КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


П О С Т А Н О В А

від 12 жовтня 2001 р. N 1334

Київ


Про затвердження Порядку комплектування та професійної підготовки основного особового складу аварійно-рятувальних служб і типової форми контракту, що укладається з рятувальниками під час прийняття їх на роботуВідповідно до Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" Кабінет Міністрів України постановляє:


Затвердити Порядок комплектування та професійної підготовки основного особового складу аварійно-рятувальних служб і типову форму контракту, що укладається з рятувальниками під час прийняття їх на роботу (додаються).Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ

Інд. 33ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 жовтня 2001 р. N 1334


ПОРЯДОК

комплектування та професійної підготовки основного особового складу аварійно-рятувальних служб1. Цей Порядок визначає вимоги до комплектування та професійної підготовки основного особового складу аварійно-рятувальних служб, створених на професійній основі, а також вимоги до професійного відбору рятувальників.


2. Основний особовий склад аварійно-рятувальних служб комплектується на контрактній основі. Перелік категорій та посад працівників аварійно-рятувальних служб, які приймаються на роботу за контрактною формою трудового договору, визначається відповідно до спеціалізації служби органами, що створюють такі служби, або до сфери управління яких вони належать.


3. Комплектування основного особового складу аварійно-рятувальних служб здійснюється відповідно до їх профілю або спеціалізації діяльності. Професійна придатність рятувальників за станом здоров'я визначається попередніми та періодичними медичними оглядами.

4. Особливості комплектування основного особового складу аварійно-рятувальних служб визначаються положеннями про проходження служби основним особовим складом, затверджуваними органами, що створюють такі служби, або до сфери управління яких вони належать.


Комплектування основного особового складу аварійно-рятувальних служб здійснюється, як правило, з числа спеціалістів, які мають відповідний стаж і кваліфікацію, пов'язану з технологічним процесом потенційно небезпечних об'єктів, що перебувають на їх обслуговуванні.

5. Професійний відбір рятувальників проводиться з урахуванням специфічних умов праці на підставі переліку медичних протипоказань для допуску до основної діяльності аварійно-рятувальних служб і згідно з оцінками функціонального стану організму людини відповідно до вимог положення про професійний відбір.


6. Професійна підготовка основного особового складу аварійно-рятувальних служб проводиться як спеціальна підготовка у відповідних навчальних закладах та в аварійно-рятувальних формуваннях (як навчально-тренувальний процес під час несення служби) за навчальними програмами, що відповідають державним стандартам освіти.


7. Зазначеними програмами визначається рівень підготовки, обсяг знань, умінь і практичних навичок рятувальників. Документом, що засвідчує якість підготовки, є сертифікат, який відповідає міжнародним зразкам і дає можливість залучати у разі потреби рятувальників до виконання робіт у складі міжнародних аварійно-рятувальних формувань без додаткової підготовки. Зразок сертифіката і порядок його видачі затверджуються МНС.


8. Для осіб, що мають фахову освіту з технології основних виробничих процесів потенційно небезпечних виробництв, медичних працівників, які мають намір працювати в аварійно-рятувальних службах в основному особовому складі, допускається спеціальна прискорена підготовка у навчальних закладах з підготовки рятувальників.


Перелік професій, за якими допускається спеціальна прискорена підготовка з аварійно-рятувальної справи, та програми такої підготовки затверджуються органами, що утворюють аварійно-рятувальні служби.


9. Аварійно-рятувальні служби можуть направляти осіб, які мають намір працювати в них, до навчальних закладів на спеціальну прискорену підготовку та підвищення кваліфікації рятувальників за угодами з цими навчальними закладами за рахунок коштів на утримання цих служб.


10. Професійне навчання рятувальників полягає в опануванні та удосконаленні основним особовим складом навичок виконання аварійно-рятувальних робіт відповідно до профілю служби.


11. Підвищення кваліфікації рятувальників проводиться в навчальних центрах аварійно-рятувальних служб, які повинні бути укомплектовані відповідно до профілю підготовки рятувальників навчальним знаряддям, що імітує умови ведення аварійно-рятувальних робіт і дає змогу відпрацьовувати тактичні прийоми виконання цих робіт і надання першої медичної допомоги потерпілим, а також тренувати і підвищувати фізичну працездатність, теплову стійкість, підтримувати відповідні психофізіологічні якості рятувальників.


12. Програми спеціальних професійних тренувань для рятувальників з метою підвищення здатності організму до роботи в екстремальних умовах, формування відповідних вольових та психофізіологічних якостей, підвищення фізичної працездатності і витривалості для аварійно-рятувальних служб затверджуються органами, що їх утворили, за погодженням з МОЗ.


13. Професійна підготовка рятувальників здійснюється у три етапи:


попередня підготовка (стажування) осіб, прийнятих до основного особового складу аварійно-рятувальних служб;


спеціальна підготовка;


підвищення кваліфікації основного особового складу аварійно-рятувальних служб.


14. Попередня підготовка (стажування) осіб, прийнятих до основного особового складу аварійно-рятувальних служб, проводиться в аварійно-рятувальних формуваннях або в навчальних центрах аварійно-рятувальних служб після укладення контракту до початку самостійного виконання рятувальником службових обов'язків. Термін попередньої підготовки рятувальника залежить від профілю та спеціалізації аварійно-рятувальної служби і є терміном випробування, визначеним контрактом, який не повинен перевищувати терміну випробування, встановленого законодавством.


Попередня підготовка завершується складанням іспитів відповідній комісії за програмою стажування, атестацією на здатність до проведення аварійно-рятувальних робіт.


Якщо результати атестації незадовільні, рятувальник не допускається до виконання аварійно-рятувальних робіт.


15. Спеціальна підготовка є виконанням функціональних обов'язків рятувальника в міжаварійний період і проводиться в аварійно-рятувальному підрозділі згідно з навчальними програмами та графіками несення служби. Під час спеціальної підготовки проводяться:


а) тренування з метою удосконалення здатності організму до роботи в екстремальних умовах, формування відповідних вольових і психофізіологічних якостей;


б) заняття з:


теоретичної підготовки;


підвищення фізичної працездатності і теплової витривалості;


вивчення та оволодіння прийомами застосування аварійно-рятувального оснащення, а також надання першої медичної допомоги потерпілим;

вивчення планів реагування на надзвичайні ситуації на об'єктах і територіях, що обслуговуються;


здійснення аналізу ходу ведення аварійно-рятувальних робіт та ліквідації надзвичайних ситуацій;


виконання тактичних завдань з ліквідації можливих аварій на об'єктах і територіях;


в) тактичні заняття.


16. Підвищення кваліфікації рятувальників проводиться у відповідних навчальних закладах або навчальних центрах аварійно-рятувальних служб не рідше одного разу на 5 років.


17. З метою визначення рівня професійної підготовки рятувальники періодично атестуються на здатність до проведення аварійно-рятувальних робіт згідно із законодавством.Зразок                  ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 12 жовтня 2001 р. N 1334ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ, ЩО УКЛАДАЄТЬСЯ З РЯТУВАЛЬНИКАМИ ПІД ЧАС ПРИЙНЯТТЯ ЇХ НА РОБОТУмісто _____________________        "___" _________200__ р.

  ___________________________________________________________
   (повне найменування аварійно-рятувального підрозділу)

в особі керівника ________________________________________________
                   (посада)
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)

іменований далі "Роботодавець", що діє на підставі _______________

__________________________________________________________________

з одного боку, і громадянин ______________________________________

__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)

іменований далі "Працівник", з іншого боку, уклали цей контракт
про нижченаведене:

   Працівник ___________________________________________________
             (прізвище, ім'я, по батькові)

приймається на службу до _________________________________________
             (повне найменування структурної одиниці,

__________________________________________________________________
             відділу тощо)

на посаду ________________________________________________________
            (повне найменування посади)

за кваліфікацією _________________________________________________
               (розряд, категорія, клас)

Працівникові встановлюється   /не   встановлюється/   термін
випробування
           (непотрібне викреслити)

__________________________________________________________________
          (тривалість випробування)

Працівникові спеціальної  (воєнізованої)  аварійно-рятувальної
служби встановлюється (після закінчення терміну  випробування)
службова категорія та група керівного складу _____________________
                          (зазначити

__________________________________________________________________
          службові категорію і групу)

Загальні положення

1. Цей контракт є строковим трудовим договором, на підставі якого виникають трудові відносини між Працівником і Роботодавцем, які в подальшому іменуються "сторони".


Обов'язки сторін

2. Працівник зобов'язується якісно, своєчасно та у повному обсязі виконувати роботу, визначену цим контрактом та правилами внутрішнього трудового розпорядку.


3. Працівник зобов'язаний ознайомитися з особливими умовами праці в аварійно-рятувальному підрозділі, вимогами до стану професійної придатності, з дисциплінарними нормами і ступенем відповідальності під час виконання завдань в умовах надзвичайних ситуацій і повинен виконувати ____________________________________


__________________________________________________________________
 (перелік основних характеристик роботи, вимоги до її виконання)

__________________________________________________________________

4. Працівник зобов'язується без поважних причин не відмовлятися від виїзду на рятування людей та ліквідацію аварій.


5. Роботодавець зобов'язується організовувати роботу Працівника відповідно до статутів (положень) аварійно-рятувальних служб, норм і нормативів виконання роботи у надзвичайних ситуаціях з максимальним забезпеченням охорони здоров'я і життя, а також створити умови для спеціальної підготовки і тренування, підтримання та підвищення кваліфікаційних навичок і відповідного рівня фізичного стану та виплачувати Працівникові заробітну плату, забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством, статутом, колективним договором і угодою сторін.


Роботодавець страхує працівника від нещасного випадку згідно із законодавством.


6. Роботодавець зобов'язується з метою забезпечення умов праці на робочому місці (із зазначенням достовірних характеристик), гарантувати пільги і компенсації Працівнику за роботу в екстремальних, небезпечних або шкідливих умовах праці


__________________________________________________________________
      (перелік умов праці, пільг і компенсацій)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Робочий час

7. Особливості режиму робочого часу, в тому числі загальні, в міжаварійний період, у період виконання аварійно-рятувальних робіт:


__________________________________________________________________
    (відповідні режими, графіки, система обліку робочого

__________________________________________________________________
          часу - зазначити необхідне)

Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника

8. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Працівникові встановлюється:


посадовий оклад у розмірі ______________________ гривень на місяць;


   надбавки за _________________________________________________

у розмірі _________ відсотків посадового окладу (зазначити кожну надбавку окремо);


доплати за _________________________________________________;


у розмірі ______ відсотків посадового окладу (зазначити кожну доплату окремо);


премія в розмірі _____ відсотків посадового окладу відповідно до діючого положення.


9. Працівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю:


основна _________________ календарних днів;


   додаткова _______________ календарних днів

та матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі ___________ одночасно з наданням щорічної відпустки.


   10. У разі використання Працівником власного автомобіля у

службових справах йому відшкодовуються витрати ___________________
                       (вид, розмір витрат)

__________________________________________________________________

   11. Працівникові   надаються   додаткові  трудові  та
соціально-побутові  пільги  (за  рахунок  коштів  роботодавця

__________________________________________________________________
         (перелік пільг і компенсацій)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю працівника під час виконання службових обов'язків, здійснюється згідно із законодавством і колективним договором.


Відповідальність сторін, розв'язання спорів

12. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно із законодавством і цим контрактом.


13. Спори між сторонами розв'язуються у порядку, встановленому законодавством.


   14. В  умовах  надзвичайних  ситуацій   і   ведення
аварійно-рятувальних робіт не допускається Працівником невиконання

наказів та вказівок безпосереднього керівника ____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
     (у разі потреби зазначити інші умови контракту)

Зміна, припинення та розірвання контракту


15. Зміни до контракту вносяться тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі.


16. Дія контракту припиняється:


а) у зв'язку із закінченням терміну дії контракту;


б) за згодою сторін;


в) з ініціативи Роботодавця та Працівника до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених законодавством і цим контрактом;


г) у разі незадовільних результатів іспитів після закінчення занять з попередньої підготовки (стажування) та повторної атестації, щорічного підтвердження рівня професійної придатності за результатами медичного огляду;


д) з інших підстав, передбачених законодавством.


17. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, передбачені нормативними положеннями і статутами служби:


__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

18. У разі дострокового розірвання контракту у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням сторонами зобов'язань, передбачених контрактом, відповідній стороні за два тижні надсилається попередження.


19. За два місяці до закінчення терміну дія контракту може бути за згодою сторін продовжена або укладено контракт на новий термін.


Термін дії та інші умови контракту

20. Термін дії контракту з ______________ до _______________.


   Контракт набирає чинності з дня його підписання сторонами або

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

21. Конфіденційність умов цього контракту або окремих його частин:


__________________________________________________________________
        (зазначити випадки конфіденційності)

__________________________________________________________________

Конфіденційність контракту не поширюється на умови, урегульовані законодавством, і на органи, які здійснюють контроль за їх виконанням.


22. Контракт складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.


   Додатки до контракту: _______________________________________

__________________________________________________________________

             Адреси сторін

23. Відомості про Роботодавця:


Повна назва організації __________________________________________

Адреса ___________________________________________________________

Розрахунковий (поточний) рахунок N _______________________________

24. Відомості про Працівника:


Домашня адреса ___________________________________________________

Домашній телефон ______________________

Паспорт: серія ____ N __________, виданий "___" _________ _____ р.

__________________________________________________________________
          (орган, який видав паспорт)

Ідентифікаційний номер _________________________________

   Підстава для надання пільг з оподаткування, інших пільг

__________________________________________________________________
  (відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)

__________________________________________________________________


   Роботодавець                Працівник

________________________         ________________________
(посада, прізвище, ім'я,         (посада, прізвище, ім'я,
    по батькові)               по батькові)

________________________         ________________________


________________________         ________________________
    (підпис)                  (підпис)


"___" _____________ 200__ р.     "___" _____________ 200__ р.


МП