МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

І Н Ш І

N 359 від 19.12.97
м.Київ


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 1998 р.
за N 15/2455

Затверджено

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

19.12.1997 р. N 359

( z0014-98 )

Номенклатура лікарських спеціальностей


( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я
N 333 від 06.07.2005 - втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я
N 76 від 21.02.2006 )

1. Авіаційна та космічна медицина

2. Акушерство і гінекологія

3. Алергологія

4. Анестезіологія

5. Бактеріологія

6. Вірусологія

7. Гастроентерологія

8. Гематологія

9. Генетика лабораторна

10. Генетика медична

11. Геріатрія

12. Гігієна дітей та підлітків

13. Гігієна праці

14. Гігієна харчування

15. Дезінфекційна справа

16. Дерматовенерологія

17. Дитяча алергологія

18. Дитяча анестезіологія

19. Дитяча гастоентерологія

20. Дитяча гематологія

21. Дитяча гінекологія

22. Дитяча дерматовенерологія

23. Дитяча ендокринологія

24. Дитяча імунологія

25. Дитяча кардіоревматологія

26. Дитяча неврологія

27. Дитяча нефрологія

28. Дитяча онкологія

29. Дитяча ортопедія і травматологія

30. Дитяча отоларингологія

31. Дитяча офтальмологія

32. Дитяча патологічна анатомія

33. Дитяча психіатрія

34. Дитяча пульмонологія

35. Дитяча стоматологія

36. Дитяча урологія

37. Дитяча фтизіатрія

38. Дитяча хірургія

39. Дитячі інфекційні хвороби

40. Дієтологія

41. Ендокринологія

42. Ендоскопія

43. Епідеміологія

44. Загальна гігієна

45. Загальна практика - сімейна медицина

46. Імунологія

47. Інфекційні хвороби

48. Кардіологія

49. Клінічна біохімія

50. Клінічна імунологія

51. Клінічна лабораторна діагностика

52. Комбустіологія

53. Комунальна гігієна

54. Лабораторна імунологія

55. Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища

56. Лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища

57. Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища

58. Лікувальна фізкультура

59. Лікувальна фізкультура і спортивна медицина

60. Медицина невідкладних станів

61. Медична психологія

62. Мікробіологія і вірусологія

63. Наркологія

64. Народна та нетрадиційна медицина

65. Неврологія

66. Нейрохірургія

67. Неонатологія

68. Нефрологія

69. Онкогінекологія

70. Онкологія

71. Онкоотоларингологія

72. Онкохірургія

73. Організація і управління охороною здоров'я

74. Ортодонтія

75. Ортопедична стоматологія

76. Ортопедія і травматологія

77. Отоларингологія

78. Офтальмологія

79. Паразитологія

80. Патологічна анатомія

81. Педіатрія

82. Підліткова терапія

83. Проктологія

84. Променева терапія

85. Професійна патологія

86. Психіатрія

87. Психотерапія

88. Психофізіологія

89. Пульмонологія

90. Радіаційна гігієна

91. Радіологія

92. Радіонуклідна діагностика

93. Ревматологія

94. Рентгенологія

95. Рефлексотерапія

96. Санологія

97. Сексопатологія

98. Спортивна медицина

99. Стоматологія

100. Судинна хірургія

101. Суднова медицина

102. Судово-медична гістологія

103. Судово-медична експертиза

104. Судово-медична імунологія

105. Судово-медична криміналістика

106. Судово-медична токсикологія

107. Судово-медична цитологія

108. Судово-психіатрична експертиза

109. Сурдологія

110. Терапевтична стоматологія

111. Терапія

112. Токсикологія

113. Торакальна хірургія

114. Трансплантологія

115. Трансфузіологія

116. Ультразвукова діагностика

117. Урологія

118. Фізіотерапія

119. Фтизіатрія

120. Функціональна діагностика

121. Хірургічна стоматологія

122. Хірургія

123. Хірургія серця і магістральних судин


( Номенклатура лікарських спеціальностей в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я
N 333 від 06.07.2005, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я
N 76 від 21.02.2006 )

Додаток 1

до пункту 2.3 Положення

про порядок проведення

атестації лікарів

Атестаційний листок

1. Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________
2. Рік народження ________________________________________________
3. Освіта ________________________________________________________
           (назва закладу освіти, факультет,
__________________________________________________________________
             рік закінчення)
4. Місце роботи __________________________________________________
5. Займана посада на час атестації _______________________________
__________________________________________________________________
6. Удосконалення за спеціальністю (де, коли, тривалість)
а)
б)
в)
г)
д)
7. Стаж роботи за спеціальністю __________________________________
8. Наукові праці, винаходи, рацпропозиції_________________________
__________________________________________________________________
         Рішення атестаційної комісії:
Атестаційна комісія при __________________________________________
               (назва органу охорони здоров'я
__________________________________________________________________
            або закладу освіти)
вирішила присвоїти гр. ___________________________________________
               (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
      (звання лікаря-спеціаліста, назва категорії)
за спеціальністю _________________________________________________
               (назва спеціальності
__________________________________________________________________
           згідно з номенклатурою)
 Голова комісії      (підпис)
 Члени комісії       (підпис)
 "___" __________ ____ р.

Додаток 2

до пункту 2.7 Положення

про порядок проведення

атестації лікарів

Міністерство охорони здоров'я України

   Місце для                Сертифікат N ________
   фотографії               лікаря-спеціаліста
М.П.
   Видано ______________________________________________________
            (прізвище, ім'я, по батькові)
про те, що  він(вона) ____________________ атестувався(лась) на
                (дата)
визначення знань та практичних навиків в атестаційній комісії при
__________________________________________________________________
           (назва закладу освіти)
і наказом по _____________________________________________________
           (назва закладу освіти)
від "___" ______________ р. N _________
йому (їй) присвоєно (підтверджено) звання лікаря-спеціаліста за
спеціальністю
__________________________________________________________________
      (назва спеціальності згідно з номенклатурою)
 Дійсний до "___" _____________ ______ р.
 Голова атестаційної комісії    (підпис)
 Керівник закладу освіти      (підпис)
 М.П.

Додаток 3

до пункту 3.3 Положення

про порядок проведення

атестації лікарів

Свідоцтво N _______

про складання іспиту зі спеціальності після проведення передатестаційного циклу _____________________________________________________

(назва спеціальності згідно з номенклатурою)

   Назва закладу освіти, факультету, кафедри, де складався
іспит: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Екзаменувався _______________________________________________
               (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
   Рекомендується присвоїти ____________________________________
                 (прізвище, ім'я, по батькові)
   рівень кваліфікаційної категорії ____________________________
__________________________________________________________________
       (спеціальність згідно з номенклатурою)
 Керівник закладу освіти  (підпис)
 Завідуючий кафедрою    (підпис)
 М.П.

Додаток 4

до пункту 3.19 Положення

про порядок проведення

атестації лікарів

Посвідчення N ______

   Місце для   Видано ________________________________________
   фотографії            (прізвище,
          _______________________________________________
                ім'я, по батькові)
М.П.
про те, що _______________________ 19__ р. він(вона) проходив(ла)
атестацію в атестаційній комісії при _____________________________
__________________________________________________________________
         (назва органу охорони здоров'я)
і наказом по _____________________________________________________
         (назва органу охорони здоров'я)
від ____ ________ 19__ р. N ______________ йому(їй) присвоєна
(змінена) кваліфікаційна категорія зі спеціальності ______________
__________________________________________________________________
      (назва спеціальності згідно з номенклатурою)
__________________________________________________________________
              (категорія)
 М.П.
 Дійсне до "___" __________ ______ р.
 Продовжено до "___" ___________ ______ р.
 Наказом по __________________________________
       (назва органу охорони здоров'я)
 від "___" ___________ р. N _____
 Голова атестаційної комісії          (підпис)
 Керівник органу охорони здоров'я        (підпис)