НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НСПП

28.04.2004 N 67

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку для працівників Національної служби посередництва і примирення

I. Загальні положення

1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Національної служби посередництва і примирення (далі - Правила) розроблені відповідно до статті 43 Конституції України254к/96-ВР, Закону України "Про державну службу"3723-12, Кодексу законів про працю України322-08 та інших нормативно-правових актів.

2. Правила визначають функціональні обов'язки працівників Національної служби посередництва і примирення (далі - НСПП), режим праці, засади регулювання трудових відносин та запроваджуються з метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності і якості роботи працівників, умов стимулювання, відповідальності за порушення трудової дисципліни.

3. Правила є обов'язковими для всіх працівників НСПП.

II. Порядок прийняття і звільнення державних службовців та інших категорій працівників

4. Порядок прийняття на державну службу регулюється відповідно до статті 15 Закону України "Про державну службу"3723-12. Прийняття на державну службу на посади третьої-шостої категорій, передбачених статтею 25 зазначеного Закону, та на інші прирівняні до них посади проводиться за конкурсним відбором у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 169169-2002-п "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців", крім випадків, передбачених іншими законами України.

Головою НСПП призначаються на посади та звільняються з них заступник голови НСПП, працівники центрального апарату НСПП, начальники відділень НСПП, їх заступники, начальники відділів і завідувачі секторами відділень НСПП. Інші працівники відділень НСПП призначаються на посади та звільняються з них начальниками відділень НСПП.

Просування по службі державного службовця, який зарахований до кадрового резерву чи пройшов стажування, може здійснюватися за рішенням голови НСПП або начальника відповідного відділення НСПП без конкурсного відбору.

5. Не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та його апараті особи, які:

- визнані у встановленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

- в інших випадках, встановлених законами України

6. При прийнятті на роботу, кандидат повинен пред'явити:

- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу та інші документи, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 731 "Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади".

Забороняється вимагати від працівника при прийнятті на роботу документи, пред'явлення яких не передбачено законодавством.

7. Укладення трудового договору оформляється наказом НСПП або ж наказом відповідного відділення НСПП, з яким працівник ознайомлюється під розписку.

8. При укладенні трудового договору може застосовуватися обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яку йому доручається виконувати.

Випробування встановлюється для державних службовців згідно із законодавством на строк до шести місяців.

Якщо після закінчення строку випробування працівник продовжує працювати, то він вважається таким, який витримав випробування, і трудовий договір з ним може бути розірвано лише на загальних підставах.

9. Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу. Державний службовець підписує текст Присяги, який зберігається в особовій справі. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.

При прийнятті на державну службу державний службовець ознайомлюється із Загальними правилами поведінки державного службовця, затвердженими наказом Головдержслужби України від 23 жовтня 2000 р. N 58, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 7 листопада 2000 р. за N 783/5004, про що робиться письмове засвідчення в його особовій справі.

10. При прийнятті працівника на роботу чи при переведенні його у встановленому порядку на іншу роботу керівник структурного підрозділу НСПП зобов'язаний:

- ознайомити працівника з його посадовою інструкцією (під розписку), а також з умовами та оплатою його праці;

- ознайомити його з цими Правилами;

- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

- проінструктувати працівника щодо порядку використання комп'ютерних програм згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. N 1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади";

- проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони та інших правил по охороні праці тощо.

11. На кожного працівника, який відпрацював понад п'ять днів, виписується трудова книжка в порядку, встановленому законодавством.

12. Переведення працівників на іншу роботу здійснюється згідно із законодавством.

13. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах та у порядку, визначених законодавством.

Державні службовці НСПП мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це керівництво НСПП або відділень НСПП письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу через причини, передбачені частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України322-08, керівництво НСПП або відділень НСПП повинні розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

За домовленістю між працівником і керівництвом НСПП або відділень НСПП трудовий договір може бути розірваний і до закінчення строку попередження про звільнення.

Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється згідно з положеннями Закону України "Про державну службу"3723-12, а саме:

1) порушення умов реалізації права на державну службу (стаття 4);

2) недотримання пов'язаних із проходженням державної служби вимог, передбачених статтею 16;

3) досягнення державним службовцем граничного віку проходження державної служби (стаття 23);

4) відставки державних службовців, які займають посади першої або другої категорії (стаття 31);

5) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі (стаття 12);

6) відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги, передбаченої статтею 17;

7) неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів, передбачених статтею 13.

Зміна керівників структурних підрозділів НСПП не може бути підставою для припинення державним службовцем державної служби на займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників.

Припинення трудового договору оформляється наказом НСПП або ж наказом відповідного відділення НСПП.

Керівник структурного підрозділу НСПП при звільненні працівника повинен забезпечити передачу цим працівником всіх службових документів та матеріальних цінностей іншій особі, визначеній керівником.

14. В день звільнення сектор кадрів відділу правового забезпечення НСПП або ж відповідно керівник відділення НСПП зобов'язані видати працівнику його трудову книжку з внесеним до неї записом про звільнення, а відділ фінансів, бухгалтерського обліку і звітності та матеріально-технічного забезпечення НСПП провести з ним повний розрахунок. Записи про причини звільнення у трудову книжку повинні вноситись у повній відповідності з наказом та законодавством з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

15. Невиконання службових обов'язків, що заподіяло значної матеріальної шкоди громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи об'єднанню громадян, є підставою для відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою із збереженням заробітної плати. Рішення про відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою приймається головою НСПП або керівником відповідного відділення НСПП та оформлюється наказом.

Тривалість відсторонення від виконання повноважень за посадою не повинна перевищувати часу службового розслідування. Службове розслідування проводиться відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. N 950.

Якщо правомірність рішення про відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою не підтверджується результатами службового розслідування, такий наказ скасовується.

III. Основні обов'язки і права державних службовців НСПП

16. Основними обов'язками державних службовців НСПП є:

- додержання Конституції України, інших актів законодавства України, Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258/981258/98, із змінами, внесеними Указом Президента України від 30 грудня 2000 року N 1393/20001393/2000, положень про структурні підрозділи НСПП, а також посадових інструкцій і цих Правил;

- забезпечення ефективної роботи та виконання завдань, поставлених державними органами відповідно до їх компетенції;

- сумлінне виконання покладених на них обов'язків відповідно до посадових інструкцій, своєчасне і точне виконання рішень державних органів вищого рівня чи їх посадових осіб, наказів, розпоряджень і доручень керівництва НСПП та керівників відповідних структурних підрозділів у межах визначених повноважень;

- ініціатива та творчість у роботі;

- недопущення порушень прав і свобод людини та громадянин;

- збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов'язків, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню,

- постійне вдосконалення організації скоп роботи і підвищення професійної кваліфікації;

- підвищення продуктивності своєї праці, а також внесення пропозицій щодо удосконалення робочого процесу і організаційної структури підрозділу;

- дотримання вимог по охороні праці, техніці безпеки, санітарії, гігієні праці і протипожежної безпеки, що передбачені відповідними правилами і інструкціями;

- вжиття заходів до негайного усунення причин і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов'язків, та негайне повідомлення про це керівництва НСПП або керівників структурних підрозділів НСПП;

- утримання свого робочого місця та обладнання в порядку, чистоті і справному стані, а також забезпечення встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;

- збереження державної власності, ефективне використання обладнання, економне витрачання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів (цінностей).

17. Державні службовці усіх рівнів підлягають державній атестації у порядку, визначеному Положенням про проведення атестації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1922.

18. Державні службовці НСПП мають право:

- користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників міністерства та інших осіб;

- брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень (в межах своїх повноважень);

- на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоюється, якості виконання своїх обов'язків, досвіду та стажу роботи;

- на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх обов'язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;

- вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри;

- на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

- на соціальний і правовий захист відповідно до їх статусу;

- захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних органах та у судовому порядку.

19. Конкретні обов'язки та права працівників НСПП визначаються у посадових інструкціях, що затверджуються керівництвом НСПП або ж керівниками відповідних структурних підрозділів НСПП.

IV. Основні обов'язки керівництва НСПП і відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та областях

20. Керівництво НСПП і відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та областях зобов'язане:

- неухильно дотримуватись вимог законодавства про працю;

- створювати для працівників умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов'язків, підвищення продуктивності праці;

- забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення державних службовців та інших працівників за результатами їх особистої роботи, економне і раціональне витрачання фонду оплати праці, виплачувати заробітну плату у встановлені терміни (1 і 16 числа кожного місяця);

- здійснювати заходи, спрямовані на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, дотримання встановленого режиму праці і відпочинку;

- забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки відповідно до законодавства;

- сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників;

- застосовувати необхідні заходи з профілактики виробничого травматизму та захворювань;

- у випадках, передбачених законодавством, своєчасно надавати пільги і компенсації в зв'язку з умовами праці;

- забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації, економічних і правових знань працівників.

V. Робочий час і його використання

21. Тривалість робочого часу державних службовців НСПП відповідно до законодавства не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Відповідно до діючого режиму роботи у центральному апараті НСПП і у відділеннях НСПП в Автономній Республіці Крим та областях встановлено такий трудовий розпорядок:

початок роботи з 9 години - протягом тижня;

перерва на обід з 13 години до 13 години 45 хвилин - протягом тижня;

кінець робочого дня в понеділок, вівторок, середу та четвер - о 18 годині, в п'ятницю - о 16 годині 45 хвилин;

напередодні святкових днів кінець робочого дня скорочено на одну годину.

Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи державні службовці зобов'язані за розпорядженням голови НСПП, начальників відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та областях з'являтись на службу у вихідні, святкові та неробочі дні. Робота у вихідні, святкові та неробочі дні компенсується відповідно до трудового законодавства.

22. Керівники структурних підрозділів НСПП зобов'язані організовувати облік присутності і відсутності на роботі працівників протягом робочого дня.

23. Забороняється в робочий час:

- відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, відкликати їх з роботи для виконання громадським обов'язків і проведення різних заходів, що не пов'язані з основною діяльністю;

- скликати збори, засідання і наради з громадських справ.

24. Відповідно до статті 35 Закону України "Про державну службу"3723-12, державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі, передбаченому законодавством. Державним службовцям, які мають стаж роботи понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю:

Стаж
державного
службовця
10
11
12
13
14
15
Кількість
календарних
днів
додаткової
відпустки
5
7
9
11
13
15

За рішенням голови НСПП, начальників відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та областях державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки в порядку, встановленому чинним законодавством. Невикористана відпустка надається працівнику в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

25. Черговість надання щорічних відпусток встановлюється головою НСПП за поданням керівників структурних підрозділів НСПП з врахуванням необхідності забезпечення роботи НСПП і сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників НСПП.

VI. Заохочення за трудові досягнення та успіхи її роботі

26. За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків та за інші досягнення в роботі передбачаються такі форми матеріального та морального заохочення:

- оплата праці (надбавки, доплати, преміювання);

- оголошення Подяки Національної служби посередництва і примирення;

- нагородження Почесною грамотою Національної служби посередництва і примирення;

- нагородження цінними подарунками.

Порядок застосування заохочень передбачений статтею 144 Кодексу законів про працю України322-08.

За особливі трудові заслуги працівники НСПП можуть бути представлені до державних нагород та присвоєння почесних звань.

Питання щодо застосування заохочень до працівників НСПП подається на розгляд у встановленому порядку голові НСПП.

VII. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

27. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного впливу, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством.

Дисциплінарні стягнення застосовуються до державного службовця за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує НСПП.

Питання щодо притягнення працівників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою НСПП, до дисциплінарної відповідальності подається на розгляд у встановленому порядку голові НСПП.

Питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які призначаються на посаду та звільняються з посади начальниками відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та областях, вирішуються ними у встановленому чинним законодавством порядку.

28. За порушення трудової дисципліни можуть застосовуватись такі дисциплінарні стягнення:

- догана;

- звільнення і роботи.

До державних службовці, крім зазначених стягнень, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

- попередження про неповну службову відповідність;

- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або призначенні на вищу посаду.

Стягнення застосовуються у порядку, передбаченому законодавством.

29. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не менше одного місяця, з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

30. До застосування дисциплінарного стягнення керівництво НСПП або відповідного відділення НСПП повинно зажадати від порушника трудової дисципліни письмового пояснення.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

При обранні виду стягнення керівництво повинно враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

31. Наказ про накладення дисциплінарного стягнення з обумовленням мотивів його застосування оголошується працівникові під розписку. Наказ в необхідних випадках доводиться до відома інших працівників НСПП.

32. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому законодавством.

33. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівник не буде підданий новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Керівництво НСПП або відповідного відділення НСПП з своєї ініціативи чи за клопотанням трудового колективу може видати наказ про зняття стягнення до закінчення одного року за умови, якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.