МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Н А К А З

20.06.2003 N 400/192

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 жовтня 2003 р.

за N 978/8299

Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів


( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки

N 238/158 від 24.03.2006 )

З метою приведення нормативно-правової бази вищої освіти у відповідність до Закону України "Про вищу освіту", Положення про державний вищий навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року N 10741074-96-п (зі змінами), та вдосконалення підготовки фахівців у військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів НАКАЗУЄМО:


( Преамбула в редакції Наказу Міністерства освіти і науки
N 238/158 від 24.03.2006 )

1. Затвердити Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, що додається.

2. Встановити, що Положення поширює свою дію на вищі навчальні заклади, незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

3. Наказ Міністра освіти України та Міністра оборони України від 28 грудня 1995 р. N 360/342 "Про затвердження Тимчасового положення про організацію підготовки офіцерів у цивільних вищих навчальних закладах України" вважати таким, що втратив чинність.

Міністр освіти
і науки України
Міністр оборони України
генерал армії України

В.Г.Кремень

В.П.Шкідченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України,

Міністерства оборони

України

20.06.2003 N 400/192

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 жовтня 2003 р.

за N 978/8299

ПОЛОЖЕННЯ

про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає повноваження органів управління військовими навчальними підрозділами вищих навчальних закладів, проходження особовим складом військової служби, порядок використання військового майна та надання військовим навчальним підрозділам вищих навчальних закладів окремих прав юридичної особи.

Положення розроблено відповідно до Законів України "Про вищу освіту", "Про загальний військовий обов'язок та військову службу"2232-12.

1.2. Військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів (далі - військові навчальні підрозділи) є структурними підрозділами цих вищих навчальних закладів. До них відносяться військові інститути, військові коледжі, факультети та кафедри військової підготовки вищих навчальних закладів.

1.3. Військові навчальні підрозділи створюються, реорганізуються і ліквідовуються рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Міністерства оборони, погодженим з центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади.

1.4. Управління військовими навчальними підрозділами, у межах їх компетенції, здійснюється Міністерством освіти і науки, Міністерством оборони та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади.

1.4.1. Підпорядкованість військових навчальних підрозділів визначається наказом Міністра оборони.

1.4.2. Безпосереднє управління діяльністю військового інституту (коледжу) здійснює начальник (директор) цього інституту (коледжу).

Керівництво факультетом, кафедрою військової підготовки здійснює начальник (декан) факультету, начальник (завідувач) кафедри.

Керівник військового навчального підрозділу є прямим начальником для особового складу військового навчального підрозділу та у своїй діяльності виконує обов'язки і користується правами відповідного начальника, що визначені Статутами Збройних Сил України та цим Положенням.

1.4.3. З питань організації підготовки військових фахівців керівники військових навчальних підрозділів керуються наказами (директивами) Міністра оборони, Міністерства освіти і науки, центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади, та ректорів вищих навчальних закладів.

1.4.4. З питань організації служби військ керівники військових навчальних підрозділів керуються Статутами Збройних Сил України, наказами (директивами) Міністра оборони, начальника Генерального штабу Збройних Сил, головнокомандувачів видів Збройних Сил та начальника гарнізону, на території якого вони розташовані.

1.5. Військові навчальні підрозділи функціонують з метою:

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації військових фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах та інших військових формуваннях;

військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу;

підготовки наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників для Збройних Сил та інших військових формувань;

здійснення військово-патріотичного виховання.

У військових навчальних підрозділах здійснюється навчання курсантів, студентів, слухачів, ад'юнктів, докторантів. Військові навчальні підрозділи мають право надавати освітні послуги відповідно до законодавства України.

1.5.1. Підготовка військових фахівців здійснюється із залученням науково-педагогічних, педагогічних працівників і навчально-матеріальної бази вищих навчальних закладів та науково-педагогічних, педагогічних працівників і навчально-матеріальної бази Міністерства оборони та інших військових формувань.

1.6. Військовий інститут (коледж) вищого навчального закладу має:

свій Бойовий прапор;

печатку із зображенням Державного Герба України, найменуванням вищого навчального закладу та своїм найменуванням;

реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України.

Військовий інститут (коледж) вищого навчального закладу веде самостійне фінансове та військове господарство, крім квартирно-експлуатаційного господарства у військових інститутах (коледжах), що розміщуються на фондах вищих навчальних закладів.

1.6.1.Факультет (кафедра) військової підготовки вищого навчального закладу має свою печатку із зображенням Державного Герба України, найменуванням вищого навчального закладу та своїм найменуванням. Факультет військової підготовки може мати реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України і вести самостійне фінансове та військове господарство, крім квартирно-експлуатаційного господарства на факультетах (кафедрах), що розміщуються на фондах вищих навчальних закладів, або особовий рахунок у складі рахунку вищого навчального закладу.

1.7. Військовий навчальний підрозділ діє на підставі статуту вищого навчального закладу. Особливості діяльності військового навчального підрозділу з урахуванням специфічних вимог до підготовки військових фахівців визначаються окремим положенням, що затверджується ректором вищого навчального закладу та посадовою особою Міністерства оборони, яка здійснює управління військовим навчальним підрозділом.

1.7.1. У положенні про військовий навчальний підрозділ визначаються:

основні завдання та функції військового навчального підрозділу;

структура військового навчального підрозділу та органи його управління;

права та обов'язки керівника військового навчального підрозділу;

організація навчальної, методичної та наукової діяльності;

майно та джерела фінансування військового навчального підрозділу;

інші питання щодо підготовки військових фахівців.

1.8. Перелік напрямів, спеціальностей та спеціалізацій підготовки військових фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів у військових навчальних підрозділах визначається спільними наказами Міністерства оборони, Міністерства освіти і науки та іншими центральними органами виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади.

1.9. Чисельність та службове становище тих, хто навчається у військових навчальних підрозділах (слухач, курсант, студент) з кожної спеціальності (спеціалізації) або військово-облікової спеціальності, визначаються спільними наказами Міністерства оборони, Міністерства освіти і науки та інших центральних органів виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади.

1.10. Підготовка військових фахівців у військових навчальних підрозділах за замовленням інших центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво відповідними військовими формуваннями, здійснюється згідно із законодавством України.

1.11. Підготовка військових фахівців для збройних сил іноземних держав у військових навчальних підрозділах здійснюється за міждержавними договорами та угодами в галузі військової освіти відповідно до законодавства України.

1.12. Військові навчальні підрозділи інспектуються (перевіряються) відповідно до наказів Міністра оборони, Міністерства освіти і науки, голови Державної інспекції вищих навчальних закладів, а також рішень посадових осіб, яким підпорядковані військові навчальні підрозділи.

1.12.1. Плани інспектування та комплексних перевірок розробляються щорічно Головним управлінням кадрової політики Міністерства оборони, погоджуються з начальником Генерального штабу Збройних Сил, Головною інспекцією Міністерства оборони, Державною інспекцією вищих навчальних закладів і затверджуються Міністром оборони.

1.12.2. З окремих питань, що пов'язані з професійною підготовкою постійного складу військових навчальних підрозділів, виконанням навчальних планів і програм, застосуванням та експлуатацією військової техніки та озброєння, дотриманням при цьому правил безпеки, матеріально-технічним забезпеченням, морально-психологічним станом та військовою дисципліною особового складу, внутрішнім порядком і службою військ тощо, відповідними органами управління військовими навчальними підрозділами, можуть проводитися часткові перевірки за планами цих органів. Плани перевірки погоджуються із службовими особами, яким підпорядковані відповідні військові навчальні підрозділи, начальником Головного управління кадрової політики Міністерства оборони.

Часткова перевірка може здійснюватися за рішенням Міністра оборони, заступників Міністра оборони України та начальника Генерального штабу Збройних Сил.

2. Структура військових навчальних підрозділів

2.1. Структура та чисельність особового складу військових навчальних підрозділів, що здійснюють підготовку військових фахівців для проходження військової служби за контрактом, визначаються штатами, а військових навчальних підрозділів, що призначені тільки для підготовки офіцерів запасу з числа студентів, - штатними розписами.

2.1.1. Порядок розробки та затвердження штатів військових навчальних підрозділів установлюється Інструкцією з розробки штатів та табелів до штатів з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та відповідних організацій Міністерства оборони України, затвердженою наказом Міністра оборони України від 9 вересня 1999 року N 280.

Порядок розробки і затвердження штатних розписів військових навчальних підрозділів визначається Міністерством оборони та Міністерством освіти і науки.

Штати (штатні розписи) складаються та щорічно корегуються в залежності від обсягів замовлення на підготовку військових фахівців.

2.1.2. У разі проведення військової підготовки студентів за програмою офіцерів запасу за кошти фізичних або юридичних осіб, а також при організації у військових навчальних підрозділах підготовки студентів за цивільними спеціальностями, до штату (штатного розпису) військового навчального підрозділу розробляється додатковий штат (штатний розпис). Утримання військовослужбовців за кошти фізичних або юридичних осіб забороняється.

2.2. Військовий інститут створюється у складі університету або академії та є його організаційним і навчально-науковим структурним підрозділом.

До складу військового інституту можуть входити факультети, кафедри, науково-дослідні лабораторії, підрозділи курсантів (слухачів, студентів), навчальні центри, курси перепідготовки (підвищення кваліфікації) тощо.

2.3. Військовий коледж створюється у складі вищого навчального закладу третього або четвертого рівнів акредитації та є його організаційним і навчальним структурним підрозділом.

До складу військового коледжу можуть входити відділення, предметні (циклові) комісії, навчальні лабораторії, навчальні центри, підрозділи курсантів (слухачів, студентів) тощо.

2.4. Факультет військової підготовки є організаційним і навчально-науковим структурним підрозділом вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації, що об'єднує відповідні кафедри і лабораторії.

До складу факультету військової підготовки можуть входити науково-дослідні лабораторії, підрозділи курсантів (слухачів), курси перепідготовки (підвищення кваліфікації) тощо.

2.5. Кафедра військової підготовки є структурним підрозділом вищого навчального закладу, що проводить навчально-виховну та методичну діяльність з військово-професійної підготовки курсантів (слухачів, студентів), а також бере участь у науковій діяльності вищого навчального закладу, у тому числі з підготовки науково-педагогічних працівників та підвищенні кваліфікації військових фахівців.

2.6. У залежності від особливостей організації навчально-виховного процесу у військових навчальних підрозділах можуть створюватися інші структурні підрозділи, що призначені для забезпечення їх діяльності.

Для вирішення окремих завдань і більш повного використання потенціалу цивільних та військових навчальних підрозділів вищі навчальні заклади можуть створювати спільні структурні підрозділи.

3. Повноваження Міністерства оборони, Міністерства освіти і науки та інших центральних органів виконавчої влади щодо організації підготовки військових фахівців у військових навчальних підрозділах

3.1. На Міністерство оборони, крім повноважень, які визначені Положенням про військову підготовку студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу, покладаються:

розробка спільно з Міністерством освіти і науки нормативно-правових актів з питань організації підготовки військових фахівців у вищих навчальних закладах та забезпечення їх виконання;

розробка та затвердження галузевих стандартів вищої освіти (освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників, освітньо-професійних програм підготовки та засобів діагностики якості вищої освіти військових фахівців);

розробка та подання до Міністерства освіти і науки та інших центральних органів виконавчої влади заявок для формування державного замовлення на підготовку фахівців для Міністерства оборони;

погодження правил прийому на навчання до вищих навчальних закладів у частині, що стосується військових навчальних підрозділів, що здійснюють підготовку військових фахівців для проходження військової служби за контрактом;

визначення вимог до кандидатів для вступу на навчання до військових навчальних підрозділів;

розробка та затвердження штатів (штатних розписів) військових навчальних підрозділів, табелів і норм постачання озброєння, військової техніки та обладнання, військово-навчального майна, що необхідні для забезпечення підготовки військових фахівців;

добір та призначення на конкурсній основі керівників військових навчальних підрозділів, відповідно до Інструкції про порядок заміщення вакантних посад командування, наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах (військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів) на конкурсній основі, затвердженої спільним наказом Міністерства оборони та Міністерства освіти і науки від 20 серпня 2001 року N 285/602, зареєстрованої у Міністерстві юстиції 10 вересня 2001 року за N 792/5983;

добір та призначення (прийняття) на конкурсній (конкурсно-контрактній) основі офіцерів (працівників Збройних Сил) на посади науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників у військових навчальних підрозділах;

організація та проведення практик (зборів) і військового (флотського) стажування курсантів (слухачів, студентів) у військових частинах (на кораблях), підприємствах та установах Збройних Сил;

створення Державних екзаменаційних комісій (підкомісій) для проведення державної атестації курсантів (слухачів, студентів), які закінчують навчання за освітньо-професійними програмами відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та призначення голів цих комісій (підкомісій) за погодженням з Міністерством освіти і науки;

забезпечення військових навчальних підрозділів військовим майном, навчально-тренувальними засобами, спеціальною літературою і картами відповідно до штатів (штатних розписів), табелів та норм постачання;

монтаж (демонтаж), налагодження (регулювання) складних видів озброєння і військової техніки, забезпечення запасними частинами і матеріалами для проведення поточного і середнього ремонтів, а також проведення капітального ремонту озброєння, військової техніки та автомобільного транспорту військових навчальних підрозділів;

утримання, експлуатація та ремонт будівель і споруд, у яких розміщені військові навчальні підрозділи, за умови, що ці фонди знаходяться на балансі Міністерства оборони;

організація забезпечення охорони державної таємниці і контролю за станом режиму секретності та захисту інформації з обмеженим доступом.

3.2. На Міністерство освіти і науки та інші центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких знаходяться вищі навчальні заклади, що здійснюють підготовку військових фахівців, крім повноважень, що визначені Законом України "Про вищу освіту" та Положенням про військову підготовку студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року N 866866-2001-п, покладаються:

розробка спільно з Міністерством оборони нормативно-правових актів з питань організації підготовки військових фахівців у вищих навчальних закладах та забезпечення їх виконання;

забезпечення організації підготовки військових фахівців для проходження військової служби за контрактом за спеціальностями (спеціалізаціями) та у чисельності, що визначаються спільними наказами Міністра оборони та Міністра освіти і науки.

Крім того, на Міністерство освіти і науки, як спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки, покладається координація діяльності інших центральних органів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких знаходяться вищі навчальні заклади, з питань організації підготовки військових фахівців у цих закладах.

4. Управління військовими навчальними підрозділами

4.1. Ректори вищих навчальних закладів несуть відповідальність у межах своєї компетенції за організацію і проведення підготовки військових фахівців у військових навчальних підрозділах, створення необхідної навчально-матеріальної бази, забезпечення збереження озброєння та військової техніки, забезпечення захисту інформації, що становить державну таємницю.

4.1.1. На ректора вищого навчального закладу, крім повноважень, які визначені Законом України "Про вищу освіту" та Положенням про військову підготовку студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу866-2001-п, покладаються:

виконання замовлення на підготовку військових фахівців для проходження військової служби за контрактом у чисельності та за спеціальностями (спеціалізаціями), що визначаються спільними наказами Міністерства оборони та Міністерства освіти і науки;

організація розробки та затвердження правил прийому до вищого навчального закладу, зокрема для військового навчального підрозділу щодо підготовки військових фахівців з урахуванням вимог умов приймання на навчання до вищих навчальних закладів та Інструкції про порядок проведення військово-професійної орієнтації та фахових вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони, затвердженої наказом Міністра оборони України від 14 квітня 1998 року N 152 (зі змінами та доповненнями), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 25 червня 1998 року за N 398/2838;

організація та проведення фахових вступних випробувань громадян, які виявили бажання навчатися у вищому навчальному закладі за спеціальностями підготовки військових фахівців, з обов'язковим залученням до складу приймальної комісії представників військового навчального підрозділу;

зарахування до відповідних факультетів вищого навчального закладу студентів, які відібрані за конкурсом на навчання за замовленням Міністерства оборони у межах державного замовлення;

укладання контракту зі студентами вищих навчальних закладів, які виявили бажання пройти військову підготовку за програмою офіцерів запасу за кошти фізичних або юридичних осіб;

організація навчального процесу з курсантами (слухачами, студентами) військового навчального підрозділу, у тому числі затвердження відповідних стандартів вищої освіти (варіативних частин освітньо-професійних програм підготовки та засобів діагностики якості вищої освіти, навчальних планів, програм навчальних дисциплін тощо);

надання військовому навчальному підрозділу навчально-методичної допомоги в організації вивчення курсантами (слухачами, студентами) військових дисциплін у взаємозв'язку з дисциплінами, що вивчаються на інших кафедрах вищого навчального закладу;

регулярне обговорення на засіданнях ректорату та вченої ради вищого навчального закладу стану підготовки військових фахівців;

забезпечення окремого розміщення військового навчального підрозділу, надання йому, у разі необхідності, приміщень і об'єктів для проведення занять відповідно до існуючих норм та навчальних програм;

оплата видатків за комунальні послуги та експлуатацію будівель і споруд, що надані вищим навчальним закладом військовому навчальному підрозділу для організації військової підготовки курсантів (студентів, слухачів);

фінансування всіх видів діяльності військового навчального підрозділу, що передбачені навчальними планами та програмами навчальних дисциплін, за винятком тих видів діяльності, фінансування яких здійснюється за кошти Міністерства оборони.

4.1.2. Ректор вищого навчального закладу за поданням керівника військового навчального підрозділу може заохочувати військовослужбовців за досягнуті ними високі показники у навчально-виховній, методичній та науковій діяльності, в тому числі і грошовою премією в межах фонду заробітної плати (грошового утримання) у кошторисі навчального закладу.

4.2. Керівник військового навчального підрозділу є прямим начальником для усього особового складу військового навчального підрозділу і несе відповідальність за бойову та мобілізаційну готовність військового навчального підрозділу, моральний та психологічний стан, професійну (командирську) підготовку, військову і трудову дисципліну особового складу, якість та повноту виконання замовлення з підготовки військових фахівців, стан навчально-виховної, методичної і наукової діяльності, належну експлуатацію та збереження озброєння та військової техніки, а також за організацію забезпечення охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом.

4.2.1. Функціональні обов'язки керівника військового навчального підрозділу розробляються на підставі Статутів Збройних Сил України, наказів (директив) Міністра оборони, Міністерства освіти і науки, посадової особи, якій безпосередньо підпорядкований військовий навчальний підрозділ, цього Положення та статуту вищого навчального закладу.

4.2.2. Керівник військового навчального підрозділу зобов'язаний:

підтримувати постійну бойову і мобілізаційну готовність військового навчального підрозділу;

забезпечувати виконання військової складової освітньо-професійних програм підготовки військових фахівців;

організовувати навчальну, методичну, наукову та виховну роботу у військовому навчальному підрозділі;

організовувати розробку навчальних планів, програм навчальних дисциплін підготовки військових фахівців, забезпечувати повне і якісне їх виконання;

уживати заходів щодо зміцнення військової та трудової дисципліни особового складу військового навчального підрозділу і підтримання правопорядку;

розробляти правила внутрішнього розпорядку військового навчального підрозділу і забезпечувати їх виконання;

своєчасно готувати та подавати встановленим порядком пропозиції щодо корегування штату (штатного розпису) військового навчального підрозділу, забезпечувати дотримання штатно-фінансової дисципліни;

організовувати розробку та затвердження функціональних обов'язків для усіх категорій особового складу військового навчального підрозділу і забезпечувати контроль за їх виконанням;

розподіляти функції управління військовим навчальним підрозділом між своїми заступниками щодо забезпечення його діяльності і затверджувати їх функціональні обов'язки;

визначати навчальне навантаження науково-педагогічних, педагогічних працівників військового навчального підрозділу в межах, що встановлюються спільним наказом Міністерства оборони та Міністерства освіти і науки від 8 травня 2002 року N 155/291, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 27 травня 2002 року за N 452/6740;

організовувати контроль за якістю роботи науково-педагогічних, педагогічних працівників, організацією навчальної, виховної, методичної та наукової робіт;

уживати заходів щодо постійного вдосконалення навчально-виховного процесу і втілення передових методів навчання і виховання курсантів (слухачів, студентів), забезпечувати викладання військових дисциплін на високому науковому і методичному рівні;

організовувати роботу з військово-професійної орієнтації та професійного психологічного відбору студентів, які висловили бажання навчатися за програмою офіцерів запасу;

брати участь у відборі студентів, які залучаються до військової підготовки за програмою офіцерів запасу як за рахунок державного бюджету, так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

брати участь у розробці кваліфікаційних характеристик, які визначають вимоги до підготовки офіцерів запасу з відповідних військово-облікових спеціальностей;

укладати контракти зі студентами вищих навчальних закладів, які виявили бажання пройти військову підготовку за програмою офіцерів запасу за кошти фізичних або юридичних осіб (для керівників військових інститутів);

подавати пропозиції щодо відрахування та поновлення на навчання студентів, які залучаються до військової підготовки за програмою офіцерів запасу;

брати участь в атестації студентів після завершення проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу;

організовувати проведення розрахунків вартості військової підготовки студентів за програмою офіцерів запасу для укладання відповідних контрактів зі студентами, які виявили бажання пройти військову підготовку за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, та за його підписом і підписом ректора навчального закладу подавати розрахунки до Головного управління кадрової політики Міністерства оборони на затвердження;

особисто проводити навчальні заняття з курсантами (слухачами, студентами), а також з офіцерами, прапорщиками (мічманами) військового навчального підрозділу з професійної (командирської) підготовки;

організовувати експлуатацію та збереження озброєння і військової техніки, які надані військовому навчальному підрозділу для проведення підготовки військових фахівців;

забезпечувати вдосконалення навчально-матеріальної бази, складання і подання заявок у постачальні органи Міністерства оборони на одержання озброєння, військової техніки, паливно-мастильних матеріалів, військово-навчального майна та літератури для військового навчального підрозділу в межах табельної потреби та норм постачання;

організовувати та здійснювати навчально-методичний зв'язок з іншими факультетами та кафедрами вищого навчального закладу, підтримувати зв'язки з військовими частинами, установами, військовими навчальними закладами, підприємствами та організаціями з питань діяльності військового навчального підрозділу;

забезпечувати охорону праці, дотримання законності та внутрішнього порядку у військовому навчальному підрозділі та в місцях тимчасового виконання завдань особовим складом;

організовувати роботу щодо охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом;

забезпечувати своєчасне подання встановленої звітності.

4.2.3. Керівник військового навчального підрозділу, у межах своїх повноважень, видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання особовим складом підрозділу і працівниками, які беруть участь у процесі підготовки осіб офіцерського складу.

Керівник військового навчального підрозділу готує та подає на підпис ректору вищого навчального закладу, в межах своїх повноважень, проекти наказів щодо відрахування курсантів, слухачів і студентів.

4.2.4. Безпосереднє керівництво навчальним, методичним, науковим, виховним, адміністративно-господарським та іншими напрямами діяльності військового навчального підрозділу здійснюють заступники керівника військового навчального підрозділу, якщо такі посади передбачені штатом (штатним розписом) відповідно до їх функціональних обов'язків.

5. Особовий склад військових навчальних підрозділів

5.1. Особовий склад військових навчальних підрозділів поділяється на постійний і змінний.

5.1.1. До постійного складу військового навчального підрозділу належать: керівний склад (керівники військових навчальних підрозділів та їх заступники), науково-педагогічні, педагогічні, наукові працівники, командири підрозділів курсантів (слухачів), адміністративно-господарський, інженерно-технічний та навчально-допоміжний склад.

5.2. Комплектування посад керівників військових навчальних підрозділів та їх заступників, навчального та науково-організаційного відділів, науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників здійснюється відповідно до Інструкції про порядок заміщення вакантних посад командування, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах (військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів) на конкурсній основі.

5.3. Призначення військовослужбовців на інші посади осіб постійного складу військового навчального підрозділу здійснюється відповідно до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 16 липня 2002 року N 237, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 9 серпня 2002 року за N 647/6935.

5.4. Прийняття цивільних осіб на посади постійного складу військового навчального підрозділу здійснюється наказами керівника військового навчального підрозділу.

5.5. Особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани) військових навчальних підрозділів проходять військову службу відповідно до Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України, затвердженого Указом Президента України від 7 листопада 2001 року N 1053/2001.

5.5.1. Офіцери та прапорщики (мічмани), які призначені на штатні посади (посади за штатним розписом) військових навчальних підрозділів, а також докторанти, ад'юнкти, курсанти (слухачі) військових навчальних підрозділів перебувають на військовій службі і за ними зберігаються права та пільги, які встановлені для військовослужбовців чинним законодавством.

Забезпечення (за всіма видами) військовослужбовців, призначених на штатні посади (посади за штатним розписом) військових навчальних підрозділів, здійснюється за рахунок Міністерства оборони.

5.6. До педагогічних та науково-педагогічних працівників військового навчального підрозділу належать військовослужбовці, працівники Збройних Сил та особи, що обіймають посади педагогічних та науково-педагогічних працівників, відповідно до законодавства України.

5.6.1. Посади завідувачів (начальників) кафедр та їх заступників у військовому навчальному підрозділі можуть обіймати особи, які мають учене звання професора (доцента) або науковий ступінь доктора (кандидата) наук, досвід науково-педагогічної роботи не менше п'яти років, здатні організувати роботу колективу кафедри з підготовки військових фахівців і науково-дослідну роботу за профілем кафедри.

5.6.2. На посаду професора у військовому навчальному підрозділі можуть призначатися особи, які мають:

учене звання професора або науковий ступінь доктора наук зі стажем науково-педагогічної роботи не менше трьох років;

учене звання доцента (старшого наукового співробітника) і науковий ступінь кандидата наук зі стажем науково-педагогічної роботи не менше п'яти років;

учене звання доцента (старшого наукового співробітника) без наукового ступеня зі стажем науково-педагогічної роботи не менше десяти років.

5.6.3. На посаду доцента у військовому навчальному підрозділі можуть призначатися особи:

які мають учене звання доцента (старшого наукового співробітника) або науковий ступінь, досвід науково-педагогічної роботи;

старші викладачі та викладачі без наукових ступенів і вчених звань, які мають не менше десяти років стажу науково-педагогічної роботи, проводять навчальні заняття на високому науково-методичному рівні і мають видані навчально-методичні посібники та наукові праці;

висококваліфіковані фахівці з військ, військових навчальних закладів (установ, організацій), які мають повну вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра і здійснюють педагогічну, науково-педагогічну діяльність.

5.6.4. На посаду завідувача відділення, голови предметної (циклової) комісії, старшого викладача у військовому навчальному підрозділі можуть призначатися особи:

які мають учене звання доцента (старшого наукового співробітника) або науковий ступінь кандидата наук;

викладачі без наукових ступенів і вчених звань, які мають не менше п'яти років стажу науково-педагогічної (педагогічної) роботи, проводять навчальні заняття на високому науково-методичному рівні і мають видані навчально-методичні посібники;

висококваліфіковані фахівці з військ, органів військового управління, військових навчальних закладів (установ, організацій), які мають повну вищу освіту і здійснюють педагогічну, науково-педагогічну діяльність.

5.6.5. На посади викладачів та асистентів у військовому навчальному підрозділі можуть призначатися випускники ад'юнктури (аспірантури), а також особи, які мають повну вищу освіту і здійснюють педагогічну, науково-педагогічну діяльність.

5.7. Науково-педагогічні, педагогічні працівники військового навчального підрозділу з числа військовослужбовців під час проведення занять з курсантами (слухачами) є їх прямими начальниками.

Указівки науково-педагогічних, педагогічних працівників з числа військовослужбовців під час проведення навчальних занять з військової підготовки зі студентами, а також вказівки цивільних науково-педагогічних, педагогічних працівників під час проведення навчальних занять з курсантами (слухачами) є обов'язковими для їх виконання студентами, курсантами (слухачами).

5.8. Науково-педагогічні, педагогічні працівники військового навчального підрозділу, крім прав, передбачених статтею 50 Закону України "Про вищу освіту"2984-14, мають право:

бути обраними до вченої ради військового навчального підрозділу та вченої ради вищого навчального закладу і органів громадського самоврядування;

брати участь в обговоренні та вирішенні через органи управління військовим навчальним підрозділом питань з навчальної, методичної, виховної, науково-технічної діяльності військового навчального підрозділу;

брати участь у наукових дискусіях, конференціях, симпозіумах тощо, проводити наукові випробування і публікувати їх результати в установленому порядку, брати безпосередню участь у втіленні результатів досліджень у навчальний процес і практику військ (сил) разом із замовником;

користуватися лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, читальними залами, бібліотеками, соціально-побутовими послугами;

здійснювати з дозволу керівника військового навчального підрозділу наукову діяльність зі створення науково-технічної продукції у військових частинах, установах і організаціях Міністерства оборони України на умовах штатного сумісництва або участі в тимчасових творчих колективах;

брати участь у конкурсах на заміщення посад науково-педагогічних, педагогічних працівників.

5.8.1. За досягнення високих результатів у навчальній, методичній, виховній, науковій роботі особи з числа науково-педагогічних, педагогічних працівників можуть бути представлені до нагородження державними нагородами, присвоєння державних премій, почесних звань і відзнак, нагородження іменними медалями, знаками, преміями, грамотами та іншими засобами морального та матеріального заохочення.

5.8.2. Відволікання науково-педагогічних, педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

5.8.3. Науково-педагогічні, педагогічні працівники мають й інші права, передбачені законами та статутом вищого навчального закладу.

5.9. Науково-педагогічні, педагогічні працівники військового навчального підрозділу, крім обов'язків, передбачених статтею 51 Закону України "Про вищу освіту"2984-14, зобов'язані:

знати вимоги нормативних документів з організації навчально-виховного процесу, освітньо-кваліфікаційної характеристики на випускників вищого навчального закладу за спеціальністю, за якою вони здійснюють підготовку військових фахівців, зміст освітньо-професійної програми, програм навчальних дисциплін і тематичних планів навчальних дисциплін, роль і місце навчальних дисциплін у системі підготовки військових фахівців;

виконувати на високому рівні навчальну і методичну роботу з навчальної дисципліни, яку вони викладають, забезпечувати високу ефективність навчального процесу, об'єктивно оцінювати знання та вміння курсантів (слухачів, студентів), сприяти розвитку в них самостійності, розумної ініціативи, творчих здібностей в процесі засвоєння навчальних дисциплін;

своєчасно і якісно розробляти навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін кафедри;

здійснювати методичне забезпечення самостійних занять курсантів (слухачів, студентів) з навчальних дисциплін кафедри;

вести наукові дослідження, брати участь у впровадженні їх результатів у діяльність військ та навчальний процес, активно залучати до цієї роботи курсантів (слухачів, студентів);

керувати воєнно-науковою роботою курсантів (слухачів, студентів);

вивчати та впроваджувати в процес навчання і виховання курсантів (слухачів, студентів) досвід бойової підготовки військ, передовий педагогічний досвід;

постійно підвищувати свій професійний рівень та педагогічну майстерність;

здійснювати під час навчальних занять всебічне виховання курсантів (слухачів, студентів), формувати в них готовність до захисту державних інтересів України;

забезпечувати захист інформації, що становить державну таємницю.

Інші обов'язки визначені законами та статутом вищого навчального закладу.

5.10. Функціональні посадові обов'язки осіб з числа науково-педагогічних і педагогічних працівників розробляються у встановленому порядку і затверджуються ректором вищого навчального закладу за поданням керівника військового навчального підрозділу.

5.11. До наукових працівників військових навчальних підрозділів належать військовослужбовці, працівники Збройних Сил та особи, які обіймають посади завідувачів (начальників) науково-дослідних лабораторій, їх заступників, старших наукових, наукових та молодших наукових співробітників у науково-дослідних лабораторіях військових навчальних підрозділів.

5.11.1. Посади завідувача (начальника) науково-дослідної лабораторії та його заступників заміщуються, як правило, особами, які мають науковий ступінь доктора (кандидата) наук, учене звання професора (старшого наукового співробітника, доцента) та досвід організації науково-дослідної роботи.

5.11.2. Посади старшого наукового і наукового співробітника заміщуються особами, що мають науковий ступінь або вчене звання.

В окремих випадках зазначені посади можуть заміщати висококваліфіковані фахівці з військ, військових навчальних закладів (установ, організацій) без наукового ступеня або вченого звання, які мають повну вищу освіту та досвід керівної (науково-дослідної) роботи не менше двох років.

5.11.3. Посади молодшого наукового співробітника заміщуються особами, які мають повну вищу освіту.

5.12. Наукові працівники військового навчального підрозділу, крім прав, передбачених статтею 6 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"1977-12, мають право:

бути обраними до вченої (науково-технічної) ради військового навчального підрозділу;

брати участь у розробці та обговоренні основних напрямів і програм наукових досліджень, що запроваджуються у військовому навчальному підрозділі, а також брати участь в обговоренні питань навчально-виховної роботи з курсантами (слухачами, студентами);

брати участь у наукових дискусіях, конференціях, симпозіумах тощо, виступати на них з доповідями та повідомленнями;

користуватися лабораторіями, експериментальними установками, обчислювальною технікою, читальними залами, бібліотеками військового навчального підрозділу під час проведення наукових досліджень, а також маркетинговим, інформаційним, патентно-ліцензійним та метрологічним забезпеченням;

здійснювати з дозволу керівника військового навчального підрозділу наукову діяльність зі створення науково-технічної продукції у військових частинах, установах і організаціях Міністерства оборони України на умовах штатного сумісництва або участі в тимчасових творчих колективах;

брати участь у конкурсах на заміщення посад науково-педагогічних, наукових працівників;

проводити навчальні заняття з курсантами (слухачами, студентами) згідно з установленим у військовому навчальному підрозділі порядком.

5.13. Наукові працівники військового навчального підрозділу, крім обов'язків, передбачених статтею 6 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"1977-12, зобов'язані:

бути обізнаними щодо наукових проблем, вітчизняних та зарубіжних досягнень відповідної галузі знань;

впроваджувати новітні методи, засоби в практику наукових досліджень і розробок;

бути обізнаними з порядком укладання та виконання договірних умов у разі спільного виконання робіт з іншими установами;

володіти методикою проведення експериментів і спостережень, узагальнення та обробки інформації;

проводити наукові дослідження, використовуючи сучасні наукові методи і практичний досвід бойових дій та військових (флотських) навчань;

брати участь у наукових конференціях, семінарах та підготовці статей в наукових виданнях;

брати участь у рецензуванні наукових робіт, статей, доповідей, дисертацій, кваліфікаційних (дипломних) робіт (проектів, задач), результатів наукових досліджень, у тому числі й тих, що одержані в інших вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах, і давати їм об'єктивну оцінку;

забезпечувати захист інформації, що становить державну таємницю.

5.14. Функціональні посадові обов'язки осіб з числа наукових працівників розробляються у встановленому порядку і затверджуються ректором вищого навчального закладу за поданням керівника військового навчального підрозділу.

5.15. Командири підрозділів курсантів (слухачів) - начальники курсів, курсові офіцери, командири батальйонів (дивізіонів), рот (батарей), взводів є прямими начальниками курсантів (слухачів).

Вони несуть відповідальність за стан навчання, військової дисципліни та виховання курсантів (слухачів), знання і точне виконання ними вимог Статутів Збройних Сил України, розпорядку дня, підтримання внутрішнього порядку в підрозділах, збереження і стан озброєння, військової техніки, військового майна підрозділу.

Посади командирів підрозділів курсантів (слухачів) займають офіцери, які мають досвід служби у військах за профілем військового навчального підрозділу не менше двох років.

5.15.1. Крім прав, що визначаються Статутами Збройних Сил України, командири підрозділів курсантів (слухачів) мають право:

обирати і бути обраними до вченої ради військового навчального підрозділу;

брати участь у розробці й обговоренні основних питань навчальної, методичної, виховної та наукової роботи, інших напрямів діяльності військового навчального підрозділу;

бути присутніми на всіх видах занять, що проводяться з курсантами (слухачами) підпорядкованих їм підрозділів;

брати участь у наукових дискусіях, конференціях і семінарах, проводити наукові дослідження і публікувати їх результати у встановленому порядку відповідно до чинного законодавства.

5.15.2. Крім обов'язків, що визначаються Статутами Збройних Сил України, командири підрозділів курсантів (слухачів) зобов'язані:

бути обізнаними з основними вимогами керівних документів щодо підготовки військових фахівців та організації навчально-виховного процесу у військовому навчальному підрозділі, вимогами освітньо-кваліфікаційних характеристик та основним змістом програм навчальних дисциплін підготовки підлеглих курсантів (слухачів);

знати особисті якості курсантів (слухачів), їх поточну успішність навчання, розвивати й удосконалювати в них військово-професійні якості, фізичну витривалість, виховувати в курсантів (слухачів) цілеспрямованість, волю, ретельність, високу відповідальність за результати своєї праці, дисциплінованість;

формувати в курсантів (слухачів) прагнення до постійного збагачення та поновлення знань, навичок організації навчальної праці й управлінської діяльності, здатності до ініціативного, творчого і відповідального вирішення практичних завдань;

здійснювати постійний контроль і надавати допомогу курсантам (слухачам) у навчанні, організації та забезпеченні їх самостійних занять, підтримувати постійний зв'язок з викладацьким складом і керівництвом кафедр;

особисто проводити заняття з курсантами (слухачами) із загальновійськових дисциплін, брати участь у проведенні навчань і занять з оперативно-тактичної (тактичної, тактико-спеціальної) підготовки, в організації та керівництві військовим (флотським) стажуванням і практикою курсантів (слухачів);

бути для курсантів (слухачів) взірцем бездоганного виконання службового обов'язку, ретельності, творчого ставлення до справи, високої культури та моралі;

виявляти турботу за своєчасне і повне забезпечення курсантів (слухачів) усіма видами утримання, створення їм умов для творчого опанування обраного військового фаху;

забезпечувати захист курсантів (слухачів) від будь-яких форм фізичного, психічного насильства та проводити роботу з попередження появи шкідливих звичок;

брати участь у профорієнтації молоді до військового навчального підрозділу, у відборі їх для вступу до військового навчального підрозділу, укладенні з ними контракту та розподілі випускників;

забезпечувати захист інформації, що становить державну таємницю, і вимагати цього від підлеглих.

5.16. До інженерно-технічного складу військових навчальних підрозділів належать військовослужбовці та працівники Збройних Сил, які обіймають відповідні посади згідно зі штатом (штатним розписом).

Посади інженерно-технічного складу комплектуються офіцерами, прапорщиками (мічманами) та працівниками Збройних Сил, які мають необхідну професійну підготовку, достатні практичні навички в роботі з військовою технікою та озброєнням.

Функціональні обов'язки посадових осіб інженерно-технічного складу розробляються у встановленому порядку і затверджуються керівником військового навчального підрозділу.

5.17. До навчально-допоміжного складу військових навчальних підрозділів належать працівники, які обіймають відповідні посади згідно з штатом (штатним розписом) і забезпечують проведення навчальної діяльності військового навчального підрозділу.

Функціональні обов'язки посадових осіб навчально-допоміжного складу розробляються у встановленому порядку і затверджуються керівником військового навчального підрозділу.

5.18. До змінного складу військового навчального підрозділу належать військовослужбовці, які навчаються, студенти, які проходять навчання за програмою підготовки осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, а також студенти, які проходять військову підготовку за програмою офіцерів запасу.

До військовослужбовців, які навчаються у військовому навчальному підрозділі за своїм службовим становищем, належать докторанти, ад'юнкти, слухачі та курсанти.

5.19. Особи, які навчаються у військових навчальних підрозділах, крім обов'язків, що передбачені статтею 55 Закону України "Про вищу освіту"2984-14, зобов'язані:

додержуватися умов контракту та правил внутрішнього розпорядку військового навчального підрозділу;

виконувати вимоги режиму таємності та не допускати розголошення державної таємниці, що їм буде довірена або стане відомою під час навчання.

Інші права та обов'язки визначені законами та статутом вищого навчального закладу.

5.20. Студенти, які проходять навчання за програмами підготовки осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, та студенти, які проходять військову підготовку за програмою офіцерів запасу, крім прав, передбачених Законом України "Про вищу освіту" та Положенням про державний вищий заклад освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року N 10741074-96-п, мають право:

брати участь у наукових роботах з військової тематики;

проходити з дозволу керівника військового навчального підрозділу військову підготовку за індивідуальними планами (для студентів, які пройшли строкову військову службу до вступу у вищий навчальний заклад).

Студенти, які проходять навчання за програмами підготовки осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, та студенти, які проходять військову підготовку за програмою офіцерів запасу, крім обов'язків, передбачених Законом України "Про вищу освіту" та Положенням про державний вищий навчальний заклад1074-96-п, зобов'язані:

сумлінно вивчати військову справу, наполегливо оволодівати командирськими, методичними та практичними навичками за встановленою військовою (військово-обліковою) спеціальністю;

відвідувати всі заняття з військової підготовки, у встановлені терміни складати заліки та екзамени, які передбачені програмою військової підготовки, брати участь у заходах, що проводяться у військовому навчальному підрозділі;

дотримуватись на заняттях з військової підготовки вимог Статутів Збройних Сил України і розпорядку дня військового навчального підрозділу;

прибувати на заняття з військової підготовки охайно одягненими (студенти, які проходять навчання за програмами підготовки осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, - одягненими у форму, що визначається керівником військового навчального підрозділу), мати акуратну зачіску;

зберігати військове майно, озброєння, військову техніку, навчальне обладнання, дотримуватись заходів безпеки під час проведення занять зі зброєю та на військовій техніці;

виконувати вимоги режиму таємності та не допускати розголошення державної таємниці, яка їм буде довірена або стане відомою під час навчання.

6. Організація підготовки громадян на посади військових фахівців для проходження військової служби за контрактом та підготовки офіцерів запасу

6.1. На навчання за програмами підготовки військових фахівців для проходження військової служби за контрактом приймаються громадяни України відповідно до Положення про проходження військової служби (навчання) за контрактом у Збройних Силах України курсантами (слухачами) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, затвердженого Указом Президента України від 7 листопада 2001 року N 1053/2001.

Військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу строкової служби зараховуються на навчання до військових навчальних підрозділів зі статусом курсанта, починаючи з першого курсу.

Офіцери, прапорщики (мічмани) зараховуються до військового навчального підрозділу, якщо штатами (штатними розписами) підрозділу передбачено посади слухачів.

6.2. Студенти військових навчальних підрозділів, у залежності від військової спеціальності, за якою здійснюється їх підготовка, в процесі навчання змінюють статус на статус курсанта.

6.3. Студенти, які навчаються за програмами підготовки військових фахівців для проходження військової служби за контрактом, мають такий же статус, що і інші студенти вищих навчальних закладів.

Після закінчення першого курсу навчання та в разі виповнення 18 років вказана категорія студентів в індивідуальному порядку укладає контракт з Міністерством оборони, від імені якого виступає керівник військового навчального підрозділу, про проходження ними підготовки на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, з метою встановлення правових відносин між сторонами у процесі військової служби (навчання).

6.3.1. Строк зміни статусу студента на статус курсанта визначається спільними наказами Міністерства оборони та Міністерства освіти і науки. Перед зміною статусу студента на статус курсанта зазначені особи приймають Військову присягу.

6.3.2. При переведенні тих, хто навчається, зі статусу студента на статус курсанта, їх утримання та забезпечення усіма видами постачання здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, відповідно до кошторису Міністерства оборони.

У разі відсутності умов для розміщення курсантів у казармах вони розміщуються окремо від студентів у студентських гуртожитках.

6.3.3. Початком проходження військової служби громадян, які проходять підготовку на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом і під час навчання змінюють статус студента на статус курсанта, є день їх призначення на посаду курсанта військового навчального підрозділу.

Призначення цих громадян на посаду курсанта здійснюється наказом керівника військового навчального підрозділу.

6.4. Особам, які протягом всього строку навчання у вищому навчальному закладі мали статус студента і пройшли повний курс військової підготовки за програмою офіцерів запасу, склали встановлені екзамени та атестовані до офіцерського складу, після закінчення вищого навчального закладу наказом Міністра оборони присвоюється відповідне первинне військове звання офіцера запасу.

На військову службу офіцерського складу за контрактом ці особи приймаються відповідно до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України.

6.5. Військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу організовується відповідно до статті 11 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу"2085-12 та Положення про військову підготовку студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу.

Проведення військової підготовки студентів вищих медичних навчальних закладів за програмою офіцерів запасу визначається спільно Міністерством оборони, Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров'я.

6.6. Військова підготовка студентів може передбачати військове навчання громадян жіночої статі за військово-обліковими спеціальностями, перелік яких визначається наказом Міністра оборони.

6.7. Придатність за станом здоров'я студентів, які виявили бажання пройти військову підготовку за програмою офіцерів запасу, до навчання у військовому навчальному підрозділі визначається за результатами медичного огляду військово-лікарськими комісіями районних (міських) військових комісаріатів.

6.7.1. При визначенні вимог до стану здоров'я студентів для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу військово-лікарські комісії керуються Положенням про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 12 липня 1999 року N 207, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 26 липня 1999 року за N 501/3794.

6.8. Зарахування студентів, які признані придатними до військової служби за станом здоров'я, до військового навчального підрозділу для військової підготовки за програмою офіцерів запасу здійснюється шляхом конкурсного відбору на підставі їх особистої заяви на ім'я ректора вищого навчального закладу.

6.8.1. З метою перевірки відповідності специфічним вимогам військової служби студенти, які виявили бажання пройти військову підготовку за програмою офіцерів запасу, під час конкурсного відбору проходять професійний відбір та перевірку рівня фізичної підготовки.

Порядок проведення конкурсного відбору студентів для військової підготовки за програмою офіцерів запасу визначається наказом ректора вищого навчального закладу за поданням керівника військового навчального підрозділу з урахуванням вимог, що визначаються Міністерством оборони.

6.9. Студенти вищих навчальних закладів можуть проходити військову підготовку за програмою офіцерів запасу за рахунок коштів державного бюджету, що передбачені на утримання Збройних Сил, або за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб як плата за освітні послуги.

Чисельність студентів, які проходять військову підготовку за рахунок коштів державного бюджету та за рахунок інших джерел фінансування, визначається спільними наказами Міністерства оборони та Міністерства освіти і науки, виходячи з потреб держави у мобілізаційних ресурсах та обсягів фінансування Збройних Сил на вказані цілі.

6.9.1. Вартість військової підготовки студента за програмою офіцерів запасу складається з двох частин: перша - витрати на здійснення військової підготовки (розраховується керівником військового навчального підрозділу та затверджується Головним управлінням кадрової політики Міністерства оборони), друга - витрати вищого навчального закладу на забезпечення військової підготовки студентів (визначається ректором вищого навчального закладу).

Загальні витрати на військову підготовку студентів залежать від військово-облікової спеціальності, за якою організована ця підготовка, з урахуванням витрат Міністерства оборони.

6.9.2. Для організації та проведення військової підготовки студентів за програмою офіцерів запасу за рахунок коштів державного бюджету залучаються науково-педагогічні, педагогічні працівники з числа офіцерського складу, якими заміщуються посади зі штату (штатного розпису) військового навчального підрозділу.

Для організації та проведення військової підготовки студентів за програмою офіцерів запасу за рахунок фізичних та юридичних осіб залучаються науково-педагогічні (педагогічні) працівники з числа офіцерів запасу, якими заміщуються посади із додаткового штатного розпису до штату (штатного розпису) військового навчального підрозділу.

6.10. Студентам, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою офіцерів запасу, прийняли Військову присягу, склали встановлені екзамени і атестовані до офіцерського складу, після закінчення вищого навчального закладу наказом Міністра оборони присвоюється відповідне первинне офіцерське звання офіцера запасу.

6.11. Студенти, які не атестовані до офіцерського складу після закінчення курсу військової підготовки за програмою офіцерів запасу і не пройшли строкової військової служби, підлягають призову на строкову військову службу з урахуванням фаху, який вони отримали у вищому навчальному закладі, або за спорідненими військово-обліковими спеціальностями.

У разі, якщо студент проходив військову підготовку за кошти юридичних або фізичних осіб, то раніш сплачені кошти за надання освітніх послуг, пов'язаних з цією підготовкою, йому не повертаються.

7. Навчально-матеріальна база військових навчальних підрозділів

7.1. Навчально-матеріальну базу військових навчальних підрозділів складає комплекс матеріальних та технічних засобів, будівель та споруд, що призначені для забезпечення підготовки курсантів (студентів, слухачів) з установлених військових спеціальностей відповідно до навчальних планів, програм навчальних дисциплін, сучасних технологій і методик навчання, а також для виконання наукових досліджень і підготовки науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників.

7.2. Основними елементами навчально-матеріальної бази військових навчальних підрозділів є:

навчально-лабораторна база (лабораторне устаткування та обладнання, вимірювальна та обчислювальна техніка, технічні засоби навчання і контролю, наочне приладдя тощо);

база для виконання наукових досліджень: науково-дослідні лабораторії, обчислювальні центри тощо;

навчально-виробничі майстерні, лабораторії;

аудиторії, лекційні зали, спеціалізовані класи, кабінети, бібліотеки, викладацькі кімнати, інші навчальні та навчально-допоміжні приміщення;

польова навчальна база (база для повітряної або морської виучки):

навчальні центри, полігони, табори, аеродроми, навчальні кораблі, системи пунктів управління (навчальних командних пунктів тощо);

спортивні комплекси і споруди, навчальні містечка, а також стройові плаци, тири та інші об'єкти з загальновійськової підготовки;

інші матеріальні та технічні засоби, будівлі та споруди;

озброєння та військова техніка;

поліграфічна база;

підручники та навчальні посібники, наукова та довідкова література, статути, порадники, технічні описи, курси стрільб та водіння, інші нормативні документи і навчальні матеріали.

Військові навчальні підрозділи можуть розміщуватися на фондах вищих навчальних закладів або на фондах, що знаходяться в оперативному управлінні Міністерства оборони.

Приміщення, що надаються військовим навчальним підрозділам для проведення військової підготовки студентів за програмами офіцерів запасу, обладнуються за тематикою навчальних дисциплін (розділів) і повинні використовуватися тільки для проведення занять і самостійної підготовки студентів, які проходять військову підготовку.

7.3. Для відпрацювання з курсантами (студентами, слухачами) тактично-вогневих задач, передбачених програмою військової підготовки, і проведення командирської (професійної) підготовки з офіцерським складом військових навчальних підрозділів, військові навчальні підрозділи можуть використовувати, при необхідності, польову навчальну базу військових частин і військових навчальних закладів Збройних Сил.

7.4. Забезпечення військовою технікою та озброєнням, боєприпасами, транспортними засобами, навчально-тренувальними засобами, приладами, апаратурою, інструментом, запасними частинами до військової техніки, а також військовими статутами, порадниками, посібниками, інструкціями, топографічними та морськими картами, спеціальною літературою, пальним та мастильними матеріалами, спеціальними рідинами та іншими матеріалами відповідно до штатів (штатних розписів), табелів та норм постачання здійснюється за заявками керівників військових навчальних підрозділів через відповідні постачальні органи.

7.4.1. Порядок забезпечення військових навчальних підрозділів матеріальними засобами, а також порядок монтажу (демонтажу), налагодження (регулювання) складних видів озброєння і військової техніки, проведення поточного, середнього та капітального ремонту військової техніки, озброєння та транспортних засобів встановлюється Міністерством оборони.

7.5. Забезпечення військових навчальних підрозділів керівними документами Міністерства оборони, іншими документами та навчальними кінофільмами покладається на головнокомандувачів видів Збройних Сил, керівників департаментів (управлінь) центрального апарату Міністерства оборони і Генерального штабу Збройних Сил, яким підпорядковані військові навчальні підрозділи.

Забезпечення нормативними документами, що пов'язані з підготовкою офіцерів запасу за відповідною військово-обліковою спеціальністю, покладається на службових осіб Міністерства оборони, за замовленням яких здійснюється підготовка офіцерів запасу з числа студентів.

7.6. Витрати на утримання, розвиток і вдосконалення навчально-матеріальної бази, придбання видаткових матеріалів та інші навчальні потреби здійснюються за рахунок Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких знаходяться вищі навчальні заклади.

Запаси видаткових матеріалів і комплектувальних виробів для забезпечення навчального процесу та наукових досліджень, створюються у розмірі не більше піврічної потреби.

7.7. Для проведення практичних занять з озброєнням, військовою технікою, а також польових занять, студенти, які проходять військову підготовку, можуть забезпечуватись спеціальним одягом за власні кошти або кошти вищих навчальних закладів.

Склад комплекту спеціального одягу узгоджується з начальником Тилу Збройних Сил.

Спеціальним одягом студенти забезпечуються з розрахунку - один комплект на 10 студентів, які залучаються до військової підготовки, з терміном його використання протягом трьох років. Якщо військовий навчальний підрозділ здійснює військову підготовку менше ніж 250 студентів, повинен мати 30 комплектів спеціального одягу.

8. Фінансування військових навчальних підрозділів

8.1. Фінансування військових навчальних підрозділів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, призначених для фінансування Міністерства освіти і науки, Міністерства оборони, інших центральних органів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких знаходяться вищі навчальні заклади, що мають у своєму складі військові навчальні підрозділи.

На Міністерство оборони покладається:

фінансування видатків на утримання військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, призначених на штатні посади військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, включаючи види натурального постачання (продовольством, речовим майном, військово-проїзними документами, санаторно-курортним лікуванням та іншими видами постачання);

виділення коштів на відрядження, що пов'язані з навчальним процесом ад'юнктів, курсантів (слухачів, студентів) та із заходами, що проводяться Міністерством оборони.

Розміри бюджетних видатків на підготовку військових фахівців за державним замовленням у військових навчальних підрозділах враховуються при визначенні розмірів бюджетних видатків на підготовку фахівців з вищою освітою за напрямами (спеціальностями) відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів та науково-педагогічних і наукових працівників.

8.2. На Міністерство освіти і науки України та інші міністерства, що мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади, де здійснюється підготовка військових фахівців та офіцерів запасу, покладається:

капітальне будівництво, експлуатація та ремонт будівель і споруд, у яких розміщені військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, а також виділення за рахунок штатного розкладу і коштів цивільних вищих навчальних закладів необхідної чисельності посад для осіб адміністративно-господарської частини, які забезпечують експлуатацію зазначених споруд, за умови, що ці фонди знаходяться на балансі вищих навчальних закладів;

виділення військовим навчальним підрозділам вищих навчальних закладів коштів на відрядження, які пов'язані з навчальним процесом студентів, фізичну підготовку і спорт, навчальні та культурно-освітні заходи, на оплату за користування службовими телефонами та послуг за ведення таємного і службового діловодства та листування;

охорона озброєння, військової техніки та майна, що передані Міністерством оборони вищому навчальному закладу для підготовки осіб офіцерського складу, а також секретних частин та бібліотек військових навчальних підрозділів, що здійснюється за рахунок коштів, виділених на утримання вищих навчальних закладів;

витрати, пов'язані з оплатою праці науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників, що входять до штату вищого навчального закладу, з експлуатацією навчально-матеріальної бази вищого навчального закладу, що виділяються для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації офіцерських кадрів, з придбанням обладнання для такої підготовки. Кошти на ці потреби виділяються за рахунок державного бюджету на підставі державного замовлення на підготовку військових фахівців.

8.3. Для фінансування військового навчального підрозділу можуть залучатися додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством України. Додаткові джерела фінансування спрямовуються на підготовку військових фахівців у порядку та на умовах, визначених законодавством України та статутом вищого навчального закладу.

Директор департаменту
вищої освіти
Міністерства освіти
і науки України
Начальник Головного управління
кадрової політики Міністерства
оборони України
генерал-лейтенантЯ.Я.БолюбашМ.І.Нещадим