МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

28.12.2004 N 986

Про затвердження зразків документів

З метою забезпечення єдиних методологічних підходів до запровадження договірних відносин у сфері інтелектуальної власності НАКАЗУЮ:

1.Затвердити зразки:

- Повідомлення про створення об'єкта промислової власності;

- Договору про розподіл майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця;

- Договору між творцем (творцями) і роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об'єкти права інтелектуальної власності, створені у зв'язку з виконанням трудового договору;

- Договору між роботодавцем і творцем про винагороду;

- Ліцензійний договір про надання дозволу на використання комерційної таємниці;

- Договору між співавторами про вклад у створення об'єкта права інтелектуальної власності та розподіл винагороди;

- Договору про добросовісне заохочення за використання раціоналізаторської пропозиції.

2. Рекомендувати підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності й організації застосовувати зазначені зразки договорів для врегулювання правовідносин щодо об'єктів права інтелектуальної власності, регулювання яких законодавством передбачено на договірних засадах.

3. Державному департаменту інтелектуальної власності (Паладій М.В.) вжити заходів щодо доведення зазначених у пункті 1 цього наказу документів до відома зацікавлених осіб.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.

Міністр
В.Г.Кремень

Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

спільний Наказ

Міністерства освіти і науки

України

та Міністерства праці

і соціальної політики

України

28.12.2004 N 986

Зразок

ДОДАТОК

до трудового договору

(контракту)

від "__"______ 20_ р.

ДОГОВІР

про розподіл майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця

 "__"_______20__р.                    N_______
   Керуючись нормами ЧЕТВЕРТОЇ книги Цивільного кодексу України
(ЦКУ) та положеннями п. 1 ст. 9 Закону України "Про охорону прав
на винаходи і корисні моделі", п. 1 ст. 8 Закону України "Про
охорону прав на промислові зразки", п. 1 ст. 7 Закону України "Про
охорону прав на топографії інтегральних мікросхем", громадянин
_______________________________________________(далі - ПРАЦІВНИК)
   (прізвище, ім'я, по-батькові)
і ________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування особи,
__________________________________________________________________
         у якої або де працює працівник)
в особі __________________________________________________________
         (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________________________________,
яка діє на підставі _____________________________________________,
              (Статут, Положення тощо)
(далі - РОБОТОДАВЕЦЬ), іменовані далі Сторонами уклали Договір про
наступне.

1. Предмет Договору

1.1. Предметом Договору є розподіл майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що їх ПРАЦІВНИК створить чи ймовірно створить при виконанні трудового договору (контракту) у рамках виконання службових обов'язків чи окремого письмового доручення РОБОТОДАВЦЯ.

1.2. Сторони домовилися, що майнові права, визначені ст. 422 ЦКУ та п. 2 ст. 429, на такі об'єкти права інтелектуальної власності, в межах, визначених законодавством, за цим Договором належать РОБОТОДАВЦЮ.

2. Права Сторін

2.1. Відповідно до законодавства РОБОТОДАВЕЦЬ має право на:

подання заявки на отримання охоронного документа (патент - винахід, корисна модель, промисловий зразок; свідоцтво - топографія ІМС);

прийняття рішення про збереження об'єкта як конфіденційної інформації (винахід, корисна модель, топографія ІМС);

прийняття рішення про передачу права на одержання охоронного документа іншій особі (винахід, корисна модель);

використання об'єкта у власному виробництві на умовах права попереднього користувача;

перешкоджання протиправному використанню об'єкта іншою особою;

сприяння, на окремих умовах, з боку ПРАЦІВНИКА у впровадженні об'єкта у виробництво.

2.2. ПРАЦІВНИК має право:

на подання заявки на одержання охоронного документа, якщо РОБОТОДАВЕЦЬ:

- своєчасно не подав такої заявки чи не прийняв іншого рішення щодо об'єкта протягом встановленого законодавством строку;

- у письмовому вигляді не повідомив ПРАЦІВНИКА про прийняте рішення щодо його повідомлення про створення об'єкта права інтелектуальної власності;

- протягом встановленого законодавством строку не уклав з ПРАЦІВНИКОМ договору про розмір і умови виплати винагороди;

на винагороду відповідно до економічної вигоди, яку отримує або ймовірно може отримати РОБОТОДАВЕЦЬ;

на укладання протягом встановленого законодавством строку договору про розмір і умови виплати винагороди;

на додаткову оплату своєї участі у впровадженні створеного ним об'єкта у виробництво;

на інші, крім грошового, види заохочення;

на збереження за собою права на охоронний документ у тому разі, коли РОБОТОДАВЕЦЬ вирішив достроково припинити чинність охоронного документа;

запрошувати для участі в переговорах щодо захисту своїх прав представників трудового колективу, Товариства винахідників і раціоналізаторів України, інших професійних і громадських організацій.

3. Обов'язки Сторін

3.1. ПРАЦІВНИК зобов'язаний:

своєчасно і в необхідному для подання заявки обсязі повідомляти РОБОТОДАВЦЯ про створення охороноздатного об'єкта права інтелектуальної власності;

надавати разом з повідомленням інформацію щодо створеного об'єкта в обсязі, необхідному і достатньому для подання заявки чи прийняття РОБОТОДАВЦЕМ іншого рішення щодо його повідомлення;

сприяти РОБОТОДАВЦЮ в поданні заявки на отримання охоронного документа і (за окрему плату) впровадженню у виробництво створеного ним об'єкта;

зберігати як конфіденційну будь-яку інформацію щодо створеного ним об'єкта.

3.2. РОБОТОДАВЕЦЬ зобов'язаний:

створювати ПРАЦІВНИКОВІ сприятливі для творчої діяльності умови праці;

надавати наявну в нього патентну і науково-технічну інформацію;

протягом двох місяців від дати надходження повідомлення ПРАЦІВНИКА про створення об'єкта права інтелектуальної власності виносити рішення щодо:

- подання заявки;

- передання права на подання заявки іншій особі (винахід, корисна модель);

- зберігання інформації щодо створеного об'єкта як конфіденційної інформації;

- відмови від права на подання заявки на користь ПРАЦІВНИКА;

письмово повідомити ПРАЦІВНИКА про прийняте рішення;

в установлений законодавством строк подати до компетентного органу заявку на одержання охоронного документа;

укласти з ПРАЦІВНИКОМ договір про розмір та умови виплати винагороди.

4. Відповідальність Сторін

4.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України.

5. Вирішення спорів

5.1. Всі спори щодо застосування і тлумачення цього Договору Сторони вирішуватимуть шляхом переговорів або в судовому порядку.

6. Строк дії Договору

6.1. Цей Договір укладено "__"_______20_ року.

6.2. ДОГОВІР зберігає чинність протягом (підкреслити один з варіантів)

   (варіант 1) строку чинності трудового договору
   (варіант 2)   протягом   строку  виконання  доручення
щодо______________________________________________________________
     (вказати назву окремого доручення Роботодавця)
_________________________________________________________________.

Цей Договір укладено у двох примірниках, один з яких зберігається у працівника, а другий - роботодавця як додаток до трудового договору (контракту). Обидва примірники є ідентичними і мають однакову силу.

 ПРАЦІВНИК              Від РОБОТОДАВЦЯ
 _______________           _________________
  (Підпис)                (Підпис)
 _______________           _________________
   (ПІБ)                 (Посада)
                   _________________
                      (ПІБ)
                       М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

28.12.2004 N 986

Зразок

Керівникові ________________

(найменування

____________________________

підприємства)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про створення об'єкта промислової власності

   Ставлю(имо) Вас  до  відома,  що в результаті виконання
покладених на мене(нас) посадових службових обов'язків (доручення
від ________) мною (нами) розроблено технічне рішення поставленої
проблеми,  яке,  на  нашу  думку,  відповідає  вимогам,  що
пред'являються     законодавством     України     до
_________________________________________________________________.
       (вказати найменування об'єкта)

Повідомляю(ємо) також, що цю розробку виконано власними силами, за участю осіб, які не є працівниками підприємства і дані про яких додаються (необхідне підкреслити). Відомості про створений об'єкт в обсязі, передбаченому законодавством додаються.

Прошу (просимо) відповідно до вимог чинного законодавства України з питань охорони прав на винаходи (корисні моделі), промислові зразки, компонування інтегральних мікросхем (необхідне підкреслити) винести рішення щодо подальшої участі підприємства у розподілі прав власності на зазначений об'єкт та у разі, коли підприємство залишає право власності за собою, передає право на одержання охоронного документа іншій особі, виносить рішення про збереження інформації про розробку як комерційну таємницю (необхідне підкреслити), укласти договір про розмір та порядок виплати мені(нам) та співавторам винагороди за створення цього об'єкта. Пропозиції щодо розмірів та порядку виплати винагороди додаються.

Ставлю(имо) Вас до відома, що у разі, коли в установленні законодавством строк, підприємство не винесе передбаченого законодавством рішення, то я (ми) залишаю(ємо) за собою право на подання заявки на отримання охоронного документа.

Додатки:

1. Опис технічного рішення на............ аркушах.

2. Довідкові дані щодо авторів - непрацівників підприємства на..........аркушах.*

3. Пропозиції щодо розміру та порядку виплати винагороди авторам на ......... аркушах.*

----------------

*- Відомості по п.п. 2, 3 не є обов'язковими і заповнюються за бажанням автора(ів).

 Автор(співавтори):
 ________________    _________________________________________
   (Підпис)               (ПІБ)
 ________________    _________________________________________
 ________________    _________________________________________
 ________________    _________________________________________
 ________________    _________________________________________
 ________________    _________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

28.12.2004 N 986

Зразок

ДОГОВІР

між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об'єкти права інтелектуальної власності, створені у зв'язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення

 "__" _____ 200_ р.                    N ______
   Керуючись нормами четвертої книги Цивільного кодексу України
(ЦКУ) та відповідно до законів України "Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові
зразки", "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем"
__________________________________________________________________
    (прізвище, ім'я та по батькові Творця (творців) -
__________________________________________________________________
   винахідника (винахідників), автора (авторів) промислового
__________________________________________________________________
         зразка або компонування ІМС)
__________________________________________________________________
і_________________________________________________________________
(повна назва особи, де або у якої працює Творець (творці))
__________________________________________________________________
           (далі - Роботодавець)
в особі __________________________________________________________
        (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________________________________,
який (яка) діє на підставі _______________________________________
                 (Статут, Положення тощо)
_________________________________________________________________,
іменовані далі як СТОРОНАМИ, враховуючи те, що Творець (творці)
подав (подали)  Роботодавцю опис об'єкта права інтелектуальної
власності (далі - ОПІВ), створеного у  зв'язку з  виконанням
трудового договору,
__________________________________________________________________
       (назва ОПІВ - винаходу, корисної моделі,
__________________________________________________________________
        промислового зразка, компонування ІМС)
що розкриває суть ОПІВ достатньо ясно і повно уклали цей договір 
(далі - договір) про нижченаведене:

1. Предмет Договору

   Предметом договору є передання Творцем (творцями) Роботодавцю
права   на   одержання  в  Україні  та  в  іноземних
державах_____________________________ (назва охоронного документа)
на_______________________________________________________________,
              (назва ОПІВ)

що має своїм наслідком набуття Роботодавцем майнових прав на нього з моменту одержання охоронного документа, а також майнових прав, набутих на підставі заявки.

2. Обов'язки Роботодавця

2.1. Подавати в компетентні органи з охорони прав інтелектуальної власності заявки на видачу охоронних документів на зазначені в пункті 1 ОПІВ згідно із законодавством.

Вживати всіх заходів, необхідних для одержання охоронного документа на ОПІВ та підтримання чинності виключних майнових прав протягом встановленого законодавством строку.

2.2. Зберігати конфіденційність щодо одержаних від Творця відомостей про зазначений у пункті 1 ОПІВ до офіційного опублікування матеріалів заявки та вживати заходів стосовно недопущення до неї сторонніх осіб та осіб, які за своїм службовим становищем не мають доступу до такої інформації.

2.3. Запропонувати Творцю укласти договір про передання йому права на одержання охоронного документа у разі прийняття рішення про припинення дій, пов'язаних з його одержанням, або укласти договір про передання йому майнових прав, набутих відповідно до цього договору, в разі прийняття рішення про відмову в підтриманні чинності виключних майнових прав, у строки, які б забезпечили сплату відповідного збору чи мита.

2.4. Надавати можливість Творцю брати участь в роботах з підготовки зазначеного в пункті 1 ОПІВ до використання (розроблення техдокументації, виготовлення і випробування дослідного зразка та інше), за необхідності повністю або частково звільнити його від основної роботи.

2.5. Забезпечити Творцю такі умови матеріального, виробничого і соціального характеру, необхідні для ефективної творчої діяльності:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2.6. Забезпечити оплату робіт, пов'язаних з підготовкою до використання ОПІВ, виконаних Творцем, за окремим договором, який має бути додатком до цього договору.

2.7. Видати Творцю справедливу винагороду за використання ОПІВ у власному виробництві, від надання дозволу (ліцензій) на їх використання іншим особам в Україні та за її межами, або у разі поставки на експорт продукції, виготовленої із застосуванням цього об'єкта, за такими умовами:

а) види винагороди: заохочувальна, періодична;

б) розмір винагороди:

заохочувальна ___________ грн.;
   періодична ______% (______________ відсотків) від____________
              (прописом)
_________________________________________________________________,
  (зазначається показник результатів економічної діяльності)
визначеного згідно з______________________________________________
               (вказується методика визначення
_________________________________________________________________;
          вибраного показника)

в) сума винагороди__________________________________________;

від надходження платежів від використання (у власному виробництві, ліцензійних платежів тощо)

г) порядок виплати винагороди:

заохочувальна сплачується одноразово, розмір визначається у гривнях;

періодична винагорода сплачується протягом строку дії (виключних) майнових прав або протягом строку дії ліцензії або ліцензійного договору і (або) договору (контракту) на поставку продукції;

д) строки виплати винагороди:

заохочувальна - не пізніше двох місяців після одержання охоронного документа або не пізніше двох місяців від дати надання ліцензій, або підписання ліцензійного договору, або підписання договору (контракту) на поставку продукції;

періодична - не пізніше ________місяців по завершенню періоду, за який сплачується винагорода, або не пізніше ________місяців після отримання кожного ліцензійного платежу від ліцензіата, і (або) завершення чергового встановленого цим договором періоду;

   е) періодичність   виплати   періодичної   винагороди
_________________________________________________________________,
         (щомісячно, щоквартально щорічно)

починаючи від дати використання ОПІВ або, починаючи від дати набрання чинності відповідного договору, при цьому:

якщо використання ОПІВ розпочалося до укладення цього договору, перша сплата відбувається протягом двох місяців після подання заявки за весь період, що минув від дня початку використання;

перша сплата проводиться за неповний розрахунковий період, якщо він не співпадає з періодом бухгалтерської звітності;

   є) інші умови виплати________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   2.8. Працедавець у випадку___________________________________
                 зазначити конкретний випадок

може передати право на одержання охоронного документа на ОПІВ іншій особі, забезпечивши у відповідному додатковому договорі захист прав Творця (творців) на рівні, не нижчому ніж у цьому договорі.

2.9. Виплачувати належну Творцю винагороду його спадкоємцю (спадкоємцям) і (або) правонаступнику (правонаступникам).

3. Права Роботодавця

3.1. Здійснювати свої майнові права на ОПІВ на власний розсуд, із додержанням при цьому прав інших осіб.

3.2. Передавати право на одержання охоронного документа на ОПІВ іншій особі на умовах, визначених у пункті 2.8.

3.3. На безоплатне з боку Творця (творців) сприяння одержанню охоронних документів на ОПІВ в Україні та в іноземних державах (участь в підготовці матеріалів заявки на ОПІВ: складання опису заявки, формули ви находу або корисної моделі, виготовлення креслень, ескізів тощо).

3.4. На сприяння (за окрему плату чи без такої) Роботодавцю у доведенні ОПІВ до стану, придатного для промислового використання.

3.5. На використання ОПІВ у власному виробництві у разі дострокового припинення чинності цього договору і/або переходу майнових прав на ОПІВ на ім'я Творця (творців) на умовах невиключної ліцензії з виплатою роялті, на рівні винагороди, яку її Творець (творці) міг (могли) отримати за цим договором як справедливу винагороду.

4. Обов'язки Творця(творців)

4.1. Зберігати конфіденційність інформації щодо ОПІВ.

4.2. Сприяти одержанню Роботодавцем охоронних документів на ОПІВ в Україні та в іноземних державах (участь в підготовці матеріалів заявки на ОПІВ: складання опису заявки, формули винаходу або корисної моделі, патентно-кон'юнктурному обґрунтуванні доцільності патентування і ліцензуванні прав на цей об'єкт та інше).

4.3. Сприяти (за окрему плату чи без такої) Працедавцю довести ОПІВ до стану, придатного для промислового використання.

4.4. У разі переходу майнових прав на ОПІВ на ім'я Творця (творців) надати Працедавцю дозвіл на використання винаходу (корисної моделі) на умовах невиключної ліцензії.

5. Права Творця(творців)

5.1. Ознайомитись з розрахунком суми винагороди та матеріалами, використаними при цих розрахунках.

5.2. На набуття на своє ім'я прав інтелектуальної власності на ОПІВ у разі відмови Роботодавця від підтримання їх чинності.

5.3. Сприяти Роботодавцю в набутті в Україні та в іноземних державах майнових прав інтелектуальної власності.

5.4. Брати участь в роботах з підготовки до використання ОПІВ (розроблення техдокументації, виготовлення і випробування дослідного зразка та інше) за необхідності, при повному або частковому звільненні від основної роботи.

5.5. На оплату робіт з підготовки до використання ОПІВ за окремим договором, який має бути додатком до цього договору.

6. Відповідальність Сторін

6.1. За порушення зобов'язань щодо збереження конфіденційності інформації щодо ОПІВ сторони несуть таку відповідальність:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6.2. За несвоєчасну виплату винагороди Роботодавець сплачує Творцю(творцям) за кожний прострочений день пеню у розмірі _______ процента суми, належної до сплати.

7. Інші умови

7.1. На вимогу однієї з Сторін, але за їх взаємною згодою, умови договору можуть бути переглянуті. Підставою для цього може бути зміна цін і тарифів, які встановлюються в централізованому порядку, зміна законодавства України тощо.

7.2. Зміни та доповнення до цього договору мають бути оформлені додатковим договором або протоколом до цього договору з обов'язковим його підписанням сторонами цього договору.

   7.3._________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8. Вирішення спорів

   Спори, пов'язані невиконанням Сторонами умов цього договору,
розглядаються судом
_________________________________________________________________.
     (вказати назву судового органу, район, місто)

9. Строк дії договору

   9.1. Цей договір укладено строком на ________________________
__________________________________________________________________

9.2. Цей договір набирає чинності з дня його підписання сторонами. Цей договір може бути продовжено за взаємною згодою сторін.

9.3. По завершенню зазначеного у підпункті 9.1 цього пункту строку дії договору, умови, пов'язані з грошовими виплатами продовжують діяти аж до завершення розрахунків за реалізацію продуції, виготовленої з використанням ОПІВ під час дії договору.

9.4. Якщо з вини Роботодавця не буде одержано охоронного документа на ОПІВ або припинять чинність виключні майнові права, то цей факт не може бути підставою для припинення дії договору. У цьому випадку умови виплати винагороди продовжують діяти протягом всього строку дії цього договору.

10. Юридичні адреси Сторін:

 Творець:   ____________________________________________________
       ____________________________________________________
       ____________________________________________________
 Роботодавець:____________________________________________________
 Підписи: ________________      _________________
 Від роботодавця           Творець
 _________________          _________________
    (Підпис)               (Підпис)
 _________________          _________________
    (Посада)               (ПІБ)
 _________________
    (ПІБ)
    М.П.
 "____" ___________" 20__ р.
                   Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

28.12.2004 N 986

Зразок

ДОГОВІР

ПРО ДОБРОСОВІСНЕ ЗАОХОЧЕННЯ ЗА ВИКОРИСТАННЯ РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

 "__" _______ 20__ р.                   N ______

Керуючись нормами статей 483 і 484 Цивільного кодексу України і Тимчасового положення про правову охорону об'єктів промислової власності і раціоналізаторських пропозицій в Україні в редакції указу Президента України від 22 червня 1994 року N 324/94,

_________________________________________________________________,
    (найменування підприємства, установи, організації)
іменоване(а) далі "підприємство" в особі _________________________
                         (посада
__________________________________________________________________
          прізвище, ім'я, по батькові)
і ________________________________________________________________
          (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
іменований(і) далі автор(и), який(і) є автором(ами) поданої 
підприємству пропозиції N ______ від Д__" ________ 20_ р. на 
признання її раціоналізаторською, уклали цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

   1.1. Предметом цього договору є розмір, умови і порядок
добросовісного  заохочення підприємством автора(ів) пропозиції
(раціоналізаторської пропозиції)(1) (необхідне підкреслити) від
"___"__________ 200_р. N _______
__________________________________________________________________
           (повна назва пропозиції)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
за використання пропозиції.

2. УМОВИ ЗАОХОЧЕННЯ

Необхідними умовами добросовісного заохочення автора(ів) пропозиції є:

2.1. Визнання підприємством пропозиції раціоналізаторською.

2.2. Введення раціоналізаторської пропозиції в господарський оборот (впровадження).

3. ВИДИ ЗАОХОЧЕННЯ

Заохочення автора(ів) раціоналізаторської пропозиції здійснюється таким чином:

3.1. Заохочення автора(ів) - працівника(ів) підприємства (обумовлене підкреслити):

1) виплата грошової винагороди за використання раціоналізаторської пропозиції;

2) вивільнення від виконання основних обов'язків для участі в роботах з впровадження раціоналізаторської пропозиції з оплатою виконаних робіт за окремим договором. Розмір такої оплати не може бути меншим середнього заробітку за основним місцем роботи і не враховується при виплаті винагороди за сприяння;

3) виплата винагороди за сприяння впровадженню раціоналізаторської пропозиції;

   4) (2) інше__________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3.2. Заохочення автора(ів) - непрацівника(ів) підприємства (обумовлене підкреслити):

1) виплата грошової винагороди за використання;

2) надання можливості брати участь у роботах з впровадження раціоналізаторської пропозиції з оплатою виконаних робіт за окремим договором;

3) виплата премії за сприяння впровадженню раціоналізаторської пропозиції;

   4) (3) інше _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

4.1. Підприємство зобов'язується:

1) (заповнюється у разі, якщо договір укладається до визнання пропозиції раціоналізаторською) протягом ____ днів розглянути пропозицію і здійснити її кваліфікацію;

2) здійснити необхідні дії для впровадження раціоналізаторської пропозиції у виробництво;

3) своєчасно у встановлені цим договором строки і встановлених цим договором розмірах здійснювати виплату винагород;

4) не передавати без письмової згоди автора(ів) раціоналізаторську пропозицію третій особі;

5) обумовити при переданні з дозволу автора(ів) іншій юридичній особі для використання нею у виробництві раціоналізаторської пропозиції право автора(ів) на рівні не нижче обумовленого цим договором.

4.2. Автор(и) зобов'язуються:

1) надати підприємству організаційну, технічну і консультативну допомогу у впровадженні раціоналізаторської пропозиції у виробництво;

2) не подавати без письмової згоди підприємства цю пропозицію іншим підприємствам.

   3) інше:_____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. ПРАВА СТОРІН

5.1. Підприємство має право:

1) використовувати раціоналізаторську пропозицію, зазначену у цьому договорі у будь-якому обсязі;

2) забороняти авторові(ам) подавати пропозицію іншій юридичній особі протягом _____ років від дати подання пропозиції або початку використання пропозиції (непотрібне закреслити);

3) залучати автора(ів) до робіт з впровадження раціоналізаторської пропозиції у виробництво згідно з умовами пункту 3 цього договору.

4) передавати за письмовою згодою автора(ів) раціоналізаторську пропозицію іншій юридичній особі для використання нею у виробництві;

   5) інше______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5.2. Автор(и) мають право:

1) на добросовісне заохочення за використання підприємством раціоналізаторської пропозиції;

2) брати участь у виконанні робіт з впровадження раціоналізаторської пропозиції у виробництво згідно з умовами пункту 3 цього договору;

3) подавати (за згодою підприємства) пропозицію іншим юридичним особам;

4) забороняти підприємству передавати раціоналізаторську пропозицію іншим юридичним особам якщо при цьому не буде врегульовано питання добросовісного заохочення цією особою автора(ів).

   5) інше:_____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. РОЗМІРИ, ПОРЯДОК ВІЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТИ ГРОШОВОЇ ВИНАГОРОДИ ЗА ВИКОРИСТАННЯ РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

6.1.Підприємство зобов'язується сплатити автору(ам) раціоналізаторської пропозиції грошову винагороду за два роки використання раціоналізаторської пропозиції, відліковуючи від дати початку використання цієї пропозиції у виробництві. При цьому вимушені перерви у використанні раціоналізаторської пропозиції

(варіант 1) не впливають на перебіг вказаного дворічного строку.

(варіант 2) не включаються у вказаний дворічний строк.

6.2. Розмір винагороди складає:

   а) ____% (за перший рік використання) і ____% (за другий рік
використання__________________________________________________ (4)
          (найменування показника ефективності)
отриманого  підприємством  за  відповідний рік  використання
раціоналізаторської пропозиції, розрахованого відповідно до
__________________________________________________________________
(найменування методики розрахунку показника - додаток 1)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

або

б) _____% (за перший рік використання) і _____% (за другий рік використання) - від частки собівартості продукції (робіт, послуг), що припадає на раціоналізаторську пропозицію, позитивний ефект від якої не впливає на одержання доходу (прибутку, економічного ефекту тощо), визначеної відповідно до Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджених наказом Державного комітету промислової політики України 02.02.2001р. N 47;

або коли використання раціоналізаторської пропозиції не сприяє одержанню матеріальної вигоди:

в) у розмірі, визначеному згідно з формулою:

В - К х К х К х ____,(1)(5)
     1   2   3
де:
В - розмір винагороди у гривнях;
   К , К , К - коефіцієнти, відповідно, позитивного ефекту,
   1  2  3
серійності випуску продукції з використанням раціоналізаторської
пропозиції та складності вирішення технічної задачі, значення
яких визначаються відповідно до таблиць 5, 6, 7  "Инструкции по
определению размера авторского вознаграждения за изобретения и
рационализаторские  предложения,  не  создающие   єкономии",
затвердженої головою Державного комітету СРСР у справах винаходів
і відкриттів 15.01.1974 р.;

або

г) _______ грн. щорічно.

6.3. Винагорода сплачується автору(ам):

а) (за підпунктами 6.2 а) і 6.2 б)) (варіант 1), але не пізніше 3-х місяців після закінчення першого і другого років використання раціоналізаторської пропозиції. При цьому протягом місяця після підписання акта про використання раціоналізаторської пропозиції автору(ам) сплачується заохочувальна винагорода у розмірі ____(___________) грн. Заохочувальна винагорода враховується при визначенні винагороди за перший рік використання пропозиції;

   або (варіант 2) _______________________________ протягом двох
         (щомісячно, щоквартально, щопіврічно)

місяців по завершенні визначеного цим договором розрахункового періоду без виплати заохочувальної ви нагороди;

б) (за підпунктами 6.2 в) і 6.2 г) одноразово, не пізніше 3-х місяців після підписання акту про впровадження раціоналізаторської пропозиції, без виплати заохочувальної винагороди.

6.4. Розмір грошової винагороди не може бути обмежено зверху, але він не може бути меншим _______ грн.(5)

6.5. За несвоєчасну виплату авторської винагороди по вині філії, яка впроваджує, автору (співавторам) раціоналізаторської пропозиції за кожний прострочений день сплачується пеня в розмірі ____ відсотка суми, належної до сплати.

6.6. Індексація належної до сплати суми авторської винагороди здійснюється у порядку, передбаченому законодавством для індексації заробітної плати.

6.7. Порядок взаємовідносин співавторів даної раціоналізаторської пропозиції щодо розподілу винагороди визначається договором між ними, копія якого додається до цього договору (додаток 2).

6.8. У разі, якщо з незалежних від автора(ів) причин, розмір належної за час використання суми винагороди буде меншою від суми виплаченої заохочувальної винагороди, надмірно сплачена винагорода поверненню не підлягає.

6.9. Визначення вибраного у пп. 6.2 а) показника економічної діяльності, в тому числі економічного ефекту, проводиться шляхом приведення вартісних показників попереднього періоду до вартісних показників розрахункового періоду.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Всі спори щодо розміру, умов та порядку виплати винагороди Сторони зобов'язуються вирішувати шляхом переговорів.

7.2. У разі, якщо у ході переговорів не досягнуто взаємної згоди Сторін щодо розв'язання спору, його розгляд буде продовжено у судовому порядку у_____________________________.

найменування суду

   7.3. Інше:___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН

8.1. З ініціативи будь - якої із Сторін і за їх взаємною згодою до цього договору може бути внесено зміни щодо видів і розмірів заохочення.

8.2. Зміни оформляються окремим договором або у вигляді протоколу, які є обов'язковим додатком до цього договору.

8.3. Якщо одна із Сторін виступила з пропозицією щодо внесення змін до договору стосовно розміру грошової винагороди і Сторони не змогли досягнути взаємної згоди. Сторона - ініціатор може звернутися до суду. Рішення суду оформляється протоколом і долучається як обов'язковий додаток до цього договору.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Строк дії договору завершується після завершення підприємством зобов'язань щодо грошових виплат, встановлених пунктом 7 цього договору.

9.2. Договір укладено "___" _______ 20__ року у двох примірниках, по одному примірнику для кожної сторони і кожний з них має однакову силу.

10. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

   10.1 Підприємство: Адреса:___________________________________
                ___________________________________
                ___________________________________
   Код ЄДРПОУ    ____________________________________________
   Банківські
   реквізити    ____________________________________________
           ____________________________________________
   10.2. Автор(и) 1. ___________________________________________
               (прізвище, ім'я, по батькові)
   Адреса: _____________________________________________________
   _____________________________________________________________
   Ідентифікаційний код:________________________________________
   2. __________________________________________________________
   Адреса: _____________________________________________________
   _____________________________________________________________
   Ідентифікаційний код:________________________________________
   3. __________________________________________________________
   Адреса: _____________________________________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   Ідентифікаційний код:________________________________________
   4. __________________________________________________________
   Адреса: _____________________________________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   Ідентифікаційний код:________________________________________
   5. __________________________________________________________
   Адреса: _____________________________________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   Ідентифікаційний код:________________________________________
              11. ПІДПИСИ
 Від підпріємства           Автор(и)
 _________________          ________  _________________
    підпис             підпис  прізвище,ініціали
 _________________          ________  _________________
    посада
                   ________  _________________
 _________________
 прізвище,ініціали          ________  _________________
                   ________  _________________
    М.П.

---------------

(1) - якщо договір укладається до винесення рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською, підкреслити "пропозиції", а якщо після - Драціоналізаторської пропозиції.

(2) - встановлення автору(ам) індивідуального режиму роботи (на певний термін), надання додаткової відпустки,, встановлення надбавки (постійної чи на певний строк) до заробітної плати, сприяння у навчанні дітей тощо.

(3) - у цьому пункті може бути вказано, наприклад, надання безвідсоткового кредиту, надання безоплатної путівки (санаторної, туристичної тощо), сприяння у навчанні дітей тощо.

(4) - вказується один з наступних економічних показників діяльності: економічний ефект, дохід, прибуток, обсяг реалізації, ціна товару тощо.

(5) - мінімальний розмір винагороди і значення показника для визначення розміру винагороди за формулою (1) визначається умовами колективного договору або документом підприємства, що регулює винахідницьку і раціоналізаторську діяльність у підприємстві, організації, установі.

Додаток 1

(до пп. 6.2 а)

ПЕРЕЛІК

методичних посібників для визначення показників економічної діяльності підприємства, установи, організації

1. "Методика (основные положения) определения зкономической зффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений", затверджена постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР у справах науки і техніки, Держпланом СРСР, Академії наук СРСР, Державного комітету у справах винаходів і відкриттів від 14.02.1977 р. N 48/16/13/3 (Москва - 1977) для визначення економічного ефекту.

2. Визначення прибутку від використання об'єктів промислової власності (Методичні рекомендації), затверджені наказом Держпатенту України від 26 серпня 1998 року N89 (газета "Світ" N 33, вересень 1998 року, Методики оцінки прав інтелектуальної власності (збірник), УкрІНТЕІ, ІІВП, Київ, 1998, ст. 8) - для визначення прибутку.

3. "Методика (основні положення) визначення доходу від використання винаходів і раціоналізаторських пропозицій", затверджена головою Держпатенту України 1 грудня 1992 року за погодженням з Мінстатом і Мінфіном України (газета "Інновація", грудень 1992 року, "Методики оцінки прав інтелектуальної власності" (збірник), УкрІНТЕІ, ІІВП, Київ, 1998, ст. 38) - для визначення доходу.

Додаток 2.

(до пп. 6.7 договору)

ДОГОВІР

між співавторами про вклад у створення раціоналізаторської пропозиції та розподіл винагороди

   Ми, які нижче підписалися,__________________________________,
_________________________________________________________________,
_________________________________________________________________,
_________________________________________________________________,
__________________________________________________________________

іменовані далі Співавтори, керуючись законодавством України у сфері правової охорони об'єктів права інтелектуальної власності, на ґрунті взаємної вигоди і при повній згоді домовилися про наступне:

   1. Співавтори стверджують, що їхньою спільною творчою працею
створено пропозицію під назвою____________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,

яка, на нашу думку, відповідає вимогам законодавства, що висуваються до раціоналізаторської пропозиції.

   2. Співавтори домовилися подати цю пропозицію________________
__________________________________________________________________
        (найменування юридичної особи)
__________________________________________________________________

3. Співавтори домовилися що відповідно до вкладу кожного у створення пропозиції належну їм грошову винагороду за використання пропозиції розподілити наступним чином:

1.___________________________________________ _____________%.

2.___________________________________________ _____________%.

3.___________________________________________ _____________%.

4.___________________________________________ _____________%.

5.___________________________________________ _____________%.

5. Співавтори домовилися, що всі спірні питання щодо пропозиції вони вирішуватимуть за взаємною згодою. У разі неможливості досягти взаємної згоди Співавтори звернуться до компетентної особи або ж до суду.

   7. Інші умови
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Укладено "__"______200_ року у ___ примірниках, один з яких знаходиться у Власника.

 Підпис                Прізвище та ініціали
 ____________________         ____________________________
 ____________________         ____________________________
 ____________________         ____________________________
 ____________________         ____________________________
                   Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

28.12.2004 N 986

Зразок

ДОГОВІР

між співавторами про вклад у створення об'єкта права інтелектуальної власності та розподіл винагороди

   Ми, які нижче підписалися,__________________________________,
_________________________________________________________________,
_________________________________________________________________,
_________________________________________________________________,
_________________________________________________________________,
іменовані  далі  Співавтори, керуючись законодавством України у
сфері правової охорони об'єктів права інтелектуальної власності,
на ґрунті взаємної вигоди і при повній згоді домовилися про
наступне:
   1. Ми стверджуємо, що нашою спільною творчою працею створено
об'єкт права інтелектуальної власності під назвою_________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________, який, на нашу думку,
відповідає вимогам законодавства, що висуваються до_______________
_________________________________________________________________.
    (назва об'єкта права інтелектуальної власності)

Ми стверджуємо, також, що жодному з нас невідома інформація, яка б свідчила, що існує такий же /або тотожний йому об'єкт права інтелектуальної власності, створений творчою працею іншої (інших) осіб.

   2. Ми погоджуємося з тим, що вклад кожного з нас у створення
__________________________________________________________________
    (назва об'єкта права інтелектуальної власності)
  (однаковим, таким, як зазначено у довідці, що додається).
є ________________________________________________________________
            (непотрібне закреслити)
   3. Ми погоджуємося з тим, що створений нами _________________
__________________________________________________________________
      (назва об'єкта права інтелектуальної власності)
   є (не є)
_______________________ службовим або для ________________________
(непотрібне закреслити)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________ є службовим,
а для_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________ не є службовим.
   4. Співавтори погодилися передати право на подання заявки на
одержання       патенту, свідоцтва на компонування ІМС
         _________________________________________________
                (непотрібне закреслити)
__________________________________________________________________
    (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне
__________________________________________________________________
           найменування юридичної особи)
__________________________________________________________________
(далі - Власник патенту, свідоцтва на компонування ІМС)
       ________________________________________________
             (непотрібне закреслити)
   5. Співавтори домовилися про те, що відповідно до вкладу у
створення______________________________ будь-яка винагорода, що її
__________________________________________________________________
(назва об'єкта права інтелектуальної власності)
   Власник патенту,  свідоцтва  на  компонування  ІМС  буде
       _______________________________________________
             (непотрібне закреслити)
сплачувати за використання________________________________________
__________________________________________________________________
(назва об'єкта права інтелектуальної власності)

1.____________________________________ __________________%.

2.____________________________________ __________________%.

3.____________________________________ __________________%.

4.____________________________________ __________________%.

5.____________________________________ __________________%.

6. Співавтори домовилися, що всі спірні питання щодо створеного ними об'єкта права інтелектуальної власності вони вирішуватимуть за взаємною згодою. У разі неможливості досягти взаємної згоди Співавтори звернуться до компетентної особи або ж до суду.

   7. Інші умови________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Укладено "__"______200_ року у __ примірниках, один з яких знаходиться у Власника.

 Підпис                Прізвище та ініціали
 ____________________         ____________________________
 ____________________         ____________________________
 ____________________         ____________________________
 ____________________         ____________________________

ДОДАТОК

до Договору між співавторами

об'єкта права

інтелектуальної власності

від "___"____________ 200_р.

ДОВІДКА

про творчий вклад у створення об'єкта права інтелектуальної власності

   Ми, співавтори об'єкта права  інтелектуальної  власності,
підтверджуємо,  що  кожний  з  нас  вніс наступний вклад у
створення_________________________________________________________
        (назва об'єкта права інтелектуальної власності)
під назвою _______________________________________________________
            9 повне найменування об'єкта)
__________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------
|   Прізвище,  |          Вклад           |
|   ініціали  |                       |
|         |----------------------------------------------|
|         |       Виконана робота    |Відсоток |
|-----------------+------------------------------------+---------|
|-----------------+------------------------------------+---------|
|-----------------+------------------------------------+---------|
|-----------------+------------------------------------+---------|
|-----------------+------------------------------------+---------|
------------------------------------------------------------------
 Підпис                Прізвище та ініціали
 ____________________         ____________________________
 ____________________         ____________________________
 ____________________         ____________________________
 ____________________         ____________________________

---------------

* складається і додається до Угоди у разі неоднакового вкладу у створення об'єкта

Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

28.12.2004 N 986

Зразок

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР

про надання дозволу на використання комерційної таємниці

 від "__" _____ 20_ р.                   N _____
Цей договір укладено між:
__________________________________________________________________
      (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
__________________________________________________________________
       або повне найменування юридичної особи)
далі - Ліцензіар, з одного боку, і _______________________________
__________________________________________________________________
      (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
__________________________________________________________________
       або повне найменування юридичної особи)
далі - Ліцензіат, з іншого боку, беручи до уваги, що:
   а)___________________________________________________________
     (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне
__________________________________________________________________
найменування юридичної особа, що є власником комерційної таємниці)
має знання і досвід у галузі ____________________________________;
б) на об'єкт комерційної таємниці, що є предметом цього договору, 
у Ліцензіара немає охоронних документів та ним не подано заявки на 
територіях, щодо яких надається ліцензія;
   в) Ліцензіару  надано право на ведення від свого імені
переговорів про надання ліцензії на ноу-хау з метою виробництва,
використання та продажу___________________________________________
                (найменування продукції)
та на укладення відповідних договорів;
   г) Ліцензіат бажає придбати на умовах цього договору ліцензію
з метою виробництва, використання та продажу вказаної вище
продукції; домовилися про наступне.

1. Визначення термінів

Терміни, що використовуються в цьому договорі, означають:

1.1. "Ноу-хау" - об'єкт комерційної таємниці, а саме: знання, досвід, секрети виробництва і т.п., точне визначення яких дається в додатку N 1.

1.2. "Продукція за ліцензією" (продукція, що вироблятиметься на основі ліцензії) -____________________________________________.

1.3. "Спеціальне обладнання" - обладнання, необхідне для виготовлення продукції за ліцензією (додаток N 2).

1.4. "Конфіденційність" - дотримання заходів із запобігання випадкового чи навмисного розголошення відомостей, що стосуються патентів, третім особам.

1.5. "Звітний період" - період діяльності Ліцензіата щодо виконання умов цього договору протягом ____ місяців, починаючи з дати набранням договором в сили.

1.6. сфера використання об'єкта ноу-хау (сфера) - конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права.

   1.7. "Територія"_____________________________________________
             (регіони відповідно до політико-
__________________________________________________________________
адміністративного поділу країни або галузь промисловості і т.п.)

1.7. "Ціна продажі" - визначена ціна за одиницю продукції за ліцензією, на базі якої встановлюється розмір роялті.

2. Об'єкт договору

2.1. Ліцензіар надає Ліцензіатові на строк дії цього договору та за винагороду, яка виплачується Ліцензіатом,

__________________________________________________________________
          (виключну/одиничну/невиключну)
ліцензію на ноу -хау.

2.2. За цим договором Ліцензіатові надається право:

(Варіанти п. 2.2)

(при виключній ліцензії):

- на виробництво, використання та продаж продукції за ліцензією (зокрема, з використанням при потребі спеціального обладнання, комплектуючих вузлів, деталей та сировини, що застосовуються Ліцензіаром на вказаній у пп. 1.7 цього договору території);

- на надання субліцензії іншим особам в обсязі наданих йому за цим договором прав у визначеній договором сфері.

При цьому Ліцензіар не може використовувати сам, а також передавати іншим особам вказані права у визначеній цим договором сфері.

(при одиничній ліцензії):

на виробництво, використання та продаж продукції за ліцензією (зокрема, з використанням при потребі спеціального обладнання, комплектуючих вузлів, деталей та сировини, що застосовуються Ліцензіаром на вказаній у пп. 1.7 території). При цьому Ліцензіар зберігає за собою право самому використовувати вказане право як за межами, так і в межах визначеної цим договором сфери.

(при невиключній ліцензії:)

на виробництво, використання та продаж продукції за ліцензією (зокрема, з використанням при потребі спеціального обладнання, комплектуючих вузлів, деталей та сировини, що застосовуються Ліцензіаром на вказаній у пп. 1.7 території). При цьому Ліцензіар зберігає за собою право самому використовувати вказане право як за межами, так і в межах визначеної цим договором сфери та передавати його іншим особам.

2.3. Умови надання невиключної ліцензії іншим особам не можуть бути більш сприятливими ніж визначені цим договором. У разі надання іншій особі невиключної ліцензії на використання прав, що є об'єктом цього договору, Ліцензіар зобов'язаний повідомити про це Ліцензіата і запропонувати йому такі ж умови.

3. Технічна документація

   3.1. Вся технічна документація, необхідна і достатня для
виробництва продукції за ліцензією (додаток N 3), передається
Ліцензіаром   уповноваженому  представникові  Ліцензіата  у
__________________________________________________________________
           (адреса місця передачі)
з дня набрання сили цим договором.

Технічна документація та матеріали щодо технічних норм та стандартів, що прийняті у відповідній галузі промисловості Ліцензіата, виготовляються Ліцензіатом за згодою Ліцензіара. За попередньою домовленістю між Сторонами технічна документація може бути пристосована до умов Ліцензіата.

Технічна документація повинна мати розшифровку умовних позначень та заводських норм, на які даються посилання в цій технічній документації.

3.2. При передачі технічної документації складається приймально-здавальний акт з підписами уповноважених представників обох сторін. Якщо Ліцензіат або його уповноважений представник не з'явилися у строк, встановлений для передачі, то Ліцензіар може надіслати документацію рекомендованою поштою на адресу та за рахунок Ліцензіата.

Датою передачі документації вважатиметься дата акта приймання-передачі або дата поштового штемпеля на накладній відповідно.

3.3. Якщо Ліцензіат при передачі чи протягом 3 (трьох) місяців після отримання ним документації встановить неповноту чи неправильність отриманої від Ліцензіара документації, то Ліцензіар зобов'язаний протягом 3 (трьох) тижнів після надходження письмової рекламації передати документацію, якої не вистачає, або виправити часткові недоліки та передати відкориговану документацію Ліцензіату.

У цьому разі датою передачі документації вважатиметься дата передачі документації, якої не вистачало, чи відкоригованої документації згідно з положеннями абзацу 2 п. 3.2.

3.4. Ліцензіат може розмножити документацію для своїх потреб, але при збереженні зобов'язань зі забезпечення конфіденційності.

4. Удосконалення та поліпшення

4.1. Протягом строку дії цього договору Сторони зобов'язуються негайно інформувати одна одну про всі проведені ними удосконалення, що стосуються ноу-хау продукції за ліцензією.

4.2. Сторони зобов'язуються в першу чергу пропонувати одна одній всі вищевказані удосконалення і поліпшення. Умови передачі цих удосконалень і поліпшень узгоджуватимуться Сторонами додатково.

4.3. Захищені та заявлені удосконалення і поліпшення, що стосуються ноу-хау та продукції за ліцензією, а також удосконалення та поліпшення особливої цінності, які створюються однією із Сторін, вважаються такими, що належать їй та в першу чергу будуть запропоновані другій Стороні. Передача цих удосконалень та поліпшень проводиться, як правило, з оплатою на умовах окремого ліцензійного договору.

4.4. У разі відмови будь-якої із Сторін чи неотримання відповіді на пропозицію, що стосується використання удосконалень чи поліпшень протягом _____ місяців, Сторони мають право пропонувати удосконалення чи поліпшення третім особам.

5. Зобов'язання та відповідальність

5.1. Ліцензіар заявляє, що на момент підписання цього договору йому нічого не відомо про права інших осіб, які б могли бути порушені наданням цієї ліцензії.

5.2. Ліцензіар гарантує технічну здійсненність виробництва продукції за ліцензією на підприємстві(ах) Ліцензіата та по можливості досягнення показників, передбачених цим договором, за умови повного дотримання Ліцензіатом технічних умов та інструкцій Ліцензіара.

Механічні, технологічні, техніко-економічні та інші показники продукції за ліцензією наводяться у додатку до цього договору.

5.3. Ліцензіар заявляє, що технічна документація та інші матеріали, що передаються Ліцензіату, будуть комплектне, якісно виготовлені відповідно до чинних норм і стандартів Ліцензіата.

Примітка. Сторони можуть застережити й інші вимоги щодо документації та іншої інформації.

5.4. Ліцензіат зобов'язується виготовляти продукцію у повній відповідності з отриманою технічною документацією та інструкціями Ліцензіара в частині, що стосується ноу-хау.

Примітка. Сторони за домовленістю можуть не включати цей пункт у договір.

5.5. Сторона, що не виконала вищевказаних умов, зобов'язана відшкодувати іншій Стороні понесені нею у зв'язку з цим невиконанням збитки в межах ____.

5.6. За порушення строків передачі технічної документації та іншої необхідної інформації відповідно до розділу 4 цього договору Ліцензіар виплачує Ліцензіарові штраф, що вираховується у розмірах _____, але не вище _____.

5.7. Розмір відшкодування збитків та договірних штрафів, про які одна Сторона може заявити через різні порушення умов цього договору, не може перевищувати отриманих (належних для отримання) чи виплачених (які потрібно виплатити) за розділом 7 цього договору сум, якщо Сторони недомовилися про інше.

6. Технічна допомога в освоєнні виробництва продукції за ліцензією

6.1. Для надання технічної допомоги Ліцензіату в освоєнні виробництва продукції за ліцензією, а також навчання персоналу Ліцензіата методам та прийомам роботи, що відносяться до виготовлення та застосування продукції за ліцензією, Ліцензіар на прохання Ліцензіата відряджає на підприємство(а) Ліцензіата необхідну кількість спеціалістів. Ліцензіат повідомляє Ліцензіара про своє прохання за ____ місяців до дати передбачуваного виїзду спеціалістів.

6.2. Ліцензіат забезпечує спеціалістів Ліцензіара на час їх перебування на підприємстві(ах) - Ліцензіата приміщенням у готелі, транспортними засобами для проїзду до місця роботи і назад, телефонно-телеграфним зв'язком та іншими погодженими видами обслуговування.

6.3. Усі витрати, пов'язані з відрядженням спеціалістів з метою надання необхідної технічної допомоги, враховуючи оплату вартості залізниці чи авіаквитків ______________________ до місця їх призначення і назад, перевезення ____ кг багажу на одну людину понад дозволені за авіаквитком, а також винагороду залежно від кваліфікації спеціалістів, несе Ліцензіат за такими ставками:

__________________________________________________________________

6.4. У разі звернення Ліцензіата до Ліцензіара з проханням про відвідування підприємств, що виробляють продукцію за ліцензією, з метою ознайомлення з їх виробництвом та обладнанням на місці, Ліцензіар задовольнить таке прохання.

Усі витрати, пов'язані з відвідуванням та перебуванням спеціалістів на підприємствах Ліцензіара, несе Ліцензіат.

6.5. На прохання Ліцензіата та за його рахунок Ліцензіар поставить йому зразки продукції за ліцензією та матеріалів, а також спеціальне обладнання, необхідне для виробництва продукції за ліцензією.

Примітка. Якщо Ліцензіаром виступає фізична особа, пп. 6.4 і 6.5 не застосовуються.

7. Платежі

7.1. За надання прав, що передбачені цим договором, за технічну документацію та іншу інформацію, що вказана у додатку 4, Ліцензіат виплачує Ліцензіарові винагороду відповідно до наступного:

Варіант 1

(передбачає одночасні та періодичні виплати суми, що була обумовлена наперед)

   а) сума в розмірі____________________________________ гривень
              (цифрами та прописом)
виплачується  за  пред'явленням  рахунку в  трьох примірниках
у_________________________________________________________________
             (банк Ліцензіара)
протягом ______ днів від дати _____________ _____;
   б) сума в розмірі____________________________________ гривень
               (цифрами та прописом)
виплачується  за пред'явленням  рахунку в  трьох примірниках
__________________________________________________________________
           (банк Ліцензіара)
протягом ______ днів від дати набрання договором сили;
   в) сума в розмірі____________________________________ гривень
              (цифрами та прописом)
виплачується  за  пред'явленням рахунку, у трьох примірниках та
копії акта приймання-передавання або копії накладної, передбачених
у п. 3.2 цього договору, протягом ____ днів від дати приймання
технічної документації;
   г) сума в розмірі____________________________________ гривень
              (цифрами та прописом)
виплачується   протягом ________ днів  від  дати    початку
виробництва/серійного виробництва.
   Сторони визначають,    що    вважається    початком
виробництва/серійного виробництва.

Варіант 2

(передбачає одночасні або періодичні платежі та подальші поточні відрахування протягом строку дії цього договору)

   а) початкова виплата в розмірі_______________________________
                     (цифрами та прописом)
гривень  виплачується  протягом __________________ днів віддати
набрання чинності цим договором _________________________________;
                    (банк Ліцензіара)

- періодичні відрахування (роялті) виплачуються Ліцензіарові у розмірі ____ % від ціни продажі продукції за ліцензією і ____% від ціни продажі спеціальної продукції, виготовленої та реалізованої Ліцензіатом;

   - періодичні відрахування (роялті) виплачуються Ліцензіарові
у розмірі_______________________________________гривень за одиницю
         (цифрами та прописом)
(штуку, кілограм і т.п.) продукції за ліцензією і_________________
________________________________________________гривень за одиницю
(цифрами та прописом)
спеціальної продукції, виготовленої та реалізованої Ліцензіатом.

З урахуванням специфіки предмета цього договору Сторони можуть домовитися про платежі у вигляді роялті, без попередньої оплати;

   б) початкова оплата в розмірі________________________________
                    (цифрами та прописом)
гривень, з яких:
   - сума у розмірі_____________________________________________
               (цифрами та прописом)
гривень виплачується) протягом _____ днів від дати набрання цим
договором  сили (інкасо з негайною оплатою, з наступним акцептом
і т.п.);
   - сума в розмірі_____________________________________________
               (цифрами та прописом)
гривень виплачується за пред'явленням рахунку у трьох примірниках
__________________________________________________________________
          (банк Ліцензіара)
протягом _____ днів після  передання  технічної документації,
вказаної  у  розділі  3  цього  договору,  і  копії  акта
приймання-передавання або копії відправленої поштою накладної, як
це передбачено п. 3.2;

- періодичні відрахування (роялті) - у % або гривнях, як це передбачено у підпункті "а" Варіанта 2.

7.2. Періодичні відрахування (роялті) здійснюються Ліцензіатом протягом ____ днів, що настають за звітним періодом.

7.3. Усі платежі за цим договором розуміються як платежі нетто на користь Ліцензіара.

7.4. Після припинення строку дії цього договору його положення застосовуються доти, доки не будуть остаточно врегульовані платежі, зобов'язання за якими виникли у період його дії.

8. Інформація та звітність

8.1. Ліцензіат протягом ____ днів, які настають за звітним періодом, надає Ліцензіару зведені бухгалтерські дані щодо обсягу виробництва та реалізації продукції за ліцензією та спеціальної продукції протягом звітного періоду, а також дані про ціни продажу продукції за ліцензією та спеціальної продукції.

8.2. Ліцензіар має право проводити перевірку даних щодо обсягу виробництва та реалізації продукції за ліцензією та спеціальної продукції на підприємствах Ліцензіата за зведеними бухгалтерськими даними відповідно до п. 1.7 цього договору. Ліцензіат зобов'язується забезпечити можливість такої перевірки.

Примітка. Розділ 8 застосовується у випадках, коли платежі здійснюються відповідно до розділу 7 (Варіант 2).

9. Забезпечення конфіденційності

9.1. Сторони беруть на себе зобов'язання із збереження конфіденційності технічної документації та інформації, що стосуються виробництва продукції за ліцензією та спеціальної продукції.

Сторони вживатимуть усіх необхідних заходів для того, щоб попередити повне чи часткове розголошення вказаних відомостей чи ознайомлення з ними інших осіб без взаємної домовленості.

9.2. З переданою документацією, інформацією будуть ознайомлені тільки ті особи з персоналу підприємств Ліцензіата та партнерів з кооперації, які безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції за ліцензією.

9.3. У разі розголошення Ліцензіатом чи його партнерами з кооперації відомостей, що містяться у вказаній документації та інформації, Ліцензіат відшкодує Ліцензіарові понесені ним у зв'язку з цим збитки. Таку саму відповідальність несе Ліцензіар.

9.4. Зобов'язання із збереження конфіденційності зберігають свою силу і після закінчення строку дії цього договору чи його дострокового розірвання протягом наступних ____ (днів) років.

10. Захист прав, що передаються

10.1. Якщо після укладення цього договору будь-які інші особи подадуть заявку на патент або їм будуть видані патенти на території, що можуть позбавити Ліцензіара або Ліцензіата права повністю або частково використовувати ноу-хау, Сторони негайно після того, як їм стане відомо про це, вчинять сумісні дії на захист ноу-хау і, у разі необхідності, з оспорювання дійсності заявок чи патентів інших осіб, а також здійснять інші заходи, пов'язані з виконанням цього договору.

10.2. У разі, якщо до Ліцензіата будуть пред'явлені претензії чи позов з приводу порушення ним прав інших осіб у зв'язку з використанням ліцензії за цим договором Ліцензіат повідомляє про це Ліцензіара. Ліцензіат за згодою Ліцензіара зобов'язується врегулювати такі претензії або здійснити інші дії, які виключають виникнення витрат та збитків для Ліцензіата. Понесені Ліцензіатом витрати та збитки в результаті врегулювання вказаних претензій чи закінчення судових процесів будуть розподілені між Сторонами за їх домовленістю.

11. Реклама

11.1. Ліцензіат має право/зобов'язується вказувати у відповідних рекламних матеріалах, а також на продукції за ліцензією та спеціальній продукції, що випускається на його підприємстві, що ця продукція виробляється за ліцензією Ліцензіара.

11.2. Питання про використання Ліцензіатом торговельної марки Ліцензіара Сторони врегульовують окремою угодою.

12 Вирішення спорів

12.1. У разі виникнення спорів між Ліцензіаром та Ліцензіатом щодо застосування і тлумачення норм цього договору Сторони вживатимуть всіх заходів до вирішення їх шляхом переговорів між собою.

12.2. У разі неможливості вирішення таких спорів шляхом переговорів, вони будуть вирішуватися у ______________ порядку.

У разі, якщо однією із Сторін договору є фізична особа - у судовому порядку у ____________________ суді; у разі, якщо обидві Сторони є юридичні особи - у ____________________ господарському суді.

13. Строки дії договору

13.1. Цей договір укладено на _____ років. Договір набуває сили з дати його підписання чи схвалення відповідними компетентними органами, якщо це схвалення необхідне, але не пізніше ____ місяців від дати підписання. В останньому випадку договір набирає сили в момент відправки повідомлення про схвалення його іншою Стороною.

13.2. Цей договір за взаємною згодою Сторін може бути продовжено. Умови продовження строку дії договору будуть визначені Сторонами за шість місяців до закінчення строку дії цього договору.

13.3. Кожна зі Сторін має право достроково розірвати цей договір шляхом письмового повідомлення, якщо інша Сторона не виконає будь-яку умову за п.п. _______ цього договору. Однак Стороні, що не виконала свого зобов'язання, буде надано _______ місяців для усунення порушення.

13.4. Якщо цей договір буде достроково розірвано через невиконання Ліцензіатом своїх зобов'язань, то він позбавляється права виробляти, використовувати і продавати продукцію за ліцензією, так само як використовувати ноу-хау в будь-якій іншій формі і зобов'язаний повернути Ліцензіатові всю технічну документацію.

13.5. По закінченню строку дії договору Ліцензіат має право використовувати об'єкт цього договору безоплатно, якщо не буде узгоджено інше. При цьому зобов'язання з конфіденційності зберігаються.

14. Інші умови

14.1. Права та обов'язки кожної зі Сторін за цим договором не можуть передаватися іншій фізичній чи юридичній особі без письмового на те дозволу іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених цим договором.

14.2. Усі зміни та доповнення до цього договору мають бути здійснені у письмовій формі і підписані уповноваженими на те особами, а також схвалені компетентними органами, якщо таке схвалення необхідне.

14.3. У всьому іншому, що не передбачено цим договором, застосовуватимуться норми цивільного та цивільно-процесуального права.

14.4. Сторони домовилися, що у разі необхідності процедури з державної реєстрації договору (відомостей щодо договору) здійснюватиме________________________________.

14.5. Згадані у цьому договорі додатки NN 1-4 на _____ аркушах є його невід'ємною частиною.

14.6. Цей договір укладений у м. _________ "___" __________р. у двох примірниках, по одному кожній із сторін.

15. Юридичні адреси, реквізити та підписи Сторін

 ЛІЦЕНЗІАР              ЛІЦЕНЗІАТ
 _________________________      ____________________________
 _________________________      ____________________________
 _________________________      ____________________________
 _________________________      ____________________________
             ПІДПИСИ СТОРІН
 ЛІЦЕНЗІАР              ЛІЦЕНЗІАТ
 ____________  /___________/     ___________  /___________/
  (підпис)     (ШБ)         (підпис)    (ПІБ)
       М.П.                 М. П.
  ____________________________________________________________

Додатки

Додаток N 1. Точне визначення ноу-хау.

Додаток N 2. Перелік спеціального обладнання.

Додаток N 3. Технічна документація.

Додаток N 4. Механічні, технологічні, техніко-економічні та інші показники продукції за ліцензією.

Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

28.12.2004 N 986

Зразок

ДОГОВІР

між роботодавцем і творцем про винагороду

 "__"_____200_р.                      N____
   Керуючись нормами Четвертої книги Цивільного кодексу України
(ЦКУ), відповідно до п. 1 ст. 9 Закону України "Про охорону прав
на винаходи і корисні моделі", п. 1 ст. 8 Закону України "Про
охорону прав на промислові зразки", п. 1 ст. 7 Закону України "Про
охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" _______________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові винахідника(ів), автора(ів)
__________________________________________________________________
промислового зразка або компонування ІМС (далі - Творець(і))
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(повна назва особи, у якої або де працює Творець(і) (далі-
             Роботодавець)
в особі___________________________________________________________
          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________________________________,
яка(ий) діє на підставі___________________________________________
               (Статут, Положення тощо)
__________________________________________________________________
враховуючи те, що Творець(і) подав(ли)  Роботодавцю письмове
повідомлення про створений ним(и)_________________________________
__________________________________________________________________
   (назва і повне найменування об'єкта права інтелектуальної
__________________________________________________________________
             власності)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
з  описом, що  розкриває суть ЗАЗНАЧЕНОГО ВИЩЕ об'єкта досить
ясно і повно, а Роботодавець використовує право на майнові права
стосовно створеного службового об'єкта права  інтелектуальної
власності (ОПІВ), уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Предметом договору є___________________________________.
                 (найменування об'єкта)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   1.2. Роботодавець,  згідно  з  законодавством та умовами
Договору  про  розподіл  майнових  прав  на  об'єкти  права
інтелектуальної  власності,  створені при виконанні службових
обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця між Творцем(ями)
і Роботодавцем від _______________________________________________
          (вказуються усі Угоди, якщо Творців декілька)
__________________________________________________________________
бере на себе всі майнові права стосовно створеного  (створеної)
________________________________________________________________ і
        (вказати найменування ОПІВ)
приймає щодо вказаного об'єкта наступне рішення:
подати заявку на одержання охоронного документа, зберегти
__________________________________________________________________
інформацію про нього як комерційну таємницю, передати право на
__________________________________________________________________
одержання охоронного документа третій особі.
__________________________________________________________________
            (непотрібне - закреслити)

Варіант А.

(Заповнюється у разі прийняття Роботодавцем рішення про одержання охоронного документа).

2. Обов'язки Роботодавця

Роботодавець зобов'язується:

2.1. Вживати всіх заходів, необхідних для одержання охоронного документа на об'єкт та підтримання чинності цього документа протягом встановленого законодавством строку чинності.

2.2. Зберігати конфіденційність одержаної інформації до офіційного опублікування матеріалів заявки і вживати заходів щодо недопущення до неї сторонніх осіб та осіб, які за своїми службовим становищем не можуть мати доступу до такої інформації.

2.3. 1. У разі прийняття рішення про припинення дій, пов'язаних з отриманням патенту, завчасно запропонувати Творцю(ям) укласти договір про передачу йому права на отримання патенту, а у разі прийняття рішення про відмову в підтриманні чинності виключних майнових прав завчасно, але не пізніше ніж за два місяці до завершення поточного року їх дії, повідомити про це Творця(ів).

2.3.2. Якщо об'єктом даного договору є компонування ІМС, то у разі прийняття рішення про припинення дій, пов'язаних з отриманням свідоцтва про реєстрацію компонування ІМС, завчасно запропонувати Творцю укласти договір про передачу йому права на отримання свідоцтва, а у разі прийняття рішення про відмову в підтриманні чинності майнових прав на топографію ІМС завчасно, але не пізніше ніж за два місяці до завершення дев'ятого року їх дії, повідомити про це Творця(ів).

2.4. Не чинити дій, які перешкоджали б одержанню Творцем(ями) охоронного документа.

2.5. Надати можливість Творцю(ям) брати участь у роботах з підготовки використання ОГПВ (розроблення техдокументації, виготовлення і випробування дослідного зразка та інше), при необхідності повністю або частково звільнити його від основної роботи.

2.6. Забезпечити Творцю(ям) такі умови матеріального, виробничого і соціального характеру, необхідні для ефективної творчої діяльності:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2.7. Оплатити участь Творця(ів) у підготовці до використання ОПІВ за окремою угодою, яка має бути додатком до цього договору.

2.8. Видати Творцю(ям) винагороду за ОПІВ у випадках:

1) при використанні ОПІВ у власному виробництві та/або продажу ліцензії в межах України за такими умовами:

а) види винагороди: заохочувальна, періодична винагорода;

б) розмір винагороди:

- заохочувальна ________ грн.;

   - періодична ______%  (__________________________ відсотків)
                   (прописом)
від_____________________________________________________________*,
(зазначається показник результатів економічної діяльності)
визначеного згідно з______________________________________________
              (вказується методика визначення
               вибраного показника)**
__________________________________________________________________

в) порядок виплати винагороди:

- заохочувальна сплачується одноразово, розмір визначається у гривнях;

- періодична винагорода сплачується протягом строку дії (виключних) майнових прав;

г) строки виплати винагороди:

- заохочувальна - не пізніше двох місяців після отримання рішення відомства про можливість видання охоронного документа;

- періодична - не пізніше _____місяців по завершенню періоду, за який сплачується винагорода;

   д) періодичність виплати періодичної винагороди
_________________________________________________________________,
        (щомісячно, щоквартально, щорічно)
починаючи від дати використання ОПІВ, при цьому:

- якщо використання ОПІВ розпочалося до укладання цього договору, перша сплата відбувається протягом двох місяців після подання заявки за весь період, що минув від дня початку використання;

- перша сплата проводиться за неповний розрахунковий період, якщо він не співпадає з періодом бухгалтерської звітності;

   е) інші умови виплати***_____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2) при реалізації в зарубіжних країнах при продажу ліцензії (патентної чи безпатентної) та(або) поставці на експорт продукції, виготовленої з використанням ОПІВ, за такими умовами:

а) види винагороди: заохочувальна, періодична винагорода;

б) розмір винагороди:

- заохочувальна _______ грн.;

   - періодична ________ % (__________________відсотків) доходу,
                 (прописом)
одержаного Роботодавцем від такої діяльності;

в) порядок виплати винагороди:

- заохочувальна сплачується одноразово, розмір визначається у гривнях;

- періодична винагорода сплачується протягом строку дії ліцензії, ліцензійного договору і (або) договору (контракту) на поставку продукції;

г) строки виплати винагороди:

- заохочувальна - не пізніше двох місяців від дня надання ліцензій, підписання ліцензійного договору або підписання договору (контракту) на поставку продукції;

- періодична - не пізніше _______місяців по отриманню кожного ліцензійного платежу від ліцензіата і (або) завершення чергового встановленого цим договором періоду;

   д) періодичність виплати періодичної винагороди
_________________________________________________________________,
        (щомісячно, щоквартально, щорічно)
починаючи   від дати набрання чинності відповідним договором,
при чому перша сплата проводиться за неповний розрахунковий
період, якщо він не співпадає з періодом бухгалтерської звітності;
   е) інші умови виплати________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2.9. У разі прийняття рішення про передачу права на охоронний документ іншій особі, забезпечити у договорі про передачу прав захист прав Творця(ів) на рівні, не нижчому ніж у цьому договорі.

2.10. Виплачувати належну Творцю винагороду його спадкоємцю(ям) і (або) правонаступникам.

3. Права Роботодавця

Роботодавець має право:

3.1. Використовувати ОПІВ у власному виробництві на свій розсуд, у тому числі робити його об'єктом застави.

3.2. Передати право на охоронний документ на ОПІВ іншій особі, забезпечивши при цьому у договорі про передачу прав захист прав Творця(ів) на рівні, не нижчому ніж у цьому договорі.

3.3. На безоплатне з боку Творця(ів) сприяння одержанню охоронних документів на ОШВ в Україні та в іноземних державах (участь у підготовці матеріалів заявки на ОПІВ: складання опису заявки, формули винаходу або корисної моделі, виготовлення креслень, ескізів тощо).

3.4. На сприяння (за окрему плату чи без такої) Роботодавцю у доведенні ОПІВ до стану, придатного для промислового використання.

3.5. На використання ОПІВ у власному виробництві у разі дострокового припинення чинності цього договору і переоформлення майнових прав на ОПІВ на ім'я Творця (ів) на умовах невиключної ліцензії з виплатою роялті, на рівні винагороди, що її Творець(ці) міг(могли) отримати за цим договором як справедливу винагороду.

4. Обов'язки Творця(ів)

Творець(ці) зобов'язується(ються):

4.1. Зберігати конфіденційність інформації щодо ОПІВ.

4.2. Сприяти одержанню Роботодавцем охоронних документів на ОПІВ в Україні та в іноземних державах (участь в підготовці матеріалів заявки на об'єкт промислової власності: складання опису заявки, формули винаходу або корисної моделі та інше).

4.3. Сприяти (за окрему плату чи без такої) Роботодавцю довести ОПІВ до стану, придатного для промислового використання.

4.4. Протягом ____ днів після повідомлення Роботодавця про намір відмовитися від підтримання чинності охоронного документа прийняти рішення щодо переоформлення на своє ім'я прав на такий документ.

4.5. У разі набуття майнових прав інтелектуальної власності на ОПІВ укласти з Роботодавцем ліцензійний договір про використання цих прав на правах невиключної ліцензії з розміром роялті, що відповідає розміру справедливої винагороди, що її Творець(ці) міг(могли) отримати за цим договором.

5. Права Творця(ів)

Творець(і) має право:

5.1. Ознайомитись з розрахунком суми винагороди і матеріалами, використаними при цих розрахунках.

5.2. На набуття на своє ім'я прав інтелектуальної власності на ОПІВ у разі відмови Роботодавця від підтримання їх.

5.3. Сприяти Роботодавцю в набутті в Україні, іноземних країнах майнових прав інтелектуальної власності (розроблення техдокументації, виготовлення і випробування дослідного зразка та інше) при повному або частковому звільненні від основної роботи.

5.4. Брати участь (розробка техдокументації, виготовлення і випробування дослідного зразка та інше).

5.5. На оплату за окремою угодою, яка має бути додатком до цього договору, своєї участі у підготовці до використання об'єкта договору.

5.6. Передавати своє право на отримання винагороди іншій особі, робити це право об'єктом застави.

6. Відповідальність сторін

За порушення умов цього договору Сторони несуть таку відповідальність:

6.1. За порушення зобов'язань щодо збереження конфіденційності інформації щодо ОПІВ сторони несуть таку відповідальність:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6.2. За несвоєчасну виплату винагороди Роботодавець сплачує Творцю(ям) за кожний прострочений день пеню у розмірі __________ відсотка суми, належної до сплати.

7. Інші умови

7.1. На вимогу однієї із Сторін, але за їх взаємною згодою, умови договору можуть бути переглянуті. Підставою цього може бути зміна цін і тарифів, які установлюються централізованим порядком, зміна в законодавстві України тощо.

7.2. Зміни та доповнення до цього договору мають бути оформлені додатковим договором або двостороннім протоколом до цього договору з обов'язковим підписом сторін.

   7.3._________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8. Вирішення спорів

   8.1. Спори, пов'язані з тлумаченням та виконанням Сторонами
умов цього договору, вирішуються шляхом переговорів, при цьому
Творець(і) мають право для участі в переговорах залучати
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
   У разі  недосягнення згоди в ході переговорів вирішення
спірних питань буде проводитися у судовому порядку у _____________
__________________________________________________________________
        (вказати назву судового органу)

9. Строк дії договору

9.1. Цей договір набирає чинності з дня його підписання сторонами.

   9.2. Цей договір укладено строком на_________________________
__________________________________________________________________

9.3. По завершенню зазначеного у підпункті 9.2 цього пункту строку дії договору, умови, пов'язані з грошовими виплатами, продовжують діяти аж до завершення розрахунків за реалізацію продукції, виготовленої з використанням ОГПВ під час дії договору.

9.4. Якщо Роботодавець з власної вини не отримає охоронного документа або якщо охоронний документ з його вини втратить чинність, то цей факт не може бути підставою для припинення договору. У такому разі умови щодо виплати винагороди продовжують діяти протягом усього строку використання Роботодавцем ОПІВ у межах визначеного підпунктом 9.2 цього пункту договору строку, але не довше граничного строку дії охоронного документа, що не одержаний або втратив чинність.

10. Юридичні адреси Сторін

 Творець:   ____________________________________________________
       ____________________________________________________
       ____________________________________________________
 Роботодавець:____________________________________________________
 Підписи: _______________       _________________
 Від роботодавця           Творець(і)
 _________________          _________________
    (Підпис)               (Підпис)
 _________________          _________________
    (Посада)               (ПІБ)
 _________________
    (ПІБ)
    М.П.
 "____" ___________" 20__ р.

Варіант Б.

(Заповнюється у разі винесення Роботодавцем рішення про ОПІВ як комерційну таємницю).

2. Обов'язки Роботодавця

Роботодавець зобов'язується:

2.1. Зберігати одержану інформацію як комерційну таємницю та вживати заходів щодо збереження її секретності протягом ____________ років.

2.2. По завершенню строку, вказаного у підпункті 2.1, або у разі прийняття рішення про дострокову відмову в зберіганні одержаної інформації щодо об'єкта договору як комерційної таємниці - вжити заходів щодо набуття майнових прав на ОПІВ, що був об'єктом комерційної таємниці.

2.3. Якщо при цьому буде винесено рішення і про відмову в одержанні охоронного документа - завчасно запропонувати Творцю(ям) укласти договір про передачу йому(їм) права на отримання такого документа (не пізніше ніж за два місяці до завершення строку конфіденційності).

2.4. Якщо Творцем(ями) буде прийнято рішення про подання заявки на ОПІВ - зберігати конфіденційність інформації до офіційної публікації уповноваженим відомством інформації про заявку чи про видачу охоронного документа.

2.5. Не чинити дій, які б перешкоджали одержанню Творцем(ями) охоронного документа.

2.6. На час дії договору забезпечити Творцю(ям) такі умови матеріального, виробничого і соціального характеру, необхідні для ефективної творчої діяльності:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2.7. Надати можливість Творцю(ям) брати участь в роботах з підготовки використання об'єкта договору (розроблення техдокументації, виготовлення і випробування дослідного зразка та інше), при необхідності повністю або частково звільнити його від основної роботи.

2.8. Оплатити участь Творця(ів) у підготовці до використання об'єкта за окремою угодою, яка має бути додатком до цього договору.

2.9. Видати Творцю винагороду за ОПІВ у випадках:

1) використання ОПІВ у власному виробництві та/або продажу ліцензії в межах України за такими умовами:

а) види винагороди: заохочувальна, періодична винагорода;

б) розмір винагороди:

- заохочувальна __________ грн.;

   - періодична ______%{______________відсотків) від ___________
              (прописом)
________________________________________________________________*,
  (зазначається показник результатів економічної діяльності)
визначеного згідно з _____________________________________________
              (вказується методика визначення
__________________________________________________________________
             вибраного показника)
або _________________________грн. щорічно (у разі, якщо об'єкт не
використовується);
________% (_____________________________відсотків) чистого доходу,
           (прописом)
одержаного від продажі ліцензії в межах України;

в) порядок виплати винагороди:

- заохочувальна сплачується одноразово, розмір визначається у гривнях;

- періодична винагорода сплачується протягом строку дії (виключних) майнових прав або ліцензії і(або) ліцензійного договору;

г) строки виплати винагороди:

- заохочувальна - не пізніше двох місяців після отримання рішення відомства про можливість видання охоронного документа або набрання чинності ліцензії і(або) ліцензійного договору;

- періодична - не пізніше ______місяців по завершенню періоду, за який сплачується винагорода, або від дня отримання ліцензійного платежу;

   д) періодичність виплати періодичної винагороди
_________________________________________________________________,
        (щомісячно, щоквартально, щорічно)
починаючи від дати використання об'єкта, при цьому:

- якщо використання об'єкта розпочалося до укладання цього договору перша сплата відбувається протягом двох місяців після подання заявки за весь період, що минув від дня початку використання;

- перша сплата проводиться за неповний розрахунковий період, якщо він не співпадає з періодом бухгалтерської звітності.;

е) інші умови виплати*** ___________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________.

2) реалізації в зарубіжних країнах при продажу ліцензії (безпатентної) ті(або) поставці на експорт продукції, виготовленої з використанням об'єкта, за такими умовами:

а) види винагороди: заохочувальна, періодична винагорода;

б) розмір винагороди:

- заохочувальна ________ грн.;

   - періодична ______% (_____________________відсотків) доходу,
                (прописом)
одержаного Роботодавцем від такої діяльності;

в) порядок виплати винагороди:

- заохочувальна сплачується одноразово, розмір визначається у гривнях;

- періодична винагорода сплачується протягом строку дії ліцензії і (або) договору (контракту) на поставку (виключних) продукції;

г) строки виплати винагороди:

- заохочувальна - не пізніше двох місяців після підписання ліцензійного договору або підписання договору (контракту) на поставку продукції;

- періодична - не пізніше _____місяців по отриманню кожного ліцензійного платежу від ліцензіата;

   д) періодичність виплати періодичної винагороди
_________________________________________________________________,
        (щомісячно, щоквартально, щорічно)
починаючи  від дати  набрання чинності ліцензією, ліцензійним
договором, договором (контрактом) на поставку товарів, при чому
перша сплата проводиться за неповний розрахунковий період, якщо
він не співпадає з періодом бухгалтерської звітності;
   е) інші умови виплати _______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2.10. У разі прийняття рішення про набуття по завершення терміну зберігання інформації як комерційної таємниці майнових прав інтелектуальної власності - за два місяці до подання заявки укласти з Творцем(ями) договір про виплату справедливої винагороди.

2.11. У разі прийняття рішення про передачу права на майнові права інтелектуальної власності іншій особі, - забезпечити в договорі про передачу прав захист прав Творця(ів) на рівні, не нижчому ніж у цьому договорі.

2.12. Виплачувати належну Творцю винагороду його спадкоємцю(ям) і (або) правонаступникам.

2.13. У разі, якщо об'єкт договору не буде комерціалізовано протягом чотирьох років від дня підписання цього договору - провести з Творцем(ями) переговори про передачу їм права на набуття майнових прав інтелектуальної власності.

3. Права Роботодавця

Роботодавець має право:

3.1. Використовувати об'єкт договору у власному виробництві на власний розсуд, у тому числі і як об'єкт застави.

3.2. На дострокове винесення рішення про припинення зберігання інформації щодо об'єкта договору як комерційної таємниці.

3.3 Передати право на об'єкт договору іншій особі, забезпечивши при цьому в договорі про передачу прав захист прав Творця(ів) на рівні, не нижчому ніж у цьому договорі.

3.4. На безоплатне з боку Творця(ів) сприяння одержанню охоронних документів на ОПІВ в Україні та в іноземних державах (участь в підготовці матеріалів заявки на ОПІВ: складання опису заявки, формули винаходу або корисної моделі, виготовлення креслень, ескізів тощо).

3.5. На сприяння (за окрему плату чи без такої) з боку Творця(ів) в доведенні об'єкта договору до стану, придатного для промислового використання.

3.6. На використання об'єкта договору у власному виробництві у разі дострокового припинення чинності цього договору і переоформлення майнових прав інтелектуальної власності на об'єкт на ім'я Творця(ів).

4. Обов'язки Творця(ів)

4.1. Зберігати конфіденційність інформації щодо об'єкта договору протягом строку чинності договору і, у разі подання Роботодавцем заявки на набуття майнових прав інтелектуальної власності, до офіційної публікації компетентним відомством відомостей щодо заявки або про видачу охоронного документа,

4.2. Сприяти одержанню Роботодавцем охоронних документів на об'єкт договору в Україні та в іноземних державах (участь у підготовці матеріалів заявки на об'єкт промислової власності: складання опису заявки, формули винаходу або корисної моделі та інше).

4.3. Сприяти (за окрему плату чи без такої) Роботодавцю довести об'єкт договору до стану, придатного для промислового використання.

4.4. Протягом _____ днів після повідомлення Роботодавця про намір відмовитися від набуття майнових прав на об'єкт договору прийняти рішення щодо набуття таких прав на своє ім'я.

4.5. У разі набуття майнових прав інтелектуальної власності на об'єкт договору укласти з Роботодавцем ліцензійний договір про використання цих прав на правах невиключної ліцензії з розміром роялті, що відповідав розміру справедливої винагороди, що її Творець(ці) міг(могли) отримати за цим договором.

5. Права Творця(ів)

Творець(і) має(мають) право:

5.1. Ознайомитись з розрахунком суми винагороди і матеріалами, використаними при цих розрахунках.

5.2. На набуття на своє ім'я прав інтелектуальної власності на об'єкт договору у разі відмови Роботодавця.

5.3. Сприяти Роботодавцю в набутті в Україні, іноземних країнах майнових прав інтелектуальної власності (розроблення техдокументації, виготовлення і випробування дослідного зразка та інше) при повному або частковому звільненні від основної роботи.

5.4. Брати участь (розроблення техдокументації, виготовлення і випробування дослідного зразка та інше) у впровадженні ОПІВ у виробництво.

5.5. На оплату за окремою угодою, яка має бути додатком до цього договору, своєї участі у підготовці до використання об'єкта договору.

5.6. На набуття на своє ім'я майнових прав інтелектуальної власності, якщо Роботодавець більше чотирьох років не використовує об'єкт договору.

5.7. Передавати своє право на отримання винагороди іншій особі, робити це право об'єктом застави.

6. Відповідальність сторін

За порушення умов цього договору Сторони несуть таку відповідальність:

6.1. За порушення зобов'язань щодо збереження конфіденційності інформації щодо об'єкта договору:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6.2. За несвоєчасну виплату винагороди Роботодавець сплачує Творцю(ям) за кожний прострочений день пеню у розмірі _______ відсотка суми, належної до сплати.

7. Інші умови

7.1. На вимогу однієї із Сторін, але за їх взаємною згодою, умови договору можуть бути переглянуті. Підставою цього може бути зміна цін і тарифів, які установлюються централізованим порядком, зміна в законодавстві України тощо.

7.2. Зміни та доповнення до цього договору мають бути оформлені додатковим договором або двостороннім протоколом до цього договору з обов'язковим підписом сторін.

   7.3._________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8. Вирішення спорів

   8.1. Спори, пов'язані з тлумаченням та виконанням Сторонами
умов цього договору, вирішуються шляхом переговорів, при цьому
Творець(ці) мають право для участі в переговорах залучати
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
   У разі недосягнення згоди в ході переговорів  вирішення
спірних питань буде проводитися у судовому порядку у______________
__________________________________________________________________
         (вказати назву судового органу)

9. Строк дії договору

9.1. Цей договір набирає чинності з дня його підписання сторонами.

9.2. Цей договір укладено строком на _______________________ 
_________________________________________________________________.

9.3. По завершенню зазначеного у підпункті 9.2 цього пункту строку дії договору, умови, пов'язані з грошовими виплатами, продовжують діяти аж до завершення розрахунків за реалізацію продукції, виготовленої з використанням ОПІВ під час дії договору.

9.4. Якщо Роботодавець з власної вини не отримає охоронного документа на об'єкт договору, то цей факт не може бути підставою для припинення виплати винагороди. У такому разі умови щодо виплати винагороди продовжують діяти протягом усього строку використання Роботодавцем об'єкта договору в межах визначеного у підпункті 9.2 цього пункту договору строку, але не довше граничного строку дії охоронного документа, що не одержаний або втратив чинність.

9.5. Цей договір може бути продовжено за взаємною згодою сторін, але не більше _____ років.

Умови продовження строку дії цього договору будуть визначені за ____________ місяців до закінчення дії цього договору.

10. Юридичні адреси Сторін

 Творець(і): ____________________________________________________
       ____________________________________________________
       ____________________________________________________
 Роботодавець:____________________________________________________
 Підписи: _______________       _________________
 Від роботодавця           Творець(і)
 _________________          _________________
    (Підпис)               (Підпис)
 _________________          _________________
    (Посада)               (ПІБ)
 _________________
    (ПІБ)
    М.П.
 "____" ___________" 20__ р.

Варіант В.

(Заповнюється у разі передачі Роботодавцем права на набуття майнових прав інтелектуальної власності іншій особі).

2. Обов'язки Роботодавця Роботодавець зобов'язується:

2.1. Зберігати одержану інформацію щодо створеного ОПІВ як комерційну таємницю та вживати заходів щодо збереження її секретності протягом _____ років.

   2.2.  Передачу права на набуття майнових прав на ОПІВ
__________________________________________________________________
    (вказати найменування особи, якій передаються права)
__________________________________________________________________
здійснити на підставі договору.

2.3. У договорі про передачу права на набуття майнових прав на ОПІВ іншій особі обумовити порядок виплати справедливої винагороди Творцю(ям). Погодити цю частину договору з Творцем(ями).

2.4. Виплатити Творцю(ям) за створення ОПІВ винагороду у розмірі ________ (__________________)грн.

(прописом)

2.5. Надати можливість Творцю(ям) брати участь у роботах з надання допомоги вказаній у підпункті 2.2 цього пункту договору особі в отриманні охоронного документа на ОПІВ та підготовки його використання (розроблення техдокументації, виготовлення і випробування дослідного зразка та інше), при необхідності тимчасово повністю або частково звільнити його від основної роботи.

3. Права Роботодавця

Роботодавець має право:

3.1. Передати право на набуття майнових прав інтелектуальної власності будь-якій особі за власним вибором.

3.2. Передати Творцю(ям) право на укладання з іншою особою договору про передання права на набуття майнових прав інтелектуальної власності щодо створеного об'єкта.

При цьому Роботодавець має право використовувати вказаний ОПІВ на правах невиключної ліцензії.

4. Обов'язки Творця(ів)

Творець(і) зобов'язується(ються):

4.1. Зберігати конфіденційність інформації щодо ОПІВ протягом строку, визначеного умовами договору між Роботодавцем та особою, вказаною у пункті 2.2. цієї частини договору.

4.2. Сприяти Роботодавцю в укладанні договору.

4.3. Сприяти (за окрему плату чи без такої) Роботодавцю довести об'єкт договору до стану, придатного для реалізації.

4.4. У розумний термін розглянути та погодити частину проекту договору, що стосується розміру справедливої винагороди.

5. Права Творця(ів)

Творець(і) має(мають) право:

5.1. Ознайомитись з умовами договору, що стосуються розміру винагороди та погодити їх.

5.2. На укладання за згодою Роботодавця договору з іншою особою про передання їй права на набуття прав інтелектуальної власності на створений ОПІВ.

5.3. Право на винагороду від Роботодавця за створення ОШВ, що є об'єктом договору передання прав.

5.4. Брати (за згодою Роботодавця) участь (розроблення техдокументації, виготовлення і випробування дослідного зразка та інше) у наданні допомоги особі, вказаній у підпункті 2.2 цього варіанту договору, в одержанні охоронних документів на ОПІВ та підготовці його використання.

5.5. На збереження за собою робочого місця у Роботодавця на час виконання робіт по підпункту 5.4 цього пункту.

5.6. Передавати своє право на отримання винагороди іншій особі, робити це право об'єктом застави.

6. Відповідальність сторін

За порушення умов цього договору Сторони несуть таку відповідальність:

6.1. За порушення зобов'язань щодо збереження конфіденційності інформації:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6.2. За несвоєчасну виплату винагороди Роботодавець сплачує Творцю(ям) за кожний прострочений день пеню у розмірі _______ відсотка суми, належної до сплати.

7. Інші умови

7.1. На вимогу однієї із Сторін, але за їх взаємною згодою, умови договору можуть бути переглянуті. Підставою цього може бути зміна цін і тарифів, які установлюються централізованим порядком, зміна в законодавстві України тощо.

7.2. Зміни та доповнення до цього договору мають бути оформлені додатковим договором або двостороннім протоколом до цього договору з обов'язковим підписом сторін.

   7.3._________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8. Вирішення спорів

   8.1. Спори, пов'язані з тлумаченням та виконанням Сторонами
умов цього договору, вирішуються шляхом переговорів, при цьому
Творець(і)  мають  право  для участі в переговорах залучати
__________________________________________________________________
         (вказати найменування представника)
   У разі  недосягнення згоди в ході переговорів вирішення
спірних питань буде проводитися у судовому порядку у______________
__________________________________________________________________
          (вказати назву судового органу)

9. Строк дії договору

9.1. Цей договір набирає чинності з дня його підписання сторонами.

   9.2. Цей договір укладено строком на ________________________
__________________________________________________________________

9.3. По завершенню зазначеного у підпункті 9.2 цього пункту строку дії договору, умови, пов'язані з грошовими виплатами, продовжують діяти аж до завершення розрахунків за реалізацію продукції, виготовленої з використанням ОПІВ під час дії договору.

9.4. Якщо Роботодавець з власної вини не отримає охоронного документа на об'єкт договору, то цей факт не може бути підставою для припинення виплати винагороди. У такому разі умови щодо виплати винагороди продовжують діяти протягом всього строку використання Роботодавцем об'єкта договору, в межах визначеного у підпункті 9.2 цього пункту договору строку, але не довше граничного строку дії охоронного документу, що не одержаний або втратив чинність.

9.5. Цей договір може бути продовжено за взаємною згодою сторін, але не більше _____ років.

Умови продовження строку дії цього договору будуть визначені за ____________ місяців до закінчення дії цього договору.

10. Юридичні адреси Сторін

 Творець(і): ____________________________________________________
       ____________________________________________________
       ____________________________________________________
 Роботодавець:____________________________________________________
 Підписи: _______________       _________________
 Від роботодавця           Творець(і)
 _________________          _________________
    (Підпис)               (Підпис)
 _________________          _________________
    (Посада)               (ПІБ)
 _________________
    (ПІБ)
    М.П.
 "____" ___________" 20__ р.

Примітки. У розділах 2А, 2В:

1. Уп. 2,6 (***) можуть бути включені, наприклад, такі умови: надання Творцю індивідуального режиму роботи, спеціальної посади на період роботи над об'єктом промислової власності, забезпечення Творця допоміжним персоналом і устаткуванням, надання безвідсоткових позик, додатково оплачуваних днів відпустки, творчої відпустки та інше;

за домовленістю сторін - забезпечення окремих умов може бути диференційовано по етапам (з моменту укладення договору, з дати подачі заявки на об'єкт промислової власності та інше).

2. Уп. 2.7 , при звільненні Творця частково або повністю від основної роботи для участі його в роботах з підготовки використання об'єкта промислової власності на тому ж підприємстві, необхідно вказати розмір компенсації або оплати праці на цей період.

Взаємовідносини в цьому випадку можуть бути також врегульовані на підставі окремого договору.

3. Винагороду за використання об'єкта промислової власності по п. 2.6 договору сплачує Творцю(ям) Роботодавець чи його правонаступник, який є власником майнових прав інтелектуальної власності, відповідно законів України з охорони прав на ОПІВ.

При цьому може бути:

а) розмір винагороди - відсоток від доходу, прибутку, економічного ефекту чи собівартості продукції, фіксована сума тощо;

б) види виплати - заохочувальна, періодична, диференційована за роками;

в) порядок виплати - авансова, одноразова, поетапна, диференційована за роками використання, після надходження коштів на рахунок, після отримання платежів тощо;

г) строки виплати - конкретна дата місяця, кварталу, півріччя, року тощо;

д) періодичність виплати - помісячна, поквартальне, щорічно тощо;

є) інші умови виплати - доплата до заробітної плати тощо. Усі платежі з цього договору розуміються як платежі нетто на користь Творця. Платежі нетто - платежі, при яких всі можливі збори і податки сплачуються Роботодавцем.

4. В п. 6.2 можна зазначити, що Роботодавець звільняється від сплати санкцій, якщо порушення ним своїх зобов'язань зумовлені незалежними від нього обставинами.

5.(* ) -якщо вказується один з наступних економічних показників діяльності:

економічний ефект, дохід, прибуток, то (**) вказуються :

"Методика (основные положення) определения зкономической зффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рациона-лизаторских предложений", затвердженою постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР у справах науки і техніки, Держпланом СРСР, Академії наук СРСР, Державного комітету у справах винаходів і відкриттів від 14.02.1977 р. N 48/16/13/3 (Москва - 1977) для визначення економічного ефекту.

Визначення прибутку від використання об'єктів промислової власності. ("Методичні рекомендації), затверджені наказом Держпатенту України від 26 серпня 1998 року N 89 (газета "Світ" N 33, вересень 1998 року, Методики оцінки прав інтелектуальної власності (збірник), УкрІНТЕІ, ІІВП, Київ, 1998, ст. 8) - для визначення прибутку.

"Методика (основні положення) визначення доходу від використання винаходів і раціоналізаторських пропозицій", затверджена головою Держпатенту України 1 грудня 1992 року за погодженням з Мінстатом і Мінфіном України, (газета "Інновація", грудень 1992 року, "Методики оцінки прав інтелектуальної власності" (збірник), УкрІНТЕІ, ІІВП, Київ, 1998, ст. 38) - для визначення доходу.