НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

Н А К А З

11.05.2004 N 71

Про затвердження Положення про порядок розгляду колективного трудового спору (конфлікту) примирною комісією за участю незалежного посередника


( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної
служби посередництва і примирення

N 103 від 19.07.2004 )

Відповідно до положень частин першої і шостої статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"137/98-ВР, підпункту 15 пункту 4 та пункту 7 Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258/981258/98, із змінами, внесеними Указом Президента України від 30 грудня 2000 року N 1393/20001393/2000, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок розгляду колективного трудового спору (конфлікту) примирною комісією за участю незалежного посередника (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів Національної служби посередництва і примирення забезпечити дотримання норм Положення про порядок розгляду колективного трудового спору (конфлікту) примирною комісією за участю незалежного посередника в процесі реалізації повноважень Національної служби посередництва і примирення, визначених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258/981258/98, із змінами, внесеними Указом Президента України від 30 грудня 2000 року N 1393/20001393/2000.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Національної служби
посередництва і примирення

В.Руденко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національної служби

посередництва і примирення

11.05.2004 N 71

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок розгляду колективного трудового спору (конфлікту) примирною комісією за участю незалежного посередника

1. Загальна частина

1.1. Цим Положенням регламентується порядок розгляду колективних трудових спорів (конфліктів) примирною комісією за участю незалежного посередника відповідно до положень статей 8, 137/98-ВР|st1010, 137/98-ВР|st1414 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"137/98-ВР, інших законодавчих та нормативно-правових актів України.

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", Положенні про порядок проведення примирних процедур по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженому наказом Національної служби посередництва і примирення (далі - НСПП) від 24.04.2001 року N 92v0092299-01, із наступними змінами і доповненнями.

2. Порядок залучення посередника НСПП до участі у роботі примирної комісії для виконання функцій незалежного посередника

2.1. Основною метою участі незалежного посередника в роботі примирної комісії є досягнення довіри і встановлення співробітництва між сторонами колективного трудового спору (конфлікту), сприяння в його вирішенні на взаємоприйнятних умовах.

2.2. Залучення незалежного посередника до участі в роботі примирної комісії може відбуватися за ініціативою сторін або однієї із сторін:

- одночасно із створенням примирної комісії;

- в разі неприйняття примирною комісією погодженого рішення щодо вирішення колективного трудового спору (конфлікту);

- в разі створення примирної комісії під час страйку.

2.3. Підставою для залучення незалежного посередника до участі в роботі комісії є:

- угода, укладена між представниками сторін про залучення до участі у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту) незалежного посередника (примірний зразок наведений у додатку 7 до наказу НСПП від 07.10.2003 року N 462;

- угода про залучення до роботи примирної комісії, створеної під час страйку, незалежного посередника, укладена між власником або уповноваженим ним органом (представником) та органом (особою), що очолює страйк.

2.4. Залучення посередника НСПП до участі в роботі примирної комісії здійснюється за клопотанням сторін або однієї із сторін з метою забезпечення кваліфікованого, неупередженого розгляду причин виникнення колективного трудового спору (конфлікту) та вироблення конкретних пропозицій по його вирішенню.

2.5. Сторони або одна із сторін колективного трудового спору (конфлікту) надсилають письмове звернення до НСПП або відповідного відділення НСПП з проханням залучити до роботи в примирній комісії в якості незалежного посередника підготовленого НСПП посередника.

2.6. Письмове звернення сторін (сторони) колективного трудового спору (конфлікту) розглядається НСПП або відповідним відділенням НСПП у день надходження, і протягом 24 годин НСПП або відповідне відділення НСПП пропонують сторонам колективного трудового спору (конфлікту) кандидатури посередників із Списку посередників для вибору одного з них.

2.7. Посередник з об'єктивних причин може відмовитися від участі у роботі примирної комісії після відбору його кандидатури сторонами.

Письмова відмова подається посередником в НСПП або у відповідне відділення НСПП не пізніше, ніж на другий день після отримання доручення для участі в роботі примирної комісії.

2.8. В разі, якщо сторони визначилися щодо кандидатури незалежного посередника не з числа підготовлених НСПП посередників, вони також можуть звернутися до НСПП з проханням сприяти залученню обраної особи до участі в роботі примирної комісії в якості незалежного посередника.

2.9. В день отримання повідомлення про узгодження сторонами кандидатури незалежного посередника голова НСПП або начальник відповідного відділення НСПП видає посереднику доручення для участі роботі примирної комісії.

2.10. Після отримання доручення для участі в роботі примирної комісії посередник протягом доби зобов'язаний погодити всі питання, пов'язані із його тимчасовою відсутністю за місцем основної роботи.

2.11. З моменту отримання письмового доручення для участі в роботі примирної комісії посередник приступає до виконання обов'язків незалежного посередника, про що протягом доби він повідомляє сторони колективного трудового спору (конфлікту).

2.12. Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"137/98-ВР до участі в роботі примирної комісії в якості незалежного посередника можуть бути залучені народні депутати України, представники центральних і місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

2.13. Порядок залучення до участі в роботі примирної комісії в якості незалежного посередника народних депутатів України, представників центральних і місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування визначений Положенням про порядок залучення до участі в примирних процедурах по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) народних депутатів України, представників державної влади, органів місцевого самоврядування, затвердженим наказом НСПП від 05.05.2003 року N 178, із наступними змінами і доповненнями.

3. Розгляд колективного трудового спору примирною комісією за участю незалежного посередника

3.1. Примирна комісія за участю незалежного посередника вирішує колективні трудові спори (конфлікти), що виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо :

- встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці і виробничого побуту;

- укладання чи зміни колективного договору, угоди.

3.2. Відповідно до положень частини 2 статті 13 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"137/98-ВР, Конвенції Міжнародної організації праці 154 1981 року "Про сприяння колективним переговорам" (ратифікована постановою Верховної Ради України від 04.02.1994 року N 3932-XII3932-12, Рекомендації Міжнародної організації праці 92 1951 року "Щодо добровільного примирення та арбітражу"993_232, Рекомендації Міжнародної організації праці 130 1967 року "Щодо розгляду скарг на підприємствах з метою їх вирішення"993_250 з питань прав і обов'язків сторін колективних трудових спорів (конфліктів) та послідовності проведення примирних процедур в частині обов'язку сторін використати для врегулювання колективного трудового спору (конфлікту) всі можливості, не заборонені законодавством, сторони колективних трудових спорів (конфліктів) за взаємною згодою можуть утворювати примирну комісію за участю незалежного посередника для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли щодо:

- виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень;

- невиконання вимог законодавства про працю.

3.3. Основним завданням примирної комісії за участю незалежного посередника є вироблення рішення, що може задовольнити сторони колективного трудового спору (конфлікту).

3.4. Відповідно до основного завдання примирна комісія за участю незалежного посередника здійснює такі функції:

- обмін думками представників сторін колективного трудового спору (конфлікту) про умови та порядок вирішення колективного трудового спору (конфлікту);

- консультації представників сторін колективного трудового спору (конфлікту) із заінтересованими органами державної влади, іншими компетентними організаціями, установами та фізичними особами;

- обговорення варіантів вирішення колективного трудового спору (конфлікту) і вибір з них найбільш прийнятного;

- прийняття рішення примирної комісії.

3.5. Засідання примирної комісії за участю незалежного посередника проводяться відповідно до норм Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та Положення про примирну комісіюv0090299-04, Регламенту роботи примирної комісії по розгляду і вирішенню колективного трудового спору (конфлікту)v0091299-02, що затверджуються НСПП.


( Пункт 3.5 в редакції Наказу НСПП
N 103 від 19.07.2004 )

4. Функції незалежного посередника в роботі примирної комісії

4.1. Незалежний посередник сприяє встановленню взаємодії між сторонами, проведенню переговорів, бере участь у виробленні примирною комісією взаємоприйнятного рішення.

4.2. Незалежний посередник здійснює свої функції відповідно до норм статей 8-137/98-ВР|st1010, 137/98-ВР|st1313 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"137/98-ВР, Положення про примирну комісіюv0090299-04 та Положення про посередникаv0106299-99, Регламенту роботи примирної комісії по розгляду і вирішенню колективного трудового спору (конфлікту)v0091299-02, що затверджуються НСПП.


( Пункт 4.2 в редакції Наказу НСПП
N 103 від 19.07.2004 )

4.3. Відповідно до завдань примирної комісії за участю незалежного посередника, зазначених у пункті 2.3. цього Положення, незалежний посередник здійснює такі функції:

- створює умови для вільного обміну думками представників сторін стосовно порядку вирішення колективного трудового спору;

- проводить консультації представників сторін з питань застосування положень законодавчих та нормативно-правових актів;

- сприяє проведенню консультацій представників сторін із заінтересованими органами державної влади, іншими компетентними організаціями, установами та фізичними особами;

- в разі необхідності, надає пропозиції щодо залучення відповідних експертів для отримання висновків з питань, що розглядаються на засіданнях примирної комісії;

- за зверненням представників сторін веде засідання примирної комісії у якості голови;

- контролює дотримання регламенту, затвердженого на першому засіданні примирної комісії;

- пропонує варіанти вирішення колективного трудового спору (конфлікту), сприяє їх обговоренню та вибору найбільш прийнятного рішення;

- вносить пропозиції до проекту рішення примирної комісії;

- надає допомогу членам примирної комісії в оформленні рішення примирної комісії;

- в разі наявності відповідного доручення сторін, здійснює сприяння виконанню або контроль за виконанням рішення примирної комісії;

- за зверненням представників сторін, в разі виконання рішення примирної комісії, сприяє укладанню угоди про виконання вимог найманих працівників або профспілки у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту);

- за зверненням представників сторін сприяє укладенню угоди про припинення колективного трудового спору (конфлікту);

- в разі неприйняття примирною комісією погодженого рішення або невиконання рішення у визначені терміни (у випадку, якщо на незалежного посередника було покладено контроль або сприяння його виконанню) вносить пропозиції щодо утворення трудового арбітражу.

5. Гарантії участі незалежного посередника в роботі примирної комісії

5.1. Незалежному посереднику на час роботи в примирній комісії гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку, а також на нього поширюються гарантії, передбачені Кодексом законів про працю України для виборних профспілкових працівників, членів рад (правлінь) підприємств і рад трудових колективів.

Незалежному посереднику оплата праці в розмірі не менше середньомісячної заробітної плати та відшкодування витрат, пов'язаних з участю в роботі примирної комісії, провадяться за рахунок сторін колективного трудового спору (конфлікту) за домовленістю, а якщо сторони не досягли згоди - в рівних частках.

Відшкодування витрат, пов'язаних з оплатою праці незалежного посередника та інших витрат на його участь в роботі примирної комісії проводиться сторонами колективного трудового спору (конфлікту) відповідно до статті 14 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"137/98-ВР, Положення про порядок відшкодування витрат, пов'язаних з участю в примирній процедурі по вирішенню колективного трудового спору (конфлікту) незалежного посередника, членів примирної комісії і трудового арбітражу, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення, Міністерством фінансів України та Міністерством праці та соціальної політики України від 01.12.1999 року N 116/308/210v0116299-99, та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.

5.2. Діяльність незалежного посередника не може зазнавати втручання з боку будь-якого органу, організації, фізичної особи з метою перешкоджання веденню переговорів, спонукання незалежного посередника до нав'язування сторонам прийняття певного рішення.

6. Права незалежного посередника

6.1. Незалежний посередник має право:

- брати участь в усіх засіданнях примирної комісії;

- проводити консультації з окремими членами примирної комісії;

- пропонувати сторонам для обговорення та вибору різні варіанти вирішення колективного трудового спору (конфлікту);

- безоплатно отримувати від сторін колективного трудового спору (конфлікту), НСПП, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для проведення аналізу, розрахунків, підготовки обґрунтувань;

- отримувати копії протоколів засідань та рішення примирної комісії;

- отримувати копію угоди про вирішення колективного трудового спору (конфлікту) та копію протоколу про розбіжності, якщо колективний трудовий спір не врегульовано, в день їх підписання представниками сторін;

- попереджати членів примирної комісії про допущені ними порушення норм чинного законодавства;

- повідомляти сторони колективного трудового спору (конфлікту) про можливі наслідки недосягнення ними згоди по суті колективного спору.

6.2. Незалежний посередник має право відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)137/98-ВР" вносити пропозиції щодо створення трудового арбітражу у разі неприйняття примирною комісією погодженого рішення щодо вирішення колективного трудового спору (конфлікту) з питань, передбачених статтею 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

7. Обов'язки незалежного посередника

Незалежний посередник під час участі в роботі примирної комісії зобов'язаний:

- дотримуватись норм Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", Положення про посередника, затвердженого наказом НСПП від 11.11.1999 року N 106v0106299-99, із наступними змінами і доповненнями, Правил етики посередника (незалежного посередника), затверджених наказом НСПП від 24.01.2001 року N 45v0045299-01, інших законодавчих і нормативно-правових актів;

- вивчити суть і причини колективного трудового спору (конфлікту) перед початком роботи у примирній комісії;

- з'ясувати наявність достатніх повноважень у членів примирної комісії для прийняття зобов'язань від імені сторін колективного трудового спору (конфлікту);

- сприяти створенню у примирній комісії атмосфери, сприятливої для вияснення позицій сторін і пошуку компромісу;

- не вдаватись до упередженості або тиску по відношенню до будь-якої із сторін колективного трудового спору (конфлікту);

- не оприлюднювати у будь-який спосіб свої висновки по суті колективного трудового спору (конфлікту) під час роботи примирної комісії без згоди на те сторін;

- не розголошувати відомості, що є державною або іншою захищеною законом таємницею, що стали відомі йому під час роботи в примирній комісії.