НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

Н А К А З

05.09.2005 N 93

Про затвердження Положення про порядок забезпечення гарантій незалежним посередникам, членам примирних комісій і трудових арбітражів (трудовим арбітрам)

Відповідно до статті 14 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"137/98-ВР, частини першої статті 322-08|st119119 та статті 322-08|st252252 Кодексу законів про працю України322-08, підпунктів 15) і 18) пункту 4 Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258/981258/98, із змінами, внесеними Указом Президента України від 30 грудня 2000 року N 1393/20001393/2000, та з врахуванням висновків науково-практичної експертизи, проведеної на замовлення Національної служби посередництва і примирення Інститутом держави і права ім. І.М.Корецького Національної Академії Наук України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок забезпечення гарантій незалежним посередникам, членам примирних комісій і трудових арбітражів (трудовим арбітрам) (додається).

2. Відділу правового забезпечення НСПП в місячний строк внести пропозиції про внесення змін і доповнень в нормативні акти НСПП у зв'язку із затвердженням пунктом 1 цього наказу Положення про порядок забезпечення гарантій незалежним посередникам, членам примирних комісій і трудових арбітражів (трудовим арбітрам).

3. Керівникам структурних підрозділів Національної служби посередництва і примирення забезпечити дотримання норм затвердженого пунктом 1 цього наказу Положення про порядок забезпечення гарантій незалежним посередникам, членам примирних комісій і трудових арбітражів (трудовим арбітрам) в процесі реалізації повноважень Національної служби посередництва і примирення, визначених статтею 25 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"137/98-ВР, підпунктом 8) пункту 4 Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258/981258/98, із змінами, внесеними Указом Президента України від 30 грудня 2000 року N 1393/20001393/2000.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Національної служби
посередництва і примирення

В.Руденко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національної

служби посередництва

і примирення

05.09.2005 N 93

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок забезпечення гарантій незалежним посередникам, членам примирних комісій і трудових арбітражів (трудовим арбітрам)

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок забезпечення гарантій незалежним посередникам, членам примирних комісій і трудових арбітражів (трудовим арбітрам) розроблене відповідно до статті 14 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"137/98-ВР, частини першої статті 322-08|st119119 та статті 322-08|st252252 Кодексу законів про працю України322-08, підпунктів 15) і 18) пункту 4 Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258/981258/98, із змінами, внесеними Указом Президента України від 30 грудня 2000 року N 1393/20001393/2000.

1.2. Положення визначає порядок забезпечення незалежним посередникам, членам примирних комісій і трудових арбітражів гарантій щодо збереження на час роботи в примирних органах по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) місця роботи, середнього заробітку, забезпечення незалежним посередникам і трудовим арбітрам гарантій щодо збереження на час підготовки і підвищення кваліфікації місця роботи, середнього заробітку, забезпечення незалежним посередникам, членам примирних комісій, трудовим арбітрам гарантій щодо обмежень про накладання на цих осіб дисциплінарних стягнень, звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (представника).

1.3. Незалежним посередникам, членам примирних комісій та трудових арбітражів на час роботи у примирних органах, утворених відповідно до Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" (далі - Закону), гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку, а також на них поширюються гарантії, передбачені Кодексом законів про працю України322-08 для виборних профспілкових працівників, членів рад (правлінь) підприємств і рад трудових колективів.

Незалежному посереднику, члену примирної комісії і трудового арбітражу оплата праці в розмірі не менше середньомісячної заробітної плати та відшкодування витрат, пов'язаних з участю у примирній процедурі, провадяться за рахунок сторін колективного трудового спору (конфлікту) за домовленістю, а якщо сторони не досягли згоди - в рівних частках.

Незалежним посередникам, членам примирних комісій та трудових арбітражів на час роботи у примирних органах гарантується збереження місця роботи (посада) і середнього заробітку.

Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є незалежними посередниками і трудовими арбітрами, допускається лише за попередньою згодою виборного профспілкового органу.

Звільнення незалежних посередників, трудових арбітрів, крім випадків додержання загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного профспілкового органу.

Звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу працівників, які призначалися до складу примирної комісії або трудового арбітражу, не допускається протягом року після закінчення строку роботи примирної комісії або трудового арбітражу, а звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу працівників, які є незалежними посередниками чи трудовими арбітрами, не допускається протягом року після закінчення їх повноважень (крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі у зв'язку із станом здоров'я, що перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які законом передбачена можливість звільнення з роботи чи служби). Така гарантія не надається працівникам у разі дострокового припинення повноважень у примирних органах або ж повноважень незалежного посередника, трудового арбітра у зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків або за власним бажанням, за винятком випадків, якщо це пов'язано із станом здоров'я.

На час проведення підготовки працівників для отримання кваліфікації трудового арбітра чи незалежного посередника їм надається додаткова відпустка до 14 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок власника або уповноваженого ним органу (представника). На час підвищення квалікації трудових арбітрів і незалежних посередників їм надається додаткова відпустка до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок власника або уповноваженого ним органу (представника).

Під час підготовки та підвищення кваліфікації трудових арбітрів та незалежних посередників оплата їх навчання, проживання, проїзду та виплата їм добових проводиться НСПП за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на ці цілі.

1.4. Строки, в межах яких вчиняються дії відповідно до цього Положення, встановлюються законом, а якщо не визначені законом, - встановлюються судом.

Строки, встановлені законом або судом, обчислюються роками, місяцями і днями, а також можуть визначатися вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати.

Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.

Строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року строку.

Строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку. Якщо закінчення строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має, строк закінчується в останній день цього місяця.

Якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день.

2. Порядок забезпечення гарантій члену примирної комісії

2.1. Примирна комісія - орган, який складається з представників сторін.

Член примирної комісії - особа, яка визначається стороною колективного трудового спору (конфлікту) і є її повноважним представником у примирній комісії.

2.2. Діяльність члена примирної комісії у роботі примирної комісії не може зазнавати втручання будь-якого органу, організації, фізичної особи, окрім сторони, яка надала йому статус члена примирної комісії у межах, обумовлених Положенням про примирну комісію, що затверджується НСПП. Втручання, спрямоване на перешкоджання діяльності члена примирної комісії та створення умов, що мають на меті примусити члена примирної комісії прийняти необ'єктивне рішення, тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України.

2.3. З метою забезпечення гарантій членам примирної комісії від найманих працівників або профспілки орган, уповноважений представляти інтереси найманих працівників або профспілки, після підписання угоди про утворення примирної комісії направляє власнику або уповноваженому ним органу (представнику) копію рішення про призначення членів примирної комісії від найманих працівників або профспілки.

2.4. Якщо за домовленістю сторін засідання примирної комісії відбуваються у робочий час, наймані працівники - члени примирної комісії подають на ім'я власника або уповноваженого ним органу (представника) особисті заяви про надання вільного від роботи часу із збереженням за місцем роботи середньої заробітної плати на час їх роботи в примирній комісії, а власник або уповноважений ним орган (представник) зобов'язаний видати наказ (розпорядження) про надання найманим працівникам - членам примирної комісії вільного від роботи часу із збереженням за місцем роботи середньої заробітної плати на час їх роботи в примирній комісії.

2.5. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу (представника) про надання найманим працівникам - членам примирної комісії вільного від роботи часу із збереженням за місцем роботи середньої заробітної плати на час їх роботи в примирній комісії може бути також визначений в угоді між сторонами колективного трудового спору (конфлікту) про утворення примирної комісії.

2.6. За домовленістю сторін членам примирної комісії вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в роботі примирної комісії може надаватися на умовах, передбачених колективним договором чи угодою для членів виборних профспілкових органів, не звільнених від виробничих чи службових обов'язків.

2.7. Член примирної комісії може бути позбавлений свого статусу та відкликаний із складу примирної комісії з одночасною заміною іншим представником сторони колективного трудового спору (конфлікту) лише за рішенням сторони колективного трудового спору (конфлікту), яка надала йому відповідні повноваження або шляхом самовідводу, у порядку, визначеному Положенням про примирну комісію, що затверджується НСПП.

У разі заміни або відкликання члена примирної комісії до наказу (розпорядження) власника або уповноваженого ним органа (представника) про надання найманим працівникам - членам примирної комісії вільного від роботи часу із збереженням за місцем роботи середньої заробітної плати на час їх роботи в примирній комісії вносяться відповідні зміни.

2.8. Відшкодування витрат членів примирної комісії, пов'язаних з їх участю у примирній процедурі, провадяться відповідно до Положення про порядок відшкодування витрат, пов'язаних з участю у примирній процедурі по вирішенню колективного трудового спору (конфлікту) незалежного посередника, членів примирної комісії і трудового арбітражу, та відповідної угоди між сторонами колективного трудового спору (конфлікту), що затверджується наказом НСПП, Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України.

2.9. Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами примирної комісії, в період роботи примирної комісії, допускається лише за попередньою згодою примирної комісії.

Звільнення членів примирної комісії від сторони найманих працівників, крім випадків додержання загального порядку, в період роботи примирної комісії допускається за наявності попередньої згоди примирної комісії, а також органу (особи), уповноваженого представляти інтереси найманих працівників у колективному трудовому спорі.

Звільнення членів примирної комісії від сторони власника або уповноваженого ним органу (представника), крім випадків додержання загального порядку, в період роботи примирної комісії допускається за наявності попередньої згоди примирної комісії.

Звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу працівників, які обиралися до складу примирної комісії, не допускається протягом року після закінчення роботи примирної комісії (крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі у зв'язку із станом здоров'я, що перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які законом передбачена можливість звільнення з роботи чи служби). Така гарантія не надається працівникам у разі дострокового припинення повноважень члена примирної комісії у зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків або за власним бажанням (у разі самовідводу), за винятком випадків, якщо це пов'язано із станом здоров'я.

3. Порядок забезпечення гарантій незалежному посереднику

3.1. Незалежний посередник - це визначена за спільним вибором сторін колективного трудового спору (конфлікту) особа, яка сприяє встановленню взаємодії між сторонами, проведенню переговорів, бере участь у виробленні примирною комісією взаємоприйнятного рішення.

3.2. Діяльність незалежного посередника не може зазнавати втручання будь-якого органу, організації, фізичної особи з метою перешкоджання веденню переговорів, спонукання незалежного посередника до нав'язування сторонам колективного трудового спору (конфлікту) прийняття певного рішення.

3.3. Незалежний посередник пропонується для участі у примирній процедурі НСПП або її відділенням в Автономній Республіці Крим та областях за письмовою заявою сторін колективного трудового спору (конфлікту).

3.4. Протягом 24 годин після надходження заяви сторін колективного трудового спору (конфлікту) НСПП або її відділення в Автономній Республіці Крим та областях пропонує сторонам колективного трудового спору (конфлікту) кандидатури посередників із Списку посередників для вибору одного з них. Сторони можуть визначитися щодо кандидатури незалежного посередника не з числа підготовлених НСПП посередників і звернутися до НСПП з проханням сприяти залученню обраної особи до участі в роботі примирної комісії в якості незалежного посередника.

3.5. Посередник приступає до виконання повноважень незалежного посередника з моменту отримання письмового доручення від НСПП або її відділення в Автономній Республіці Крим та областях, про що протягом доби він повідомляє сторони колективного трудового спору (конфлікту).

3.6. Після отримання доручення для участі у примирних процедурах незалежний посередник протягом доби зобов'язаний повідомити про це адміністрацію за місцем своєї основної роботи та погодити всі питання, пов'язані з його тимчасовою відсутністю.

3.7. У разі необхідності незалежний посередник подає на ім'я керівника за місцем основної роботи особисту заяву про надання вільного від роботи часу із збереженням за місцем роботи середньої заробітної плати на час його роботи в примирній комісії. У цьому випадку керівник за місцем основної роботи посередника зобов'язаний видати відповідний наказ (розпорядження).

3.8. Незалежному посереднику надається власником або уповноваженим ним органом (представником) вільний від роботи час на період роботи примирної комісії: на виробничому рівні - п'ять календарних днів, галузевому чи територіальному рівнях - десять календарних днів, національному рівні - п'ятнадцять календарних днів із збереженням місця роботи і середнього заробітку. У разі прийняття примирною комісією за згодою сторін рішення про продовження строку її роботи власник або уповноважений ним орган (представник) наказом (розпорядженням) на підставі рішення примирної комісії і заяви незалежного посередника продовжує строк надання вільного від роботи часу, але не більше як на 10 днів.

3.9. Незалежний посередник може залучатися до участі в сприянні вирішенню не більше як двох колективних трудових спорів (конфліктів) протягом календарного року.

3.10. Підприємство, установа або організація, в штаті яких перебуває незалежний посередник, який залучається до участі в примирних процедурах, зобов'язані надати йому довідку про розмір його середньомісячної заробітної плати. Середньомісячна заробітна плата обраховується виходячи з виплат за два останні календарні місяці, що передують участі у примирній процедурі, відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Довідка про розмір середньомісячної заробітної плати посередника надається сторонам колективного трудового спору (конфлікту) для складання кошторису витрат, пов'язаних з оплатою праці незалежного посередника та інших витрат на його участь в роботі примирної комісії.

3.11. Залучення народних депутатів України, представників державної влади, органів місцевого самоврядування до участі в роботі примирних органів в якості незалежних посередників здійснюється відповідно до Положення про порядок залучення до участі в примирних процедурах по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) народних депутатів України, представників державної влади, органів місцевого самоврядування, що затверджується НСПП.

3.12. Відшкодування витрат, пов'язаних з оплатою праці незалежного посередника, та інших витрат на його участь в роботі примирної комісії проводиться сторонами колективного трудового спору (конфлікту) відповідно до Положення про порядок відшкодування витрат, пов'язаних з участю у примирній процедурі по вирішенню колективного трудового спору (конфлікту) незалежного посередника, членів примирної комісії і трудового арбітражу, що затверджується наказом НСПП, Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України.

3.13. З метою забезпечення відповідних гарантій незалежному посереднику сторони колективного трудового спору (конфлікту):

- розглядають пропозицію примирної комісії про залучення до свого складу незалежного посередника;

- визначають за спільним вибором шляхом укладення відповідної угоди запропоновану НСПП особу незалежного посередника;

- у порядку, визначеному Положенням про порядок відшкодування витрат, пов'язаних з участю у примирній процедурі по вирішенню колективного трудового спору (конфлікту) незалежного посередника, членів примирної комісії і трудового арбітражу, укладають угоду про відшкодування витрат, пов'язаних з участю у примирній процедурі по вирішенню колективного трудового спору (конфлікту) незалежного посередника;

- укладають договір щодо надання послуг незалежного посередника при вирішенні колективного трудового спору відповідно до Типового договору, що затверджується НСПП.

3.14. Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівника, залученого участі в примирній процедурі в якості незалежного посередника, під час примирної процедури допускається лише за попередньою згодою сторін колективного трудового спору в особі їх представників.

Звільнення незалежного посередника під час примирної процедури, крім випадків додержання загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди сторін колективного трудового спору в особі їх представників.

Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності незалежного посередника допускається лише за попередньою згодою виборного профспілкового органу.

Звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (представника) працівника, який був залучений до участі в примирній процедурі в якості незалежного посередника, не допускається протягом року після закінчення роботи примирної комісії (крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі у зв'язку із станом здоров'я, що перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які законом передбачена можливість звільнення з роботи чи служби).

Така гарантія не надається працівнику у разі дострокового припинення повноважень незалежного посередника у зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків або за власним бажанням (у разі самовідводу), за винятком випадків, якщо це пов'язано із станом здоров'я.

Звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (представника) незалежного посередника, який внесений до Списку посередників, не допускається протягом року після закінчення його повноважень (крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі у зв'язку із станом здоров'я, що перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які законом передбачена можливість звільнення з роботи чи служби).

Така гарантія не надається працівнику у разі дострокового припинення повноважень незалежного посередника у зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків або за власним бажанням, за винятком випадків, якщо це пов'язано із станом здоров'я.

3.15. На час проведення підготовки працівника для отримання кваліфікації незалежного посередника йому надається додаткова відпустка до 14 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок власника або уповноваженого ним органу (представника). На час підвищення квалікації незалежного посередника йому надається додаткова відпустка до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок власника або уповноваженого ним органу (представника).

Додаткова відпустка на час проведення підготовки працівника для отримання кваліфікації незалежного посередника та на час підвищення кваліфікації незалежного посередника надається наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу (представника) за письмовою заявою працівника та поданням відповідного структурного підрозділу НСПП.

Під час підготовки та підвищення кваліфікації незалежного посередника оплата його навчання, проживання, проїзду та виплата йому добових проводиться НСПП за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на ці цілі.

4. Порядок забезпечення гарантій члену трудового арбітражу (трудовому арбітру)

4.1. Трудовий арбітраж - орган, який складається із залучених сторонами фахівців, експертів та інших осіб і приймає рішення по суті колективного трудового арбітражу.

4.2. Члени трудового арбітражу пропонуються для участі в роботі трудового арбітражу НСПП, її відділеннями в Автономній Республіці Крим та областях за письмовою заявою однієї із сторін колективного трудового спору (конфлікту).

4.3. Протягом 24 годин після надходження письмової заяви від сторін колективного трудового спору (конфлікту) НСПП, її відділення в Автономній Республіці Крим та областях пропонує сторонам колективного трудового спору (конфлікту) кандидатури трудових арбітрів із Списку арбітрів. Сторони можуть визначитися щодо кандидатури члена трудового арбітражу не з числа підготовлених НСПП трудових арбітрів і звернутися до НСПП з проханням сприяти залученню обраної особи до участі в роботі трудового арбітражу.

4.4. Члени трудового арбітражу приступають до виконання своїх повноважень з моменту отримання письмового доручення від НСПП, її відділень в Автономній Республіці Крим та областях, про що вони повідомляють сторони колективного трудового спору (конфлікту) протягом доби.

4.5. Після отримання доручення для участі в роботі трудового арбітражу кандидат в члени трудового арбітражу протягом доби зобов'язаний повідомити про це адміністрацію за місцем своєї основної роботи та погодити всі питання, пов'язані з його тимчасовою відсутністю.

4.6. Кандидат в члени трудового арбітражу подає на ім'я керівника за місцем основної роботи особисту заяву про надання вільного від роботи часу із збереженням за місцем роботи середньої заробітної плати на час його роботи в трудовому арбітражі. У цьому випадку керівник за місцем основної роботи арбітра зобов'язаний видати відповідний наказ (розпорядження).

4.7. Члену трудового арбітражу надається власником або уповноваженим ним органом (представником) вільний від роботи час із збереженням за місцем роботи середньої заробітної плати на період роботи трудового арбітражу терміном на десять календарних днів. В разі прийняття трудовим арбітражем рішення про продовження строку його роботи до двадцяти днів власник або уповноважений ним орган (представник) наказом (розпорядженням) на підставі рішення трудового арбітражу і заяви члена трудового арбітражу продовжує строк надання вільного від роботи часу, але не більше як на 10 днів.

4.8. Діяльність члена трудового арбітражу не може зазнавати втручання будь-якого органу, організації, фізичної особи з метою перешкоджання вирішенню колективного трудового спору, спонукання члена трудового арбітражу до прийняття певного рішення.

4.9. Трудовий арбітр може залучатися до участі в роботі не більше як двох трудових арбітражів протягом календарного року.

4.10. Підприємство, установа або організація, в штаті яких перебуває трудовий арбітр, зобов'язані надати трудовому арбітру, який залучається до участі в примирних процедурах, довідку про розмір його середньомісячної заробітної плати. Середньомісячна заробітна плата обраховується виходячи з виплат за два останні календарні місяці, що передують участі у примирній процедурі, відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Довідка про розмір середньомісячної заробітної плати трудового арбітра надається сторонам колективного трудового спору (конфлікту) для складання кошторису витрат трудового арбітражу.

4.11. Залучення народних депутатів України, представників державної влади, органів місцевого самоврядування до участі в роботі примирних органів в якості членів трудового арбітражу здійснюється відповідно до Положення про порядок залучення до участі в примирних процедурах по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) народних депутатів України, представників державної влади, органів місцевого самоврядування, що затверджується НСПП.

4.12. Відшкодування витрат, пов'язаних з оплатою праці членів трудового арбітражу та інших витрат на його участь в роботі трудового арбітражу проводиться сторонами колективного трудового спору (конфлікту) відповідно до Положення про порядок відшкодування витрат, пов'язаних з участю у примирній процедурі по вирішенню колективного трудового спору (конфлікту) незалежного посередника, членів примирної комісії і трудового арбітражу, що затверджується наказом НСПП, Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України.

4.13. З метою забезпечення відповідних гарантій членам трудового арбітражу сторони колективного трудового спору (конфлікту):

- розглядають кандидатури членів трудового арбітражу, в тому числі і запропоновані НСПП, і визначають шляхом укладення відповідної угоди склад трудового арбітражу;

- у порядку, визначеному Положенням про порядок відшкодування витрат, пов'язаних з участю у примирній процедурі по вирішенню колективного трудового спору (конфлікту) незалежного посередника, членів примирної комісії і трудового арбітражу, укладають угоду про відшкодування витрат, пов'язаних з участю у примирній процедурі по вирішенню колективного трудового спору (конфлікту) членів трудового арбітражу;

- укладають договори щодо надання послуг членів трудового арбітражу по вирішенню колективного трудового спору відповідно до Типового договору, що затверджується НСПП.

4.14. Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності члена трудового арбітражу в період роботи трудового арбітражу допускається лише за попередньою згодою трудового арбітражу.

Звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (представника) працівника, який був членом трудового арбітражу, не допускається протягом року після закінчення роботи трудового арбітражу (крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі у зв'язку із станом здоров'я, що перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які законом передбачена можливість звільнення з роботи чи служби).

Така гарантія не надається працівнику у разі дострокового припинення повноважень члена трудового арбітражу у зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків або за власним бажанням (у разі самовідводу), за винятком випадків, якщо це пов'язано із станом здоров'я.

Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності трудового арбітра допускається лише за попередньою згодою виборного профспілкового органу.

Звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (представника) трудового арбітра, який внесений до Списку арбітрів, не допускається протягом року після закінчення його повноважень (крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі у зв'язку із станом здоров'я, що перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які законом передбачена можливість звільнення з роботи чи служби).

Така гарантія не надається працівникам у разі дострокового припинення повноважень трудового арбітра у зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків або за власним бажанням, за винятком випадків, якщо це пов'язано із станом здоров'я.

4.15. На час проведення підготовки працівника для отримання кваліфікації трудового арбітра йому надається додаткова відпустка до 14 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок власника або уповноваженого ним органу (представника). На час підвищення квалікації трудового арбітра йому надається додаткова відпустка до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок власника або уповноваженого ним органу (представника).

Додаткова відпустка на час проведення підготовки працівника для отримання кваліфікації трудового арбітра та на час підвищення кваліфікації трудового арбітра надається наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу (представника) за письмовою заявою працівника та поданням відповідного структурного підрозділу НСПП.

Під час підготовки та підвищення кваліфікації трудового арбітра оплата його навчання, проживання, проїзду та виплата йому добових проводиться НСПП за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на ці цілі.

5. Контроль за дотриманням гарантій незалежним посередникам, членам примирних комісій і трудових арбітражів

5.1. НСПП, її відділення в Автономній Республіці Крим та областях надають консультаційну допомогу сторонам колективних трудових спорів (конфліктів) в підготовці документів, необхідних для забезпечення гарантій незалежним посередникам, членам примирних комісій і трудових арбітражів та здійснюють контроль за дотриманням вимог законодавчих та нормативно-правових актів, що надають гарантії незалежним посередникам, членам примирних комісій і трудових арбітражів.

5.2. НСПП координує вирішення сторонами колективного трудового спору (конфлікту) питань щодо організаційного, матеріально-технічного і фінансового забезпечення роботи незалежних посередників, членів примирних комісій і трудового арбітражу.