МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 277 від 27.10.95

Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу


( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету статистики

N 489 від 05.12.2008 )

На виконання заходів по реалізації Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики НАКАЗУЮ:

1. Затвердити типові форми первинного обліку і ввести їх в дію з 1 січня 1996 року:


( Наказ втратив чинність в частині затвердження типової форми первинного обліку N П-2 "Особова картка" на підставі Наказу Державного комітету статистики
N 489 від 05.12.2008 )

П-2 "Особова картка";

П-9 "Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них";

П-10 "Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них";

П-11 "Акт на списання бланків трудових книжок або вкладишів до них".

2. Управлінню статистичних стандартів, класифікацій та реєстрів (Чекменьов А.О.):

2.1. У місячний термін надіслати Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському і Севастопольському міським управлінням статистики, підприємствам "Бланковидаву", міністерствам, відомствам, державним комітетам, корпораціям, концернам зразки затверджених форм первинної облікової документації.

2.2. Підготувати і направити Мінпраці України пропозиції щодо внесення відповідних змін до Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої наказом Мінпраці, Мінюста, Мінсоцзахисту України від 29.07.93 N 58.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінстату України від 11.08.93 N 180.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра
О.Г.Осауленко


( Типова форма N П-2 "Особова картка" втратила чинність на підставі Наказу Державного комітету статистики
N 489 від 05.12.2008 )

Типова форма N П-9

Затверджена

наказом Мінстату України

від 27.10.95 N 277

Ідентифікаційний -------- 
код ЄДРПОУ    --------                ---------- 
                      Код за УКУД ---------- 

Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них

Дата
Від кого
отримано
або кому
відпуще-
но
Підста-
ва (на-
ймену-
вання
докуме-
нта,
номер і
дата
Надходження
Витрачення
Чис-
ло
Мі-
ся-
ць
Рік
Кількість
Сума
Кількість
Сума
тру-
дових
кни-
жок
(се-
рія і
номер
вкла-
дишів
(се-
рія і
номер
тру-
дових
кни-
жок
(се-
рія і
номер
вкла-
дишів
(се-
рія і
номер

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Типова форма N П-10

Затверджена

наказом Мінстату України

від 27.10.95 N 277

Ідентифікаційний -------- 
код ЄДРПОУ    --------                ---------- 
                      Код за УКУД ---------- 

Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них

NN
пп
Дата прийому
або заповне-
ння трудової
книжки чи
вкладиша до
неї
Прізвище,
ім'я та
по бать-
кові вла-
сника
трудової
книжки
Посада,
професія
працівни-
ка, який
здав або
на якого
заповнена
трудова
книжка чи
вкладиш
Найменування
структурного
підрозділу
Дата і номер
документа, на
підставі якого
прийнято пра-
цівника
Чис-
ло
Мі-
ся-
ць
Рік
1
2
3
4
5
6
7
8

Продовження таблиці

Розписка відпо-
відальної особи,
яка приймала або
заповнювала тру-
дову книжку чи
вкладиш
Серія і
номер
трудової
книжки
чи вкла-
диша до
неї
Сума, отрима-
на при випис-
ці трудової
книжки чи
вкладиша до
неї
Дата і під-
става вида-
чі праців-
нику трудо-
вої книжки
при звіль-
ненні
Розписка
працівника
в отриманні
трудової
книжки
9
10
11
12
13

Типова форма N П-11

                         Затверджена 
    М.П.               наказом Мінстату України 
                     від 27.10.95 N 277 
 
                            ---------- 
                      Код за УКУД ---------- 
 
Ідентифікаційний --------            Затверджую 
код ЄДРПОУ    --------         Керівник підприємства 
                     (установи, організації) 
                     "___" _________ 199__ р. 

Акт

на списання бланків трудових книжок або вкладишів до них

 
"___" ___________ 19____ р.      Місто _____________________ 
 
   Нами ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(зазначити посаду, прізвище, ім'я та по батькові) складено цей акт 
в тому, що за період з "___" ___________ 19___ р. 
по "___" ___________ 19___ р. ____________________________________ 
                (повне найменування підприємства, 
__________________________________________________________________ 
          установи або організації ) 
зіпсовано ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
       (зазначити докладно причину зіпсування) 
"_________" штук _________________________________________________ 
                  (літерами) 
бланків трудових книжок (або вкладишів до них) 
__________________________________________________________________ 
   (перелічити серію і номер кожного бланка трудової книжки 
__________________________________________________________________ 
            або вкладиша до неї) 
_______________________________________________________________ на 
_______________________ мові(ах), які "___" ____________  ___ р. 
   (назва мови) 
знищені шляхом спалення. 
   Акт складений на списання зіпсованих бланків трудових книжок 
(або вкладишів до них) з підзвіту ________________________________ 
                   (повне найменування 
__________________________________________________________________ 
       підприємства, установи або організації) 
 
Підписи: