ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА

СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 91 від 13.02.2002
м. Київ


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 лютого 2002 р.
за N 199/6487

Про затвердження Порядку проведення атестації державних інспекторів з метрологічного нагляду (ПМУ 22-2002)

З метою реалізації положень статті 24 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"113/98-ВР НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення атестації державних інспекторів з метрологічного нагляду (ПМУ 22-2002), що додається.

2. Начальнику управління метрології, єдиного часу та еталонних частот Салганику Б.Ш. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Директорам територіальних органів Держстандарту забезпечити впровадження та безумовне виконання зазначеного Порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держстандарту України Сидоренка Г.С.

Голова Комітету
П.Кабан

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держстандарту

України

13 лютого 2002 р. N 91

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 лютого 2002 р.

за N 199/6487

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ІНСПЕКТОРІВ З МЕТРОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ (ПМУ 22-2002)

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цей Порядок розроблений відповідно до статті 24 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"113/98-ВР (далі - Закон України) і встановлює вимоги та процедуру до проведення атестації державних інспекторів з метрологічного нагляду й оформлення її результатів.

1.2 Вимоги цього Порядку поширюються на службових осіб Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України (далі - Держстандарт України) та його територіальних органів, які здійснюють державний метрологічний нагляд за забезпеченням єдності вимірювань та кількістю фасованого товару в упаковках (далі - державний метрологічний нагляд).

2 ВИМОГИ ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ

2.1 Службові особи Держстандарту України та його територіальних органів, на яких покладені роботи із здійснення державного метрологічного нагляду (далі - службові особи), підлягають обов'язковій атестації як державні інспектори з метрологічного нагляду (далі - державні інспектори).

2.2 Атестація службових осіб проводиться з метою визначення кваліфікації, досвіду і ділових якостей, необхідних для виконання робіт з державного метрологічного нагляду.

2.3 Установлюються два види атестації: первинна та періодична.

2.3.1 Первинній атестації підлягають службові особи для одержання ними права на здійснення державного метрологічного нагляду.

Як державні інспектори можуть бути атестовані службові особи, які:

мають повну вищу освіту;

мають необхідну теоретичну підготовку в галузі державного метрологічного нагляду, одержану в Українському учбово-науковому центрі стандартизації, метрології і якості продукції Держстандарту України (далі - УкрУНЦ) або іншому навчальному закладі III - IV рівнів акредитації;

протягом 6 місяців пройшли практичне стажування в територіальному органі із здійснення державного метрологічного нагляду.

2.3.2 Періодична атестація службових осіб проводиться один раз на 5 років для підтвердження їх кваліфікації щодо проведення державного метрологічного нагляду.

Службові особи повинні не рідше одного разу на 5 років підвищувати свою кваліфікацію в галузі державного метрологічного нагляду шляхом навчання в УкрУНЦ або іншому навчальному закладі III - IV рівнів акредитації.

2.4 Службові особи при проведенні державного метрологічного нагляду повинні керуватися Законами України, нормативно-правовими актами України з метрології, нормативними документами з метрології, посадовими інструкціями та цим Порядком.

2.5 Службові особи, які атестуються, повинні знати:

закони України та інші нормативно-правові акти України в галузі метрології та метрологічної діяльності, а також з питань дисциплінарної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення у сфері метрології та метрологічної діяльності;

організацію і порядок проведення державного метрологічного нагляду;

основоположні нормативні документи в галузі метрології;

основи метрології, основні принципи, методи та умови одержання результатів вимірювань;

основи законодавства про працю, правила охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки.

2.6 Права, обов'язки та правовий захист державних інспекторів з метрологічного нагляду визначені статтями 24 і 25113/98-ВР¦st25 Закону України113/98-ВР.

3 ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ

3.1 Організацію та проведення атестації службових осіб покладено на Держстандарт України та його відповідні територіальні органи. Для цього наказом Держстандарту України або територіального органу утворюється комісія з атестації у складі голови, секретаря та членів комісії.

Атестація службових осіб центрального апарату Держстандарту України здійснюється комісією Держстандарту України, а атестація службових осіб територіальних органів - комісією відповідного територіального органу.

3.2 До складу комісії з атестації, яка повинна складатися не менш ніж з 3 осіб, залучаються провідні фахівці в галузі метрології та стандартизації, представники кадрових та юридичних служб.

3.3 На кожну службову особу, що підлягає атестації, у комісію з атестації надається атестаційний лист, зразок якого наведено в додатку, та характеристика, підписана керівником підрозділу, де працює службова особа.

Перший розділ атестаційного листа заповнюється працівником кадрової служби Держстандарту України або відповідного територіального органу.

3.4 Службова особа, що підлягає атестації, повинна бути офіційно повідомлена про термін і місце проведення атестації, а також ознайомлена з характеристикою (під розпис) не пізніше ніж за два тижні до проведення атестації.

3.5 Атестація проводиться шляхом перевірки та оцінки рівня теоретичних знань і практичної підготовки службової особи, що необхідні для здійснення державного метрологічного нагляду. Крім того, оцінюються ділові якості цієї службової особи.

Атестація проводиться в присутності керівника підрозділу, де працює службова особа.

Атестація службової особи не може проводитися у разі її відсутності на засіданні атестаційної комісії.

3.6 На підставі всебічної оцінки рівня підготовки службової особи комісія з атестації приймає одне з таких рішень:

службова особа відповідає вимогам, що ставляться до державного інспектора;

службова особа відповідає вимогам, що ставляться до державного інспектора, за умови виконання рекомендацій комісії;

службова особа не відповідає вимогам, що ставляться до державного інспектора.

3.7 Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як 3/4 її складу.

Рішення комісії з атестації приймається більшістю голосів на підставі результатів відкритого голосування членів комісії з атестації. За рівної кількості голосів рішення голови є вирішальним.

Рішення комісії з атестації щодо кожної службової особи оформлюється в другому розділі атестаційного листа і доводиться до відома службової особи під розпис.

Загальні результати атестації службових осіб оформлюються протоколом засідання комісії з атестації.

3.8 У разі прийняття за результатами первинної атестації рішення щодо відповідності службової особи вимогам, що ставляться до державного інспектора, Держстандарт України або територіальний орган на підставі рішення комісії з атестації протягом двох тижнів:

видає наказ щодо надання службовій особі права на здійснення державного метрологічного нагляду;

оформлює службове посвідчення, у якому зазначається, що службова особа є державним інспектором з метрологічного нагляду.

3.9 У разі прийняття рішення щодо відповідності службової особи вимогам, що ставляться до державного інспектора, за умови виконання рекомендацій комісії, комісія з атестації повинна призначити термін проведення повторної атестації. Зазначений термін повинен бути не менше одного місяця від дня проведення атестації.

3.10 За негативних результатів атестації службової особи (у тому числі повторної) рішення щодо подальшої роботи службової особи приймається керівником Держстандарту або територіального органу згідно з чинним законодавством.

3.11 Рішення керівника Держстандарту або територіального органу, прийняті за результатами атестації, можуть бути оскаржені службовою особою протягом 10 днів у встановленому порядку згідно з чинним законодавством.

4 ПОЗБАВЛЕННЯ СЛУЖБОВОЇ ОСОБИ ПРАВА НА ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО МЕТРОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ

4.1 Службова особа може бути позбавлена права на здійснення державного метрологічного нагляду в разі:

негативних результатів періодичної атестації;

за встановленням фактів порушення службовою особою обов'язків державного інспектора з метрологічного нагляду;

за вчинення під час виконання обов'язків державного інспектора дій, що можуть бути кваліфіковані як протиправні;

власної ініціативи.

4.2 У разі прийняття рішення щодо позбавлення службової особи права на здійснення державного метрологічного нагляду керівник Держстандарту або територіального органу протягом двох тижнів видає відповідний наказ та скасовує його службове посвідчення.

4.3 Рішення керівника Держстандарту або територіального органу можуть бути оскаржені службовою особою в порядку, установленому законодавством.

4.4 Службові особи за вчинення під час виконання обов'язків державного інспектора дій, що можуть бути кваліфіковані як протиправні, притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

Начальник управління метрології,
єдиного часу та еталонних частот

Б.Салганик

Додаток

до пункту 3.3 Порядку

проведення атестації

державних інспекторів з

метрологічного нагляду

Зразок атестаційного листа

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

   1 Інформація щодо службової особи, яка підлягає атестації як 
державний інспектор:
Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________
Дата народження __________________________________________________
Освіта ___________________________________________________________
    (назва навчального закладу, рік закінчення, спеціальність)
Посада службової особи ___________________________________________
Загальний трудовий стаж __________________________________________
(у тому числі як державного інспектора____________________________
Відомості про підвищення кваліфікації ____________________________
Відомості про стажування _________________________________________
   2 Результати атестації:
   2.1 За підсумками голосування комісії з атестації службових
осіб як державних інспекторів, створеної наказом _________________
__________________________________________________________________
      (Держстандарту або територіального органу)
від "___"____________ ____ р. N ___, службова особа:
відповідає  вимогам,  що ставляться до державного інспектора
(за ___, проти _____);
відповідає  вимогам, що ставляться до державного інспектора,
за умови виконання рекомендацій комісії (за ___, проти _____);
не відповідає вимогам, що ставляться до державного інспектора
(за ___, проти _____).
   2.2 Рішення комісії з атестації: ____________________________
__________________________________________________________________
   2.3 Комісія з атестації рекомендує: _________________________
__________________________________________________________________
   (рекомендації комісії з атестації щодо підвищення рівня
__________________________________________________________________
  теоретичної або практичної підготовки службової особи тощо)
Повторну атестацію _______________________________________________
                (прізвище, ініціали)
провести _________________________________________________________
       (термін проведення повторної атестації)
(за ___, проти ____)
 Голова комісії з атестації  ____________  ____________________
                (підпис)   (ініціали, прізвище)
 Члени комісії з атестації:  ____________  ____________________
                (підпис)   (ініціали, прізвище)
 Секретар комісії з атестації ____________  ____________________
                (підпис)   (ініціали, прізвище)
 "___"____________ ____ р.
   З рішенням комісії з атестації ознайомлений
 ______________________________________ _______________
 (ініціали та прізвище службової особи)   (підпис)

Примітка. Запис щодо повторної атестації робиться, якщо службова особа не була атестована.