НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ

КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ


Н А К А З


N 19 від 23.12.98

м.Київ

Про порядок навчання та атестації осіб, які претендують на право здійснення функцій управління державними корпоративними правами, та уповноважених осіб


На виконання Указу Президента України від 2 вересня 1998 р. N 969/98 "Про Положення про Національне агентство України з управління державними корпоративними правами" та постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1703 "Про концепцію розподілу між центральними і місцевими органами виконавчої влади повноважень з управління об'єктами державної власності та заходи щодо її реалізації" (пункт 7 Плану заходів), НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Положення про порядок навчання та атестації осіб, які претендують на право здійснення функцій управління державними корпоративними правами та уповноважених осіб (додаток).

2. Головному управлінню бухгалтерського обліку та фінансування відповідно до укладених договорів з навчальними закладами про навчання та атестацію представників державних установ на право здійснення функцій управління державними корпоративними правами передбачити виділення відповідних коштів з позабюджетного фонду Національного агентства (після затвердження Положення про позабюджетний фонд Національного агентства).

Навчання інших претендентів здійснюється за їх власні кошти.

3. Науково-аналітичному департаменту в місячний термін подати на затвердження список закладів освіти та установ, на базі яких може проводитись відповідно навчання та атестація претендентів на отримання кваліфікації уповноваженої особи.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства Ємельянова В.М.


Голова Національного агентства             О.Таранов

Затверджено

наказом НАУУДКП

від 23 грудня 1998 р. N 19


Положення про порядок навчання та атестації осіб, які претендують на право здійснення функцій управління державними корпоративними правами та уповноважених осіб


Положення визначає порядок навчання та атестації осіб, які претендують на право здійснення функцій управління державними корпоративними правами та уповноважених осіб.


1. Порядок навчання

1.1. Навчання осіб, які претендують на право здійснення функцій управління державними корпоративними правами та уповноважених осіб здійснюється на підставі навчальних програм, розроблених і затверджених закладами освіти та погодженими Національним агентством, Фондом державного майна України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України (ДКЦПФР), Міністерством економіки.

1.2. Навчання здійснюється на платних засадах. Навчання представників державних установ фінансується з джерел, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 року N 167 "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій" та здійснюється за рахунок:

передбачених для цієї мети бюджетних коштів;

коштів підприємств і організацій;

інших надходжень, не заборонених законодавством.

Навчання представників недержавних структур та фізичних осіб здійснюється за їх власні кошти, а також з інших, не заборонених законодавством джерел. Плату за навчання встановлює заклад освіти виходячи з кошторисів договорів про навчання.

1.3. Право на навчання фахівців мають заклади освіти, які здійснюють свою діяльність відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. N 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів", від 12 лютого 1996 р. N 200200-96-п "Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти" та від 19 лютого 1996 р. N 224224-96-п "Про центри підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ й організацій" і уклали договір про їх навчання з Національним агентством, або з Фондом державного майна України (ФДМУ).

1.4. Навчальні програми з управління державними корпоративними правами та перелік закладів освіти, яким надано право здійснювати навчання, публікуються в засобах масової інформації.

1.5. За підсумками навчання заклад освіти видає свідоцтво про навчання, затверджене підписом керівника та печаткою закладу освіти.

1.6. Заклад освіти, який проводить навчання, веде реєстри виданих свідоцтв про навчання. В тижневий термін після закінчення курсу навчання заклад освіти подає до Національного агентства інформацію про фахівців, яким були видані свідоцтва про навчання за спеціалізацією - "Управління державними корпоративними правами".

1.7. Контроль за діяльністю закладів освіти щодо навчання осіб, які претендують на право здійснення функцій управління державними корпоративними правами та уповноважених осіб здійснює Національне агентство.


2. Атестація фахівців

2.1. Атестація осіб, які претендують на право здійснення функцій управління державними корпоративними правами та уповноважених осіб проводиться з метою підтвердження відповідного рівня їх знань.

2.2. Організація роботи атестаційних комісій здійснюється на базі установ, визначених Національним агентством.

2.3. Атестація представників державних установ фінансується з джерел, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 року N 167. Представники недержавних структур та фізичні особи оплачують складання кваліфікаційного іспиту за власні кошти, або з інших, не заборонених законодавством джерел. Розмір сплати за складання кваліфікаційного іспиту встановлюється установою, на яку покладено функцію організації роботи атестаційної комісії.

2.4. Для атестації фахівців створюються атестаційні комісії до складу якої входять представники Національного агентства, ФДМУ, ДКЦПФР, Мінекономіки. Крім того, до складу атестаційних комісій можуть включатися представники інших державних органів, закладів освіти, установ та організацій.

2.5. Персональний склад атестаційних комісій у кількості не менше п'яти членів затверджується Національним агентством.

2.6. Атестаційна комісія виконує такі функції:

- призначає місце, дату та час проведення кваліфікаційного іспиту;

- приймає рішення про допущення до складання кваліфікаційного іспиту;

- надає письмове повідомлення про недопущення до складання кваліфікаційного іспиту з обгрунтуванням його причин;

- проводить кваліфікаційний іспит претендентів;

- затверджує результати кваліфікаційного іспиту;

2.7. Для участі у кваліфікаційному іспиті претендент подає:

- заяву на участь у кваліфікаційному іспиті (встановленого Національним агентством зразка);

- копію документа про вищу освіту;

- копію особової картки з обліку кадрів;

- документ, що підтверджує особу (представляється особисто);

- копію свідоцтва про навчання;

- копію платіжного доручення про оплату складання кваліфікаційного іспиту (для представників недержавних структур і фізичних осіб).

2.8. В разі усунення причин відмови претендент має право повторно подати документи до атестаційної комісії.

2.9. Установа, на базі якої організується робота атестаційної комісії приймає, перевіряє та готує до розгляду атестаційної комісії документи осіб, які претендують на отримання кваліфікаційного сертифікату.

2.10. Перед початком кваліфікаційного іспиту члени атестаційної комісії роз'яснюють претендентам правила та вимоги щодо його проведення.

2.11. Атестаційна комісія проводить кваліфікаційний іспит претендентів. У разі необхідності атестаційна комісія може проводити додаткову співбесіду.

2.12. Іспит претендентів проводиться у наступному порядку: кожен з них отримує білет з питаннями у межах навчальної програми. Завдання полягає у наданні вичерпних відповідей на поставлені у білеті питання, а також, при необхідності, на додаткові питання.

2.13. Перелік екзаменаційних питань затверджується Національним агентством. В разі необхідності, перелік може бути погоджено з ФДМУ, ДКЦПФР та Міністерством економіки.

2.14. Кількість питань у білеті та інші умови проведення іспиту визначаються Національним агентством.

2.15. Оцінка результатів іспиту та додаткової співбесіди здійснюється за системою "склав/не склав". Остаточне рішення щодо складання атестаційного іспиту приймає атестаційна комісія.

2.16. Рішення, прийняті атестаційною комісією за результатами її роботи оформляються протоколом атестаційної комісії. Прийняття рішення здійснюється більшістю голосів за умови присутності не менше чотирьох членів атестаційної комісії, включаючи голову або заступника голови атестаційної комісії. У разі рівності голосів, голос голови або заступника голови атестаційної комісії є вирішальним.

2.17. Атестаційна комісія складає протокол у двох примірниках, який підписується всіма членами атестаційної комісії, що приймали іспит, засвідчується підписом керівника та печаткою установи, на базі якої організована робота атестаційної комісії. Перший примірник вказаного протоколу передається до Національного агентства, другий примірник протоколу зберігається зазначеною установою на протязі трьох років від дати їх оформлення.

2.18. Протокол атестаційної комісії повинен містити рішення про затвердження:

- списку осіб, які брали участь у кваліфікаційному іспиті;

- результатів іспиту та співбесіди;

- результатів кваліфікаційного іспиту в цілому;

2.19. Після складання протоколу голова та секретар атестаційної комісії підписують кваліфікаційні сертифікати фахівцям, які успішно склали кваліфікаційний іспит. Оформлення кваліфікаційного сертифікату здійснює установа, на базі якої організована робота атестаційної комісії.

2.20. Кваліфікаційний сертифікат підписується Головою Національного агентства та керівником установи, на базі якої організовано роботу атестаційної комісії.

2.21. Претендентам, які не склали кваліфікаційний іспит, подані ними документи та оплата за складання кваліфікаційного іспиту не повертаються, але вони мають право вдруге подати заяву до атестаційної комісії для повторного іспиту.

2.22. Претендент, який не склав атестаційного іспиту, вправі оскаржити дії атестаційної комісії у Національному агентстві.

2.23. Установа, на базі якої організована робота атестаційної комісії, веде реєстр виданих кваліфікаційних сертифікатів. В тижневий термін після проведення кваліфікаційного іспиту установа подає до Національного агентства інформацію про фахівців, яким були видані кваліфікаційні сертифікати.


3. Контроль за видачею кваліфікаційних сертифікатів

3.1. Контроль за видачею фахівцям кваліфікаційних сертифікатів здійснює Національне агентство. Останнє веде загальний реєстр виданих кваліфікаційних сертифікатів, який обов'язково включає наступне:

- прізвище, ім'я та по батькові особи;

- ідентифікаційний номер особи;

- місце роботи та посада особи;

- домашня адреса, паспортні дані та телефон особи;

- код за ЄДРПОУ, повна назва, юридична адреса та телефон організації, яка направила фахівця (якщо навчання та атестація здійснювалися за направленням юридичної особи);

- номер та дата видачі кваліфікаційного сертифіката.

3.2. Національне агентство або установа, на базі якої організовано роботу атестаційної комісії за поданням Національного агентства мають право анулювати дію кваліфікаційного сертифікату у наступних випадках:

- фахівця засуджено за господарські, посадові злочини або за рішенням суду позбавлено права займати певні керівні посади та посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю;

- договір з фахівцем на виконання функцій уповноваженої особи було розірвано через систематичне або грубе порушення його умов;

- фахівець на протязі трьох років після отримання кваліфікаційного сертифікату не працював за відповідним фахом.

3.3. Національне агентство веде облік фахівців, дія кваліфікаційних сертифікатів яких анульована.

3.4. Фахівці, кваліфікаційні посвідчення яких анульовано, за дозволом Національного агентства мають право отримати новий кваліфікаційний сертифікат шляхом переатестації.

3.5. Переатестація фахівців проводиться у порядку, встановленому цим Положенням щодо атестації.

Фахівець, кваліфікаційний сертифікат якого було анульовано має право оскаржити це рішення в установленому законодавством порядку.