МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ

ІНСПЕКЦІЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ

ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Л И С Т

30.03.2006 N ДЦ12-1660/0/6-06

Лащенко Н.В.

Шановна Наталіє Вікторівно!

Інспекція по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення Державного центру зайнятості розглянула, за дорученням, в межах компетенції державної служби зайнятості Ваше звернення до Міністерства праці та соціальної політики України щодо вимоги Святошинського районного центру зайнятості у м. Києві реєструвати зміни і доповнення до раніш зареєстрованих в державній службі зайнятості трудових договорів, укладених між фізичними особами - роботодавцями та найманими працівниками, а також за проведеної консультації з зазначеного питання з фахівцями Мінпраці, повідомляє.

Статтею 24-1 Кодексу законів про працю України322-08 (далі - КЗпП України) встановлено, що у разі укладення трудового договору між фізичною особою та найманим працівником фізична особа повинна у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір у державній службі зайнятості за місцем свого проживання, у порядку, визначеному Міністерством праці та соціальної політики України.

Форма трудового договору між працівником і фізичною особою і Порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою (далі - Порядок) затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України N 260 від 08.06.2001 р., зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.06.2001 р. за N 554/5745.

На державну службу зайнятості даним Порядком покладено обов'язок реєстрації трудових договорів, укладених між фізичними особами - роботодавцями та найманими працівниками, а також підтвердження записів, внесених фізичними особами - роботодавцями до трудових книжок працівників.

Виходячи з механізму, визначеного Порядком, вчинення дій щодо реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, укладеного між фізичною особою - роботодавцем та найманим працівником, внесення відповідних записів до трудової книжки працівника можливе лише у разі особистої присутності обох сторін трудових відносин (фізичної особи - роботодавця і найманого працівника) у центрі зайнятості.

Відповідно до статті 21 КЗпП України322-08 трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю і угодою сторін.

Виходячи з основних засад трудового законодавства України, в трудових правовідносинах задіяні дві сторони (роботодавець та працівник), які мають відповідні права та зобов'язання один по відношенню до іншого; цей перелік є виключним. Всі інші суб'єкти мають право втручання у взаємовідносини двох вищезазначених сторін лише у випадках та порядку, суворо регламентованих законодавством України.

Відповідно до чинного законодавства сторони трудових відносин мають право вносити зміни та доповнення до вже укладеного трудового договору, але за умови, що зміни та доповнення не повинні погіршувати становище працівників порівняно з чинним законодавством про працю, інакше згідно статті 9 КЗпП України322-08 такі умови вважаються недійсними.

Виходячи з положень статті 24-1 КЗпП України322-08 та Порядкуz0554-01, проведення реєстрації змін та доповнень до вже зареєстрованого в державній службі зайнятості трудового договору чинним законодавством не передбачено, оскільки реєстраційний номер трудового договору, укладеного між фізичною особою - роботодавцем та найманим працівником, може бути лише один.

Одночасно, не викликає сумніву, що сторони трудових відносин (фізична особа - роботодавець та найманий працівник) мають право на внесення узгоджених змін та доповнень до укладеного між ними трудового договору (якщо такі зміни не вступають у протиріччя до чинного законодавства).

У разі прийняття сторонами узгоджених змін та доповнень до укладеного трудового договору, який перебуває на реєстрації у центрі зайнятості, сторони письмово повідомляють про це центр зайнятості з доданням одного автентичного примірника змін або доповнень. Письмове повідомлення та один з екземплярів змін чи доповнень додаються до зареєстрованого трудового договору і є невід'ємною частиною зареєстрованого договору.

Відповідальна особа центру зайнятості повинна зробити відмітку у книзі реєстрації трудових договорів про внесення змін чи доповнень до укладеного трудового договору (без присвоєння реєстраційного номера до змін чи доповнень, які внесені до трудового договору), який знаходиться на реєстрації в державній службі зайнятості, та додати примірник змін чи доповнень до наявного в центрі зайнятості екземпляра трудового договору.

Начальник інспекції
А.Захарченко