НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

Н А К А З

26.03.2003 N 118

Про затвердження Інструкції про порядок здійснення аналізу висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог, виявлення та узагальнення причин колективних трудових спорів (конфліктів)


( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної
служби посередництва і примирення

N 403 від 03.09.2003

N 45 від 28.03.2005

N 50 від 07.04.2005 )

Відповідно до положень статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"137/98-ВР, пунктів 3 та 4 Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258/981258/98, із змінами, внесеними Указом Президента України від 30 грудня 2000 року N 1393/20001393/2000, з метою подальшого удосконалення роботи щодо аналізу висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог, виявлення та узагальнення причин колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння своєчасному вирішенню спорів (конфліктів), а також приведення такої роботи у відповідність чинній нормативно-правової базі НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок здійснення аналізу висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог, виявлення та узагальнення причин колективних трудових спорів (конфліктів) (додається).

2. Наказ Національної служби посередництва і примирення від 22.05.2000 року N 33, із змінами, внесеними наказами НСПП від 26.01.2001 року N 50v0050299-01 вважати таким, що втратив чинність.

3. Керівникам відділу аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП, відділу правового забезпечення НСПП, сектора НСПП по роботі в місті Києві, представництва НСПП в місті Севастополі, відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та областях забезпечити при аналізу висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог, виявленні та узагальненні причин колективних трудових спорів (конфліктів) дотримання норм Інструкції, затвердженої пунктом 1 цього наказу.


( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Національної служби посередництва і примирення N 403 від 03.09.2003, N 45v0045299-05 від 28.03.2005 )

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Національної служби
посередництва і примирення

В.М.Руденко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національної служби

посередництва і примирення

26.03.2003 N 118

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок здійснення аналізу висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог, виявлення та узагальнення причин колективних трудових спорів (конфліктів)

1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція (далі - Інструкція) визначає правові та організаційні засади формування цілісної системи здійснення аналізу висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог, виявлення та узагальнення причин колективних трудових спорів (конфліктів) Національною службою посередництва і примирення (далі - НСПП), зокрема, відділом аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП, відділом правового забезпечення НСПП, сектором НСПП по роботі в місті Києві, представництвом НСПП в місті Севастополі, відділеннями НСПП в Автономній Республіці Крим та областях.


( Частина перша підпункту 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Національної служби посередництва і примирення N 403 від 03.09.2003, N 45v0045299-05 від 28.03.2005 )

Інструкцією встановлюються зміст, форми та порядок здійснення аналізу висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог, виявлення та узагальнення причин колективних трудових спорів (конфліктів).

1.2. Правовою основою здійснення аналізу висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог, виявлення та узагальнення причин колективних трудових спорів (конфліктів) є положення статей 2, 137/98-ВР|st33, 137/98-ВР|st44, 137/98-ВР|st55, 137/98-ВР|st1515 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"137/98-ВР (далі - Закон), пункту 4 Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17.11.1998 року N 1258/981258/98, із змінами, внесеними Указом Президента України від 30.12.2000 року N 1393/20001393/2000.

1.3. Основні терміни:

найманий працівник - фізична особа, яка працює за трудовим договором на підприємстві, в установі та організації, в їх об'єднаннях або у фізичних осіб, які використовують найману працю;

вимоги найманих працівників або профспілки - сформовані, затверджені і документально оформлені відповідно до положень статей 2 і 137/98-ВР|st44 Закону137/98-ВР вимоги найманих працівників або профспілки до власника або уповноваженого ним органу (представника) про встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; укладення чи зміни колективного договору, угоди; виконання колективного договору, угоди; забезпечення виконання вимог законодавства про працю;

аналіз висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог - вивчення, співставлення, кваліфікація, класифікація вимог за змістом, характером, динамікою, правовою обгрунтованістю, компетентністю, відповідністю чинному законодавству, за можливими засобами та термінами їх задоволення тощо;

причини колективних трудових спорів (конфліктів) - обставини, факти, тенденції об'єктивного чи суб'єктивного характеру, або їх сукупність в економічній, соціальній, виробничій, правовій областях, дія яких призвела до негативних щодо найманих працівників наслідків і виникнення колективного трудового спору (конфлікту);

об'єктивні причини колективних трудових спорів (конфліктів) - причини економічного, соціального, правового характеру, які роблять розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин невідворотними і не залежать від дії чи недії цих сторін;

суб'єктивні причини колективних трудових спорів (конфліктів) - причини економічного, соціального, правового характеру, які обумовлюють виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) внаслідок дії чи недії сторін соціально-трудових відносин і за яких вирішення цих спорів (конфліктів) залежить від заходів, що вживаються суб'єктами цих відносин;

суб'єкти здійснення аналізу висунутих найманими працівниками вимог і виявлення та узагальнення причин колективних трудових спорів (конфліктів) - відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП, відділ правового забезпечення НСПП, сектор НСПП по роботі в місті Києві, представництво НСПП в місті Севастополі, відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях;


( Частина восьма підпункту 1.3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Національної служби посередництва і примирення N 403 від 03.09.2003, N 45v0045299-05 від 28.03.2005 )

об'єкти здійснення аналізу - висунуті найманими працівниками або профспілкою вимоги щодо вирішення розбіжностей, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин і спричинили виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) з питань, визначених відповідно до статті 2 Закону137/98-ВР;

класифікація вимог - віднесення вимог, висунутих найманими працівниками або профспілкою, до певних груп, підгруп, кодів за економічними, соціальними, правовими, рівневими (виробничим, територіальним, галузевим, національним рівнями) ознаками, за ступенем вирішення (вимога вирішена, в стадії вирішення, в стадії розгляду) відповідно до класифікатора вимог;

динаміка вимог - зміна кількісних чи якісних характеристик вимог, що визначається шляхом їх співставлення за певний період, у певному регіоні, за період реалізації конкретного законодавчого чи нормативно-правового акту, заходів щодо їх вирішення тощо.

2. Порядок здійснення аналізу висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог

2.1. Комплексний аналіз висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог складається із:

- здійснення аналізу змісту вимог на відповідність їх положенням статті 2 Закону137/98-ВР;

- здійснення аналізу відповідності формування і затвердження вимог положенням статті 4 Закону137/98-ВР;

- здійснення аналізу правової обгрунтованості вимог із визначенням законодавчих та нормативно-правових актів, які були порушені власником або уповноваженим ним органом (представником), що спричинило виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин;

- здійснення соціально-економічного аналізу вимог;

- встановлення компетенції власника або уповноваженого ним органу (представника) щодо вирішення висунутих вимог.

2.2. Всі висунуті найманими працівниками або профспілкою вимоги аналізуються суб'єктами аналізу на предмет їх відповідності положенням статті 2 Закону137/98-ВР. Вимоги, які висунуті найманими працівниками або профспілкою відповідно до положень статті 2 Закону, реєструються НСПП відповідно до статті 15 Закону згідно з Положенням про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженим наказом НСПП від 08.01.2003 року N 4v0004299-03.

2.3. Вимоги, висунуті відповідно до положень статей 2 та 137/98-ВР|st44 Закону137/98-ВР, включаються до переліку характеристик колективних трудових спорів (конфліктів), реєструються відповідно до вимог Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженим наказом НСПП від 08.01.2003 року N 4v0004299-03 із наступними змінами та доповненнями, та Інструкції про порядок ведення Книги реєстрації висунутих найманими працівниками вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженої наказом НСПП від 29.01.2001 року N 55v0055299-01 із наступними змінами та доповненнями, Положення про порядок проведення примирних процедур по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом НСПП від 24.04.2001 року N 92v0092299-01 із наступними змінами та доповненнями, і оформляються відповідно до норм Інструкції про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби посередництва і примиренняv0035299-99, затвердженої наказом НСПП від 09.08.2001 року N 160v0160299-01 із наступними змінами та доповненнями (далі - Інструкція про аналітично-інформаційну діяльність).


( Пункт 2.3. розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП N 45v0045299-05 від 28.03.2005 )

2.4. Вимоги найманих працівників або профспілки, висунуті щодо укладення або зміни колективного договору, угоди та їх виконання, а також невиконання вимог законодавства про працю (підпункти б), в), г) статті 2 Закону137/98-ВР, обов'язково аналізуються на предмет їх правової обгрунтованості із встановленням переліку законодавчих і нормативно-правових актів, порушення яких призвело до виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

2.5. Для здійснення аналізу вимог, що стосуються невиконання вимог законодавства про працю (підпункт г) статті 2 Закону137/98-ВР, звертається увага сторін соціально-трудових відносин на необхідність вказання при формуванні вищезазначених вимог конкретних статей або пунктів законодавчих та нормативно-правових актів, порушення яких вимагають усунути наймані працівники або профспілка.

В разі, якщо сторонами соціально-трудових відносин при формуванні вимог не враховані положення частини першої цього пункту, правова оцінка визначення порушень конкретних положень законодавчих та нормативно-правових актів здійснюється суб'єктами аналізу.

2.6. Узагальнені переліки законодавчих та нормативно-правових актів, порушення яких сприяли виникненню розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин, подаються суб'єктами аналізу щоквартально разом із звітами про результати діяльності структурного підрозділу НСПП у звітному періоді.

2.7. Суб'єкти аналізу вимог, висунутих найманими працівниками або профспілкою здійснюють, окрім аналізу правової обгрунтованості вимог, соціально-економічний аналіз вимог шляхом:

- класифікації вимог та віднесення їх до конкретних груп, підгруп та присвоєння їм конкретних кодів відповідно до класифікатора вимог, який подається в додатку;

- узагальнення кількісних характеристик вимог у межах груп, підгруп та за стадіями вирішення вимог (вирішено, в стадії вирішення, в стадії розгляду) відповідно до пункту 5 додатку 1 до Інструкції про аналітично-інформаційну діяльність;

- визначення динаміки вимог, основних тенденцій та порядку задоволення вимог в залежності від їх змісту, часу, регіону, можливостей сторін соціально-трудових відносин щодо вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

2.8. При здійсненні класифікації вимог потрібно враховувати, що до групи вимог, які виникли у зв'язку з розбіжностями між сторонами соціально-трудових відносин щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту відносяться всі вимоги, які прямо не пов'язані із порушенням законодавства про працю, але вирішення яких вимагає одна із сторін, і це, в свою чергу, не призведе до порушень вимог чинного законодавства, що регулюють соціально-трудові відносини.

2.9. Класифікація вимог за ознаками, наведеними вище, передбачає також віднесення кожної вимоги, висунутої найманими працівниками або профспілкою, до конкретного цифрового коду відповідної групи та підгрупи згідно з класифікатором вимог.

2.10. За підсумками місяця висунуті найманими працівниками вимоги узагальнюються в розрізі груп та підгруп згідно з цифровими кодами. Відділ правового забезпечення НСПП, сектор НСПП по роботі в місті Києві, представництво НСПП в місті Севастополі, відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях щомісячно інформують голову НСПП про результати узагальнення вимог, висунутих найманими працівниками або профспілками у колективних трудових спорах на національному, галузевому, територіальному та виробничому рівнях.


( Підпункт 2.10 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Національної служби посередництва і примирення
N 403 від 03.09.2003,
N 45 від 28.03.2005 )

2.11. Узагальнені результати аналізу вимог найманих працівників або профспілок щомісячно подаються НСПП до Державного комітету статистики України за формою відомчої статистичної звітності, встановленою наказом НСПП від 18.01.2001 року N 40 і узгодженою з Державним комітетом статистики України. На підставі цих даних проводиться аналіз динаміки, загальних тенденцій та порядку задоволення вимог в залежності від їх змісту, часу, можливостей сторін, інших чинників, що ускладнюють або, навпаки, сприяють вирішенню вимог.

2.12. З метою забезпечення ефективного сприяння сторонам соціально-трудових відносин у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) відділом правового забезпечення НСПП, сектором НСПП по роботі в місті Києві, представництвом НСПП в місті Севастополі і відділеннями НСПП в Автономній Республіці Крим та областях вживаються заходи щодо встановлення компетенції власників, уповноважених ними органів (представників) щодо задоволення висунутих вимог.


( Підпункт 2.12 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Національної служби посередництва і примирення N 403 від 03.09.2003, N 45v0045299-05 від 28.03.2005 )

3. Виявлення та узагальнення причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)

3.1. Комплексний аналіз висунутих найманими працівниками вимог передбачає вивчення та узагальнення причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), як основного чинника, що впливає на зміст вимог, характер їх вирішення та ступінь напруженості соціально-трудових відносин в ході врегулювання розбіжностей тощо. За результатами аналізу причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) організується здійснення заходів, спрямованих на усунення причин виникнення спорів (конфліктів).

3.2. Причини виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) поділяються на об'єктивні та суб'єктивні.

3.3. До об'єктивних причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) належать:

1) невиконання зобов'язань щодо соціальних гарантій, компенсацій, пільг (заборгованість із заробітної плати, регресних виплат, соціального страхування тощо) внаслідок незадовільного фінансового стану підприємств, установ, організацій, яке спричинено:

- відсутністю бюджетних призначень для фінансування відповідних витрат бюджетних установ та організацій, в тому числі фінансування гарантій і пільг, передбачених законодавством;

- недостатнім фінансуванням відповідних витрат бюджетних установ і організацій через фактичне невиконання доходної частини бюджетів різних рівнів;

- недофінансуванням по дотаціях, субсидіях, передбачених законодавчими і нормативно-правовими актами для відшкодування витрат підприємств, організацій, установ;

- заборгованістю по оплаті продукції робіт, послуг, оплата яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів;

- значними обсягами кредиторської та дебіторської заборгованості (в т.ч. простроченої);

- окремими прорахунками при запровадженні державного регулювання цін, тарифів або особливих умов порядку надання послуг та виконання робіт;

- недоліками здійснення податкової політики, невідповідністю податкового законодавства сучасним потребам вітчизняної економіки;

- низьким рівнем технології та організації виробництва і праці;

- несприятливою кон'юнктурою зовнішнього ринку;

- іншими причинами.

2) відсутність законодавчого врегулювання предмету колективного трудового спору або наявність протиріч в законодавстві та нормативно-правових актах щодо врегулювання цих питань;

3) зупиненням дії економічно і соціально важливих статей положень чинного законодавства;

4) інші причини.

3.4. До суб'єктивних причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів належать:

1) нереагування або несвоєчасне реагування власника або уповноваженого ним органу (представника) на вимоги найманих працівників;

2) ненадання соціально-економічного обгрунтування в разі відмови задовольнити вимоги найманих працівників;

3) небажання власника або уповноваженого ним органу під різними приводами укладати колективний договір або вносити зміни до нього;

4) порушення власником або уповноваженим ним органом (представником) законодавства про працю, колективні договори, з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та ін.;

5) прагнення сторін колективного трудового спору (конфлікту) використати спір як засіб привернення уваги органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до ситуації, що склалася на підприємстві, в організації, установі;

6) інші суб'єктивні причини.

3.5. У разі виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) суб'єктами аналізу здійснюється вивчення їх причин з метою підготовки пропозицій для усунення цих причин, оперативного врегулювання таких спорів чи розробки відповідних рекомендацій у порядку, передбаченому Положенням про порядок підготовки рекомендацій Національної служби посередництва і примирення центральним або місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування у випадках, якщо у вимогах найманих працівників містяться питання, вирішення яких відповідно до законодавства віднесено до їх компетенції, затвердженим наказом НСПП від 11.04.2000 року N 31.

За результатами звітного періоду суб'єкти здійснення аналізу виявлених причин колективних трудових спорів (конфліктів) - відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП, відділ правового забезпечення НСПП, сектор НСПП по роботі в місті Києві, представництво НСПП в місті Севастополі, відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях узагальнюють причини виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) за наростаючим підсумком. Висновки відносно причин виникнення таких спорів та пропозиції щодо їх усунення з метою поліпшення соціально-трудових відносин надаються суб'єктами аналізу в щоквартальних звітах про результати діяльності.


( Частина друга підпункту 3.5 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Національної служби посередництва і примирення N 403 від 03.09.2003, N 45v0045299-05 від 28.03.2005 )

Додаток

до Інструкції про порядок

здійснення аналізу висунутих

найманими працівниками або

профспілкою вимог, виявлення

та узагальнення причин

колективних трудових спорів

(конфліктів), затвердженої

наказом НСПП

26.03.2003 N 118

КЛАСИФІКАТОР

вимог, висунутих найманими працівниками або профспілкою у колективних трудових спорах (конфліктах) з питань, визначених статтею 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР )

Вимоги, що виникли у зв'язку з розбіжностями щодо
Код рядка
I. Встановлення нових або зміни існуючих соціально-
економічних умов праці та виробничого побуту -
всього, одиниць
100
зокрема, стосовно:

- нормування і оплати праці;
101
- умов і охорони праці;
102
- регулювання режиму праці, тривалості робочого часу
і відпочинку;

103
- забезпечення продуктивної зайнятості;
104
- поділу і кооперації праці;
105
- організації і обслуговування робочих місць;
106
- організації підбору персоналу та його розвитку;
107
- соціальних гарантій, компенсацій, пільг;
108
- комунально-побутового обслуговування;
109
- санітарно-побутового обслуговування;
110
- медичного обслуговування, організація оздоровлення
і відпочинку працівників;
111
- організація громадського харчування та
питтєвого режиму на виробництві;
112
- участь трудового колективу в управлінні
підприємством, якщо це передбачено статутом або
іншими установчими документами у відповідності до
законодавства
113
- участь трудового колективу в призначенні (обранні)
керівника підприємства, установи, організації
у випадках, передбачених чинним законодавством


114
- в інших питаннях соціально-економічних умов праці
та виробничого побуту

115
II. Укладення або зміни колективного договору, угоди
200
- всього, одиниць
в т.ч.:

- укладення колективного договору, угоди;
210
- внесення змін до колективного договору, угоди
220
III. Виконання колективного договору, угоди
300
- всього, одиниць
в т.ч. з питань:

на виробничому рівні:
310
- виконання положень колективного договору про
забезпечення продуктивної зайнятості;

310-1
- виконання положень колективного договору про
нормування і оплату праці, встановлення форми,
системи, розмірів заробітної плати та інших
видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій
та ін.), з них:
310-2
- щодо заборгованості із заробітної плати,
своєчасної її виплати;

310-2-1
- виконання положень колективного договору про
умови регулювання фондів оплати праці та
встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових)
співвідношень в оплаті праці;310-3
- виконання положень колективного договору про
зміни в організації виробництва і праці;

310-4
- виконання положень колективного договору про
встановлення гарантій, компенсацій, пільг;

310-5
- виконання положень колективного договору про
забезпечення соціального страхування

310-6
- виконання положень колективного договору про
режим роботи, тривалість робочого часу
і відпочинку;


310-7
- виконання положень колективного договору про
умови і охорону праці;

310-8
- виконання положень колективного договору про
забезпечення житлово-побутового, культурного,
медичного обслуговування, організації
оздоровлення і відпочинку працівників;310-9
- виконання положень колективного договору про
участь трудового колективу у формуванні,
розподілі і використанні прибутку підприємства
(якщо це передбачено статутом);310-10
- виконання положень колективного договору про
гарантії діяльності профспілкової чи інших
представницьких організацій працівників;


310-11
- виконання положень колективного договору про
передбачені ним додаткові порівняно з чинним
законодавством і угодами гарантії,
соціально-побутові пільги310-12
- виконання положень колективного договору щодо
інших питань стосовно регулювання виробничих,
трудових та соціально-економічних відносин


310-13
- з інших питань, передбачених колективним
договором

310-14
на територіальному рівні:
320
- виконання положень регіональної угоди про
гарантії праці і забезпечення продуктивної
зайнятості населення;


321
- виконання положень регіональної угоди про
мінімальні соціальні гарантії оплати праці і
доходів всіх груп і верств населення, які
забезпечували б достатній рівень життя;322
- виконання положень регіональної угоди про
трудові відносини, режим роботи і відпочинку;

323
- виконання положень регіональної угоди про
умови охорони праці;

324
- виконання положень регіональної угоди про
житлово-побутове, медичне, культурне
обслуговування, організацію оздоровлення
і відпочинку;325
- виконання положень регіональної угоди про
передбачені нею вищі порівняно з генеральною
угодою соціальні гарантії, компенсації, пільги;


326
- з інших питань регіональної угоди
327
на галузевому рівні:
330
- виконання положень галузевої угоди про
нормування і оплату праці, встановлення для
підприємств галузі (підгалузі) мінімальних
гарантій заробітної плати відповідно до
кваліфікації на основі єдиної тарифної сітки по
мінімальній межі та мінімальних розмірів доплат
і надбавок з урахуванням специфіки, умов праці
окремих професійних груп і категорій працівників
галузі (підгалузі);
331
- виконання положень галузевої угоди про умови
зростання фондів оплати праці;

332
- виконання положень галузевої угоди про
встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових)
співвідношень в оплаті праці


333
- виконання положень галузевої угоди про
встановлення мінімальних соціальних гарантій,
компенсацій, пільг у сфері праці і зайнятості;


334
- розбіжності щодо виконання положень галузевої
угоди про трудові відносини;

335
- виконання положень галузевої угоди про умови
і охорону праці;

336
- виконання положень галузевої угоди про
житлово-побутове, медичне, культурне
обслуговування, організацію оздоровлення
і відпочинку;337
- з інших питань, передбачених галузевою угодою
338
на національному рівні:
340
- виконання положень генеральної угоди про
гарантії праці і забезпечення продуктивної
зайнятості;


341
- виконання положень генеральної угоди про
мінімальні соціальні гарантії оплати праці і
доходів всіх груп і верств населення, які
забезпечували б достатній рівень життя;341
- виконання положень генеральної угоди про умови
зростання фондів оплати праці та встановлення
міжгалузевих співвідношень в оплаті праці


342
- виконання положень генеральної угоди про розмір
прожиткового мінімуму, мінімальні нормативи;

343
- виконання положень генеральної угоди про
соціальне страхування;

344
- виконання положень генеральної угоди про
трудові відносини, режим роботи і відпочинку;

345
- виконання положень генеральної угоди про умови
охорони праці і навколишнього природного
середовища;


346
- виконання положень генеральної угоди про
задоволення духовних потреб населення

347
- з інших питань, передбачених Генеральною
угодою

348
IV. Невиконання вимог законодавства про працю -
всього, одиниць
400
- в т.ч. з питань:

- гарантій при укладенні, зміні та припиненні
трудових договорів (контрактів) найманих
працівників;
401
- забезпечення зайнятості звільнених працівників;
402
- регулювання режиму роботи, тривалості
робочого часу і відпочинку;
403
- нормування і оплати праці;
404
- гарантій і компенсацій (пільг);
405
- охорони праці, в т.ч. щодо:
406
- відшкодування у встановленому порядку шкоди
працівникам у разі ушкодження їх здоров'я.
406-1
- гарантій щодо зайнятості, умов та охорони
праці жінок;

407
- гарантій щодо зайнятості, умов та охорони
праці молоді;

408
- надання пільг для працівників, які поєднують
роботу з навчанням;
409
- гарантій діяльності профспілкової чи інших
представницьких організацій трудящих;
410
- забезпечення державного соціального страхування;
411
- з інших питань, які регулюються чинним
законодавством про працю.
412


( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП
N 50 від 07.04.2005 ))