МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ

Л И С Т

07.03.2007 N 1/5-218

Керуючим територіальним

відділенням Фонду

Додаткове роз'яснення щодо стягнення адміністративно-господарських санкцій із суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, і на лист N 06ю-261/1095 від 02.07.2004 р. ( v1095317-04 )

Фонд соціального захисту інвалідів відповідно до покладених чинним законодавством України на нього завдань здійснює контроль за виконанням суб'єктами господарювання чотирьохвідсоткового нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, в тому числі шляхом стягнення в судовому порядку адміністративно-господарських санкцій за невиконання ними такого нормативу в розмірі середньорічної заробітної плати працівника за кожне незайняте робоче місце інвалідам згідно ст. ст. 19, 875-12|st2020 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"875-12.

Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва" від 03.07.98 р. N 727 не містить норм щодо звільнення підприємств від обов'язку виконання нормативу створення робочих місць для інвалідів, установленого Законом, а внески до Фонду соціального захисту інвалідів (про які йдеться у пункті 6 Указу N 727) не є адміністративно-господарськими санкціями (про які йдеться у частині 1 статті 875-12|st2020 Закону України N 875875-12. А тому підприємства, що обрали спрощену систему оподаткування (платники єдиного податку), зобов'язані виконувати норматив робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, установлений Законом, а в разі його невиконання - сплачувати адміністративно-господарські санкції до обласних відділень Фонду соціального захисту інвалідів у порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 7070-2007-п.

Крім того, відповідно до п. 6 Указу суб'єкт малого підприємництва, який сплачує єдиний податок, не є платником саме певних видів податків і зборів (обов'язкових платежів). У статті 254к/96-ВР|st9292 Конституції254к/96-ВР зазначено, що система оподаткування, податки і збори встановлюються виключно Законами України. Частиною 6 статті 1 Закону України "Про систему оподаткування" від 25.06.91 р. N 1251-XII1251-12 (далі - Закон N 1251) встановлено, що "податки і збори (обов'язкові платежі), справляння яких не передбачено цим Законом, крім визначених Законом України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України"1562-12, сплаті не підлягають". Адміністративно-господарські санкції за непрацевлаштування інвалідів згідно Закону України "Про систему оподаткування" не відносяться до податків і зборів, оскільки податками і зборами (обов'язковими платежами) вважаються обов'язкові внески до бюджетів та до державних цільових фондів, що здійснюються платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами України про оподаткування.

Однак статті 14 та 1251-12|st1515 Закону N 12511251-12 не містять такого податку чи збору (обов'язкового платежу), як внесок до Фонду соціального захисту інвалідів, а Закон N 875875-12 не є законом України про оподаткування.

Тому можна зробити висновок, що внески, збори та податки - це однорідні поняття та уособлюють в собі обов'язковий платіж до бюджетів та до державних цільових фондів. Адміністративно-господарські санкції на відміну від внесків не мають таких основних критеріїв, як пропорційності та рівномірності. З огляду на вищевикладене, чинним законодавством не визначене таке поняття як внески.

Відповідно до ч. 1 ст. 230 Господарського кодексу України436-15 штрафними санкціями визначаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Частина 1 ст. 238 Господарського кодексу України436-15 визначає, що за порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності до суб'єктів господарювання можуть бути застосовані уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування адміністративно-господарські санкції, тобто заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідацію його наслідків.

Адміністративно-господарські санкції за нестворення робочого місця інваліда ніяк не можна ототожнювати з внесками до Фонду соціального захисту інвалідів. Оскільки внесків до Фонду соціального захисту в природі не існує, а є лише адміністративно-господарська санкція за невиконання нормативу працевлаштування інвалідів для всіх підприємств різних форм власності.

Таким чином, з урахуванням викладеного вище суб'єкти малого підприємництва, що обрали спрощену систему оподаткування (платники єдиного податку) зобов'язані виконувати норматив робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, встановлений Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", а в разі його невиконання - сплачувати адміністративно-господарські санкції до територіальних (обласних) відділень Фонду соціального захисту інвалідів відповідно до Порядку сплати підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року N 7070-2007-п "Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

Директор
Е.Скібінський