ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

Н А К А З

N 1037 від 29.09.97
м.Київ


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 жовтня 1997 р.
за N 483/2287

Про затвердження Положення про порядок укладення або переукладення контракту з головою правління ВАТ та Положення про порядок роботи постійної конкурсної комісії Фонду державного майна України по відбору кандидатур на заміщення вакантних посад голів правлінь ВАТ


( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
державного майна

N 973 від 27.05.99

N 1019 від 03.06.99 )

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.97 року N 846 "Про створення Генерального реєстру контрактів з керівниками державних підприємств, установ, організацій та головами правлінь акціонерних товариств, контрольні пакети акцій яких належать державі" та доручення Кабінету Міністрів від 09.09.97 року N інд.25 НАКАЗУЮ:


( Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного майна
N 973 від 27.05.99 )

1. Затвердити Положення про порядок укладення або переукладення контракту з головою правління відкритого акціонерного товариства (додається).


( Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного майна
N 1019 від 03.06.99 )

2. Затвердити Положення про порядок роботи постійної конкурсної комісії Фонду державного майна України по відбору кандидатур на заміщення вакантних посад голів правлінь відкритих акціонерних товариств.

3. Створити постійну конкурсну комісію Фонду державного майна України по відбору кандидатур на заміщення вакантних посад голів правлінь відкритих акціонерних товариств.

4. Директору департаменту управління частками державного майна Бондарчуку І.В. забезпечити реєстрацію положень в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Голови Фонду
В.Крюков

Затверджено

наказом Фонду державного майна

України від 29.09.1997 N 1037


( Положення втратило чинність на підставі Наказу Фонду державного майна
N 973 від 27.05.99 )

Положення про порядок укладення або переукладення контракту з головою правління відкритого акціонерного товариства

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до законів України "Про господарські товариства", "Про Державну програму приватизації"294/97-ВР та "Про приватизацію майна державних підприємств"2163-12 (з метою захисту майнових прав державних підприємств, організацій, установ, а також часток, паїв, що належать державі, на території України та за її кордоном), указів Президента України від 26.11.94 N 699699/94 "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів", від 19.06.95 N 459459/95 "Про забезпечення управління майном, що перебуває у загальнодержавній власності, у процесі його приватизації" та від 28.02.97 N 187187/97 "Про заходи щодо забезпечення наповнення державного бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни".

1.2. Дія цього Положення поширюється на відкриті акціонерні товариства до проведення перших загальних зборів акціонерів, а також за рішенням загальних зборів акціонерів до реалізації 50% акцій ВАТ.

1.3. Загальні збори акціонерів ВАТ можуть прийняти інший порядок звільнення та призначення голови правління ВАТ та укладення з ним контракту.

1.4. Положення визначає:

- порядок призначення голови правління ВАТ;

- порядок укладення або переукладення контракту з головою правління ВАТ;

- порядок звільнення голови правління ВАТ;

- порядок видачі трудових книжок головам правлінь ВАТ.

1.5. Фонд державного майна України розглядає питання, зазначені в пункті 1.4 цього Положення, стосовно голів правлінь ВАТ:

- які згідно з Законом України "Про Державну програму приватизації" віднесені до групи "Г";

- план розміщення акцій яких погоджується з Кабінетом Міністрів України;

- приватизація або корпоратизація яких здійснювалася Фондом державного майна України.

Регіональні відділення Фонду розглядають питання, зазначені у пункті 1.4 цього Положення, щодо голів правлінь відкритих акціонерних товариств, які входять до їх сфери управління.

2. Порядок призначення голови правління відкритого акціонерного товариства

2.1. У разі перетворення державного підприємства у ВАТ призначення голови правління ВАТ відбувається у наступному порядку:

а) в наказі про створення ВАТ зазначається, що обов'язки голови правління ВАТ покладаються на директора підприємства, на базі якого створюється ВАТ. Цим же наказом виконуючий обов'язки голови правління ВАТ зобов'язується у місячний термін подати на розгляд до органів приватизації проект контракту, погоджений відповідно з обласною, Київською, Севастопольською місцевими державними адміністраціями та галузевим міністерством;

б) після підписання контракту органи приватизації видають наказ про призначення на посаду голови правління ВАТ; до виходу цього наказу посада голови правління ВАТ вважається вакантною.

У разі ухилення або зволікання з укладенням контракту без поважних причин протягом місяця з моменту видання наказу про створення ВАТ, вважати посаду голови правління вакантною і оголосити конкурс на її заміщення у встановленому порядку.

2.2. У разі звільнення голови правління ВАТ або визначення цієї посади вакантною, призначення нового голови правління відбувається у наступному порядку:

а) видається наказ про звільнення голови правління ВАТ або визнання посади голови правління вакантною, якщо контракт з новим головою правління ВАТ не укладено протягом місяця, та про проведення конкурсу по підбору кандидатур на заміщення вакантних посад голів ВАТ у встановленому порядку;

б) після проведення конкурсу та визначення кандидата, що пройшов конкурс, видається наказ про затвердження підсумків конкурсу і укладення з ним контракту;

в) після підписання контракту з кандидатом, що пройшов конкурс, видається наказ про його призначення на посаду голови правління ВАТ.

У разі відхилення або зволікання з укладенням контракту головою правління ВАТ без поважних причин протягом місяця з моменту видання наказу про затвердження підсумків конкурсу, посада голови правління вважається вакантною і оголошується конкурс на її заміщення у встановленому порядку, який визначається Фондом державного майна України.

2.3. Відповідно до статті 47 Кодексу законів про працю України322-08 перед виданням наказу про затвердження на посаді голови правління ВАТ, кандидат повинен надати органам приватизації трудову книжку з відміткою про звільнення з попереднього місця роботи. Після виходу наказу робиться відповідний запис у трудовій книжці.

3. Порядок укладення та переукладення контрактів з головами правлінь ВАТ

3.1. Контракти з головами правлінь відкритих акціонерних товариств укладаються, переукладаються або подовжуються у разі:

а) закінчення строку дії контракту;

б) звільнення та призначення голови правління товариства;

в) перетворення державного підприємства у відкрите акціонерне товариство.

Внесення суттєвих змін та доповнень у чинний контракт оформляються додатковою угодою за згодою обох сторін.

3.2. Для укладення контракту відповідно до підпунктів а та б пункту 3.1 цього Положення потрібні такі документи:

- протокол постійної конкурсної комісії по підбору кандидатур на заміщення вакантних посад голів правлінь ВАТ та наказ про затвердження підсумків конкурсу;

- документи, які подавалися кандидатом для участі у конкурсі;

- проект контракту з головою правління ВАТ (та додатка N 1 до нього), розроблений на підставі Типової форми контракту з головою правління ВАТ, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 06.10.95 N 1234, із змінами та доповненнями до неї.

Проект контракту та додаток N 1 до нього погоджується з галузевим міністерством та відповідно обласною, Київською і Севастопольською державними адміністраціями, після чого подаються на розгляд до органів приватизації.

Проект контракту подається на візування та підпис керівництву органів приватизації особисто;

- скорочена характеристика товариства (надається інформація щодо продукції (робіт, послуг), що виробляється), проспекти та фотокартки;

- план роботи правління ВАТ на квартал, в якому укладається контракт;

- довідка, в якій містяться п'ять показників: чисельність, рентабельність, чистий прибуток, середня заробітна плата по товариству, вирахована в еквіваленті повної занятості, середня заробітна плата керівника (довідка подається за останні чотири квартали);

- довідка про наявність боргів до бюджету на момент укладення контракту. У разі наявності боргів, дається їх розшифровка, план ліквідації заборгованості та вказується наявність грошових коштів та рахунків, у тому числі валютного та депозитного;

- довідка про наявність заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам товариства на момент укладення контракту. У разі наявності, дається розшифровка (яка сума за який період) та даються плани ліквідації заборгованості;

- довідка про наявність простроченої дебіторської заборгованості при проведенні експортно-імпортних операцій на момент укладення контракту.

У разі наявності, дається розшифровка (яка сума за який період) та даються плани ліквідації заборгованості;

- довідка відділу реєстру акцій органів приватизації про розмір пакета акцій, які належать державі на момент укладення контракту;

- протокол спостережної ради товариства, в якому міститься 3-й розділ контракту (підписується після проведення співбесіди працівників органів приватизації з головою правління ВАТ);

- копія статуту ВАТ;

- колективний договір та аналіз його виконання.

3.3. Для розгляду питання щодо укладення контракту з головою ВАТ (відповідно до підпункту в пункту 3.1 цього Положення) необхідно подати до органів приватизації документи, зазначені у п.3.2 цього Положення, крім перших трьох з переліку, та додатково подати:

- особистий листок по обліку кадрів з наклеєною фотокарткою, копії дипломів та автобіографію, написану власноручно;

- наказ про створення ВАТ та призначення на посаду голови правління ВАТ;

- наказ міністерства або комітету про призначення директором та старий контракт з директором (для скасування).

3.4. При розробці проекту контракту у тексті не допускаються довільні зміни нумерації, редакції і виключення пунктів, передбачених Типовою формою контракту, затвердженою наказом Фонду державного майна України від 06.10.95 р. N 1234, із змінами та доповненнями до неї.

3.5. Кожна сторінка проекту контракту з головами правлінь ВАТ візується та нумерується уповноваженою особою органів приватизації, після чого проект контракту прошивається та засвідчується печаткою органу приватизації.

3.6. Проект контракту з головою правління ВАТ погоджується та візується спеціалістами департаменту управління частками державного майна, після чого подається на підпис Голові Фонду або його заступнику, який відповідає за цей напрямок роботи.

В регіональних відділеннях порядок підписання проекту контракту встановлюється начальником регіонального відділення Фонду державного майна України відповідно до затвердженої структури.

3.7. Контракт, укладений між органами приватизації та головою правління ВАТ, діє до проведення перших загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства, а також за рішенням загальних зборів акціонерів до реалізації 50% акцій ВАТ. На цих загальних зборах посадові особи органів приватизації в обов'язковому порядку виносять питання про подовження контракту або його переукладення.

Копія протоколу проведення загальних зборів акціонерів, які проводяться після реалізації 50% акцій ВАТ, в обов'язковому порядку подається до органів приватизації, посадовим особам, які уповноважені розглядати питання про укладення контрактів з головами правлінь ВАТ.

4. Звільнення голів правлінь ВАТ

4.1. Органи приватизації розглядають питання стосовно звільнення голови правління ВАТ, у таких випадках:

4.1.1. Отримано заяву, написану власноручно головою правління ВАТ, яка особисто подається до органів приватизації.

У заяві обов'язково повинна зазначатися причина звільнення.

При звільненні у зв'язку з погіршенням стану здоров'я до заяви повина прикладатися довідка ВТЕК.

Дія заяви розпочинається з дати прийому до канцелярії та присвоєння їй вхідного номера, про що на ній робиться відповідний напис.

4.1.2. Прийнято рішення органами приватизації про те, що голова правління ВАТ:

а) порушує або не виконує положення Статуту ВАТ;

б) не виконує умови контракту, укладеного між ним та Фондом або його регіональним відділенням;

в) не виконує рішення та накази органів приватизації та спостережної ради ВАТ;

г) не приймає дієвих заходів щодо:

- ліквідації заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам;

- ліквідації заборгованості перед бюджетом та по інших обов'язкових платежах;

- ліквідації простроченої дебіторської заборгованості при проведенні експорно-імпортних операцій;

- обов'язкового виконання умов колективного договору;

д) з інших підстав, передбачених контрактом.

4.1.3. На підставі рішення постійної комісії, створеної органами приватизації, по проведенню фінансово-економічного аналізу господарської діяльності правлінь ВАТ.

4.1.4. Отримано вимогу профспілкового комітету ВАТ звільнити голову правління на підставі ст.45 Кодексу законів про працю України322-08 за невиконання умов колективного договору.

У вимозі повинні міститися конкретні докази та приклади невиконання особисто головою правління умов колективного договору, на підставі яких необхідно розірвати контракт та звільнити його з посади.

До вимоги в обов'язковому порядку необхідно додати протоколи засідання профспілкового комітету ВАТ та зборів колективу, на яких розглядалися питання виконання колективного договору та винесено рішення про подання до органів приватизації вимоги звільнення голови правління ВАТ на підставі ст.45 Кодексу законів про працю України.

З протоколами в обов'язковому порядку повинен бути ознайомлений голова правління ВАТ особисто, засвідчивши це власним підписом.

Відповідно до ст.45 Кодексу законів про працю України322-08 голова правління ВАТ у двотижневий строк може оскаржити вищевказану вимогу профспілкового комітету ВАТ до суду.

4.2. Органи приватизації можуть звільнити голову правління відкритого акціонерного товариства та розірвати з ним контракт відповідно до пункту 17 Указу Президента України від 26.11.94 р. N 699 "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів", якщо він порушує строки, визначені у частині другій статті 7 та у статті 9 вищезазначеного Указу Президента України.

4.3. З моменту подачі заяви про звільнення до органів приватизації голова ВАТ повинен передати справи керування товариством (на підставі статуту відкритого акціонерного товариства) першому заступнику, про що скласти відповідний акт приймання-передачі справ, подати його до органів приватизації разом із заявою та протоколами засідання правління та спостережної ради товариства.

4.4. Після отримання письмового повідомлення від голови правління ВАТ про намір розірвати контракт, органи приватизації своїм наказом покладають виконання обов'язків на першого заступника голови правління ВАТ, відповідно до статуту відкритого акціонерного товариства.

У наказі також зазначаються виплати, які необхідно нарахувати голові правління ВАТ у разі розірвання контракту.

4.5. Після виходу наказу про звільнення працівники органів приватизації повинні зробити відповідні записи у трудовій книжці та видати її на руки звільненому працівнику.

5. Порядок оформлення та видачі трудових книжок головам правлінь ВАТ

5.1. Порядок ведення трудових книжок регулюється Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженою наказом Мінпраці, Мін'юсту і Мінсоцзахисту 29.07.93 N 58.

5.2. Трудова книжка передається до органів приватизації:

- кандидатом, що пройшов конкурс на заміщення вакантної посади голови правління ВАТ, після укладення з ним контракту;

- директором державного підприємства, після перетворення його у відкрите акціонерне товариство.

5.3. Трудова книжка зберігається в органах приватицації до проведення перших загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства, а також за рішенням загальних зборів акціонерів до реалізації 50% акцій ВАТ.

5.4. Трудова книжка повертається працівнику у разі:

- його звільнення.

Трудова книжка повертається особисто її власнику під підпис.

5.5. Трудова книжка заповнюється уповноваженою особою органів приватизації та підписується начальником відповідного відділу.

Особа, уповноважена робити записи в трудових книжках голів правлінь ВАТ, та начальник відділу, який уповноважений підписувати ці записи, визначається відповідним наказом органів приватизації.

"Офіційний вісник України" 1997, число 43, стор.221

Код нормативного акта: 4170/1997