НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ

КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ


Н А К А З


N 56 від 13.04.99

м.Київ

Про порядок роботи атестаційної комісії і проведення кваліфікаційного іспиту осіб, які претендують на право здійснення функцій управління державними корпоративними правами, та уповноважених осіб


На виконання Указу Президента України від 2 вересня 1998 р. N 969/98 "Про Положення про Національне агентство України з управління державними корпоративними правами" та постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1703 "Про Концепцію розподілу між центральними і місцевими органами виконавчої влади повноважень з управління об'єктами державної власності та заходи щодо її реалізації", відповідно до "Положення про порядок навчання та атестації осіб, які претендують на право здійснення функцій управління державними корпоративними правами, та уповноважених осіб", затвердженого Наказом Національного агентства N 19 від 23 грудня 1998 р.v0019480-98 НАКАЗУЮ:


Затвердити Положення про порядок роботи атестаційної комісії і проведення кваліфікаційного іспиту осіб, які претендують на право здійснення функцій управління державними корпоративними правами, та уповноважених осіб".

Науково-аналітичному департаменту в тижневий термін ознайомити з даним положенням представників закладів освіти, на базі яких може проводитися навчання осіб, які претендують на право здійснення функцій управління державними корпоративними правами, та уповноважених осіб.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства Ємельянова В.М.


Голова Національного агентства             О.Таранов

Затверджено

наказом Національного агентства

України з управління державними

корпоративними правами від

13 квітня 1999 р. N 56


Положення про порядок роботи атестаційної комісії і проведення кваліфікаційного іспиту осіб, які претендують на право здійснення функцій управління державними корпоративними правами, та уповноважених осіб


Положення визначає порядок роботи атестаційної комісії і проведення кваліфікаційного іспиту осіб, які претендують на право здійснення функцій управління державними корпоративними правами, та уповноважених осіб.

1. Атестаційна комісія створюється для атестації осіб, які претендують на право здійснення функцій управління державними корпоративними правами, та уповноважених осіб.

2. Персональний склад атестаційної комісії у кількості не менше п'яти членів, затверджується Національним агентством України з управління державними корпоративними правами (Національне агентство).

3. До складу атестаційної комісії входять представники Національного агентства, Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерства економіки України. Крім того, до складу атестаційної комісії можуть включатися представники інших державних органів, закладів освіти, установ та організацій.

4. Організація роботи атестаційної комісії здійснюється на базі установи, визначеної Національним агентством.

5. Атестаційна комісія виконує такі функції:

- призначає місце, дату та час проведення кваліфікаційного іспиту;

- приймає рішення про допущення до складання кваліфікаційного іспиту;

- надає письмове повідомлення про недопущення до складання кваліфікаційного іспиту з обгрунтуванням його причин;

- проводить кваліфікаційний іспит претендентів;

- затверджує результати кваліфікаційного іспиту.

6. Рішення про проведення кваліфікаційного іспиту приймається не пізніше ніж за тиждень до дати його проведення.

7. Для участі у кваліфікаційному іспиті претендент подає:

- заяву на участь у кваліфікаційному іспиті (встановленого Національним агентством зразка);

- копію документа про вищу освіту;

- копію особової картки з обліку кадрів;

- документ, що підтверджує особу (представляється особисто);

- копію свідоцтва про навчання;

- копію платіжного доручення про оплату складання кваліфікаційного іспиту (для представників недержавних структур і фізичних осіб).

8. В разі усунення причин відмови претендент має право повторно подати документи до атестаційної комісії.

9. Установа, на базі якої організується робота атестаційної комісії, приймає, перевіряє та готує до розгляду атестаційної комісії документи осіб, які претендують на отримання кваліфікаційного сертифіката.

10. Кваліфікаційний іспит може проводитися за присутності не менше трьох членів атестаційної комісії.

11. Кваліфікаційний іспит може проводитися в усній або письмовій формі, а також у формі письмового тестування.

12. Перелік питань до кваліфікаційного іспиту затверджується Національним агентством.

13. Форма проведення кваліфікаційного іспиту визначається атестаційною комісією.

   14. Матеріально-технічне    забезпечення    проведення
кваліфікаційного іспиту забезпечує установа,  на  базі  якої
організується робота атестаційної комісії.

15. Для проведення кваліфікаційного іспиту у формі письмового тестування атестаційна комісія не пізніше ніж за тиждень до дати іспиту подає на затвердження до Національного агентства форми тестів, розроблені згідно з затвердженим Національним агентством переліком питань до кваліфікаційного іспиту.

16. При проведенні кваліфікаційного іспиту в усній або письмовій формі кожен з претендентів отримує екзаменаційний білет з питаннями. Завдання полягає у наданні вичерпних відповідей на поставлені питання.

17. Екзаменаційний білет включає не менше п'яти питань згідно з переліком питань до кваліфікаційного іспиту.

18. Екзаменаційні білети складає установа, на базі якої організована робота атестаційної комісії. Контроль за відповідністю екзаменаційних білетів вимогам даного положення здійснює атестаційна комісія.

19. Оцінка результатів іспиту здійснюється за системою "склав/не склав". Остаточне рішення щодо складання кваліфікаційного іспиту приймає атестаційна комісія.

20. При проведенні кваліфікаційного іспиту в усній формі кожного претендента екзаменують не менше двох членів атестаційної комісії.

21. Відповідь на кожне з питань екзаменаційного білета оцінюється за п'ятибальною системою. Якщо середня оцінка по всіх питаннях білета дорівнює або перевищує 4 бали, вважається, що претендент склав кваліфікаційний іспит, менше 3 балів - не склав.

22. Якщо претендент набрав від 3 до 4 балів на усному іспиті, екзаменатори проводять з ним додаткову співбесіду і приймають рішення за її результатами.

23. Якщо претендент набрав від 3 до 4 балів на письмовому іспиті, рішення щодо оцінки претендента приймає атестаційна комісія. В разі необхідності може бути призначено додаткову співбесіду для виявлення рівня знань претендента.

24. Остаточне рішення щодо складання претендентами кваліфікаційного іспиту приймає атестаційна комісія.

25. Рішення, прийняті атестаційною комісією за результатами її роботи, оформляються протоколом атестаційної комісії. Прийняття рішення здійснюється більшістю голосів за умови присутності не менше чотирьох членів атестаційної комісії, включаючи голову або заступника голови атестаційної комісії. У разі рівності голосів, голос голови або заступника голови атестаційної комісії є вирішальним.

26. Атестаційна комісія складає протокол у двох примірниках, який підписується всіма членами атестаційної комісії, що приймали іспит, засвідчується підписом керівника та печаткою установи, на базі якої організована робота атестаційної комісії. Перший примірник вказаного протоколу передається до Національного агентства, другий примірник протоколу зберігається зазначеною установою протягом трьох років від дати їх оформлення.

27. Протокол атестаційної комісії повинен містити рішення про затвердження:

- списку осіб, які брали участь у кваліфікаційному іспиті;

- результатів іспиту та додаткових співбесід;

- результатів кваліфікаційного іспиту в цілому.

28. Після складання протоколу голова та секретар атестаційної комісії підписують кваліфікаційні сертифікати фахівцям, які успішно склали кваліфікаційний іспит. Оформлення кваліфікаційного сертифіката здійснює установа, на базі якої організована робота атестаційної комісії.

29. Претендентам, які не склали кваліфікаційний іспит, подані ними документи та оплата за складання кваліфікаційного іспиту не повертаються, але вони мають право вдруге подати заяву до атестаційної комісії для повторного іспиту.

30. Претендент, який не склав кваліфікаційного іспиту, вправі оскаржити дії атестаційної комісії у Національному агентстві.

31. Установа, на базі якої організована робота атестаційної комісії, веде реєстр виданих кваліфікаційних сертифікатів. В тижневий термін після проведення кваліфікаційного іспиту установа подає до Національного агентства інформацію про фахівців, яким були видані кваліфікаційні сертифікати.