КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 5 квітня 1994 р. N 225
Київ

Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів


( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 819 від 20.07.96 )

Відповідно до статті 15 Кодексу законів про працю України322-08 та статті 29 Декрету Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 р. N 23-92 "Про оплату праці" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів (додається).

Доручити Міністерству праці давати роз'яснення щодо застосування цього Положення.

2. Міністерству праці разом з іншими центральними та місцевими органами державної виконавчої влади здійснювати контроль за відповідністю галузевих і регіональних угод, колективних договорів чинному законодавству та генеральній угоді, а у разі виявлення порушень вживати необхідних заходів у межах наданих повноважень.

3. Головному архівному управлінню при Кабінеті Міністрів України з участю Міністерства праці та Верховного Суду визначити в місячний термін порядок і термін зберігання автентичних копій зареєстрованих галузевих і регіональних угод, колективних договорів.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів від 15 березня 1993 р. N 192 "Про порядок реєстрації галузевих і регіональних тарифних угод" (ЗП України, 1993 р., N 9, ст.167).

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України
Міністр
Кабінету Міністрів України

Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

І.ДОЦЕНКО
Інд.26

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 квітня 1994 р. N 225

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів

1. Відповідно до статті 9 Закону України "Про колективні договори і угоди"3356-12 галузева і регіональна угоди (далі - угоди) підлягають повідомній реєстрації в Мінпраці, а колективний договір - районними державними адміністраціями, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних та міських Рад.


( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 819 від 20.07.96 )

Повідомна реєстрація угод, колективних договорів проводиться з метою забезпечення можливості для врахування їх умов під час розгляду трудових спорів (індивідуальних і колективних), що можуть виникнути за результатами застосування норм цих угод (договорів) уповноваженими на те органами, і засвідчує автентичність примірників і копії, поданих на реєстрацію.

2. Угода, колективний договір подаються на реєстрацію сторонами, які їх підписали, в трьох примірниках (перший, другий і копія).

3. Угода, колективний договір, що подаються на реєстрацію, повинні:

а) не суперечити вимогам чинного законодавства і умовам угод більш високого рівня, обов'язковим для всіх суб'єктів, що перебувають в сфері дії сторін, які їх підписали;

б) містити інформацію про джерела фінансування заходів щодо надання додаткових (порівняно з чинним законодавством) соціальних пільг і гарантій: за рахунок власних коштів підприємств, установ, організацій, галузі, місцевого бюджету тощо;

в) відповідати вимогам законодавства про мови і викладатися за загальними нормами правопису.

4. Разом з угодою, колективним договором на реєстрацію подаються всі додатки до них, протоколи розбіжностей, а також інформація про склад повноважних представників сторін, які брали участь у колективних переговорах.

5. Під час реєстрації угоди, колективного договору відповідні реєструючі органи на примірниках і копії роблять напис за встановленим зразком (додаток N 1) та відповідний запис в реєстрі (додаток N 2).

6. У повідомній реєстрації може бути відмовлено лише у тому разі, якщо подані на реєстрацію примірники і копія угоди, колективного договору не будуть автентичними.

7. Реєстрація проводиться в двотижневий термін з дня одержання угоди, колективного договору. Не пізніше наступного дня після реєстрації чи прийняття рішення про відмову в реєстрації перший і другий примірники угоди, колективного договору повертаються сторонам, які подали їх на реєстрацію. Копія цих документів зберігається реєструючим органом.

8. Інформація про повідомну реєстрацію угод, колективних договорів публікується в офіційному виданні відповідного реєструючого органу.

9. Зміни і доповнення, що вносяться до угоди, колективного договору, підлягають повідомній реєстрації в порядку, встановленому цим Положенням.

10. У разі копіювання та опублікування тексту угоди, колективного договору, змін і доповнень до них зазначаються номер і дата їх реєстрації.

Додаток N 1

до Положення про порядок повідомної

реєстрації галузевих і регіональних

угод, колективних договорів

НАПИС

про повідомну реєстрацію галузевої, регіональної угоди, колективного договору

 Зареєстровано ___________________________________________________
              (реєструючий орган)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
          (назва угоди, договору)
 між _____________________________________________________________
       (сторони, які уклали угоду, договір)
 _________________________________________________________________
 Реєстровий номер ________________ від "___" ____________ 199__ р.
 Примітка або рекомендації реєструючого органу ___________________
 _________________________________________________________________
   Керівник реєструючого
     органу       _______________ ____________________
                (підпис)     (ініціали та
                          прізвище)
М.П.

Додаток N 2

до Положення про порядок повідомної

реєстрації галузевих і регіональних

угод, колективних договорів

РЕЄСТР

галузевих, регіональних угод, колективних договорів

N
пп
Дата
над-
ход-
ження
доку-
мента;
вхід-
ний
номер
Орган,
що
надіс-
лав
доку-
мент
Назва
доку-
мента;
сторо-
ни які
його
підпи-
сали;
дата
укла-
дення;
вихід-
ний
номер
Тер-
мін,
на
який
укла-
дено
доку-
мент
Дата
реє-
стра-
ції
Реєст-
ровий
номер
Дата
повер-
нення
зареє-
стро-
ваного
доку-
мента;
вихід-
ний
номер
Дата
опублі-
кування
інформа-
ції в
офіцій-
ному
виданні
про
реєстра-
цію до-
кумента
При-
мітка