ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

28.01.2003 N 31

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 лютого 2003 р.

за N 137/7458

Про затвердження Порядку роботи екзаменаційних комісій для атестації фахівців з питань фондового ринку і Правил проведення кваліфікаційних іспитів фахівців з питань фондового ринку


( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку

N 1713 від 16.11.2010

N 1480 від 20.10.2011 )

На виконання Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженого наказом Комісії від 24.09.96 N 215, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.10.96 за N 584/1609, із змінами та доповненнями, унесеними рішеннями Комісії від 02.03.99 N 34z0245-99 та від 13.12.2001 N 382z0035-02, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок роботи екзаменаційних комісій для атестації фахівців з питань фондового ринку і Правила проведення кваліфікаційних іспитів фахівців з питань фондового ринку ( додаються) .

2. Запропонувати Голові Комісії скасувати наказ від 22.02.2002 N 156 "Про затвердження тимчасового порядку роботи екзаменаційної комісії і правил проведення кваліфікаційних іспитів фахівців з питань фондового ринку".

3. Установити, що до 01.07.2003 року екзаменаційні комісії відповідно до Правил проведення кваліфікаційних іспитів фахівців з питань фондового ринку, затверджених цим Рішенням, оцінюють тестування таким, що складено, якщо особа дала правильні відповіді на питання на 70 і більше відсотків.

4. Управлінню розвитку законодавства та взаємодії з державними органами (О.Тарасенко) забезпечити контроль за дотриманням навчальними закладами, з якими укладені договори про співробітництво щодо атестації фахівців, затвердженого Порядку роботи екзаменаційних комісій для атестації фахівців з питань фондового ринку та Правил проведення кваліфікаційних іспитів фахівців з питань фондового ринку.

5. Управлінню розвитку законодавства та взаємодії з державними органами (О.Тарасенко) забезпечити державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України.

6. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Н.Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до чинного законодавства.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Бірюка С.О.

Голова Комісії
О.Мозговий
Протокол засідання Комісії
N 6 від 28 січня 2003 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії з

цінних паперів та фондового

ринку

28.01.2003 N 31

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 лютого 2003 р.

за N 137/7458

ПОРЯДОК

роботи екзаменаційних комісій для атестації фахівців з питань фондового ринку

Цей Порядок розроблено згідно з Положенням про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженим наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від 24.09.96 N 215 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.10.96 за N 584/1609, із змінами та доповненнями, унесеними рішеннями Комісії від 02.03.99 N 34z0245-99 та від 13.12.2001 N 382z0035-02 (далі - Положення).

Порядок має на меті забезпечити єдині вимоги до організації роботи екзаменаційних комісій для складання кваліфікаційних іспитів фахівців з питань фондового ринку на базі навчальних закладів, з якими Комісія уклала відповідні договори.

1. Склад екзаменаційної комісії формується у порядку, установленому Положенням.

2. Екзаменаційна комісія утворюється у складі голови екзаменаційної комісії, заступника голови екзаменаційної комісії та трьох або більше її членів, один з яких виконує обов'язки секретаря екзаменаційної комісії.

Головою екзаменаційної комісії є представник Комісії. До складу регіональних екзаменаційних комісій включається представник навчально-методичного центру Комісії - Українського інституту розвитку фондового ринку (далі - Навчально-методичний центр), який несе відповідальність за збереження конфіденційності при роботі з тестами та ключами до них у навчальних закладах, на базі яких організовується робота регіональних екзаменаційних комісій (далі - Навчальний заклад).

У разі відсутності голови екзаменаційної комісії та заступника голови екзаменаційної комісії обов'язки голови екзаменаційної комісії може виконувати один із членів екзаменаційної комісії.


( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1713 від 16.11.2010; в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1480 від 20.10.2011 )

3. Екзаменаційна комісія виконує такі функції:

призначає дату кваліфікаційного іспиту;

допускає фахівців до складання кваліфікаційного іспиту за результатами розгляду поданих документів;

проводить кваліфікаційний іспит фахівців;

забезпечує дотримання правил проведення кваліфікаційного іспиту;

розглядає, затверджує та оформляє результати кваліфікаційного іспиту.

4. Екзаменаційна комісія своїм рішенням призначає дату кваліфікаційного іспиту, який проводиться у разі необхідності. Рішення екзаменаційної комісії щодо призначення дати кваліфікаційного іспиту оформляється відповідним протоколом, який підписують голова та секретар екзаменаційної комісії.

Інформація про дату кваліфікаційного іспиту доводиться до відома фахівців шляхом публікації в засобах масової інформації оголошень або іншим способом.

5. Навчальний заклад приймає та готує до розгляду екзаменаційної комісії документи фахівців, які виявили бажання скласти кваліфікаційний іспит.

6. Екзаменаційна комісія розглядає документи фахівців на відповідність установленим вимогам і приймає рішення про допуск до кваліфікаційного іспиту. При недопущенні фахівця до іспиту екзаменаційною комісією йому надається письмова відмова з обгрунтуванням причини відмови, а документи, подані фахівцем, повертаються. У цьому разі вважається, що фахівець не складав кваліфікаційного іспиту.

Фахівець, якого не допущено до кваліфікаційного іспиту, після усунення причини відмови може повторно подати документи до екзаменаційної комісії.

7. Екзаменаційна комісія проводить кваліфікаційний іспит шляхом тестування та проведення додаткової співбесіди з фахівцем.

Керівник юридичної особи - професійного учасника ринку цінних паперів та керівник банку, для якого професійна діяльність з цінними паперами не є виключною діяльністю, можуть скласти кваліфікаційний іспит у формі співбесіди.

Особа, яка має загальний стаж роботи сертифікованого фахівця у професійного учасника фондового ринку не менше дев'яти років, при цьому за останні три роки, які передують складанню кваліфікаційного іспиту за певним видом професійної діяльності, мала безперервний стаж роботи не менше 30 місяців сертифікованим фахівцем за відповідним видом професійної діяльності у професійного учасника фондового ринку, може скласти кваліфікаційний іспит у формі співбесіди за таким видом професійної діяльності.


( Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1480 від 20.10.2011 )

8. Рішення, прийняті екзаменаційною комісією за результатами кваліфікаційного іспиту, оформляються протоколом екзаменаційної комісії.

Прийняття рішень здійснюється більшістю голосів. У разі рівності голосів голос голови екзаменаційної комісії, а в разі його відсутності - голос заступника голови екзаменаційної комісії, є ухвальним.

9. Протокол екзаменаційної комісії повинен містити рішення про затвердження:

списку фахівців, які допущені до участі у кваліфікаційному іспиті;

результатів тестування та співбесіди;

результатів кваліфікаційного іспиту;

номера кваліфікаційного посвідчення, яке видається фахівцю.

10. Протокол за результатами кваліфікаційного іспиту складається у двох примірниках, який підписується всіма членами екзаменаційної комісії, засвідчується підписом керівника та печаткою Навчального закладу. Перший примірник у тижневий термін передається до Комісії, другий - залишається у Навчальному закладі і зберігається протягом 10 років від дати проведення іспиту.

11. Рішення екзаменаційної комісії про допуск до кваліфікаційного іспиту особи, яка не має вищої освіти, але має загальну середню освіту та відповідний досвід роботи не менше одного року у ліцензованого професійного учасника фондового ринку, заноситься до протоколу про результати іспиту.

12. Фахівцям, які успішно склали кваліфікаційний іспит, видаються відповідні кваліфікаційні посвідчення. Оформлення кваліфікаційних посвідчень здійснює Навчальний заклад.

13. Видачу кваліфікаційних посвідчень не пізніше трьох днів від дати оголошення результатів кваліфікаційного іспиту здійснює Навчальний заклад.

14. Особам, які не склали кваліфікаційного іспиту, подані ними документи та оплата за складання кваліфікаційного іспиту не повертаються.

15. Фахівці, які не склали кваліфікаційного іспиту, мають право повторно складати його в установленому порядку.

16. Фахівець може звернутися з проханням провести повторну додаткову співбесіду. Для її проведення голова екзаменаційної комісії або в разі його відсутності - заступник голови екзаменаційної комісії призначає апеляційну комісію, до складу якої повинно входити не менше 3 членів екзаменаційної комісії.

Крім того, до складу апеляційної комісії може входити представник саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку відповідно до того виду професійної діяльності на фондовому ринку, на право здійснення якого фахівець складає іспит. Для цього саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку готує та надає керівнику навчального закладу, на базі якого здійснюється атестація фахівців, подання щодо включення до складу апеляційної комісії відповідної кандидатури.


( Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1713 від 16.11.2010 )

17. Фахівець має право оскаржити дії екзаменаційної комісії стосовно дотримання пунктів цього Порядку та Правил проведення кваліфікаційного іспиту в Комісії або в суді.


( Порядок із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1713 від 16.11.2010 )

Заступник начальника управління
розвитку законодавства та
взаємодії з державними органами


О.М.Табала