ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

Н А К А З

06.07.2011 N 75

Про порядок виїзду у службові відрядження працівників органів прокуратури України

З метою приведення порядку здійснення виїздів працівників органів прокуратури України у відповідність з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 року N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" та наказу Міністерства фінансів України від 17 березня 2011 року N 362z0410-11 "Про внесення змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон", - НАКАЗУЮ:

1. Направлення працівників у відрядження здійснювати Генеральним прокурором України, прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, ректором Національної академії прокуратури України, або їх заступниками згідно з розподілом обов'язків і оформляти наказом (розпорядженням) із зазначенням пункту призначення, найменування прокуратури, до якої відряджається працівник, строку і мети відрядження.

1.2. Оформлення відрядження провадити на підставі наказу (розпорядження) Генерального прокурора України (прокурора обласного рівня) про виїзд або рапорту (заяви) працівника, погодженого з начальником структурного підрозділу, підписаного заступником Генерального прокурора України (заступниками прокурорів обласного рівня), у якому вказувати посаду, прізвище, ім'я, по батькові працівника, пункт призначення, до якого планується виїзд, строк відрядження, його мету та обґрунтування. Строк відрядження визначати керівникам прокуратур або їх заступникам, котрі приймають рішення про виїзд. Цей строк не може перевищувати 30 календарних днів.

1.3. У разі вимушеної затримки у відрядженні з незалежних від працівника причин рішення про продовження терміну відрядження приймати керівникам органів прокуратури за наявності оригіналів підтвердних документів після прибуття відрядженого працівника до місця постійної роботи на підставі його мотивованого рапорту та оформляти відповідним наказом (розпорядженням).

1.4. Працівникам органів прокуратури після повернення з відрядження до закінчення п'ятого банківського дня, наступного за днем прибуття до місця постійної роботи, подавати звіти про використання коштів, наданих на відрядження. Разом із звітом подавати документи в оригіналі, що засвідчують вартість витрат пов'язаних з відрядженням. Якщо працівник отримав аванс на відрядження і не виїхав, то зазначені кошти повертати до каси органів прокуратури протягом трьох банківських днів з дня прийняття рішення про скасування поїздки.

2. Обов'язки щодо оформлення посвідчень про відрядження, виплати коштів покласти на відділи фінансування та бухгалтерського обліку відповідно до визначеної компетенції.

3. Відділам фінансування та бухгалтерського обліку:

3.1. Забезпечувати коштами працівників для здійснення поточних витрат під час службового відрядження (авансом) у межах суми, визначеної на оплату проїзду, найм житлового приміщення і добові витрати.

3.2. Ознайомлювати працівників, які виїжджають у відрядження, з розрахунком на виданий аванс, а також з вимогами нормативно-правових актів стосовно звітування про використання коштів, виданих на відрядження.

3.3. Витрати, що перевищують граничні суми витрат на найм житлового приміщення, відшкодовувати з дозволу керівника згідно з оригіналами підтвердних документів.

3.4. Витрати на проїзд відрядженого працівника в м'якому вагоні, суднами морського та річкового транспорту, повітряним транспортом за квитками першого класу та бізнес-класу відшкодовувати в кожному випадку з дозволу керівника згідно з оригіналами підтвердних документів.

3.5. Витрати, понесені у зв'язку з поверненням відрядженим працівником квитка на потяг, літак або інший транспортний засіб, відшкодовувати з дозволу керівника лише, якщо на те були поважні причини, за наявності документа, що засвідчує вартість цих витрат.

3.6. Не відшкодовувати витрати, понесені у зв'язку з відрядженням, що не підтверджені відповідними документами (крім добових витрат).

3.7. Вибуття та прибуття працівників у відрядження реєструвати у спеціальних журналах установленої форми.

4. Заступникам Генерального прокурора України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України ректору Національної академії прокуратури України особисто вирішувати питання щодо відшкодування своїх витрат на найм житлових приміщень, що перевищують граничні суми, та щодо витрат на проїзд у м'якому вагоні, суднами морського та річкового транспорту, повітряним транспортом за квитками першого класу та бізнес-класу.

4.1. Рішення про відрядження за кордон приймається Генеральним прокурором України або виконувачем його обов'язків.

5. Затвердити зразок довідки-розрахунку на виданий аванс на відрядження в межах України (додаток N 1).

Наказ Генерального прокурора України від 16 грудня 2003 року N 59-б вважати таким, що втратив чинність.

З наказом ознайомити працівників Генеральної прокуратури України, надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України, ректору Національної академії прокуратури України.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Генерального прокурора України відповідно до розподілу обов'язків.

Генеральний прокурор України
Державний радник юстиції
України


В.Пшонка

Додаток N 1

ДОВІДКА-РОЗРАХУНОК

на виданий аванс на відрядження

   1. Прізвище, ім'я, по-батькові ______________________________
   2. Структурний підрозділ ____________________________________
   3. Посада ___________________________________________________
   4. Наказ про відрядження від "______" _____________ N _______
   5. Пункт призначення відрядження ____________________________
   6. Найменування підприємства, установи, організації тощо ____
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   7. Дата та строк відрядження з __________ 2011 р. по ________
2011 р. _____ днів
   8. Добові ________ діб х _______ грн. = ________ грн.
   9. Вид транспортного засобу _________________________________
   10. Вартість проїзду за маршрутом з місця постійної роботи __
__________________________________________________________________
   11. Вартість проїзду за маршрутом до місця постійної роботи _
__________________________________________________________________
   12. Витрати на найм житлового приміщення ___ діб х ____
грн. = ________ грн.
   13. Інші витрати ____________________________________________
   Разом витрати: ______________________________________________
   Розрахунок склав:     __________  ____________________
   головний спеціаліст     (підпис)   (прізвище, ініціали)
   відділу фінансування
   та бухгалтерського обліку
   З розрахунком ознайомлений __________  ____________________
                 (підпис)  (прізвище, ініціали)
                    "_____" ___________ 2011 р.
   З вимогами пункту 167.1 статті 167 та пункту 170.9 статті 17
податкового кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України
від 02.02.2011 N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження
державних службовців, а також інших осіб, що направляються у
відрядження  підприємствами, установами та організаціями, які
повність або частково утримуються (фінансуються) за  рахунок
бюджетних коштів" та Інструкцією про службові відрядження в межах
України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів
України від 17.03.2011 N 362 щодо звітування про використання
коштів, виданих на відрядження ознайомлений.
                       _____________________
                          (підпис)
                       "___" _______ 2011 р.