НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ

КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ


Н А К А З


N 55 від 13.04.99

м.Київ

Про затвердження переліку питань до кваліфікаційного іспиту осіб, які претендують на право здійснення функцій управління державними корпоративними правами, та уповноважених осіб


На виконання Указу Президента України від 2 вересня 1998 р. N 969/98 "Про Положення про Національне агентство України з управління державними корпоративними правами" та постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1703 "Про Концепцію розподілу між центральними і місцевими органами виконавчої влади повноважень з управління об'єктами державної власності та заходи щодо її реалізації", відповідно до Положення "Про порядок навчання та атестації осіб, які претендують на право здійснення функцій управління державними корпоративними правами та уповноважених осіб", затвердженого наказом Національного агентства N 19 від 23 грудня 1998 р.v0019480-98 НАКАЗУЮ:


Затвердити перелік питань до кваліфікаційного іспиту осіб, які претендують на право здійснення функцій управління державними корпоративними правами та уповноважених осіб.

Науково-аналітичному департаменту в тижневий термін ознайомити з переліком питань представників закладів освіти, на базі яких може проводитися навчання осіб, які претендують на право здійснення функцій управління державними корпоративними правами та уповноважених осіб.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства Ємельянова В.М.


Голова Національного агентства             О.Таранов

Затверджено

наказом Національного агентства

України з управління державними

корпоративними правами від

13 квітня 1999 р. N 55


Перелік питань до кваліфікаційного іспиту осіб, які претендують на право здійснення функцій управління державними корпоративними правами, та уповноважених осіб


Розділ 1. Основи корпоративного управління

1. Поняття корпоративного управління.

2. Мета та завдання корпоративного управління.

3. Учасники корпоративного управління. Конфлікти інтересів та методи їх вирішення.

4. Моделі корпоративного управління, їх основні принципи та відмінності.

5. Види господарських товариств. Поняття акціонерного товариства (АТ). Відкрите та закрите акціонерні товариства (ВАТ та ЗАТ).

6. Порядок утворення ВАТ в процесі приватизації.

7. Законодавче регулювання діяльності АТ.

8. Установчі документи АТ, основні вимоги до їх змісту та оформлення. Зміст статуту АТ.

9. Основні внутрішні нормативні документи, які регулюють діяльність в акціонерному товаристві.

10. Основні права та обов'язки акціонерів.

11. Органи управління АТ: склад, компетенція та порядок діяльності.

12. Компетенція загальних зборів акціонерів.

13. Загальні збори АТ: порядок підготовки і проведення, періодичність скликання.

14. Позачергові збори: порядок підготовки та проведення.

15. Реєстрація акціонерів на загальних зборах, передача акціонерами своїх повноважень.

16. Порядок голосування та питання для голосування на загальних зборах.

17. Спостережна рада АТ: склад, компетенція та порядок діяльності.

18. Виконавчий орган АТ: склад, компетенція та порядок діяльності.

19. Ревізійна комісія АТ: склад, компетенція та порядок діяльності.

20. Особливості формування та діяльності органів управління ВАТ, у статутних фондах яких є державна частка.

21. Реорганізація та ліквідація АТ. Форми реорганізації.

22. Порядок ліквідації АТ.

23. Особливості реорганізації, ліквідації підприємств, які перебувають в процесі приватизації.

24. Дочірні підприємства, філії та представництва АТ: правові основи, принципи діяльності.

25. Вимоги до розкриття інформації щодо діяльності АТ.

26. Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства. Підстави порушення справи про банкрутство.

27. Процедура банкрутства. Правове забезпечення процедури банкрутства.

28. Ліквідація АТ як підсумок розгляду справи про банкрутство.


Розділ 2. Загальні економічні та організаційно-правові засади управління державними корпоративними правами

1. Роль та місце державного сектора економіки в ринковій економічній системі.

2. Державні частки у статутних фондах господарських товариств, як об'єкт права державної власності.

3. Розмір та умови закріплення пакетів акцій у державній власності.

4. Правове забезпечення управління ДКП.

5. Порядок придбання та відчуження ДКП.

6. Порядок розмежування функцій з управління ДКП.

7. Механізми управління ДКП. Пряме (безпосереднє) управління ДКП органами виконавчої влади та управління ДКП через уповноважених осіб.

8. Порядок та умови передачі повноважень з управління ДКП органам виконавчої влади.

9. Порядок здійснення управління ДКП органами виконавчої влади.

10. Роль та повноваження Кабінету Міністрів України в управлінні ДКП.

11. Компетенція Національного агентства України з управління державними корпоративними правами.

12. Компетенція органів центральної виконавчої влади в управлінні ДКП.

13. Управління ДКП місцевими органами виконавчої влади.

14. Механізм взаємодії органів, уповноважених на управління ДКП з Національним агентством з управління ДКП.

15. Вимоги антимонопольного законодавства щодо питань придбання пакетів акцій АТ.

16. Вимоги антимонопольного законодавства щодо злиття (приєднання) господарських товариств.


Розділ 3. Управління фінансами АТ

1. Поняття фінансового аналізу.

2. Основні завдання (цілі) фінансового аналізу.

3. Основні види та методи фінансового аналізу.

4. Об'єкт фінансового аналізу.

5. Джерела інформації для проведення фінансового аналізу.

6. Поняття рентабельності та роль цього показника у фінансово-господарській діяльності АТ.

7. Оцінка капіталовкладень АТ з метою підвищення його доходності.

8. Визначення платоспроможності АТ, основні коефіцієнти.

9. Структура оборотних коштів.

10. Структура активів підприємства.

11. Джерела формування засобів підприємства та їх структура (пасивів).

12. Ліквідність балансу.

13. Групування засобів (активів) за їх ліквідністю. Показники ліквідності.

14. Способи управління кредиторською заборгованістю.

15. Способи управління дебіторською заборгованістю.

16. Оцінка фінансової надійності (коефіцієнти власного капіталу, фінансового лівереджу, кратності покриття процентів за позиками).

17. Запаси та затрати як оборотні засоби АТ, коефіцієнти, вплив на фінансово-господарську діяльність АТ.

18. Витрати на виробництво. Склад та аналіз.

19. Цінова політика АТ. Основні напрямки.

20. Проведення аналізу беззбитковості.

21. Баланс АТ. Статті балансу та їх економічна характеристика.

22. Облікова політика АТ, рекомендації по її встановленню.

23. Фінансовий облік, його організація.

24. Національні стандарти бухгалтерського обліку та перехід до міжнародної системи бухгалтерського обліку та звітності.

25. Складання квартальної звітності (обсяги, строки та порядок надання).

26. Складання річної звітності (обсяги, строки та порядок надання).


Розділ 4. Управління акціонерним капіталом

1. Поняття цінних паперів.

2. Види цінних паперів.

3. Цінні папери, що засвідчують право власності, їх основні характеристики.

4. Цінні папери, які можуть виступати інструментами позики.

5. Акція: види та основні характеристики. Види акцій, які мають право випускати АТ створені в процесі приватизації.

6. Порядок випуску та обіг акцій ВАТ на вторинному ринку.

7. Форми випуску акцій, вимоги до них.

8. Бланк цінного паперу і порядок випуску, видачі та зберігання. Сертифікат акцій.

9. Порядок придбання акцій: сплата, порядок видачі.

10. Придбання акціонерними товариствами акцій власного випуску.

11. Реєстрація випуску акцій: порядок та нормативні документи.

12. Поняття державного регулювання ринку цінних паперів.

13. Цілі та форми регулювання ринку цінних паперів.

14. Види професійної діяльності на ринку цінних паперів.

15. Органи, які здійснюють регулювання на ринку цінних паперів та їх повноваження.

16. Поняття реєстратора, правові основи його функціонування.

17. Державне мито при реєстрації випуску цінних паперів та при операціях з цінними паперами.

18. Здійснення обліку прав власності на цінні папери: реєстр власників цінних паперів.

19. Документи, які є підставою для реєстрації переходу прав власності, вимоги до їх оформлення.

20. Операція застави у системі реєстру.

21. Доступ до системи реєстру.

22. Одержання дозволу на право ведення реєстру власників цінних паперів.

23. Формування портфелю цінних паперів АТ: принципи, фінансові результати.

24. Розподіл прибутку, фонди АТ, внутрішні положення з цих питань.

25. Виплата доходів по акціях. Дивідендна політика.

26. Порядок нарахування і виплата дивідендів АТ.

27. Оподаткування дивідендів.

28. Особливості нарахування і виплати дивідендів на державний пакет акцій.


Розділ 5. Стратегічний менеджмент

1. Поняття стратегічного менеджменту. Роль факторів зовнішнього середовища в розвитку АТ.

2. Стратегія розвитку АТ в постприватизаційний період.

3. Цілі та задачі фінансового менеджменту АТ.

4. Інвестиційна політика підприємства: основні види інвестиційних проектів.

5. Основні джерела інвестицій АТ. Структура, порівняльний аналіз.

6. Основні види інвестиційних проектів.

7. Методи оцінки доцільності капіталовкладень.

8. Метод NPV (чистої теперішньої вартості): порівняльна характеристика з іншими методами.

9. Метод внутрішньої ставки прибутковості в оцінці інвестиційних проектів.

10. Взаємозв'язок інвестиційної політики АТ та ціни акцій.

11. Планування діяльності АТ, його основні види.

12. Визначення оптимального бюджету.

13. Планування прибутку АТ.

14. Цілі та задачі стратегічного планування.

15. SWOT-аналіз: вивчення сильних та слабких сторін організації.

16. Вивчення стратегічних альтернатив та вибір стратегії.

17. Процес стратегічного планування.

18. Основні етапи бізнес-планування.

19. Розробка бізнес-плану: основні розділи.

20. Розробка організації структури АТ.

21. Розробка маркетингової стратегії.

22. Зовнішньоекономічна стратегія АТ.


Розділ 6. Діяльність уповноваженої особи з управління ДКП

1. Умови та порядок призначення уповноважених осіб з управління ДКП.

2. Проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи.

3. Договір-доручення з уповноваженою особою: умови, порядок укладення та виконання.

4. Контроль за діяльністю уповноваженої особи.

5. Відповідальність уповноваженої особи.

6. Порядок та форми звітності уповноваженої особи.

7. Вимоги до особи, уповноваженої управляти державним пакетом акцій.

8. Компетенція уповноваженої особи при прийнятті рішень загальними зборами акціонерів.

9. Форми участі уповноваженої особи в управлінні АТ.

10. Передача державного пакету акцій в управління інвестору.

11. Форми участі уповноваженої особи в управлінні товариством, діяльності органів управління АТ.

12. Вплив уповноваженої особи на прийняття рішень в залежності від розміру державного пакету акцій.

13. Вплив уповноваженої особи на здійснення дивідендної політики АТ.

14. Вплив уповноваженої особи на вирішення питань ліквідації заборгованості по заробітній платі, платежів до бюджету, Пенсійного фонду та соціальних виплатах.

15. Здійснення уповноваженою особою контролю за фінансово-економічною діяльністю АТ.

16. Здійснення уповноваженою особою контролю за ефективністю використання та збереженням майна АТ.