МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 260 від 08.06.2001Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 червня 2001 р.
за N 554/5745

Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю


( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
праці та соціальної політики

N 208 від 29.06.2005

N 320 від 14.10.2010 )

У зв'язку з прийняттям Закону України від 24 грудня 1999 року N 1356-XIV "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України", відповідно до статей 24322-08¦st24 і 24-1322-08¦st24-1 Кодексу законів про працю України322-08 і на виконання доручень Кабінету Міністрів України від 13 січня 2000 року та 14 липня 2000 року N 429/1 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Форму трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю (додається);

Порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю (додається).


( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики
N 320 від 14.10.2010 )

2. Контроль за додержанням законодавства про працю України фізичною особою, яка використовує найману працю, здійснює Міністерство праці та соціальної політики України.

3. Державному центру зайнятості забезпечити надання Пенсійному фонду України та фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування відомостей щодо реєстрації державною службою зайнятості укладених трудових договорів між працівником і фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму працівників або фізичною особою, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг. Порядок надання відомостей визначається угодами, укладеними Державним центром зайнятості з Пенсійним фондом України та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.


( Наказ доповнено пунктом 3 згідно з Наказом Міністерства праці та
соціальної політики
N 208 від 29.06.2005 )

4. З прийняттям цього наказу вважається такою, що не застосовується на території України, постанова Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань та Секретаріату ВЦРПС від 28 квітня 1987 р. N 275/13-76 "Про затвердження Положення про умови праці осіб, які працюють у громадян за договорами, та форми договору".

Міністр
І.Сахань

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства праці

та соціальної політики

України

08.06.2001 N 260

(у редакції наказу

Міністерства праці

та соціальної політики

України

14.10.2010 N 320

( z1038-10 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 червня 2001 р.

за N 554/5745

ПОРЯДОК

реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю

1. Цей Порядок поширюється на фізичних осіб, які використовують найману працю: фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які використовують найману працю, пов'язану з наданням послуг (кухарі, няньки, водії тощо) (далі - фізична особа).

2. Укладений у письмовій формі трудовий договір між працівником і фізичною особою у трьох примірниках фізична особа повинна подати на реєстрацію до державної служби зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.

У разі коли інтереси фізичної особи представляє за нотаріальним дорученням уповноважена нею особа, така особа повинна подати на реєстрацію укладений між працівником і фізичною особою трудовий договір до державної служби зайнятості за місцем проживання фізичної особи.

3. При реєстрації трудового договору сторони повинні пред'явити паспорт та подати такі документи:

фізична особа - підприємець - свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності);

фізична особа, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг, - довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності);

працівник, який влаштовується на роботу до фізичної особи, - трудову книжку, довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності);

особа, яка вперше шукає роботу і не має трудової книжки, - довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності).

У разі реєстрації трудового договору особою, уповноваженою нотаріальним дорученням фізичною особою, така особа повинна пред'явити паспорт та подати: оригінал та належним чином завірену копію нотаріального доручення, а також у відповідних випадках зазначені в абзацах другому та третьому цього пункту документи.

4. У випадку відсутності працівника при проведенні державної реєстрації трудового договору фізична особа (або за нотаріальним дорученням уповноважена нею особа) повинна пред'явити паспорт та подати такі документи:

фізична особа - підприємець: підписаний сторонами трудовий договір у трьох примірниках із нотаріально посвідченим підписом працівника, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності), копію такої довідки, виданої працівникові, його трудову книжку (за наявності);

фізична особа, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг: підписаний сторонами трудовий договір у трьох примірниках із нотаріально засвідченим підписом працівника, довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності), копію такої довідки, виданої працівникові (за наявності), його трудову книжку (за наявності).

5. Відповідальна особа центру зайнятості в день подання фізичною особою (або за нотаріальним дорученням уповноваженою нею особою) трудового договору, а у разі відсутності працівника при проведенні реєстрації трудового договору - в день подання фізичною особою (або за нотаріальним дорученням уповноваженою нею особою) документів, передбачених пунктом 4 цього Порядку, реєструє його у книзі реєстрації трудових договорів за формою, згідно з додатком. Трудовому договору присвоюється номер, за яким він зареєстрований у книзі, і ставиться дата його реєстрації.

6. Відповідальна особа центру зайнятості на підставі запису про реєстрацію трудового договору, зробленого в книзі реєстрації трудових договорів, робить на трьох примірниках трудового договору запис:

 "Трудовий договір зареєстрований "__" ___________ 20__ р. N _____
 _________________________________________________________________
         (найменування центру зайнятості)
 М.П.
 ________________
(підпис)
 ____________________________________
   (прізвище, ім'я, по батькові
 посадової особи центру зайнятості)".

7. Якщо працівник був відсутнім при проведенні державної реєстрації трудового договору, відповідальна особа центру зайнятості повертає фізичній особі (або за нотаріальним дорученням уповноваженій нею особі) два примірники такого договору з відміткою про реєстрацію.

Фізична особа зобов'язана вручити під розписку працівникові один примірник зареєстрованого трудового договору протягом трьох робочих днів з дня його надходження, про що робиться відповідний запис у книзі реєстрації, а також повернути йому трудову книжку із записом про прийняття на роботу.

8. У разі закінчення строку трудового договору або припинення його дії достроково в трудовому договорі фізична особа робить запис про підстави його припинення з посиланням на відповідні статті Кодексу законів про працю України, про що сторони сповіщають центр зайнятості, який зареєстрував трудовий договір.

9. Відповідальна особа центру зайнятості протягом трьох робочих днів знімає трудовий договір з реєстрації, про що робить відповідний запис у книзі реєстрації трудових договорів.

Зняття з реєстрації трудового договору у разі його розірвання за ініціативою фізичної особи у випадках, визначених Кодексом законів про працю України, за відсутності працівника, проводиться у строк, зазначений в абзаці першому цього пункту, за умови подання фізичною особою (або за нотаріальним дорученням уповноваженою нею особою):

примірника трудового договору;

заяви про зняття трудового договору з реєстрації із зазначенням дати звільнення з роботи працівника та підстав розірвання зазначеного договору;

копій документів, що підтверджують:

надсилання працівникові повідомлення про намір розірвати з ним трудовий договір (рекомендованим листом з повідомленням про вручення). У разі коли вручити поштове відправлення неможливо, подаються копії підтвердних документів;

проведення передбаченого законодавством розрахунку з працівником або копію платіжної відомості із зазначенням суми депонованої заробітної плати.

У цьому випадку центр зайнятості повідомляє працівника про зняття з реєстрації трудового договору.

10. Відповідальна особа центру зайнятості на підставі запису про зняття трудового договору з реєстрації, зробленого у книзі реєстрації трудових договорів, робить на трьох, а в разі відсутності працівника - на двох примірниках трудового договору запис:

 "Трудовий договір від "__" _______________ 20__ р. N ______
 знято з реєстрації "__" _______________ 20__ р.
 _________________________________________________________________
         (найменування центру зайнятості)
 М.П.
 ________________
(підпис)
 ____________________________
 (прізвище, ім'я, по батькові
    посадової особи
центру зайнятості)".

11. Відповідальна особа центру зайнятості інформує Пенсійний фонд у встановленому порядку про реєстрацію (зняття з реєстрації) трудового договору між фізичною особою - підприємцем або іншою фізичною особою та працівником не пізніше наступного робочого дня після її проведення.


( Пункт 11 набирає чинності з 01.01.2011 - див. пункт 4 Наказу Міністерства праці та соціальної політики
N 320 від 14.10.2010}

12. За зверненням працівника, який не був присутній під час зняття трудового договору з реєстрації, посадова особа центру зайнятості протягом трьох робочих днів з дня такого звернення робить відповідну відмітку у виданому йому примірнику трудового договору та засвідчує у трудовій книжці запис про звільнення з роботи, внесений фізичною особою.

13. У разі коли документи, що подаються для реєстрації чи зняття з реєстрації трудового договору, не відповідають встановленим вимогам, центр зайнятості повертає їх без вчинення будь-яких дій із зазначенням причини.

14. Записи про реєстрацію та зняття з реєстрації трудового договору дають право фізичній особі внести записи до трудової книжки працівника про прийняття та звільнення його з роботи.

15. Посадова особа центру зайнятості підтверджує особистим підписом записи, унесені фізичною особою до трудової книжки працівника, і засвідчує їх печаткою.

16. Посадова особа центру зайнятості повинна ознайомити присутні сторони або сторону під підпис у журналі щодо порядку реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, унесення відповідних записів до трудової книжки працівника та її зберігання.


( Порядок в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики
N 320 від 14.10.2010 )

Начальник Юридичного управління
І.О.Тубелець

Додаток

до Порядку реєстрації

трудового договору

між працівником і фізичною

особою, яка використовує

найману працю

N
з/п
Прізвище,
ім'я, по
батькові
сторін,
які
уклали
трудовий
договір
Місце
проживання
сторін
Дата
реєстрації
трудового
договору
Дата
зняття з
реєстрації
трудового
договору
Підстави
припинення
трудового
договору
Відмітка
про
завірення
запису,
зробленого
фізичною
особою у
трудовій
книжці
працівника
Відмітка про
вручення
фізичній особі
(або за
нотаріальним
дорученням
уповноваженій
нею особі) двох
примірників
зареєстрованого
трудового
договору для
подальшої
передачі одного
примірника
працівникові за
його
відсутності
Відмітка про
ознайомлення
з порядком
реєстрації
та зняття з
реєстрації
трудового
договору
(підпис)
( Додаток в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики
N 320 від 14.10.2010 )

Затверджено

Наказ Міністерства праці та

соціальної політики України

08.06.2001 N 260

ЗРАЗОК

Форма трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю

   Місто_____________         "__" ____________ 200_ р.
   Прізвище ____________________________________________________
   Ім'я ________________________________________________________
   По батькові ________________________________________________,
   Рік народження ______________________________________________
   Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує
найману працю, пов'язану з наданням послуг) ______________________
__________________________________________________________________
   Ідентифікаційний номер (за наявності) _______________________
   Для фізичної особи - підприємця
   Ідентифікаційний номер (за наявності) _______________________
   Місце проживання ____________________________________________
   Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
   іменований далі Фізична особа, з одного боку, і
   Прізвище ____________________________________________________
   Ім'я ________________________________________________________
   По батькові ________________________________________________,
   Дата народження _____________________________________________
   Вид діяльності (професія) ___________________________________
   Останнє місце роботи ________________________________________
   Місце проживання ____________________________________________
   Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий
__________________________________________________________________
   Ідентифікаційний номер (за наявності) ______________________,
   іменований далі Працівник, з другого боку, уклали між собою
цей трудовий договір про таке:
   1. Цей договір є: (потрібне підкреслити) безстроковим, що
укладається на невизначений строк;
   на визначений термін, установлений за погодженням сторін
_________________________________________________________________;
          (указати строк дії договору)
таким, що укладається на час виконання певної роботи
__________________________________________________________________
         (указати строк виконання роботи)
   2. Працівник зобов'язаний виконувати ________________________
__________________________________________________________________
   (зазначаються докладні характеристики роботи продавця,
__________________________________________________________________
  водія, секретаря, садівника, няньки тощо та вимоги до рівня
__________________________________________________________________
    її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю
__________________________________________________________________
  виконання робіт, рівня виконання норм та нормованих завдань,
__________________________________________________________________
   дотримання правил з охорони праці; строків її виконання)
   3. Фізична особа зобов'язується:
   оплачувати працю Працівника у розмірі _______________________
грн. на місяць.
   Розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не
нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної
плати;
   забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці для виконання
прийнятих Працівником  зобов'язань,  обладнати  робоче  місце
відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, надавати
необхідний інвентар, робочий одяг.
   4. Час виконання робіт установлюється з _____________________
__________________________________________________________________
    (указується час початку та закінчення робочого дня)
   При розподілі робочого дня на частини зазначається тривалість
кожної з частин та перерва між ними. Наприклад, з 8.00 годин до
12.00 годин та з 17.00 годин до 20.00 годин. Розподіл робочого дня
на частини можливий і в ході виконання трудового договору, про що
складається відповідне доповнення до цього договору.
   При цьому сторони мають право встановлювати сумарний облік
робочого часу за певний період (місяць, квартал тощо). Тривалість
робочого часу не повинна перевищувати у  вибраному  періоді
нормальну тривалість робочого часу з розрахунку 40 годин на
тиждень.
   5. Вихідні дні надаються ____________________________________
                (указуються відповідні дні тижня)
   За згодою сторін конкретні вихідні дні можуть змінюватися,
про що сторони сповіщають одна одну не пізніше ніж за два дні.
   Робота у вихідні, святкові та неробочі дні допускається
тільки за згодою Працівника і підлягає компенсації відповідно до
чинного законодавства.
   6. Тривалість  щорічної оплачуваної відпустки та час її
надання __________________________________________________________
__________________________________________________________________
   (указується тривалість, початок та закінчення відпустки)
   Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може бути менш
як 24 календарні дні.
   7. При вирішенні питань, не передбачених цим договором,
сторони керуються загальними нормами законодавства про працю
України.
   8. Трудовий  договір  набирає  чинності  з моменту його
підписання або з дати, визначеної сторонами у договорі, але не
пізніше дня фактичного допущення працівника до роботи.
   9. Трудовий договір повинен бути зареєстрований Фізичною
особою (або за нотаріальним дорученням уповноваженою нею особою) у
державній службі зайнятості за місцем свого проживання у тижневий
строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.
   10. Спори з виконання умов трудового договору розглядаються
районним судом. У такому самому порядку розглядаються спори про
визнання трудового договору недійсним, якщо він був укладений,
наприклад, без наміру виконувати передбачені в ньому обов'язки
(фіктивний трудовий договір).
   11. Заробітна  плата працівника підлягає оподаткуванню в
порядку, визначеному законодавством про прибутковий податок з
громадян.
   12. Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими
договорами,   підлягають   загальнообов'язковому  державному
соціальному страхуванню. Сплата страхових внесків провадиться у
розмірах і порядку, визначених законодавством.
   13. Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг
__________________________________________________________________
    (указати відомості про кількість дітей, утриманців,
             інші підстави)
   14. Трудовий  договір  складений  у  трьох  автентичних
примірниках, один з яких перебуває у Фізичної особи, другий - у
Працівника, третій - у державної служби зайнятості, яка здійснила
реєстрацію трудового договору.
   15. Підписи сторін:
 Фізична особа (або за нотаріальним  Працівник _________________
 дорученням уповноважена нею особа)
 ___________________
 "___" ________________ 200_ р.    "___" _____________ 200_ р.
   16. Трудовий договір зареєстрований від "__" ________ 200_ р.
за N ________
__________________________________________________________________
      (найменування державної служби зайнятості)
 М.П. ______________    ______________________________________
     (підпис)        (прізвище, ім'я, по батькові
               посадової особи служби зайнятості)
   17. Трудовий договір розірваний сторонами "__" ______ 20__ р.
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
    (підстави припинення договору вносяться з посиланням
        на відповідні статті КЗпП України)
 Підписи сторін:
 Фізична особа _______________________ Працівник ________________
         (або за нотаріальним  (крім випадків розірвання
        дорученням уповноважена    трудового договору
           нею особа)     за ініціативою фізичної
                       особи у випадках,
                       визначених КЗпП,
                    за відсутності працівника)
   18. Трудовий договір від "___" ____________ 200_ р. за N ____
знято з реєстрації "___" ___________ 200_ р.
__________________________________________________________________
      (найменування державної служби зайнятості)
 М.П. ______________    _____________________________________
     (підпис)        (прізвище, ім'я, по батькові
                посадової особи служби зайнятості)
   19. Трудовий договір визнаний недійсним за рішенням суду від
"___" __________ 200_ р.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
      (підстави та копія рішення суду додаються)
__________________________________________________________________
   20. Сторони ознайомлені з порядком реєстрації та зняття з
реєстрації трудового договору, унесення відповідних записів до
трудової книжки Працівника та її зберігання.
   Підписи сторін:
 Фізична особа (або за нотаріальним  Працівник _________________
 дорученням уповноважена нею особа)
 ___________________


( Форма із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики
N 320 від 14.10.2010 )

Начальник Юридичного управління
І.О.Тубелець