МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Н А К А З

27.10.2011 N 942/0/16-11

Про затвердження примірної форми авторського договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору драматичного мистецтва

Відповідно до Закону України "Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб" та Порядку формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року N 266266-96-п, та з метою вдосконалення процедури закупівлі творів драматичного мистецтва НАКАЗУЮ:

1. Затвердити примірну форму авторського договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору драматичного мистецтва, що додається.

2. Відділу театрального мистецтва (О.В.Воронько) довести до відома керівників національних закладів (установ) та державних підприємств, віднесених до сфери управління Міністерства культури України, примірну форму авторського договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору драматичного мистецтва.

3. Керівникам національних закладів (установ) та державних підприємств, віднесених до сфери управління Міністерства культури України, рекомендувати у своїй роботі дотримуватися примірної форми авторського договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору драматичного мистецтва, затвердженого цим наказом.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Т.Г.Кохана.

Міністр
М.А.Кулиняк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

культури України

27.10.2011 N 942/0/16-11

ПРИМІРНА ФОРМА АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ N _______

про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору драматичного мистецтва

 м. Київ                "___" ____________ 20__ р.
_________________________________________________________________,
         (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
             (паспортні дані)
в подальшому "Автор", з одного боку та ___________________________
__________________________________________________________________
    (повна назва підприємства, організації, установи)
в подальшому - ___________________________________________________
_________________________________________________________________,
   (скорочена назва підприємства, організації, установи)
в особі __________________________________________________________
_________________________________________________________________,
       (посада, прізвище, ім'я, по батькові),
який діє на підставі Статуту, з другого боку, разом надалі
за текстом - Сторони, кожна окремо - Сторона, керуючись нормами
чинного законодавства у сфері авторського права і суміжних прав,
уклали цей авторський договір (надалі за текстом - Договір)
про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

   1.1. Відповідно до цього Договору Автор передає, а __________
__________________________________________________________________
   (скорочена назва підприємства, організації, установи)
набуває виключні  майнові  права  інтелектуальної  власності
на використання твору драматичного мистецтва _____________________
______________________________________ (надалі за текстом - Твір),
закупленого за державним замовленням,  відповідно  до  наказу
Міністерства культури України від ____________ N ________________.
   1.2. Твір,  визначений  у  цьому Договорі, має наступні
характеристики: __________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   1.3. Виключні майнові права, які є предметом даного Договору,
передаються Автором ______________________________________________
__________________________________________________________________
   (скорочена назва підприємства, організації, установи)
на строк _______ років.
   1.4. Термін "виключне майнове право" вживається відповідно до
законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав.
   1.5. Автор передає __________________________________________
__________________________________________________________________
   (скорочена назва підприємства, організації, установи)
виключні права на використання Твору такими способами:
   1.5.1. оприлюднення Твору або його частин;
   1.5.2. публічний показ і публічне виконання Твору або його
частин, здійснювані будь-якими засобами і способами;
   1.5.3. включення Твору  або  його  частин,  як  частини
до збірників, антологій тощо;
   1.5.4. перевидання Твору;
   1.5.5. переклад Твору.
   1.6. Перелік,  зазначений  у  п.  1.5  цього  Договору,
не є вичерпним. Сторони під "виключним правом на використання
Твору" також  розуміють  усі  інші  виключні  майнові  права
на використання  твору  згідно  із  законодавством  України.
Використання твору може здійснюватись, як на території України,
так і на території будь-якої іншої держави.
   1.7. Виключні майнові права, що передаються _________________
_________________________________________________________________,
   (скорочена назва підприємства, організації, установи)
включають усі можливі дії, способи та форми використання Твору,
у тому числі надання дозволу на використання Твору третім особам
без додаткового погодження з Автором.
   1.8. Виплата Автору  авторської  винагороди  здійснюється
у формі  одноразового (паушального) платежу за закуплений та
переданий Твір за цим Договором і становить _____________ тис.грн.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

   2.1. Автор зобов'язується:
   2.1.1. Передати у власність _________________________________
__________________________________________________________________
   (скорочена назва підприємства, організації, установи)
оригінал Твору (оригінальний примірник) під час підписання цього
Договору в задовільному стані збереження, на умовах, визначених
цим  Договором.  Передача  оригінального  примірника  Твору
оформлюється Актом прийому-передачі, який є Додатком до цього
Договору та підписується разом з Договором.
   2.1.2. Самостійно усунути всі недоліки Твору, виявлені ним
або ______________________________________________________________
     (скорочена назва підприємства, організації, установи)
після передачі Твору, в строк, визначений за домовленістю Сторін.
   2.1.3. Протягом дії даного Договору без попередньої письмової
згоди ____________________________________________________________
     (скорочена назва підприємства, організації, установи)
не передавати будь-яким третім особам права, зазначені у п. 1.5
розділу 1 цього Договору.
   2.1.4. Не продавати та не передавати будь-яким третім особам,
а також не використовувати, у тому числі, для виготовлення копій,
примірник (копію) матеріального носія, на якому зафіксований
Автором Твір, що створений ним у межах укладеного Договору.
   2.1.5. Не перешкоджати ______________________________________
__________________________________________________________________
   (скорочена назва підприємства, організації, установи)
у здійсненні  ним  прав, переданих за даним Договором, щодо
використання Твору.
   2.2. За Автором залишаються особисті немайнові авторські
права на Твір.
   2.3. ________________________________________________________
      (скорочена назва підприємства, організації, установи)
має право:
   2.3.1. Самостійно  вибирати  спосіб  використання  Твору
на підставі переданих йому виключних майнових прав за даним
Договором.
   2.3.2. Розпоряджатися  виключними   майновими   правами
на використання Твору та його частин на власний розсуд, зокрема
протягом дії цього Договору укладати від свого імені будь-які
договори з третіми особами про передачу (відчуження) усіх або
окремих прав без письмової згоди Автора.
   2.3.3. Зазначати своє найменування в якості особи, якій
на законних підставах передано авторське виключне майнове право
на використання Твору, після знака охорони авторських прав -
латинської літери "с", обведеної колом,  -  при  будь-якому
використанні Твору.
   2.3.4. Протидіяти  будь-якому  перекрученню,  спотворенню
чи іншій суттєвій зміні Твору, що може завдати шкоди честі
і репутації Автора, а також притягати до відповідальності третіх
осіб за будь-яку їх підробку, імітацію або використання Твору
будь-яким способом.
   2.4. ________________________________________________________
      (скорочена назва підприємства, організації, установи)
зобов'язана:
   2.4.1. Прийняти оригінал Твору та сплатити Автору авторську
винагороду за  використання  твору  у  розмірі, передбаченому
у п. 1.8. цього Договору.
   2.4.2. Забезпечити збереження і цільове використання Твору
протягом строку, зазначеного у п. 1.3 цього Договору.
   2.4.3. Зберігати оригінал (оригінальний примірник) та носії
копій Твору та відображати їх у бухгалтерському обліку відповідно
до законодавства.
   2.4.4. Не порушувати особистих немайнових прав Автора.
   2.5. ________________________________________________________
      (скорочена назва підприємства, організації, установи)
та Автор  беруть  один перед одним зобов'язання не вступати
з будь-якими третіми особами в будь-які домовленості або угоди,
які б порушували умови даного Договору.
   2.6. Виключні майнові права, передбачені розділом 1 цього
Договору, переходять від Автора до _______________________________
__________________________________________________________________
   (скорочена назва підприємства, організації, установи)
з моменту підписання цього Договору.

3. ГАРАНТІЇ

   3.1. Автор гарантує _________________________________________
_________________________________________________________________,
   (скорочена назва підприємства, організації, установи)
що Твір створено особисто Автором, що це оригінальний Твір і саме
Автору належать усі особисті немайнові права на Твір, а також усі
виключні майнові права Автора на Твір.
   3.2. Автор гарантує _________________________________________
_________________________________________________________________,
   (скорочена назва підприємства, організації, установи)
що він має право передавати виключні майнові права на використання
Твору, зазначені у пункті 1.5. розділу 1 цього Договору.
   3.3. Автор гарантує _________________________________________
_________________________________________________________________,
   (скорочена назва підприємства, організації, установи)
що виключні майнові права, що передаються за цим Договором,
не порушують жодних прав третіх осіб.
   3.4. Автор гарантує _________________________________________
_________________________________________________________________,
   (скорочена назва підприємства, організації, установи)
що не буде оскаржувати сам або сприяти іншим особам в оскарженні
прав _____________________________________________________________
     (скорочена назва підприємства, організації, установи)
на використання Твору або  його  частин  будь-яким  способом
та у будь-якій формі, якщо це не завдає шкоди честі та репутації
Автора.
   3.5. ________________________________________________________
      (скорочена назва підприємства, організації, установи)
гарантує Автору, що його ім'я, як автора Твору, зазначатиметься
в офіційних документах, зокрема при висуванні Твору на різні
премії, участі Твору у конкурсах або інших культурно-мистецьких
заходах тощо.
   3.6. Сторони визнають, що ___________________________________
__________________________________________________________________
   (скорочена назва підприємства, організації, установи)
при укладенні цього Договору покладається на безумовну дійсність
гарантій, зазначених у пунктах 3.1 - 3.5 розділу 3 цього Договору.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

   4.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором
Сторони несуть  відповідальність,  визначену  цим  Договором
та законодавством України.
   4.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх
зобов'язань за цим Договором, яке сталося не з їх вини (умислу
чи необережності)  або  внаслідок  обставин непереборної сили
(форс-мажорних обставин).
   4.3. Сторона  вважається  невинуватою  і  не   несе
відповідальності за порушення цього Договору, якщо вона доведе, що
вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього
Договору.
   4.4. Автор несе відповідальність перед третіми особами, які
заявили свої права на Твір, і несе усі витрати, викликані
претензіями та/або позовами третіх осіб про порушення авторських
прав на Твір, переданих на підставі цього Договору.

5. УМОВИ ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

   5.1. Внесення змін і доповнень до цього Договору можливе
тільки  за  взаємною згодою Сторін. Всі зміни і доповнення
оформлюються у  письмовій  формі,  підписуються  Сторонами
і є невід'ємною частиною цього Договору.
   5.2. ________________________________________________________
      (скорочена назва підприємства, організації, установи)
має право в односторонньому порядку розірвати Договір у випадку,
якщо будь-яке із тверджень, зазначених у пунктах 3.1 - 3.5
розділу 3 цього Договору, повністю  або  частково  виявиться
невірним, хибним або помилковим. При розірванні Договору на
означених підставах Автор повинен повернути ______________________
__________________________________________________________________
   (скорочена назва підприємства, організації, установи)
отриману авторську винагороду в ________ строк.
   5.3. У  випадку  відсутності  можливості  урегулювання
розбіжностей, що виникли між Сторонами, цей Договір може бути
розірвано, відповідно до чинного законодавства України.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

   6.1. Сторони  зобов'язуються  докласти  усіх   зусиль
для вирішення усіх конфліктних ситуацій, що виникли у зв'язку
з виконанням Сторонами цього Договору, шляхом переговорів.
   6.2. У випадку неможливості досягнення згоди та урегулювання
спору вищезазначеним способом спір передається до судових органів
за місцем знаходження відповідача і розглядається  відповідно
до норм законодавства України.

7. ІНШІ УМОВИ

   7.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання і діє
протягом строку, встановленого п. 1.3 розділу 1 цього Договору.
Після закінчення дії цього Договору та при відсутності заперечень
Сторін дія цього Договору автоматично продовжується на такий самий
строк.
   7.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від
відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії
цього Договору.
   7.3. Дія цього Договору розповсюджується на територію України
та на територію інших держав.
   7.4. Усі неврегульовані цим Договором положення вирішуються
відповідно до законодавства України.
   7.5. Сторони зобов'язуються негайно інформувати одна одну про
зміну будь-яких реквізитів.
   7.6. Виключні  майнові  права  інтелектуальної  власності
на використання Твору у разі реорганізації _______________________
__________________________________________________________________
          (скорочена назва закладу)
передаються у повному обсязі Правонаступнику, а у разі ліквідації
іншому підприємству,  установі,  організації,  що  знаходиться
у державній власності і віднесені до сфери управління Міністерства
культури.
   7.7. Цей Договір укладений у двох примірниках, по одному для
кожної із Сторін, і мають однакову юридичну силу.

8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

   Автор
   П.І.Б. _____________________________________________________,
що прописаний за адресою _________________________________________
_________________________________________________________________,
паспорт: серія _________________ N ______________________, виданий
(орган, що видав) ________________________________________________
___________________________________, дата видачі _________________
   Ідентифікаційний код ______________
 ___________________________________
   (повна назва підприємства,
    установи, організації)
 ___________________________________
     (поштова адреса)
 ___________________________________
 ___________________________________
 ___________________________________
 ___________________________________       Автор
 ___________________________________   _________________________
 ___________________________________   _________________________
    (посада, повна назва         (прізвище, ім'я,
   підприємства, організації,       по батькові, підпис)
   установи, закладу, підпис)
 М.П.