МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 272 від 26.07.99
м.Київ


( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
промислової політики

N 164 від 13.11.2001

N 269 від 14.07.2006

N 817 від 23.11.2009 )

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 24 березня 1999 р. N 455 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. N 203", від 19 травня 1999 р. N 859859-99-п "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств", від 9 червня 1999 р. N 999999-99-п "Про доповнення пункту 26 Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності" та від 14 липня 1999 р. N 12681268-99-п "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. N 597" НАКАЗУЮ:


( Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства промислової політики
N 164 від 13.11.2001 )

2. Затвердити Положення про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, в тому числі казенних, об'єднань державних підприємств, організацій та установ, що входять до сфери управління Мінпромполітики України (додаток N 2).

3. Затвердити Умови, показники та розміри преміювання керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, в тому числі казенних, об'єднань державних підприємств, організацій та установ, що входять до сфери управління Мінпромполітики України (додаток N 3).

Головному економічному управлінню у місячний термін погодити з Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством економіки України умови, диференційовані показники та розміри преміювання керівників підприємств.

4. У назвах форми Контракту з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності та його тексту слово "загальнодержавній" замінити словами "державній".

5. Внести зміни до розділу 3 "Умови матеріального забезпечення Керівника" Контракту з керівником підприємства (додаток N 4).

6. Доповнити пункт 26 розділу 5 форми Контракту з керівником підприємства новим підпунктом "і" такого змісту:

"і) у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості".

7. Галузевим управлінням разом з Управлінням кадрів та кадрової політики організувати внесення змін до укладених контрактів з керівниками підприємств та організацій, закінчити цю роботу у тримісячний термін.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Прядка В.В.

Міністр
В.Гуреєв


( Додаток N 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства промислової політики
N 164 від 13.11.2001 )

Додаток N 2

до наказу Мінпромполітики

України

26.07.99 N 272

(у редакції наказу

Мінпромполітики України

23.11.2009 N 817)

( v0817581-09 )

ПОЛОЖЕННЯ

про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній власності, у тому числі казенних, об'єднань державних підприємств, організацій та установ, що входять до сфери управління Мінпромполітики України

Це Положення розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року N 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств" з урахуванням змін, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 28.04.2000 N 730730-2000-п, від 19.04.2006 N 542542-2006-п.

ПОКАЗНИКИ

для визначення розміру посадового окладу керівника підприємства, заснованого на державній власності

Середньооблікова чисельність
працюючих в еквіваленті повної
зайнятості в середньому
за рік, осіб
Кратність мінімальних
тарифних ставок 1 розряду
робітника основного
виробництва
До 200
до 3
Від 201 до 500
до 4
Від 501 до 800
до 5
Від 801 до 6000
до 6
Від 6001 до 9000
до 7
Від 9001 до 20000
до 8
Від 20001 до 40000
до 9
Понад 40001
до 10

Постановою передбачено, що керівнику підприємства встановлюються:

1) розмір посадового окладу залежно від середньооблікової чисельності працюючих в еквіваленті повної зайнятості у кратності до мінімального розміру тарифної ставки першого розряду робітника основного виробництва, а у разі, коли тарифні ставки робітників не застосовуються, - у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії, визначених у колективному договорі, враховуючи складність управління підприємством, його технічну оснащеність, вартість основних фондів, рівень рентабельності та обсяги виробництва продукції (робіт, послуг).

При цьому повинні бути враховані:

- результати фінансово-господарської діяльності (прибуток, зменшення збитків тощо);

- складність продукції, що виробляється;

- конкурентоспроможність.

Розмір посадового окладу керівників об'єднань державних підприємств встановлюється на рівні посадового окладу керівника найбільшого за чисельністю працюючих підприємства, що входить до складу цього об'єднання, який може підвищуватись до 10 відсотків;

Максимальний розмір посадового окладу керівника не може перевищувати кратного розміру мінімальної тарифної ставки 1 розряду робітника основного виробництва (крім посадового окладу керівників об'єднань державних підприємств, які можуть бути збільшені на 10 відсотків) відповідно до чисельності працюючих.

За керівництво науково-виробничим об'єднанням посадовий оклад керівника може бути збільшений до 10 відсотків.

Посадовий оклад керівника може коригуватися при зміні тарифних ставок та посадових окладів на підприємстві, шляхом підписання додаткових угод до контракту у встановленому порядку.

2) доплати до посадового окладу за:

- науковий ступінь кандидата або доктора наук у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків;

- за вчене звання старшого наукового співробітника у розмірі 25 відсотків та професора 33 відсотки, якщо підприємство здійснює науково-дослідну, науково-виробничу та науково-технічну діяльність.

Доплати провадяться у разі, коли діяльність керівника за профілем збігається з наявним науковим ступенем, вченим званням;

3) щомісячні надбавки за:

- стаж наукової діяльності для працівників, робота яких пов'язана з науковою, науково-технічною діяльністю, у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків, понад 20 років - 30 відсотків;

- почесне або спортивне звання - в розмірі до 20 відсотків.

Надбавка за почесне та спортивне звання встановлюється керівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавка встановлюється за одним (вищим) званням;

- знання та використання в роботі іноземної мови - в розмірі 10 відсотків посадового окладу;

4) надбавка за інтенсивність праці та особливий характер роботи у розмірі до 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи відповідно до умов контракту надбавки скасовуються або зменшуються.

5) надбавка за роботу в умовах режимних обмежень у розмірі ____ відсотків до посадового окладу (встановлюється за погодженням з Режимно-секретним відділом міністерства у розмірах і за умов, передбачених постановами Кабінету Міністрів України від 15.06.94 N 414 та від 02.10.2003 N 1561-12 при наявності у підприємства дозволу на діяльність, пов'язану з державною таємницею);

- надбавки за роботу в умовах режимних обмежень і безпосереднє виконання НД та ДК робіт, що містять державну таємницю і передбачені державним замовленням у розмірі ____ відсотків до посадового окладу (встановлюється за погодженням з Режимно-секретним відділом міністерства у розмірах і за умов, передбачених постановами Кабінету Міністрів України від 15.06.94 N 414 та від 02.10.2003 N 1561-12 при наявності у підприємства дозволу на діяльність, пов'язану з державною таємницею);

- надбавки за виконання функцій державного експерта з питань таємниць у розмірі _____ відсотків посадового окладу (встановлюється за погодженням з Режимно-секретним відділом міністерства).

- надбавки за допуск до шифрів та документів, прирівняних до них, у розмірі ____ відсотків до посадового окладу (встановлюється залежно від вислуги років за погодженням з Режимно-секретним відділом міністерства у розмірах і за умов, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.93 р. N 728 та від 22.12.95 р. N 10371037-95-п у розмірі від 1-3 років - 10 відсотків, від 3 до 5-15 відсотків, понад 5 років - 20 відсотків);

6) керівникові підприємства (об'єднання державних підприємств) можуть виплачуватися також:

винагорода за підсумками роботи за рік та винагорода за вислугу років відповідно до діючого на підприємстві положення;

матеріальна допомога для оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку одночасно з наданням щорічної відпустки;

грошова допомога у розмірі не більш як шість посадових окладів у разі виходу на пенсію;

матеріальна винагорода за ефективне управління державним майном за рахунок частини чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства (об'єднання державних підприємств), згідно з умовами, затвердженими органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить підприємство.


( Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства промислової політики
N 817 від 23.11.2009 )

Начальник Головного
економічного управління

С.Баулін

Додаток N 3

УМОВИ,

показники та розміри преміювання керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об'єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Мінпромполітики України


Умови
преміювання
Показники преміювання
Розміри
преміюван-
ня у
відсотках
до
посадового
окладу
Промислові
підприємства
Наявність
прибутку до
оподаткування
1. Збільшення обсягів
реалізованої продукції
(робіт, послуг) у
діючих цінах
наростаючим підсумком
до відповідного
періоду минулого року
30
2. Повне та своєчасне
сплачення обов'язкових
платежів та податків
до державного бюджету,
позабюджетних та інших
фондів, поточної
заробітної плати
70
Наукові,
науково-
дослідні,
проектні
організації,
конструктор-
ські бюро
Наявність
прибутку до
оподаткування
1. Виконання плану
науково-дослідних,
проектних,
конструкторсько-
технологічних робіт
(послуг)
30
2. Повне та своєчасне
сплачення обов'язкових
платежів та податків
до державного бюджету,
позабюджетних та інших
фондів, поточної
заробітної плати
70
Інші
підприємства
та
організації
Наявність
прибутку до
оподаткування
1. Виконання планових
обсягів робіт (послуг)
за видами діяльності
30
2. Повне та своєчасне
сплачення обов'язкових
платежів та податків
до державного бюджету,
позабюджетних та інших
фондів, поточної
заробітної плати.
70

Премія не нараховується у разі:

- допущення на підприємстві нещасного випадку із смертельним наслідком з вини підприємства;

- наявності заборгованості із виплати заробітної плати працівникам;

- невиконання умов, або показників преміювання;

- невиконання наказів та розпоряджень міністерства (наказом по міністерству).

Примітка:

1) максимальний розмір премії не може перевищувати розміру посадового окладу керівника;

2) премія керівникові виплачується щомісячно, з перерахунком за результатами діяльності за квартал на підставі даних бухгалтерської та статистичної звітності.


( Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства промислової політики
N 269 від 14.07.2006 )

Начальник Головного
економічного управління

С.Баулін

Додаток N 4

до наказу Мінпромполітики

України

26.07.99 N 272

(у редакції наказу

Мінпромполітики України

23.11.2009 N 817)

( v0817581-09 )

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

до розділу 3 "Умови матеріального забезпечення Керівника" контракту з керівником підприємства, що є у державній власності

1. У розділі 3 "УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА" пункті 17 підпункти "в" - "д" викласти у такій редакції:

в) доплати за науковий ступінь ____________ у розмірі _____ відсотків до посадового окладу і фактично відпрацьованого часу;

доплати за вчене звання ___________ у розмірі _________ відсотків до посадового окладу і фактично відпрацьованого часу, якщо підприємство здійснює науково-дослідну, науково-виробничу та науково-технічну діяльність.

Доплати провадяться у разі, коли діяльність керівника за профілем збігається з наявним науковим ступенем, вченим званням.

в-1) щомісячної надбавки за стаж наукової діяльності для працівників, робота яких пов'язана з науковою, науково-технічною діяльністю, у розмірі ________ відсотків до посадового окладу і фактично відпрацьованого часу;

- щомісячної надбавки за почесне звання ___________ у розмірі ______ відсотків до посадового окладу і фактично відпрацьованого часу;

в-2) - надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови в розмірі 10 відсотків посадового окладу і фактично відпрацьованого часу.

г) надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу і фактично відпрацьованого часу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи відповідно до умов контракту надбавки скасовуються або зменшуються.

д) надбавки за роботу в умовах режимних обмежень у розмірі ____ відсотків до посадового окладу і фактично відпрацьованого часу (встановлюється за погодженням з Режимно-секретним відділом міністерства у розмірах і за умов, передбачених постановами Кабінету Міністрів України від 15.06.94 N 414 та від 02.10.2003 N 1561-12 при наявності у підприємства дозволу на діяльність, пов'язану з державною таємницею);

- надбавки за роботу в умовах режимних обмежень і безпосереднє виконання НД та ДК робіт, що містять державну таємницю і передбачені державним замовленням у розмірі ____ відсотків до посадового окладу і фактично відпрацьованого часу (встановлюється за погодженням з Режимно-секретним відділом міністерства у розмірах і за умов, передбачених постановами Кабінету Міністрів України від 15.06.94 N 414 та від 02.10.2003 N 1561-12 при наявності у підприємства дозволу на діяльність, пов'язану з державною таємницею);

- надбавки за виконання функцій державного експерта з питань таємниць у розмірі _____ відсотків посадового окладу і фактично відпрацьованого часу (встановлюється за погодженням з Режимно-секретним відділом міністерства).

- надбавки за допуск до шифрів та документів, прирівняних до них, у розмірі _____ відсотків до посадового окладу і фактично відпрацьованого часу (встановлюється залежно від вислуги років за погодженням з Режимно-секретним відділом міністерства у розмірах і за умов, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.93 р. N 728 та від 22.12.95 р. N 10371037-95-п у розмірі від 1-3 років - 10 відсотків, від 3 до 5-15 відсотків, понад 5 років - 20 відсотків).

18. Крім того, Керівникові можуть виплачуватися:

- винагорода за підсумками роботи за рік відповідно до діючого на підприємстві положення;

- винагорода за вислугу років відповідно до діючого на підприємстві положення;

- матеріальна винагорода за ефективне управління державним майном за рахунок частини чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства (об'єднання державних підприємств), згідно з Додатком N 3 до контракту.

Розмір оплати праці, розмір надбавок, премій, винагороди за підсумками роботи може бути зменшеною або не нараховуватися у разі невиконання зобов'язань Керівника за контрактом на підставі письмового розпорядження (або наказу) міністерства.

19. Керівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю ___ календарних днів. Оплата відпустки провадиться виходячи із його середньоденного заробітку, обчисленого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі відпустки Керівникові надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі його середньомісячного заробітку.

Керівник визначає час та порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку та завершення, поділу її на частини тощо), за погодженням з Органом управління майном.

20. У разі виходу керівника на пенсію йому виплачується грошова допомога у розмірі _________ посадових окладів (не більше шести посадових окладів).

21. На Керівника розповсюджуються пільги, гарантії та компенсації, передбачені колективним договором підприємства на період дії контракту.

__________________________________________________________________
       (інші умови матеріального забезпечення,
        що не заборонені законодавством)


( Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства промислової політики
N 817 від 23.11.2009 )

Начальник Головного
економічного управління

С.Баулін