МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 169 від 25.03.2002
м.Київ


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 квітня 2002 р.
за N 378/6666

Про затвердження Порядку видачі довідки про чисельність працюючих інвалідів


( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
праці та соціальної політики

N 273 від 03.11.2004

N 83 від 20.03.2006 )

Відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" зі змінами і доповненнями НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок видачі довідки про чисельність працюючих інвалідів (далі - Порядок), що додається.


( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики
N 83 від 20.03.2006 )

2. Виконавчому директору Фонду України соціального захисту інвалідів Хабарову В.:

2.1. Узяти до виконання та довести до відома відділень Фонду вищезазначений Порядок.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря.

4. Скасувати наказ Мінпраці від 18.05.2001 N 210.

Міністр
І.Сахань

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства праці

та соціальної політики

25.03.2002 N 169

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 квітня 2002 р.

за N 378/6666

Порядок

видачі довідки про чисельність працюючих інвалідів


( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики
N 83 від 20.03.2006 )
( У тексті Порядку слова "Фонду України соціального захисту інвалідів" замінено словами "Фонду соціального захисту інвалідів" згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики
N 273 від 03.11.2004 )

1. Цей Порядок регулює видачу відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів довідок про чисельність працюючих інвалідів (далі - довідка), які мають основне місце роботи в підприємстві, установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадської організації інвалідів, їх відокремлених підрозділах, а також у фізичної особи, яка використовує найману працю, виходячи з середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу обчислюється у встановленому порядку.


( Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики
N 83 від 20.03.2006 )

2. Підприємство, установа, організація, у тому числі підприємство, організація громадської організації інвалідів, їх відокремлені підрозділи, а також фізична особа, яка використовує найману працю (далі - юридична та фізична особи), для отримання довідки відповідно до свого місцезнаходження подає до відділення Фонду соціального захисту інвалідів (далі - відділення Фонду) такі документи:

- заяву;

- копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

- звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів за попередній рік;

- список працюючих інвалідів (додаток 1).

У разі, якщо юридичні та фізичні особи зареєстровані менше року, то звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів подається ними за весь період діяльності, але не менше ніж за один звітний квартал.

Відділення Фонду мають право здійснювати перевірки достовірності поданих юридичними та фізичними особами документів відповідно до частини восьмої статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"875-12 (із змінами).


( Пункт 2 в редакції Наказів Міністерства праці та соціальної політики
N 273 від 03.11.2004,
N 83 від 20.03.2006 )

3. Подані документи реєструються в журналі (додаток 2).

4. Відділення Фонду після опрацювання поданих документів протягом десяти днів після їх реєстрації видають довідку встановленого зразка (додаток 3). У разі відмови у видачі довідки юридичній та фізичній особі (не надані необхідні документи, документи не оформлені належним чином) дається обґрунтована відповідь.


( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики
N 83 від 20.03.2006 )

5. Відділення Фонду ведуть облік і забезпечують зберігання усієї документації щодо видачі довідок протягом трьох років з дати видачі довідки юридичним та фізичним особам.


( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики
N 83 від 20.03.2006 )

6. Відділення Фонду щокварталу подають інформацію щодо кількості довідок, наданих юридичним та фізичним особам, до Фонду соціального захисту інвалідів.


( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики
N 83 від 20.03.2006 )

Начальник управління
політики соціального
захисту інвалідів


В.П.Войтович

Додаток 1

до пункту 2 Порядку видачі

довідки про чисельність

працюючих інвалідів

(у редакції наказу

Міністерства праці

та соціальної політики

від 20.03.2006 N 83

( z0387-06 )

СПИСОК

працюючих інвалідів за станом _________________________

(звітний період)

_____________________________________________________________

для юридичної особи повне найменування (для фізичної особи прізвище, ім'я, по батькові)

------------------------------------------------------------------
|N |Прізвище,|Номер |Група|Термін, |Посада, N та   |Місце   |
|з/п|ім'я, по |довід-|інва-|на який |дата наказу про |проживання|
|  |батькові |ки  |лід- |встанов-|зарахування   |інваліда, |
|  |     |МСЕК |ності|лена  |(звільнення) або |телефон  |
|  |     |   |   |інвалід-|укладення (розір-|     |
|  |     |   |   |ність  |вання) трудового |     |
|  |     |   |   |    |договору     |     |
|---+---------+------+-----+--------+-----------------+----------|
|1 |2    |3   |4  |5    |6        |7     |
|---+---------+------+-----+--------+-----------------+----------|
|  |     |   |   |    |         |     |
------------------------------------------------------------------
   "___"______________20___ рік
 М.П. Керівник _____________________________________________
            (підпис, ініціали та прізвище)


( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики
N 83 від 20.03.2006 )

Додаток 2

до пункту 3 Порядку видачі

довідки про чисельність

працюючих інвалідів

(у редакції наказу

Міністерства праці

та соціальної політики

від 20.03.2006 N 83

( z0387-06 )

ЖУРНАЛ

реєстрації виданих довідок про чисельність працюючих інвалідів

------------------------------------------------------------------
|N |Повне   |Реєстрацій-|Дата    |Дата видачі|Прізвище,  |
|з/п|найменуван-|не     |реєстрації |довідки  |ім'я, по  |
|  |ня юридич- |посвідчення|поданих  |      |батькові  |
|  |ної особи |      |документів |      |працівника |
|  |(для фізич-|      |      |      |відділення |
|  |ної особи |      |      |      |Фонду    |
|  |прізвище, |      |      |      |соціального |
|  |ім'я, по  |      |      |      |захисту   |
|  |батькові) |      |      |      |інвалідів, |
|  |      |      |      |      |який    |
|  |      |      |      |      |підготував |
|  |      |      |      |      |довідку   |
|---+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|1 |2     |3     |4     |5     |6      |
|---+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|  |      |      |      |      |      |
------------------------------------------------------------------


( Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики
N 83 від 20.03.2006 )

Додаток 3

до пункту 4 Порядку видачі

довідки про чисельність

працюючих інвалідів

(у редакції наказу

Міністерства праці

та соціальної політики

від 20.03.2006 N 83

( z0387-06 )

ДОВІДКА

про чисельність працюючих інвалідів

   Кому подається ______________________________________________
              (назва та адреса одержувача)
__________________________________________________________________
  для юридичної особи повне найменування (для фізичної особи
__________________________________________________________________
          прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
     (банківські реквізити юридичної (фізичної) особи)
__________________________________________________________________
     (повне найменування відокремленого підрозділу)
__________________________________________________________________
   (поштові реквізити, телефон відокремленого підрозділу)
__________________________________________________________________
     (банківські реквізити відокремленого підрозділу)
------------------------------------------------------------------
|Назва показника       |Код  |Чисельність працюючих   |
|               |рядка |              |
|-----------------------------+------+---------------------------|
|1              |2   |3             |
|-----------------------------+------+---------------------------|
|Середньооблікова чисельність |   |              |
|штатних працівників за    |   |              |
|попередній період (квартал, |   |              |
|півріччя, три квартали, рік):|   |              |
|-----------------------------+------+---------------------------|
|у юридичної (фізичної) особи |01  |              |
|(осіб)            |   |              |
|-----------------------------+------+---------------------------|
|у відокремленому підрозділі |02  |              |
|(осіб)            |   |              |
|-----------------------------+------+---------------------------|
|у тому числі кількість    |   |              |
|інвалідів:          |   |              |
|-----------------------------+------+---------------------------|
|у юридичної (фізичної) особи |03  |              |
|(осіб)            |   |              |
|-----------------------------+------+---------------------------|
|у відокремленому підрозділі |04  |              |
|(осіб)            |   |              |
------------------------------------------------------------------
   "____" ____________ р.
   (дата видачі довідки)
 Керуючий відділенням Фонду
 соціального захисту інвалідів
 _________________________
 М. П.


( Додаток 3 в редакції Наказів Міністерства праці та соціальної політики
N 273 від 03.11.2004,
N 83 від 20.03.2006 )