МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Н А К А З

01.07.2011 N 198

Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників Мінінфраструктури

З метою вдосконалення організації праці, зміцнення трудової та виконавської дисципліни та відповідно до статті 142 Кодексу законів про працю України322-08, Закону України "Про державну службу"3723-12 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Міністерства інфраструктури України, що додаються.

2. Керівникам структурних підрозділів ознайомити працівників з Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників Міністерства інфраструктури України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 3 березня 2010 року N 120 "Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників центрального апарату Міністерства транспорту та зв'язку України".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра -
керівник апарату

В.В.Корнієнко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

01.07.2011 N 198

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку для працівників Міністерства інфраструктури України

1. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Міністерства інфраструктури України (далі - Правила) розроблені відповідно до статті 43 Конституції України254к/96-ВР, Кодексу законів про працю України322-08, Закону України "Про державну службу"3723-12, інших нормативно-правових актів.

1.2. Правила визначають внутрішній трудовий розпорядок працівників Мінінфраструктури, режим їх роботи, засади регулювання трудових відносин, умови заохочення працівників за сумлінну працю, відповідальність за порушення трудової дисципліни та запроваджуються з метою вдосконалення організації праці, зміцнення трудової та виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності та якості роботи працівників.

1.3. Правила є обов'язковими для всіх працівників Міністерства інфраструктури України.

1.4. Правила затверджуються та змінюються наказом Мінінфраструктури за погодженням з профспілковим комітетом.

1.5. Правила доводяться до відома працівників Мінінфраструктури під особистий підпис.

1.6. У Міністерстві інфраструктури України трудова дисципліна ґрунтується на засадах належного і сумлінного виконання працівниками своїх обов'язків, створення необхідних організаційних та економічних умов для високоефективної роботи, свідомого ставлення до неї, застосування методів переконання та заохочення за сумлінну працю.

2. Порядок прийняття, переведення та звільнення державних службовців та інших категорій працівників

2.1. Призначення на посади та звільнення з посад працівників здійснюються відповідно до законів України "Про державну службу", "Про центральні органи виконавчої влади"3166-17, Кодексу законів про працю України322-08 в порядку, передбаченому вимогами законодавства.

Прийняття на державну службу на посади третьої - п'ятої категорій, передбачених статтею 25 Закону України "Про державну службу"3723-12, проводиться на конкурсній основі у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 169169-2002-п "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців", крім випадків, коли інше встановлено законодавством про державну службу.

Порядок перебування на державній службі працівників патронатної служби на посадах, передбачених штатним розписом Мінінфраструктури, регулюється Законом України "Про центральні органи виконавчої влади" та постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.99 N 851851-99-п "Про затвердження Порядку перебування на державній службі працівників патронатної служби членів Кабінету Міністрів України та голів місцевих державних адміністрацій".

Погодження кандидатур на посади керівників структурних підрозділів Міністерства та їх звільнення у випадках, передбачених законодавством, здійснюється в порядку, визначеному відповідними нормативно-правовими актами, зокрема, керівників контрольно-ревізійної, юридичної, кадрової, бухгалтерської, режимно-секретної служб Міністерства.

2.2. Просування по службі державного службовця, який зарахований до кадрового резерву чи пройшов стажування, може здійснюватися за рішенням Міністра або заступника Міністра - керівника апарату без конкурсного відбору.

2.3. Призначення на посади та звільнення з посад працівників Мінінфраструктури здійснюється наказом Міністерства.

Днем початку виконання працівником своїх службових обов'язків є день, дата якого зазначена в наказі Мінінфраструктури. Днем звільнення вважається останній день роботи.

2.4. При прийнятті на роботу кандидат подає до Управління персоналу:

а) трудову книжку, оформлену в установленому порядку;

б) паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

в) заяву про прийняття на роботу;

г) заповнену особову картку за формою N П-2ДС з відповідними додатками та фотокарткою розміром 4 х 6 см;

ґ) документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання тощо;

д) військовий квиток (для військовозобов'язаних);

е) документи про пільги;

є) декларацію про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім'ї за попередній рік;

ж) довідку з попереднього місця роботи про використання відпусток (для осіб, які приймаються на роботу в порядку переведення);

з) інші документи, передбачені законодавством.

2.5. Забороняється вимагати від особи, яка приймається на роботу, відомості про його партійну і національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

2.6. При прийнятті на роботу може бути обумовлене випробування з метою перевірки професійного рівня і ділових якостей, відповідності працівника займаній посаді та роботі, що йому доручається виконувати. При прийнятті на державну службу може встановлюватися випробування терміном до шести місяців, про що зазначається в наказі про прийняття на роботу працівника.

Якщо після закінчення строку випробування працівник продовжує працювати, він вважається таким, який витримав випробування.

2.7. При прийнятті працівника на роботу чи при переведенні його в установленому порядку на іншу роботу в Міністерстві керівник відповідного структурного підрозділу зобов'язаний:

а) ознайомити працівника з його посадовою інструкцією (під розписку), а також з умовами та оплатою його праці;

б) визначити працівнику робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

в) ознайомити працівника із цими Правилами.

Департамент безпеки у галузі зобов'язаний: провести вступний інструктаж з питань охорони праці, виробничої санітарії та гігієни праці, протипожежної безпеки, про що робиться запис у журналі реєстрації вступного інструктажу з охорони праці та Контрольному листі вступного інструктажу з охорони праці, який долучається до особової справи.

2.8. Припинення трудових відносин між Міністерством та працівником може мати місце на підставах та у порядку, визначених законодавством.

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу з причин, передбачених частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України322-08, працівник має бути звільненим у строк, про який він просить.

2.9. Припинення трудових відносин з ініціативи Міністерства з працівниками - членами первинної профспілкової організації не допускається без попередньої згоди профспілкового комітету, за виключенням випадків, передбачених законодавством України.

2.10. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється, а працівника може бути звільнено з підстав, викладених у Законі України "Про державну службу"3723-12.

2.11. Керівник структурного підрозділу при звільненні працівника повинен забезпечити передачу цим працівником всіх службових документів та матеріальних цінностей іншій особі, визначеній керівником.

2.12. При звільненні працівник зобов'язаний повернути перепустку та службове посвідчення.

2.13. У день звільнення Управління персоналу видає працівнику його трудову книжку з відповідним записом. Також у день звільнення з працівником проводиться повний розрахунок.

3. Основні обов'язки і права працівників

3.1. Основні обов'язки та права працівників Міністерства визначаються посадовими інструкціями.

3.2. Посадові інструкції друкуються у трьох примірниках, один з яких надається персонально працівнику, другий - зберігається у керівника структурного підрозділу, третій - в Управлінні персоналу.

3.3. Державні службовці Міністерства підлягають атестації та щорічному оцінюванню виконання покладених на них завдань та обов'язків у порядку, визначеному Положенням про проведення атестації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 N 1922.

4. Основні обов'язки керівництва Міністерства

Керівництво Міністерства зобов'язане:

а) неухильно дотримуватися вимог законодавства України про працю;

б) створювати для працівників Міністерства умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов'язків, підвищення продуктивності праці;

в) забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення державних службовців за результатами їх особистої роботи, раціональне витрачання фонду оплати праці та фонду матеріального заохочення, виплачувати заробітну плату в установлені терміни з наданням розрахункових листів відповідно до статті 110 Кодексу законів про працю України322-08;

г) забезпечувати здійснення заходів, спрямованих на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, дотримання встановленого режиму праці та відпочинку;

ґ) забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки;

д) сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників Міністерства;

е) застосовувати необхідні заходи з профілактики виробничого травматизму та захворювань, створювати необхідні соціально-побутові умови;

є) у випадках, передбачених законодавством, своєчасно надавати пільги і компенсації з урахуванням умов праці, забезпечувати засобами індивідуального захисту;

ж) сприяти та забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації, економічних і правових знань працівників, у тому числі за рахунок бюджетних коштів;

з) у випадках, передбачених законодавством, керівництво Міністерства здійснює свої повноваження разом або за погодженням з профспілковим комітетом.

5. Робочий час і його використання

5.1. Робочий час - це встановлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку повинен виконувати свої службові обов'язки.

5.2. Для працівників Міністерства встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - суботою і неділею. Тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень (за винятком випадків, передбачених законодавством).

5.3. Початок і закінчення роботи працівників Міністерства та перерва для відпочинку і харчування встановлюються в такі часи:


Понеділок - четвер
П'ятниця
Початок робочого
дня
9 год. 00 хв.
9 год. 00 хв.
Перерва
13 год. 00 хв. -
13 год. 45 хв.
13 год. 00 хв. -
13 год. 45 хв.
Закінчення робочого
дня
18 год. 00 хв.
16 год. 45 хв.

5.4. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня зменшується на одну годину. Ця норма поширюється на випадки перенесення в установленому порядку передсвяткового дня на інший день тижня з метою об'єднання днів відпочинку.

5.5. Керівництво Міністерства за погодженням з профспілковим комітетом Міністерства окремим працівникам може встановлювати гнучкий графік роботи на умовах та в порядку, передбачених законодавством.

5.6. Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи державні службовці залучаються до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні, за наказом Міністерства. Робота в ці дні компенсується відповідно до статті 72 Кодексу законів про працю України322-08.

5.7. Відповідно до статті 35 Закону України "Про державну службу"3723-12 державним службовцям надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі, передбаченому законодавством.

Працівникам, які мають стаж державної служби понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю:


Стаж державної служби (років)
10
11
12
13
14
більше 15
Кількість календарних днів
додаткової відпустки
5
7
9
11
13
15

Державним службовцям надаються також інші види відпусток відповідно до Закону України "Про відпустки".

5.8. За наказом Міністерства державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки у порядку, встановленому законодавством. Невикористана частина відпустки надається працівнику в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році.

5.9. Черговість надання працівникам щорічної основної і додаткової оплачуваної відпусток установлюється графіком відпусток, який затверджується в установленому порядку та погоджується з профспілковим комітетом Міністерства. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників.

6. Заохочення за успіхи в роботі

6.1. За сумлінну працю, зразкове виконання трудових обов'язків, а також до державних, професійних свят та ювілейних дат до працівників Міністерства застосовуються різні форми матеріального і морального заохочення: грошова винагорода (надбавки, доплата, преміювання); оголошення нагородження відомчою відзнакою - нагрудний знак "Почесний працівник транспорту України" тощо.

6.2. За виконання особливо відповідальних завдань державному службовцю відповідно до Закону України "Про державну службу" може бути присвоєно черговий ранг достроково в межах відповідної категорії посад. За сумлінну працю при виході на пенсію працівникові може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.

6.3. Заохочення оформлюється наказом Міністерства, про що робиться запис у трудовій книжці працівника відповідно до статті 144 Кодексу законів про працю України322-08.

6.4. За особливі трудові заслуги працівники Міністерства можуть бути представленими до державних нагород та присвоєння почесних звань.

7. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

7.1. Порушення трудової дисципліни, невиконання чи неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових або службових обов'язків, порушення державним службовцем обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби, перевищення ним своїх повноважень, а також скоєння вчинку, який порочить його як державного службовця або дискредитує Міністерство інфраструктури України, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного стягнення:

а) догана;

б) звільнення з роботи.

7.2. До державних службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених законодавством про працю, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

а) попередження про неповну службову відповідність;

б) затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

7.3. Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

7.4. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

8. Порядок вирішення трудових спорів

Трудові спори, що виникають між працівником і керівництвом Міністерства, розглядаються в порядку, передбаченому законодавством.

9. Пропускний режим входу до адміністративної будівлі Міністерства

Пропускний режим входу до адміністративного будинку Міністерства регулюється Інструкцією щодо порядку організації забезпечення, виконання та підтримування пропускного та внутрішньооб'єктового режиму в адміністративній будівлі та порядку допуску автотранспорту на територію Міністерства, затвердженою наказом Міністерства від 19.07.2010 N 499.

Начальник Управління
персоналу

Н.П.Сова