МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ

Л И С Т

03.05.2007 N 1/6-221

Центральному правлінню

Українського товариства

глухих (ЦП УТОГ)

03150, м. Київ,

вул. Червоноармійська, 74а

Фонд соціального захисту інвалідів розглянув Ваше звернення N 12-03/46 від 19.03.2007 року та повідомляє наступне.

Відповідно до частин 2, 3 статті 119 Господарського кодексу України436-15 господарське об'єднання - об'єднання підприємств, утворене за ініціативою підприємств, незалежно від їх виду, які на добровільних засадах об'єднали свою господарську діяльність.

Господарські об'єднання діють на основі установчого договору та/або статуту, який затверджується їх засновниками.

Метою створення і діяльності об'єднання підприємства може бути координація будь-якої господарської діяльності (виробничої, наукової, комерційної, інвестиційної, інноваційної та іншої). Види діяльності, які координуються підприємствами завдяки створенню об'єднання, визначаються залежно від виду об'єднання. Так, в асоціаціях відбувається координація виробничої діяльності, у корпорації - виробничої, наукової і комерційної діяльності, у концерні - науково-технічної, виробничої інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності.

Види діяльності, координація яких відбувається в об'єднаннях підприємств інших видів, Господарським кодексом України не визначається, отже, в інших випадках може відбутися координація будь-якої господарської діяльності підприємств, якщо законом згідно зі статтею 127 цього Кодексу не встановлено певне регулювання щодо координації тієї чи іншої діяльності підприємств у інших формах об'єднання інтересів підприємства. Об'єднання є юридичною особою.

Згідно частини першої статті 121 Господарського кодексу України436-15 підприємства - учасники об'єднання підприємств зберігають статус юридичної особи незалежно від організаційно-правової форми об'єднання, і на них поширюються положення цього Кодексу та інших законів щодо регулювання діяльності підприємств.

Рішення про утворення об'єднання підприємств (установчий договір) та статут об'єднання погоджуються з Антимонопольним комітетом України в порядку, встановленому законодавством.

Відповідно до статті 122 Господарського кодексу України436-15 господарські об'єднання мають вищі органи управління (загальні збори учасників) та утворюють виконавчі органи, передбачені статутом господарського об'єднання.

Вищий орган господарського об'єднання:

- затверджує статут господарського об'єднання та вносить зміни до нього;

- вирішує питання про прийняття в господарське об'єднання нових учасників та виключення учасників з його складу;

- утворює виконавчий орган господарського об'єднання відповідно до його статуту чи договору;

- вирішує фінансові та інші питання відповідно до установчих документів господарського об'єднання.

Виконавчий орган господарського об'єднання (колегіальний чи одноособовий) вирішує питання поточної діяльності, які відповідно до статуту або договору віднесені до його компетенції.

Управління державним (комунальним) господарським об'єднанням здійснюють правління об'єднання і генеральний директор об'єднання, який призначається на посаду та звільняється з посади органом, що прийняв рішення про утворення об'єднання. Склад правління визначається статутом об'єднання. Порядок управління державним (комунальним) господарським об'єднанням визначається статутом об'єднання відповідно до закону.

Здійснення управління поточною діяльністю об'єднання підприємств може бути доручено адміністрації одного з підприємств (головного підприємства об'єднання) на умовах, передбачених установчими документами відповідного об'єднання.

Установчі документи, що приймаються при створенні об'єднання підприємств, можуть передбачати внесення його учасниками майнових внесків (вступні, членські, цільові тощо).

Крім того, майно передається об'єднанню його учасниками у господарське відання або в оперативне управління на основі установчого договору чи рішення про утворення об'єднання. Вартість майна об'єднання відображається у його балансі.

Об'єднання підприємств не відповідає за зобов'язаннями його учасників, а підприємства-учасники не відповідають за зобов'язаннями об'єднання, якщо інше не передбачено установчим договором або статутом об'єднання. рішення про утворення об'єднання.

Частина шоста статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"875-12 зазначає, що до виконання підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які використовують найману працю, нормативу робочих місць, визначеного згідно з частиною першою цієї статті, може бути зараховано забезпечення роботою інвалідів на підприємствах, в організаціях громадських організацій інвалідів шляхом створення господарських об'єднань підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які використовують найману працю, та підприємствами, організаціями громадських організацій інвалідів з метою координації виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.

Таким чином, згідно Порядку зарахування кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів до нормативу таких робочих місць у господарських об'єднаннях, до складу яких входять підприємства громадських організацій інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 70, підприємства, в тому числі підприємства громадських організацій інвалідів, яким зараховується кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів до нормативу таких робочих місць, можуть входити лише до складу одного господарського об'єднання.

Кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів зараховується до нормативу таких робочих місць за звітний період господарському об'єднанню та підприємствам, що входять до його складу, у разі, коли:

- кількість працюючих інвалідів на підприємстві громадської організації інвалідів за основним місцем роботи, що перевищує 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, є більша, ніж кількість нестворених робочих місць для працевлаштування інвалідів на інших підприємствах, що входять до складу господарського об'єднання, згідно з установленим нормативом таких робочих місць;

- підприємства, що входять до складу господарського об'єднання, розмістили на підприємстві громадської організації інвалідів, яке входить до складу об'єднання, замовлення на придбання товарів (робіт, послуг), що безпосередньо виготовляються зазначеним підприємством;

- сума річної заробітної плати інвалідів, яка не менша, ніж сума адміністративно-господарських санкцій, що повинна бути сплачена підприємством за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, входить у вартість замовлення, розміщеного на підприємстві громадської організації інвалідів.

Отже, законодавством визначено умови, при яких об'єднанню зараховується кількість робочих місць до нормативу для працевлаштування інвалідів, як альтернатива сплаті адміністративно-господарських санкцій.

В.о. директора
В.Бурлака