

9. На посади керівника кадрової служби, його заступника та спеціалістів кадрової служби призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців. До роботи у кадровій службі залучаються психологи, соціологи.


( Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови КМ
N 876 від 26.07.2001 )( Абзац другий пункту 9 виключено підставі Постанови КМ
N 961 від 24.09.2005 )

Призначення на посаду та звільнення з посади керівника кадрової служби здійснюється за наявності висновку Нацдержслужби.


( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 2095 від 30.12.98 )

10. Кадрова служба має свою печатку.

11. Орган виконавчої влади створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників кадрової служби, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань кадрової роботи та державної служби.