НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

Н А К А З

07.10.2003 N 461

Про забезпечення гарантій незалежним посередникам, членам примирних комісій та трудових арбітражів


( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Національної
служби поередництва і примирення

N 103 від 19.07.2004

N 126 від 09.11.2005 )

Відповідно до підпункту 18) пункту 4 Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258/98, із змінами, внесеними Указом Президента України від 30 грудня 2000 року N 1393/20001393/2000, та на виконання положень статті 137/98-ВР|st1414 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"137/98-ВР, частини першої статті 21, частини першої статті 322-08|st2424, статті 322-08|st252252 Кодексу законів про працю України322-08, статті 108/95-ВР|st2020 Закону України "Про оплату праці"108/95-ВР, НАКАЗУЮ:

1. Структурним підрозділам Національної служби посередництва і примирення забезпечити дотримання норм чинного законодавства щодо забезпечення гарантій, які поширюються на незалежних посередників, членів примирних комісій та трудових арбітражів і які передбачені статтею 252 Кодексу законів про працю України322-08 для виборних профспілкових працівників, членів рад (правлінь) підприємств і рад трудових колективів.

2. Затвердити Типовий договір щодо надання послуг посередника в якості незалежного посередника при вирішенні колективного трудового спору (додаток 1).

3. Затвердити Типовий договір щодо надання послуг арбітра в якості члена трудового арбітражу по вирішенню колективного трудового спору (додаток 2).

4. Наказ Національної служби посередництва і примирення від 18 вересня 2000 року N 74 "Про забезпечення гарантій незалежним посередникам, членам примирних комісій та трудових арбітражів" вважати таким, що втратив чинність.

5. Структурним підрозділам Національної служби посередництва і примирення при здійсненні функцій, передбачених підпунктом 18) пункту 4 Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258/98, із змінами, внесеними Указом Президента України від 30 грудня 2000 року N 1393/20001393/2000, по координації вирішення сторонами колективного трудового спору (конфлікту) питань щодо організаційного, матеріально-технічного і фінансового забезпечення роботи незалежних посередників, членів примирних комісій та трудових арбітражів, забезпечити укладення відповідно до статті 435-15|st4444 Цивільного кодексу Української РСР435-15 письмових договорів щодо надання послуг арбітра і посередника в разі залучення сторонами колективних трудових спорів (конфліктів) арбітрів і посередників до проведення примирних процедур по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів).

Голова Національної служби
посередництва і примирення

В.Руденко

Додаток 1

до наказу Національної

служби посередництва і

примирення

07.10.2003 N 461

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

щодо надання послуг посередника в якості незалежного посередника при вирішенні колективного трудового спору

   м. __________            "___"_________ 200_ р.
 Сторони колективного трудового спору:
 1. _____________________________________________________________,
 в особі ________________________________________________________,
 що діє на підставі _____________________________________________,
 2. _____________________________________________________________,
 в особі ________________________________________________________,
 що діє на підставі _____________________________________________,
 з одного боку, і
 Посередник: _____________________________________________________
    (прізвище, ім'я та по батькові, адреса проживання)
_________________________________________________________________,
 який діє на підставі ____________________________________________
_________________________________________________________________,
    (серія і номер посвідчення посередника, дата видачі)
 з іншого боку, уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

   СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ доручають, а ПОСЕРЕДНИК
зобов'язується  взяти  участь в роботі примирної комісії по
вирішенню    колективного    трудового    спору    між
__________________________________________________________________
    (найменування сторін колективного трудового спору)
__________________________________________________________________
в якості незалежного посередника відповідно  до норм Закону
України  "Про  порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ), Положення про примирну комісію,
затвердженого  наказом  НСПП  від  22.06.2004  року  N  90
( v0090299-04 ), із наступними змінами і доповненнями, Положення
про посередника, затвердженого наказом НСПП від 11.11.1999 року
N 106, із наступними змінами і доповненнями, Регламенту роботи
примирної комісії по розгляду і вирішенню колективного трудового
спору (конфлікту), затвердженого наказом НСПП від 28.02.2002 року
N 91 ( v0091299-02 ), із наступними змінами і доповненнями, Правил
етики посередника (незалежного посередника), затверджених наказом
НСПП від 24.01.2001 року N 45 ( v0045299-01 ).

2. ОБОВ'ЯЗКИ ПОСЕРЕДНИКА ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИКОНАННЯ

ПОСЕРЕДНИК виконує взяті на себе зобов'язання відповідно до статей 8-137/98-ВР|st1010 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"137/98-ВР, Положення про примирну комісію, затвердженого наказом НСПП від 04.05.1999 року N 36v0036299-99, із наступними змінами і доповненнями, Положення про посередника, затвердженого наказом НСПП від 11.11.1999 року N 106, із наступними змінами і доповненнями, Регламенту роботи примирної комісії по розгляду і вирішенню колективного трудового спору (конфлікту), затвердженого наказом НСПП від 28.02.2002 року N 91v0091299-02, із наступними змінами і доповненнями, Правил етики посередника (незалежного посередника), затверджених наказом НСПП від 24.01.2001 року N 45v0045299-01.

ПОСЕРЕДНИК бере на себе зобов'язання використати для врегулювання колективного трудового спору всі можливості, не заборонені законодавством.

При виконанні своїх обов'язків ПОСЕРЕДНИК керується чинним законодавством України і даним Договором.

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ

СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ беруть на себе зобов'язання:

- сприяти роботі примирної комісії і незалежного посередника у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту);

- забезпечити ПОСЕРЕДНИКА всією інформацією та документацією, необхідною для виконання ним своїх зобов'язань;

- здійснювати організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи примирної комісії та ПОСЕРЕДНИКА;

- забезпечити гарантії діяльності ПОСЕРЕДНИКА відповідно до норм статті 14 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"137/98-ВР та Положення про порядок відшкодування витрат, пов'язаних з участю у примирній процедурі по вирішенню колективного трудового спору (конфлікту) незалежного посередника, членів примирної комісії і трудового арбітражу, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення, Міністерства фінансів України і Міністерства праці та соціальної політики України від 01.12.1999 року N 116/308/210v0116299-99.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ ПОСЕРЕДНИКА

4.1. За роботу, виконану ПОСЕРЕДНИКОМ, СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ виплачують йому _________________________________.

(сума літерами)

4.2. Розрахунки за виконану ПОСЕРЕДНИКОМ роботу здійснюються в день закінчення роботи примирної комісії.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. ПОСЕРЕДНИК за Даним Договором несе за невиконання своїх зобов'язань відповідальність, передбачену статтею 29 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"137/98-ВР та розділом 7 Положення про посередника, затвердженого наказом НСПП від 11.11.1999 року N 106, із наступними змінами і доповненнями.

5.2. СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ несуть за невиконання своїх зобов'язань:

- відповідальність, передбачену статтею 29 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"137/98-ВР;

- за прострочення оплати роботи ПОСЕРЕДНИКА - штрафну неустойку в розмірі ________ грн. від суми платежу за кожен день прострочення;

- за необгрунтоване дострокове розірвання Даного Договору - штрафну неустойку в розмірі _________ грн.

6. ГАРАНТІЇ ДЛЯ ПОСЕРЕДНИКА ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ

ПОСЕРЕДНИК має виняткові права при здійсненні сприяння встановленню взаємодії між СТОРОНАМИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ, проведенні переговорів, взятті участі у виробленні примирною комісією взаємоприйнятного рішення.

СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ (КОНФЛІКТУ) зобов'язуються протягом терміну дії Даного Договору всемірно сприяти роботі примирної комісії та ПОСЕРЕДНИКА.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ (НЕПЕРЕБОРНА СИЛА)

Сторони звільняються від відповідальності щодо виконання умов Даного Договору у випадку виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Сторона, яка не може виконати умови Даного Договору через виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) повинна повідомити про це іншу Сторону.

8. ІНШІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Даний Договір укладений на строк до __________________ та набирає чинності з моменту його підписання. Договір може бути розірваний кожною із сторін достроково, з попередженням другої сторони за один день.

Даний Договір укладений у трьох примірниках: по одному примірнику ПОСЕРЕДНИКУ і СТОРОНАМ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ.

 ПОСЕРЕДНИК             СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО
 _____________________________   СПОРУ
                  Юридичні адреси, банківські
                  реквізити і підписи сторін
                  ______________________________
                  ______________________________
                  ______________________________
                  ______________________________


( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП
N 103 від 19.07.2004 )

Додаток 2

до наказу Національної

служби посередництва і

примирення

07.10.2003 N 461

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

щодо надання послуг арбітра в якості члена трудового арбітражу по вирішенню колективного трудового спору

   м. __________            "___"_________ 200_ р.
 Сторони колективного трудового спору:
 1. _____________________________________________________________,
 в особі ________________________________________________________,
 що діє на підставі _____________________________________________,
 2. _____________________________________________________________,
 в особі ________________________________________________________,
 що діє на підставі _____________________________________________,
 з одного боку, і
   Арбітр: ____________________________________________---______
    (прізвище, ім'я та по батькові, адреса проживання)
_________________________________________________________________,
 який діє на підставі ____________________________________________
_________________________________________________________________,
     (серія і номер посвідчення арбітра, дата видачі)
 з іншого боку, уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

   СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ доручають, а АРБІТР
зобов'язується взяти участь в роботі трудового арбітражу по
вирішенню колективного     трудового     спору     між
__________________________________________________________________
    (найменування сторін колективного трудового спору)
__________________________________________________________________
в якості члена трудового арбітражу відповідно до норм Закону
України  "Про  порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ), Положення про трудовий арбітраж,
затвердженого  наказом  НСПП  від  23.06.2004  року  N  91
( v0091299-04 ), із наступними змінами і доповненнями, Положення
про арбітра, затвердженого наказом НСПП від 11.11.1999 року N 105
( v0105299-99 ), із наступними змінами і доповненнями, Регламенту
роботи трудового арбітражу по розгляду і вирішенню колективного
трудового спору (конфлікту), затвердженого наказом НСПП  від
28.02.2002 року N 92 ( v0092299-02 ), із наступними змінами і
доповненнями, Положення про порядок підготовки і прийняття рішення
трудового арбітражу при вирішенні колективного трудового спору
(конфлікту), затвердженого наказом НСПП від 20 липня 2004 року
N 107 ( v0107299-04 ), Правил етики арбітра (члена трудового
арбітражу), затверджених наказом НСПП від 08.09.2000 року N 72
( v0072299-00 ).

2. ОБОВ'ЯЗКИ АРБІТРА ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИКОНАННЯ

АРБІТР виконує взяті на себе зобов'язання відповідно до статей 11 і 137/98-ВР|st1212 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"137/98-ВР, Положення про трудовий арбітраж, затвердженого наказом НСПП від 04.05.1999 року N 37v0037299-99, із наступними змінами і доповненнями, Положення про арбітра, затвердженого наказом НСПП від 11.11.1999 року N 105v0105299-99, із наступними змінами і доповненнями, Регламенту роботи трудового арбітражу по розгляду і вирішенню колективного трудового спору (конфлікту), затвердженого наказом НСПП від 28.02.2002 року N 92v0092299-02, із наступними змінами і доповненнями, Положення про порядок підготовки і прийняття рішення трудового арбітражу при вирішенні колективного трудового спору (конфлікту), затвердженого наказом НСПП від 20 липня 2004 року N 107v0107299-04, Правил етики арбітра (члена трудового арбітражу), затверджених наказом НСПП від 08.09.2000 року N 72v0072299-00.

При виконанні своїх обов'язків АРБІТР керується чинним законодавством України і даним Договором.

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ

СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ беруть на себе зобов'язання:

- сприяти роботі трудового арбітражу у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту);

- забезпечити АРБІТРА всією інформацією та документацією, необхідною для виконання ним своїх зобов'язань;

- здійснювати організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи трудового арбітражу;

- забезпечити гарантії діяльності АРБІТРА відповідно до норм статті 14 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"137/98-ВР та Положення про порядок відшкодування витрат, пов'язаних з участю у примирній процедурі по вирішенню колективного трудового спору (конфлікту) незалежного посередника, членів примирної комісії і трудового арбітражу, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення, Міністерства фінансів України і Міністерства праці та соціальної політики України від 01.12.1999 року N 116/308/210v0116299-99.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ АРБІТРА

4.1. За роботу, виконану АРБІТРОМ, СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ виплачують йому _________________________________.

(сума літерами)

4.2. Розрахунки за виконану АРБІТРОМ роботу здійснюються в день закінчення роботи трудового арбітражу.

5. ВіДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. АРБІТР за Даним Договором несе за невиконання своїх зобов'язань відповідальність, передбачену статтею 29 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"137/98-ВР та пунктом 7 Положення про арбітра, затвердженого наказом НСПП від 11.11.1999 року N 105v0105299-99, із наступними змінами і доповненнями.

5.2. СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ несуть за невиконання своїх зобов'язань:

- відповідальність, передбачену статтею 29 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"137/98-ВР;

- за прострочення оплати роботи АРБІТРА - штрафну неустойку в розмірі ________ грн. від суми платежу за кожен день прострочення;

- за необгрунтоване дострокове розірвання Даного Договору - штрафну неустойку в розмірі ________ грн.

6. ГАРАНТІЇ ДЛЯ АРБІТРА ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ

АРБІТР має виняткові права при проведенні роботи трудового арбітражу.

СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ (КОНФЛІКТУ) зобов'язуються протягом терміну дії Даного Договору всемірно сприяти роботі трудового арбітражу.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ (НЕПЕРЕБОРНА СИЛА)

Сторони звільняються від відповідальності щодо виконання умов Даного Договору у випадку виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Сторона, яка не може виконати умови Даного Договору через виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) повинна повідомити про це іншу Сторону.

8. ІНШІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Даний Договір укладений на строк до __________________ та набирає чинності з моменту його підписання. Договір може бути розірваний кожною із сторін достроково, з попередженням другої сторони за один день.

Даний Договір укладений у трьох примірниках: по одному примірнику АРБІТРУ і СТОРОНАМ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ.

 АРБІТР               СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО
 _____________________________   СПОРУ
                  Юридичні адреси, банківські
                  реквізити і підписи сторін
                  ______________________________
                  ______________________________
                  ______________________________
                  ______________________________


( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами НСПП
N 103 від 19.07.2004,
N 126 від 09.11.2005 )