МІНІСТЕРСТВО ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 18 від 30.01.97
м.Київ


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 лютого 1997 р.
за N 55/1859

Про примірну форму контракту з керівниками об'єднань (підприємств, філіалів) галузі зв'язку

Відповідно до ст.21 КЗПП України322-08, постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. N 203203-93-п "Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності" (зі змінами та доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 1994 року N 319319-94-п та 2 серпня 1995 року N 597597-95-п), ст.160/95-ВР|st1616 Закону України "Про зв'язок"160/95-ВР та, керуючись Рекомендаціями про правове забезпечення контрактної форми трудового договору та сфери його застосування (Постанова колегії Міністерства юстиції України від 15.01.1996 р. N 3) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Примірну форму контракту з керівником об'єднання (підприємства, філіалу) галузі зв'язку (додається).

2. Генеральним директорам об'єднань "Укртелеком" Бутенку Г.Г. та "Укрпошта" Гомону М.Н. забезпечити:

2.1. Організацію укладання та переукладання контрактів з керівниками підприємств, що входять до складу об'єднань, згідно з чинним законодавством.

2.2. Надання повноважень керівникам підприємств, що входять до складу об'єднань, укладати та переукладати контракти з керівниками філіалів.

2.3. Визначення показників ефективності використання майна і прибутку, що встановлюються при укладанні контракту з керівниками підприємств, які найповніше відображають їх особливості і завдання.

2.4. Розробку умов підвищення або зниження обумовленого розміру оплати праці за підсумками роботи підприємства.

3. Керівникам підприємств поштового й електрозв'язку та Центру "Укрчастотнагляд":

3.1. Внести зміни та доповнення до статутів щодо застосування контрактної форми трудового договору з керівниками філіалів та затвердити їх у встановленому порядку.

3.2. Створити на підприємствах контрактні комісії по укладанню контрактів з керівниками філіалів, розробити графіки прийому та прибуття кандидатів на посади керівників філіалів для укладання контрактів та організувати укладення контрактів з ними.

3.3. Визначити показники ефективності використання майна і коштів, які встановлюються при укладанні контрактів з керівниками філіалів.

3.4. Розробити умови підвищення або зниження обумовленого розміру оплати праці за підсумками роботи філіалу.

4. Керівникам об'єднань, підприємств поштового й електрозв'язку та Центру "Укрчастотнагляд" надати Міністерству зв'язку України звіти про хід та підсумки укладання та переукладання контрактів з керівниками підприємств та філіалів до 1 липня 1997 року.

5. УКНЗ (Юрочкіна) довести примірну форму контракту з керівниками об'єднань (підприємств, філіалів), затверджену цим наказом, до об'єднань поштового й електричного зв'язку та Центру "Укрчастотнагляд".

6. Наказ Міністерства зв'язку "Про введення контрактної форми трудового договору з керівниками філіалів, що входять до складу державних підприємств галузі зв'язку" від 03.04.1996 р. N 57 скасувати.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра зв'язку Третякова О.М.

Міністр зв'язку
Д.А.Худолій

Затверджено

наказом Міністерства

зв'язку України від

30.01.97 р. N 18

Примірна форма контракту з керівником об'єднання (підприємства, філіалу) галузі зв'язку

Контракт

з керівником _____________________________________________________
          (повна назва підприємства)
_______________________________      "___"__________ 199_ р.
 (місце укладення контракту)
__________________________________________________________________
 (найменування органу управління майном, що є у загальнодержавній
 власності)
в особі керівника ________________________________________________
            (прізвище, ім'я та по батькові)
надалі - Власник, з одного боку, та громадянин ___________________
_______________________________ надалі - Керівник, з другого боку,
(прізвище, ім'я та по батькові)
уклали цей контракт про наступне:
__________________________________________ призначається на посаду
(прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________________
  (повна назва посади та об'єднання (підприємства, філіалу)
на термін з _______________ по ________________

1. Загальні положення

1. За цим контрактом Керівник зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію об'єднання (підприємства, філіалу) здійснювати поточне управління об'єднанням (підприємством, філіалом), забезпечувати ефективне, з дотриманням чинного законодавства, використання і збереження закріпленого за об'єднанням (підприємством, філіалом) майна, а Власник зобов'язується сприяти організації роботи Керівника щодо оперативного вирішення питань, які відносяться до компетенції Власника.

2. Керівник, з яким укладений цей контракт, є повноважним представником міністерства, об'єднання (підприємства, філіалу) під час реалізації повноважень, функцій, обов'язків об'єднання (підприємства, філіалу), передбачених актами законодавства, статутом об'єднання (підприємства), для філіалу - положенням про філіал, іншими нормативними документами.

3. Керівник діє на засадах єдиноначальності.

4. Керівник підзвітний Власнику у межах, встановлених законодавством, статутом об'єднання (підприємства), положенням про філіал та цим контрактом.

2. Права та обов'язки сторін

5. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво об'єднанням (підприємством, філіалом), організує його виробничо-господарську та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань, передбачених законодавством, статутом об'єднання (підприємства), положенням про філіал та цим контрактом.

6. Керівник зобов'язується:

а) забезпечити виконання показників ефективності використання майна і прибутку згідно з додатком до контракту (додаток N 1);

б) повністю та своєчасно сплачувати обов'язкові платежі та податки до державного бюджету, позабюджетних та інших фондів, забезпечувати розрахунки підприємства по всіх договірних та інших зобов'язаннях;

в) виконувати умови Галузевої угоди, укладеної відповідно до чинного законодавства, а також колективного договору;

г) __________________________________________________________

(інші зобов'язання, покладені на керівника)

7. Керівник на час дії цього контракту не має права укладати аналогічні контракти з іншими підприємствами, установами та організаціями, займатись підприємницькою діяльністю, входити до складу правління чи інших виконавчих органів господарських товариств та кредитно-фінансових установ.

8. Керівник щорічно до 15 березня наступного за звітним року подає Власнику звіт про результати виконання показників, передбачених контрактом, за встановленою формою (додаток N 2).

9. Власник має право вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків щодо управління об'єднанням та розпорядження його майном.

10. Власник:

інформує про галузеву науково-технічну політику;

інформує про державні потреби в продукції об'єднання (підприємства, філіалу);

надає інформацію на запит Керівника;

організовує фінансовий контроль за діяльністю об'єднання (підприємства, філіалу) та підприємств, що входять до його складу;

здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за об'єднанням (підприємством, філіалом) майна;

надає об'єднанню (підприємству, філіалу) нормативні акти по регулюванню технологічного процесу та відповідальності перед споживачем;

звільняє Керівника у разі закінчення контракту, достроково за вимогою Керівника, а також у випадку порушень законодавства та умов контракту;

_____________________________________________________________

(інші питання)

11. Керівнику належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на об'єднання (підприємство, філіал) законодавчими та іншими нормативними актами, а також передбачені статутом об'єднання (підприємства), для філіалів - положенням про філіал та цим контрактом.

12. Керівник має право:

діяти від імені об'єднання (підприємства, філіалу), представляти його на всіх підприємствах, в установах, організаціях;

укладати господарські та інші угоди;

видавати доручення;

відкривати рахунки в банках;

користуватися правом розпорядження коштами об'єднання (підприємства, філіалу - в межах кошторису), накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;

у межах своєї компетенції видавати накази та розпорядження, давати вказівки, обов'язкові для всіх працівників об'єднання (підприємства, філіалу);

вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Власником, статутом (положенням) і цим контрактом до компетенції Керівника.

13. Власник делегує Керівнику такі повноваження:

укладання колективного договору з трудовим колективом об'єднання (підприємства) у порядку, передбаченому чинним законодавством;

інші повноваження можуть надаватися шляхом укладання додаткової угоди до цього контракту.

14. Керівник укладає трудові договори з працівниками об'єднання (підприємства, філіалу) відповідно до чинного законодавства.

15. Під час укладання трудових договорів з працівниками об'єднання (підприємства, філіалу), визначенні та забезпеченні умов їх праці та відпочинку Керівник керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом об'єднання (підприємства), для філіалу - положенням про філіал, генеральною та галузевими угодами, колективним договором і фінансовими можливостями об'єднання (підприємства).

3. Умови матеріального забезпечення керівника

16. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата відповідно до Положення про оплату праці Керівника, яке затверджене Власником.

17. Заробітна плата за відповідний період Керівнику виплачується одночасно або після виплати заробітної плати усім іншим працівникам підприємства (філіалу), на яких поширюється дія колективного договору, за цей період.

18. Керівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю _____ робочих (календарних) днів. Оплата відпустки провадиться, виходячи із його середньоденного заробітку, обчисленого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі відпустки Керівнику надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі _________________.

Керівник визначає час та порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку та завершення, поділу її на частини і т.п.) за погодженням з Власником.

19. Керівнику надаються всі соціальні пільги, передбачені колективним договором об'єднання (підприємства, філіалу).

20. Керівнику надаються інші умови матеріального забезпечення:

__________________________________________________________________

4. Відповідальність сторін, вирішення спорів

21. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.

22. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

5. Внесення змін і доповнень до контракту та його припинення

23. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.

24. Цей контракт припиняється:

а) після закінчення строку дії контракту;

б) за згодою сторін;

в) до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених пунктами 25 і 26 цього контракту;

г) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.

25. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи Власника, у тому числі за пропозицією місцевого органу державної виконавчої влади, до закінчення строку його дії:

а) у разі систематичного невиконання Керівником обов'язків, покладених на нього цим контрактом (п.8.ст.36 КЗПП322-08);

б) у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, в результаті чого об'єднання (підприємство, філіал) зазнало значних негативних наслідків (понесено збитки, виплачено штрафи і т.п.);

в) з інших підстав, передбачених чинним законодавством.

26. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення строку його дії:

а) у випадку систематичного невиконання Власником своїх обов'язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та права Керівника, втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, яке може призвести або вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності об'єднання (підприємства, філіалу);

б) у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом, та з інших поважних причин.

27. У разі дострокового припинення контракту, з незалежних від Керівника причин, встановлюються такі додаткові гарантії та компенсації, крім передбачених законодавством:

а) __________________________________________________________

б) при звільненні Керівника в зв'язку з ліквідацією або реорганізацією об'єднання (підприємства, філіалу) Керівнику виплачуються компенсації та надаються гарантії, передбачені чинним законодавством.

28. За два місяці до закінчення строку дії контракту він може бути за угодою Сторін продовжений або укладений.

29. Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України322-08.

6. Термін дії та інші умови контракту

30. Цей контракт діє

з "___" _________ 199 р. до " ___" _____________ р.

31. Особливі умови (в тому числі випадки конфіденційності):

__________________________________________________________________

7. Адреси сторін та інші відомості

32. Відомості про об'єднання (підприємство, філіал):

Повна назва _________________________________________________

Адреса: _____________________________________________________

Розрахунковий рахунок: ______________________________________

33. Відомості про Власника

Повна назва _________________________________________________

Адреса: _____________________________________________________

Посада, прізвище, ім'я та по батькові представника Власника

__________________________________________________________________

Службовий телефон представника Власника _____________________

34. Відомості про Керівника:

Домашня адреса ______________________________________________

Домашній телефон ____________________

Службовий телефон ___________________

Паспорт: _______ серія _______ N _____

виданий "___" _________ 199 __ р.

__________________________________________________________________

(назва органу, що видав паспорт)

35. Цей контракт укладено в двох примірниках, які зберігаються у кожної зі сторін і мають однакову юридичну силу.

36. Перелік додатків до контракту:

__________________________________________________________________
 Представник Власника               Керівник
____________________________       _________________________
(посада, прізвище, ім'я,         (посада, прізвище, ім`я,
 по батькові)               по батькові)
____________________________       _________________________
   (підпис)                   (підпис)
М.П. "___" _______ 199__ р.      М.П. "___" ________ 199_ р.
Погоджено:
__________________________________________________________________
       (орган, посада, прізвище, підпис, дата)

Додаток N 1

до примірної форми контракту

з керівником об'єднання

(підприємства, філіалу) галузі

зв'язку)

Показники Ефективності управління майном, використання коштів (та прибутку) державного об'єднання (підприємства, філіалу), за виконання яких несе відповідальність Керівник

__________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові Керівника) 
__________________________________________________________________
(посада, найменування об'єднання (підприємства, філіалу))
__________________________________________________________________
     (повна назва об'єднання, підприємства, філіалу)

Найменування показників
Період, обумовлений у контракті
199__ р.
199__ р.
199__ р.
і т. д.
1.
2.
3.
і т. д.
Примітка: Показники встановлюються Власником за узгодженням з органом управління об'єднання (підприємства, філіалу) та згідно з чинним законодавством України.

Конкретні значення показників на наступний рік заносяться до таблиці щорічно за місяць до початку нового року.

   Цей додаток є невід'ємною частиною контракту
від "___"_______________ 199___ р.
   Власник                    Керівник
_______________________            ____________________
 (прізвище, ініціали)            (прізвище, ініціали)
_______________________            ____________________
   (підпис)                   (підпис)
М.П.                     М.П.

Додаток N 2

до примірної форми контракту

з керівником об'єднання

(підприємства, філіалу) галузі

зв'язку)

Звіт Керівника про виконання показників ефективності управління майном, використання коштів (та прибутку) державного об'єднання (підприємства, філіалу)

Керівник _________________________________________________________
       (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
__________________________________________________________________
     (повна назва об'єднання, підприємства, філіалу)
Звітний період ___________________________________________________

Показники,
передбачені
контрактом
Одиниця
виміру
Передбачено
контрактом
Фактично за
звітний рік
 Керівник об'єднання
 (підприємства, філіалу)            ___________________
                          (підпис)