ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

Н А К А З

N 198 від 22.02.95
м.Київ

Про затвердження нормативних документів по організації кадрової роботи

Враховуючи зауваження і пропозиції учасників семінару працівників кадрових служб регіональних відділень Фонду державного майна України, що проходив 8 і 9 грудня 1994 року у м.Києві НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про відділ (сектор) кадрів регіонального відділення Фонду державного майна України (додаток N 1).

2. Затвердити Положення про планування, організацію і облік учбової роботи в органах приватизації України (додаток N 2).

3. Затвердити Інструкцію про порядок розрахунку і обліку витрат на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів в органах приватизації (додаток N 3).

4. Затвердити орієнтовне завдання по навчанню працівників регіональних відділень та їх представництв (додаток N 4).

5. Начальникам регіональних відділень Фонду державного майна України:

5.1. Створити відділи (сектори) кадрів у відділеннях як самостійні структурні підрозділи регіональних відділень і розробити Положення про них;

5.2. Взяти під контроль організацію навчання керівників представництв;

5.3. Щоквартально, не пізніше 1 числа першого місяця кварталу направляти в Департамент кадрової роботи і міжнародних зв'язків Фонду державного майна України:

- план навчання кадрів на наступний квартал і потреби в коштах для його виконання;

- звіт про навчання кадрів за минулий квартал і витрати коштів на кадрове забезпечення;

- кількість працюючих в регіональному відділенні і представництвах (окремо), серед них державних службовців, а також кількість державних сужбовців-пенсіонерів за віком.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Фонду Тарасенко О.Г.

Голова Фонду
Ю.Єхануров

Додаток N 1

до наказу Голови Фонду

державного майна України

від 22.02.95 N 198

Типове положення

про відділ (сектор) кадрів регіонального відділення Фонду державного майна України

1. Загальні положення

1.1. Відділ (сектор) кадрів - це самостійний структурний підрозділ регіонального відділення (надалі відділення), підпорядкований начальнику відділення або його заступнику.

1.2. В своїй діяльності відділ (сектор) кадрів керується Кодексом законів про працю України, Законом України "Про державну службу"3723-12, Постановами Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, нормативними документами Головного Управління державної служби і Фонду державного майна України, наказами і розпорядженнями начальника регіонального відділення.

1.3. Чисельність працівників відділу (сектора) кадрів встановлюються залежно від чисельності працівників відділення з розрахунку 1 працівник відділу на 50 працюючих, але не менше 2 осіб. Якщо чисельність працюючих у відділенні більша, як 100 чоловік, створюється відділ кадрів, при меншій чисельності сектор кадрів.

1.4. Відділ (сектор) кадрів очолює начальник відділу (сектора), який призначається та звільнюється з посади начальником відділення. Начальник сектору кадрів прирівнюється за посадою до головного спеціаліста.

1.5. Розподіл обов'язків між працівниками відділу (сектора) кадрів здійснює начальник відділу (сектора) кадрів за погодженням з начальником відділення.

1.6. У представництвах регіонального відділення, з яких чисельність працюючих не перевершує 50 чоловік, кадрова робота покладається на одного з працівників, для якого вона є:

- основною діяльністю при чисельності працівників представництва 20 чоловік і більше;

- виконується разом з іншими службовими обов'язками при чисельності працівників до 20 чоловік.

2. Основні завдання

Відділ (сектор) кадрів проводить:

2.1. Забезпечення відділення згідно з штатним розписом необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації.

2.2. Оформлення прийому, переведення, переміщень і звільнення працівників відділення, облік відпусток працівників відділення і здійснення контролю за їх наданням.

2.3. Організація обліку особового складу відділення і звітності по кадрах, облік військовозобов'язаних і оформлення їх на спецоблік.

2.4. Виконання роботи по плануванню і організації різних форм навчання працівників відділення, облік спеціалістів, які завершили навчання.

2.5. Забезпечення діяльності працівників, які виконують кадрову роботу в представництвах, надання їм методичної допомоги.

3. Функції відділу (сектора) кадрів

3.1. Оформлює документи про прийом, переведення, переміщення і звільнення працівників, видає їм необхідні довідки та інші документи, пов'язані з роботою працівника у відділенні.

3.2. Заповнює, зберігає і видає трудові книжки у відповідності до діючої інструкції.

3.3. Ознайомлює працівників, які прийняті на роботу у відділення, з правилами внутрішнього трудового розпорядку і Законом України "Про державну службу". Організовує прийняття присяги державного службовця для прийнятих на роботу у відділення працівників.

3.4. Забезпечує ведення обліку і звітності по особовому складу працівників відділення, веде облік наказів начальника відділення з особового складу.

3.5. Організовує ведення табельного обліку службовців у відділенні.

3.6. Оформлює відпустки і листи тимчасової непрацездатності працівників відділення.

3.7. Оформлює і видає виписки із трудових книжок працівникам відділення про трудовий стаж їх роботи для оформлення пенсій, надання допомог та інше.

3.8. Веде облік військовозобов'язаних за всіма категоріями військового обліку.

3.9. Організовує систематичний контроль за станом трудової дисципліни працівників відділення, оформлює матеріали щодо її порушників для накладення на них дисциплінарного стягнення.

3.10. Здійснює організаційно-методичне керівництво підготовкою та підвищенням кваліфікації працівників відділення і його представництв.

3.11. Складає на підставі потреб підрозділів відділення річні та щоквартальні плани підвищення кваліфікації кадрів і кошторис витрат на кадрове забезпечення, забезпечує їх виконання.

3.12. Встановлює зв'язки з учбовими закладами підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, а також з вищими учбовими закладами для забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників відділення.

3.13. Організовує учбовий процес по всіх формах підвищення кваліфікації працівників відділення і представництв.

3.14. Оформлює договори з учбовими закладами і викладачами, направлення на навчання та інші необхідні документи стосовно навчання працівників відділення.

3.15. Веде облік працівників відділення, які закінчили навчання, робить відповідні записи про навчання в особових справах працівників.

3.16. Формує кадровий резерв, забезпечує його підготовку, організовує стажування працівників відділення.

3.17. Організовує підготовку працівників кадрових служб представництв, контролює їх діяльність.

3.18. Проводить відбір випускників вищих учбових закладів для роботи у відділенні і представництвах, організовує проходження практики студентами для їх подальшого залучення до роботи у відділенні.

3.19. Організовує діяльність конкурсної комісії відділення по прийому працівників на вакантні посади.

3.20. Оформлює учбові та аспірантські відпустки працівників відділення.

3.21. На підставі нормативних документів Фонду та пропозицій керівництва відділення розробляє нормативні документи, що є обов'язковими для виконання у відділенні та представництвах, і затверджує їх наказами начальника відділення.

4. Права відділу (сектора) кадрів

4.1. Вимагати від керівництва підрозділів відділення та його представництв виконання наказів начальника відділення, планів роботи з кадрами, а також вказівок Фонду державного майна з питань роботи з кадрами.

4.2. Одержувати необхідні відомості про працівників відділення від керівників їх підрозділів.

4.3. Запрошувати працівників відділення для співбесіди з питань, що стосуються функцій відділу (сектора) кадрів.

4.4. Приймати та розглядати заяви і скарги працівників відділення щодо прийому на роботу, звільнення тощо.

4.5. Здійснювати в установленому порядку добір працівників підвідомчого йому відділу (сектору), визначати їх права та обов'язки.

4.6. Представляти начальнику відділення пропозиції щодо преміювання працівників відділу (сектора) за зразкове виконання покладених на них обов'язків, у разі необхідності притягувати до відповідальності порушників трудової дисципліни.

4.7. Представляти керівництво відділення в учбових закладах підготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

5. Відповідальність

5.1. Начальник відділу (сектора) кадрів несе персональну відповідальність за:

- забезпечення підрозділів відділення необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації;

- своєчасне складання та виконання планів підвищення кваліфікації кадрів, та кошторису витрат на ці цілі;

- виконання функцій, покладених на відділ (сектор) кадрів.

5.2. Працівники кадрової служби несуть відповідальність за виконання розпоряджень начальника відділу (сектора) кадрів та завдань і функцій згідно їх посадовим інструкціям.

Додаток N 2

до наказу Голови Фонду державного

майна України від 22.02.95 N 198

Положення

про планування, організацію та облік учбової роботи в органах приватизації України

1. Загальні положення.

1.1. Планування та облік навчальної роботи - це основа організації учбового процесу.

1.2. Організація учбового процесу здійснюється на підставі Положення про систему навчання працівників єдиної системи органів приватизації, а також організацій, підприємств та громадян України з питань приватизації державного майна та реформування власності, затвердженого наказом Голови Фонду державного майна України від 11.11.94 р. N 682.

1.3. Відповідальність за діяльність системи навчання працівників єдиної системи органів приватизації покладається у Фонді державного майна України на відділ підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Департаменту кадрової роботи і міжнародних зв'язків, а в регіональних відділеннях Фонду (надалі відділення) і представництвах - на їх начальників.

1.4. Безпосередньо роботу по організації навчання працівників органів приватизації виконують працівники відділу (сектора) кадрів відділень та представництв (надалі - організатори навчання).

1.5. Планування та облік здійснюються з метою:

- забезпечення для працівників органів приватизації можливості отримати необхідний рівень загально-освітніх і професійних знань;

- розробка і погодження програм навчання;

- забезпечення необхідних умов проведення навчання;

- контроль і регулювання процесу навчання, підведення підсумків учбового процесу;

- аналіз якості і результатів навчання.

2. Планування учбової роботи.

2.1. Планування здійснюється організатором навчання терміном на один рік з розбивкою по кварталах і по конкретних формах навчання.

2.2. Планування річного навчання працівників органу приватизації проводиться на підставі потреби органів приватизації, завдань керівництва Фонду державного майна України, рішень науково-експертної ради при Фонді державного майна України. У процесі планування має бути враховано, що кожен працівник органу приватизації повинен пройти навчання для підвищення кваліфікації у будь-якій формі, передбаченій Положенням про систему навчання працівників органів приватизації, не рідше одного разу на три роки.

2.3. Річні і квартальні плани з навчання мають передбачати:

- форми навчання, до яких залучаються працівники органів приватизації;

- кількість працівників, які залучаються до навчання;

- термін навчання;

- тематика навчання;

- кількість учбових груп.

2.4. Учбові групи мають складатись з урахувань категорії працівників, які залучаються до навчання, їх посад і профілю діяльності. Мінімальна кількість слухачів в учбовій групі - 10 осіб.

2.5. Річні та квартальні плани затверджуються наказом керівника органу приватизації.

3. Планування занять.

3.1. Заняття плануються організатором навчання спільно з викладачами. При цьому розробляються:

- тематичний план курсу навчання і розпис занять;

- визначається місце, час і термін його проведення.

3.2. Тематичний план складається до початку занять і має включати:

- послідовність розміщення учбових тем;

- кількість годин на теоретичне і практичне навчання;

- виконання методичних вимог.

3.3. Тематичний план друкується, підписується організатором навчання і викладачем і затверджується керівництвом органу приватизації.

3.4. Розпис занять розробляється організатором навчання до їх початку. До нього включаються:

- теми занять;

- прізвища викладачів;

- передбачені перерви між заняттями.

Розпис складається на весь курс навчання і затверджується керівництвом органу приватизації.

У разі необхідності розпис може бути змінено.

3.5. Навчання може проводитись з повним відривом від роботи, коли слухачі на термін навчання звільняються від роботи протягом необхідної кількості робочих днів, а також з частковим відривом від роботи, якщо навчання проводиться протягом 2-4 годин в робочий час.

3.6. Список працівників, які залучаються до навчання, програма або тематичний план курсу навчання, його термін, перелік викладачів затверджуються наказом керівника органу приватизації.

4. Підведення підсумків учбового процесу та його облік.

4.1. Після закінчення курсу навчання може бути проведена співбесіда, залік, екзамен чи захист написаної слухачами випускної роботи. Форма підведення підсумків учбового процесу встановлюється керівництвом органу приватизації. Результати навчання записуються в особисту справу працівника.

4.2. Організатор навчання веде облік працівників органу приватизації, які протягом року підвищували кваліфікацію по всіх формах навчання, а також таких, які проходили перепідготовку.

4.3. На базі матеріалів обліку в кінці року складається та подається Фонду державного майна України звіт щодо роботи по підвищенню кваліфікації та перепідготовці працівників органу приватизації та оформлюється статистична звітність.

5. Терміни складання планів і звітності.

5.1. Не пізніше 20 листопада в регіональних відділеннях складається проект річного плану перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з позицій, які потребують витрат коштів на кадрове забезпечення. Проекти планів і кошторисів витрат направляються до Фонду державного майна України.

5.2. На базі отриманих проектів планів і кошторисів відділ підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Фонду розробляє проект річного плану перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів і кошторису витрат на кадрове забезпечення приватизації. Погоджені з відповідними підрозділами Фонду проекти планів і кошторису подаються на затвердження Голові Фонду державного майна України.

5.3. Затверджені план і кошторис входять як складова частина до щорічної програми приватизації.

5.4. Затверджені плани і кошториси витрат не пізніше 20 грудня доводяться до регіональних відділень і на їх базі складаються остаточні річні плани підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників відділень і представництв, які затверджуються начальником регіонального відділення.

5.5. На підставі річного плану складаються річні плани.

5.6. Не пізніше 1 числа першого місяця кварталу регіональні відділення направляють до Фонду державного майна України квартальні плани і звіт про проведену роботу по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів за попередній квартал.

Додаток N 3

до наказу Голови Фонду

державного майна України

від 22.02.95 N 198

Інструкція про порядок

розрахунку і обліку витрат на підготовку, перепідготовку кадрів в органах приватизації України

1. Загальні положення

1.1. Фінансування витрат на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів проводиться за рахунок позабюджетного фонду приватизації.

1.2. Порядок формування коштів на кадрове забезпечення і перерахування їх з позабюджетного фонду приватизації за навчання працівників органів приватизації регламентується відповідними документами Департаменту управління позабюджетним фондом приватизації Фонду державного майна України.

2. Порядок складання кошторису витрат на учбову роботу

2.1. На основі проекту річного плану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів забезпечення приватизації по таких статтях витрат:

- навчання керівників;

- тематичні семінари для працівників органів приватизації;

- семінари-наради для працівників за фаховими напрямками;

- навчання працівників у Міжнародному центрі приватизації інвестицій та менеджменту;

- навчання, організоване органами приватизації для представників цих органів і працівників представництв;

- навчання працівників на курсах підвищення кваліфікації;

- навчання персоналу органів приватизації по обслуговуванню приміщення;

- оплата учбовим закладам за навчання працівників у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах підготовка і (перепідготовка);

- стажування працівників органу приватизації за кордоном.

2.2. При складанні кошторису враховується кількість працівників, які залучаються до навчання, кількість учбових груп, середня вартість одного дня навчання одного працівника, середня вартість повного курсу навчання на курсах підвищення кваліфікації або в учбових закладах, а також вартість стажування працівника.

2.3. В результаті розрахунку, витрат по окремих статтях витрат сумуються кількість працівників, які залучаються до навчання, загальні суми витрат по трьох напрямках:

- на підвищення кваліфікації;

- на підготовку та перепідготовку;

- на стажування за кордоном.

2.4. Розмір плати за навчання встановлюється двосторонніми договорами (угодами) між органом приватизації і учбовим закладом.

2.5. Форма кошторису наведена в додатку до цієї інструкції.

3. Облік витрат на учбову роботу.

3.1. Організатор навчання веде облік договорів з учбовими закладами і коштів, які витрачаються на навчання кадрів.

3.2. Договори з учбовими закладами і трудові угоди з викладачами та рахунки стосовно оплати за навчання підшиваються протягом року і зберігаються три роки.

3.3. Організатор навчання веде журнал, в який вносяться прізвища працівників органу приватизації, назви учбових закладів, в яких проходять навчання працівники органу приватизації, термін і вартість навчання, а також дата і номер платіжного документу.

3.4. Щокварталу регіональні відділення звітують перед Фондом державного майна України про витрати коштів на учбову роботу.

3.5. Кадрова служба підсумовує виконання квартальних і річних планів навчання кадрів, а також витрати коштів на кадрове забезпечення приватизації і звітує про їх виконання перед керівництвом Фонду.

Додаток

до Інструкції про порядок розрахунку

і облік витрат на підготовку і

підвищення кваліфікації кадрів в

органах приватизації України.

Кошторис витрат на навчання працівників на 199_ р.

-----------------------------------

(назва органу приватизації)

N
Вид навчання
Кількість
залучених
до навчан-
ня
Термін
навчан-
ня
Вартість 1 дня
навчання однієї
особи / повна
вартість курсу
навчання
Сума
витрат
1.
Навчання керівників
органів приватизації
2.
Семінари-наради пра-
цівників за фаховими
напрямками
3.
Навчання працівників
в Міжнародному цент-
рі приватизації
4.
Навчання в органі
приватизації
5.
Навчання на курсах
підвищення кваліфі-
кації
6.
Оплата підготовки і
перепідготовки
7.
Навчання персоналу,
який обслуговує при-
міщення
8.
Стажування за кордо-
ном
   Всього

В тому числі:

   На підвищення кваліфікації __________________________________
   На підготовку і перепідготовку ______________________________
   На стажування за кордоном ___________________________________
   Начальник регіонального
   відділення       _____________________________________
   Кошторис коштів _____________________________________________

Додаток N 4

до наказу Голови Фонду державного

майна України від 22.02.95 N 198

Орієнтовне завдання

по навчанню працівників регіональних відділень і представництв на 1995 рік


Регіональне відділення
Форми навчання

Всьо-
го
Навчання у
Міжнародно-
му центрі
приватиза-
ції
Семінари в
регіональ-
них відді-
леннях
Стажування
Кількість працівників
регіо-
наль-
ного
відді-
лення
пред-
став-
ницт-
ва
регіо-
наль-
ного
відді-
лення
пред-
став-
ницт-
ва
регіо-
наль-
ного
відді-
лення
пред-
став-
ницт-
ва
Вінницьке
1
2
20
25
1
1
50
Волиньське
1
1
20
20
1
1
44
Дніпропетровське
3
3
40
50
2
2
100
Донецьке
4
4
60
60
3
3
134
Житомирське
1
3
20
40
1
2
67
Закарпатське
1
2
20
30
1
2
56
Запорізьке
2
3
35
40
2
2
84
Івано-Франківське
1
2
20
20
1
1
45
Київське
2
2
35
25
1
2
67
м. Київ
3
3
35
55
2
2
100
Кіровоградське
1
2
20
25
1
1
50
Луганське
3
6
35
95
2
4
145
Львівське
3
3
35
35
2
2
80
Миколаївське
1
2
20
25
1
1
50
Одеське
2
3
35
40
2
2
84
Полтавське
2
1
20
10
1
1
35
Рівненське
1
1
15
15
1
1
34
м. Севастополь
1

1011
Сумське
2
1
25
20
1
1
50
Тернопільське
1
1
20
25
1
1
49
Харківське
3
4
45
60
2
3
117
Херсонське
1
2
24
22
1
1
51
Хмельницьке
1
1
20
10
1
1
34
Черкаське
1
1
22
25
1
1
51
Чернівецьке
1
1
10
20
1
1
34
Чернігівське
1
2
22
25
1
1
52
Всього
44
56
683
817
34
40
1674