ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

Л И С Т


N 10-17-11495 від 05.11.99
м.Київ


Начальникам регіональних

відділень ФДМУ
Фонд державного майна України (ФДМУ) надає роз'яснення щодо укладання контрактів з головами правлінь відкритих акціонерних товариств (ВАТ).

Після прийняття рішення про приватизацію державного підприємства органом приватизації з моменту підписання акта про передачу майна підприємств від відповідних виконавчих органів влади до ФДМУ і до моменту підписання акта приймання-передачі майна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.99 N 887 ФДМУ є власником майна підприємства.

Згідно зі статтею 21 КЗпПУ 322-08 між керівником і власником майна підприємства укладається контракт.

До переліку документів, що подаються до ФДМУ відповідним виконавчим органом влади, входить і контракт, укладений керівником державного підприємства з відповідним виконавчим органом влади.

Державний орган приватизації - ФДМУ - укладає додаткову угоду (додаток 1) до існуючого контракту, якою передбачається виконання обов'язків керівника щодо умов приватизації підприємства.

Після зміни форми власності на підприємстві (наказ органу приватизації про створення ВАТ) виконуючий обов'язки голови правління зобов'язаний у визначений термін подати до державного органу приватизації кандидатури до складу органів управління товариством та укласти з ним контракт.

На підставі Законів України "Про приватизацію державного майна", "Про господарські товариства"1576-12 у випадках, передбачених статутом ВАТ, ФДМУ до перших загальних зборів акціонерів виконує функції вищого органу товариства та з метою збереження державного майна призначає керівника підприємства, який є матеріально відповідальною особою, укладаючи з ним контракт згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.93 N 203203-93-п "Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності".

Слід зазначити, що контракт з головою правління ВАТ не повинен суперечити типовій формі контракту, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.95 N 597 "Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності" (додаток 2). Оплата праці та соціально-побутове забезпечення керівника визначаються згідно з постановою Кабінету Міністрів Україні від 19.05.99 N 859859-99-п.

З моменту виникнення корпоративних прав у засновника (державного органу приватизації) засновник передає права з управління майном відповідному органу державної виконавчої влади за актом приймання-передачі, до якого додається контракт з керівником підприємства.

Щодо роботи постійної конкурсної комісії з відбору кандидатур на заміщення вакантних посад голів правлінь ВАТ, то ці комісії потрібні для розгляду кандидатур на посаду голів правлінь ВАТ у разі виникнення потреби в їх заміні до передачі корпоративних прав Національному агентству України з управління державними корпоративними правами.


Перший заступник Голови Фонду
М.Чечетов

Додаток 1

до листа ФДМУ від 05.11.99

N 10-17-11495

   Зразок

Додаткова угода

     від "___"________________ _____р. N _________
до Контракту від _____ N_____ з керівником державного підприємства
"_______________________________________________________________",
      щодо якого прийнято рішення про приватизацію
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові)

Відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна" та на виконання наказу Фонду державного майна України (ФДМУ) від ___________N____ з моменту прийняття рішення про приватизацію майна державного підприємства уповноваженим органом з управління державним майном є ФДМУ.

   1. Вважати контракт з керівником державного підприємства
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
      (прізвище, ім'я та по батькові керівника)
чинним до моменту виходу наказу ФДМУ про перетворення державного
підприємства у відкрите акціонерне товариство (ВАТ).

2. Доповнити пункт ___ розділу__ контракту абзацом такого змісту:

"Керівник вживає заходів щодо дотримання вимог ФДМУ відносно умов приватизації підприємства, а саме:

1) забезпечує своєчасне надання кандидатури до комісії з приватизації;

2) забезпечує підготовку та проведення інвентаризації майна у встановлений термін відповідно до наказу органу приватизації;

3) виконує накази та розпорядження, обов'язкові для адміністрації об'єкта приватизації, що пов'язані з розробленням проекту плану приватизації та установчих документів;

4) забезпечує державну реєстрацію ВАТ, інформації про випуск акцій та реєстрацію випуску акцій ВАТ в установлені терміни;

5) у разі прийняття рішення про реструктуризацію (реорганізацію) державного підприємства в процесі підготовки до приватизації підприємства керівник підприємства несе особисту відповідальність за дотримання термінів підготовки та проведення реструктуризації (реорганізації).


3. Розділ 3 контракту "Оплата праці та соціально-побутове забезпечення керівника" встановлюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. N 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності та об'єднань державних підприємств".

3.1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, керівнику щомісяця виплачується заробітна плата за рахунок коштів підприємства:

посадовий оклад у розмірі __________ грн., вирахуваний відповідно до нормативів постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. N 859;

надбавка за інтенсивність праці в розмірі 50 відсотків посадового окладу.

3.2. Умови встановлення доплат, надбавок, премій, винагород за підсумками роботи:

у разі виконання та досягнення підприємством рентабельності згідно з додатком 1 до цього контракту нараховуються премії за підсумками роботи за квартал у розмірі посадового окладу пропорційно відпрацьованому часу;

у разі недосягнення підприємством рентабельності згідно з додатком 1 до цього контракту премії зменшуються до 50 відсотків у тому звітному періоді, коли не досягнуто рівня рентабельності, за окремим рішенням органу, уповноваженого управляти майном.

Додаткові виплати керівнику здійснюються авансом у розмірі 75 відсотків розрахункової суми, визначеної в попередньому звітному періоді.

Після визначення рентабельності за звітний період бухгалтерія підприємства повинна зробити перерахунок додаткових виплат керівнику.

3.3. Визначення рівня рентабельності та розміру додаткових виплат здійснюється щокварталу на підставі даних бухгалтерського звіту.

3.4. Керівнику надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів із збереженням щомісячної середньої заробітної плати, обчисленої за попередні 12 місяців.

Під час виходу у відпустку керівнику надається матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі середньомісячного заробітку одночасно з наданням щорічної відпустки.

Керівник на свій розсуд визначає час і порядок використання відпустки (час початку і час закінчення, одночасно або частинами і т. ін.), попередньо погодивши з органом, уповноваженим управляти майном.

3.5. Керівнику сплачується винагорода за підсумками роботи за рік та винагорода за вислугу років відповідно до чинного на підприємстві положення.

Керівнику можуть сплачуватись інші додаткові виплати або надбавки, передбачені чинним законодавством України або положенням про преміювання, що затверджені колективним договором, діючим на підприємстві.

3.6. Керівнику можуть сплачуватись кошти на представницькі витрати, в тому числі у валюті (якщо він знаходиться у відрядженні за кордоном), згідно із щорічним кошторисом, затвердженим органом, уповноваженим управляти майном.

3.7. Додаткові виплати керівнику за звітний період не нараховуються в разі відсутності прибутку з початку року, наявності нещасного випадку з летальним наслідком, невиконання рішень органу управління майном, а також у разі несплати реструктуризованої податкової заборгованості протягом трьох місяців за наявності вини керівника і за поданням посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці в разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці.

3.8. Заробітна плата керівнику виплачується на підставі розрахунку, який погоджується з органом, уповноваженим управляти майном.

3.9. Заробітна плата керівнику за відпрацьований місяць виплачується разом з виплатою заробітної плати всім категоріям працівників підприємства за відповідний період.

3.10. У разі виходу на пенсію керівнику виплачується грошова допомога в розмірі п'яти посадових окладів.


Перший заступник Голови Фонду    Керівник підприємства
державного майна України
                  "____________________________"
________ ____________________    ________ _____________________
(підпис)   (ініціали та      (підпис)   (ініціали та
        прізвище)              прізвище)
 "___" _______________ ____ р.    "___" _______________ ____ р.
        М. П.                 М. П.

Директор Департаменту _________     _______________________
роботи з ВАТ     (підпис)     (ініціали та прізвище)

Начальник відділу
формування органів  _________     _______________________
управління      (підпис)     (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст  _________     _______________________
            (підпис)     (ініціали та прізвище)

Додаток 2

до листа ФДМУ від 05.11.99

N 10-17-11495

Контракт

з головою правління відкритого акціонерного товариства

     "______________________________________________"


   м.Київ             "___" _______________ ____ р.

   Фонд державного майна України (ФДМУ) на підставі статуту та
рішення вищого органу відкритого акціонерного товариства (ВАТ),
пойменований далі "Вищий орган товариства", в особі першого
заступника голови ФДМУ
_________________________________________________________________,
         (прізвище, ім'я та по батькові)
з одного боку, та _______________________________________________,
             (прізвище, ім'я та по батькові)
пойменований далі "Керівник", з іншого боку, уклали цей контракт
про таке:
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові)
наймається (призначається) на  посаду  голови  правління  ВАТ
"____________________________________________" на строк з "___"
_______________ ____ року до "___" _______________ ____ року.

1. Загальні положення


1.1. За цим контрактом Керівник зобов'язується безпосередньо і через сформований апарат здійснювати поточне управління (керівництво) ВАТ, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження майна ВАТ та майна, що не увійшло до статутного фонду, а Вищий орган товариства зобов'язується створювати потрібні умови для роботи Керівника (додаток 1).

1.2. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником та Вищим органом товариства, які з боку останнього реалізуються виконавчим органом ВАТ (правлінням).

Кодекс законів про працю України, інші нормативні акти, що регулюють трудові правовідносини, поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрактом.

1.3. Керівник є повноважним представником ВАТ під час реалізації прав, повноважень, функцій, обов'язків, що передбачені законодавчими актами України та статутом ВАТ.

1.4. Керівник діє на підставі єдиноначальності.

1.5. Керівник підзвітний Вищому органу товариства, спостережній раді ВАТ у межах, встановлених чинним законодавством, статутом ВАТ та цим контрактом.


2. Обов'язки сторін


2.1. Вищий орган товариства через свій виконавчий орган (правління) зобов'язаний:

2.1.1. Створювати Керівникові всі умови, потрібні для продуктивної праці.

2.1.2. Не втручатись в оперативно-розпорядницьку діяльність Керівника.

2.1.3. Не обмежувати компетенцію та права Керівника, передбачені статутом ВАТ та цим контрактом.


2.2. Керівник зобов'язаний:

2.2.1. Здійснювати оперативне управління ВАТ, організовувати його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань ВАТ, передбачених його статутом.

2.2.2. Виконувати такі функції та обов'язки щодо організації та забезпечення діяльності товариства:

виконувати рішення Вищого органу товариства;

виконувати рішення спостережної ради ВАТ;

організовувати впровадження у виробництво нової техніки і прогресивної технології;

організовувати виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань, що взяті ВАТ;

організовувати матеріально-технічне забезпечення діяльності ВАТ;

організовувати реалізацію (збут) продукції, виробленої ВАТ, у тому числі робіт та послуг;

налагоджувати юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності ВАТ;

забезпечувати ВАТ кваліфікованими кадрами;

організовувати впровадження нових, прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці у ВАТ;

створювати для працівників нормальні, безпечні й сприятливі умови для роботи у ВАТ;

організовувати виконання екологічних програм;

виконувати інші обов'язки з організації забезпечення діяльності ВАТ, якщо це передбачено чинним законодавством;

організовувати збереження та ефективне використання державного майна, що не увійшло до статутного фонду.

2.2.3. Керівник зобов'язується забезпечувати високоприбуткову діяльність товариства.

На __ рік рівень рентабельності встановлюється таким, що дорівнює _ відсотки.

Рівень рентабельності визначається щорічно додатковими угодами до контракту на підставі доповіді Керівника про результати діяльності ВАТ за звітний рік і про планові показники роботи на наступний рік.

Діяльність Керівника, спрямована на збільшення прибутку ВАТ, не повинна здійснюватись на шкоду ВАТ.

2.2.4. Керівник щокварталу подає спостережній раді ВАТ та Вищому органу товариства звіти про результати роботи за звітний період (додаток 2).

Керівник щокварталу зобов'язаний особисто звітувати перед органами приватизації та спостережною радою ВАТ про хід ліквідації заборгованості до бюджету, з виплати заробітної плати та простроченої дебіторської заборгованості, в тому числі під час проведення експортно-імпортних операцій.

2.2.5. Керівник щокварталу, не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним, подає до ФДМУ нижчезазначені документи для проведення фінансово-економічного аналізу діяльності ВАТ:

баланс підприємства - ф. 1;

звіт про фінансові результати та їх використання - ф. 2;

звіт про фінансово-майновий стан підприємства - ф. 3;

звіт з праці - ф. 1пв.

2.2.6. Керівник подає один раз на рік Вищому органу товариства доповідь про фінансово-господарську діяльність ВАТ з пропозиціями щодо поліпшення його роботи, в якій знаходять відображення:

заходи щодо недопущення банкрутства ВАТ;

використання винаходів, передових технологій у виробництві;

заходи щодо поліпшення якості та конкурентоспроможності продукції.

2.2.7. Керівник передає спостережній раді ВАТ по одному примірнику виданих ним наказів і розпоряджень (крім кадрових).

2.2.8. На вимогу спостережної ради ВАТ та Вищого органу товариства Керівник подає їм поточну інформацію про діяльність ВАТ.

2.2.9. Спостережна рада ВАТ або Вищий орган товариства має право вимагати від Керівника позачергово звітувати про його дії, якщо він:

не виконує належним чином свої обов'язки з управління ВАТ і розпорядження його майном, а також державного майна, що не увійшло до статутного фонду;

передав іншим особам, втратив або розтратив майно ВАТ внаслідок недбалості, невиконання або виконання неналежним чином своїх обов'язків.

2.2.10. Спостережна рада ВАТ або Вищий орган товариства має право заборонити передачу або відчуження майна ВАТ, якщо такі дії можуть завдати шкоди ВАТ.

2.2.11. Керівник зобов'язаний не розголошувати комерційної таємниці ВАТ та конфіденційної інформації.

2.2.12. Керівник виконує функції і зобов'язання, які чинним законодавством покладаються на ВАТ і закріплені за Керівником.

2.2.13. Керівник зобов'язаний забезпечувати збереження таємниці та конфіденційної інформації у ВАТ, а також здійснювати організаційні та практичні заходи щодо створення умов для забезпечення охорони державної таємниці (у разі наявності інформації, яка є державною таємницею).

2.2.14. Керівник зобов'язаний організувати військовий облік та мобілізаційні заходи відповідно до чинного законодавства України з метою збереження мобілізаційних потужностей та запасів мобілізаційного матеріального резерву (у разі наявності).

2.2.15. Керівник несе особисту відповідальність за наявність боргів ВАТ до бюджету, з виплати заробітної плати працівникам ВАТ та простроченої дебіторської заборгованості ВАТ, у тому числі під час проведення експортно-імпортних операцій.

Керівник зобов'язаний вживати дієвих заходів щодо ліквідації боргів ВАТ до бюджету, з виплати заробітної плати працівникам ВАТ та простроченої дебіторської заборгованості ВАТ, у тому числі під час проведення експортно-імпортних операцій.

2.2.16. Керівник від імені власника зобов'язаний укласти колективну угоду з однією або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними і уповноваженими трудовим колективом.

Керівник зобов'язаний виконувати умови колективної угоди, яка укладалась ним, і несе персональну відповідальність за невиконання умов колективної угоди відповідно до чинного законодавства України (ст. 45 КЗпПУ).

2.2.17. Керівник зобов'язаний виконувати умови галузевої угоди (в разі її наявності).

2.2.18. Керівник зобов'язаний виконувати заходи, передбачені Указом Президента України від 07.07.95 N 561 та постановами Кабінету Міністрів України від 10.04.92 N 187, від 18.10.93 N 863 та від 31.08.94 N 601 щодо організації збирання та переробки відходів дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння (в разі наявності).

2.2.19. Керівник зобов'язаний виконувати норми, встановлені частиною другою статті 7 Указу Президента України від 23.07.95 N 468 "Про заходи щодо забезпечення приватизації в 1995 році", якою передбачено порядок одержання згоди Антимонопольного комітету України та поглинання господарюючих суб'єктів у процесі приватизації, та норми, які встановлені чинним антимонопольним законодавством України.


3. Оплата праці та соціально-побутове забезпечення Керівника


3.1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Керівнику щомісяця виплачується заробітна плата за рахунок коштів ВАТ:

посадовий оклад у розмірі _____________ грн., вирахуваний відповідно до нормативів постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.99 N 859;

надбавка за інтенсивність праці в розмірі 50 відсотків посадового окладу.

3.2. Умови встановлення доплат, надбавок, премій, винагород за підсумками роботи:

у разі виконання та досягнення ВАТ рентабельності згідно з додатком 1 до цього контракту нараховуються премії за підсумками роботи за квартал у розмірі посадового окладу пропорційно відпрацьованому часу;

у разі недосягнення ВАТ рентабельності згідно з додатком 1 до цього контракту премії зменшуються до 50 відсотків у тому звітному періоді, коли не досягнуто рівня рентабельності, за окремим рішенням спостережної ради.

Додаткові виплати Керівнику здійснюються авансом у розмірі 75 відсотків розрахункової суми, визначеної в попередньому звітному періоді.

Після визначення рентабельності за звітний період бухгалтерія підприємства повинна зробити перерахунок додаткових виплат Керівнику.

3.3. Визначення рівня рентабельності та розміру додаткових виплат здійснюється щокварталу на підставі даних бухгалтерського звіту.

3.4. Керівнику надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів із збереженням щомісячної середньої заробітної плати, обчисленої за попередні 12 місяців.

Під час виходу у відпустку Керівнику надається матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі середньомісячного заробітку одночасно з наданням щорічної відпустки.

Керівник на свій розсуд визначає час і порядок використання відпустки (час початку і час закінчення, одночасно або частинами і т. ін.), попередньо погодивши із спостережною радою ВАТ.

3.5. Керівнику сплачується винагорода за підсумками роботи за рік та винагорода за вислугу років відповідно до чинного ВАТ положення.

Керівнику можуть сплачуватись інші додаткові виплати або надбавки, передбачені чинним законодавством України або положенням про преміювання, що затверджені Вищим органом товариства.

3.6. Керівнику можуть сплачуватись кошти на представницькі витрати, в тому числі у валюті (якщо він знаходиться у відрядженні за кордоном), згідно із щорічним кошторисом, затвердженим спостережною радою ВАТ.

3.7. Додаткові виплати Керівнику за звітний період не нараховуються в разі відсутності прибутку з початку року, наявності нещасного випадку з летальним наслідком, невиконання рішень Вищого органу товариства або спостережної ради ВАТ, а також у разі несплати реструктурованої податкової заборгованості протягом трьох місяців за наявності вини Керівника і за поданням посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці в разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці.

3.8. Заробітна плата Керівнику виплачується на підставі розрахунку, який погоджується зі спостережною радою ВАТ, про що складається відповідний протокол.

3.9. Заробітна плата Керівнику за відпрацьований місяць виплачується разом з виплатою заробітної плати всім іншим категоріям працівників ВАТ за відповідний період.

3.10. У разі виходу на пенсію Керівнику виплачується грошова допомога в розмірі п'яти посадових окладів.


4. Права Керівника


4.1. Керівник має право:

діяти від імені ВАТ, представляти його інтереси на всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях;

розпоряджатися майном ВАТ згідно з чинним законодавством та статутом ВАТ;

укладати господарські та інші договори відповідно до статуту ВАТ та чинного законодавства України;

видавати доручення;

відкривати у банках розрахункові рахунки;

розпоряджатися коштами ВАТ у порядку, визначеному статутом ВАТ та чинним законодавством;

накладати на працівників ВАТ стягнення відповідно до законодавства;

у межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів і працівників ВАТ;

вирішувати інші питання, що віднесені статутом і цим контрактом до компетенції Керівника;

використовувати автомобіль ВАТ для виконання посадових обов'язків.

4.2. Керівник укладає трудові договори про наймання на роботу з усіма працівниками ВАТ.

Керівник може делегувати своїм заступникам, керівникам відокремлених підрозділів ВАТ право наймання і звільнення працівників.

4.3. Під час укладання трудових договорів з працівниками ВАТ, визначення й забезпечення умов їх праці і відпочинку Керівник керується законодавством про працю з урахуванням особливостей, що передбачені статутом ВАТ.

4.4. Під час наймання працівників Керівник застосовує будь-які визначені або ті, що допускаються законодавством, статутом ВАТ і цим контрактом, можливості у сфері організації, оплати й стимулювання праці, а також відпочинку.


5. Відповідальність сторін, вирішення спорів


5.1. У випадку невиконання або неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства та цього контракту.

5.2. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.


6. Зміни та умови розірвання контракту


6.1. Після закінчення одного року дії цього контракту його умови аналізуються з урахуванням практики діяльності ВАТ.

Обгрунтовані пропозиції сторін враховуються шляхом внесення до контракту відповідних змін і доповнень.

У випадку значних змін в умовах господарювання у зв'язку з прийняттям законодавчих актів, указів, інших нормативних документів, зокрема пов'язаних з переходом до ринкової економіки, кожна сторона має право ставити перед іншою стороною питання про зміну (уточнення) цього контракту.

Взаємоприйняті зміни оформляються додатковою угодою до контракту. У разі незгоди з пропозицією про зміни контракту сторона надає письмову мотивовану відмову.

6.2. Цей контракт припиняється:

а) після закінчення строку дії;

б) за згодою сторін;

в) з ініціативи Вищого органу товариства до закінчення строку дії у випадках, передбачених пунктом 6.3 цього контракту;

г) з ініціативи Керівника до закінчення строку дії у випадках, передбачених пунктом 6.4 цього контракту;

д) з інших підстав, передбачених законодавством.

6.3. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи Вищого органу товариства (органу приватизації) до закінчення строку його дії:

а) у випадку систематичного невиконання Керівником обов'язків, покладених на нього в пункті 2.2 цього контракту або передбачених додатковими угодами до контракту;

б) у випадку одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, що спричинило для ВАТ негативні наслідки (збитки, штрафи, постраждав авторитет ВАТ);

в) якщо Керівник приховує інформацію про об'єкти незавершеного будівництва, які підлягають приватизації згідно з Указом Президента України від 14.10.93 N 456;

г) з інших підстав: _________________________________.

6.4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення строку його дії:

а) у випадку систематичного невиконання Вищим органом товариства обов'язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують або порушують компетенцію та права Керівника;

б) втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, що може призвести або вже призвело до погіршення економічних показників діяльності ВАТ;

в) у випадку хвороби чи інвалідності (підтверджених відповідними медичними довідками), що перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом.

6.5. У разі дострокового припинення контракту на підставі підпункту "в" пункту 6.4 встановлюються такі додаткові гарантії та компенсації:

матеріальна допомога в розмірі трьох середніх заробітних плат Керівника, обчислених за останні місяці;

інші виплати, передбачені законодавством України.

6.6. За два місяці до закінчення строку дії контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк.

6.7. Якщо розірвання контракту здійснюється на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, про це зазначається в трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 статті 36 Кодексу законів про працю України.

6.8. Про наміри розірвати контракт Керівник повинен повідомити письмово спостережну раду ВАТ та Вищий орган товариства за два місяці до моменту подання заяви.

За цей період Керівник повинен подати нову кандидатуру на посаду голови правління ВАТ або передати керівництво справами ВАТ першому заступнику, про що скласти відповідний акт приймання-передачі справ та подати його на розгляд до Вищого органу товариства разом із заявою про звільнення або переведення та протоколом засідання спостережної ради ВАТ про зміну голови правління ВАТ.

6.9. Звільнення Керівника у випадках, передбачених цим контрактом, може здійснюватися на підставі рішення постійно діючої комісії ФДМУ (або його регіонального відділення) з проведення фінансово-економічного аналізу діяльності господарських товариств.


7. Термін дії та інші особливі умови контракту


7.1. Цей контракт діє:

з "___" _______________ ____ року до "___" ____________ ____ року.

7.2. Сторони можуть передбачати в контракті випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин, роблячи при цьому винятки, якщо:

сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;

про умови контракту інформуються відповідні працівники ВАТ та інші особи у зв'язку з необхідністю виконання контракту (ознайомлення працівників бухгалтерії, що займаються визначенням розміру виплат Керівнику, тощо).

Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності умов контракту їх працівниками та посадовими особами.

Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та на органи, які здійснюють нагляд (контроль) за дотриманням законодавства.

7.3. Умови цього контракту можуть бути змінені за згодою сторін у письмовій формі.

Загальні збори акціонерів, які скликаються в період дії цього контракту, мають право прийняти рішення про зміну умов та строку його дії.

7.4. Контракт набирає чинності з моменту його підписання сторонами.

7.5. Попередній контракт з головою правління ВАТ втрачає чинність з дня підписання цього контракту.

7.6. Цей контракт складено у двох примірниках, які зберігаються в кожної зі сторін і мають однакову юридичну силу.


8. Адреси сторін та інші відомості


8.1. Відомості про ВАТ:

   Повна назва: ________________________________________________
   Адреса: _____________________________________________________
   Розрахунковий рахунок _______ в _____________________________

8.2. Відомості про Керівника:

   Домашня адреса: _____________________________________________
   Домашній телефон: ___________________________________________
   Службовий телефон: __________________________________________

Паспорт серія _____ N ________, виданий "___" ________ 199 р.

   _____________________________________________________________
         (назва органу, що видав паспорт)
   Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг: __________
__________________________________________________________________
  (вказати відомості про кількість дітей, утриманців та інше)

8.3. Інші відомості та перелік документів, які додаються до контракту:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Вищий орган товариства        Керівник
______________________________ __________________________________
______________________________  (прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________ __________________________________
     (підпис)               (підпис)
"___" ________________ ____ р. "___" ____________________ ____ р.
        М. П.                М. П.

              ПОГОДЖЕНО

Галузеве міністерство      Орган місцевої виконавчої влади
_____________________________  __________________________________
_____________________________  __________________________________
     (підпис)             (підпис)
"___" _______________ ____ р.  "___" ____________________ ____ р.
        М. П.                  М. П.

Директор Департаменту роботи з ВАТ _________ _____________________
                 (підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу формування
органів             _________ ________________________
управління           (підпис)  (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст       _________ ________________________
                (підпис)  (ініціали та прізвище)

Додаток 1

до Контракту з головою правління

відкритого акціонерного товариства

Показники

ефективності використання майна і прибутку, що враховуються під час укладення контракту з головою правління відкритого акціонерного товариства


   1. _________________________________________________________,
         (прізвище, ім'я та по батькові)
який призначається головою правління ВАТ "______________________",
зобов'язується організувати роботу ВАТ з метою досягнення таких
результатів.

1.1. Основними показниками ефективності використання майна ВАТ та прибутку визначаються:


------------------------------------------------------------------
|     Показники     |1999 р. |2000 р. |2001 р. |2002 р. |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|1. Балансовий прибуток,   |    |    |    |    |
|тис. грн.          |    |    |    |    |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|2. Питома вага прибутку, що |    |    |    |    |
|залишається в розпорядженні |    |    |    |    |
|ВАТ та спрямовується у фонд |    |    |    |    |
|розвитку виробництва, %   |    |    |    |    |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|3. Питома вага експорту в  |    |    |    |    |
|обсязі товарної продукції, |    |    |    |    |
|%              |    |    |    |    |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|4. Структура оборотних   |    |    |    |    |
|коштів, тис. грн.      |    |    |    |    |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|У тому числі:        |    |    |    |    |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|готова продукція      |    |    |    |    |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|товарно-матеріальні     |    |    |    |    |
|цінності          |    |    |    |    |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|незавершене виробництво   |    |    |    |    |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|5. Рентабельність товарної |    |    |    |    |
|продукції, %        |    |    |    |    |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|6. Використання виробничих |    |    |    |    |
|потужностей з випуску    |    |    |    |    |
|основних видів продукції, % |    |    |    |    |
|за окремими видами     |    |    |    |    |
|продукції          |    |    |    |    |
------------------------------------------------------------------

1.2. Додаткові умови (визначають вимоги щодо технічного переозброєння, реконструкції, введення нових потужностей та ін.)


------------------------------------------------------------------
|     Зміст умови      |    Строк виконання     |
|-------------------------------+--------------------------------|
------------------------------------------------------------------

1.3. Керівник зобов'язується забезпечити підготовку виробництва і випуск таких видів продукції: ______________________ до ____________ __ р.

1.4. Керівник зобов'язується забезпечити проведення таких заходів:

__________________________________________________________________
     (зазначити заходи, умови й строки їх здійснення)

   2. Цей додаток  є  невід'ємною частиною контракту  від
"__" ____________ ___ р. N ____

3. Підписи сторін:


Вищий орган товариства     Керівник
_____________________________ ___________________________________
_____________________________  (прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________ ___________________________________
     (підпис)               (підпис)
"___" ______________ ____ р.  "___" _____________________ ____ р.
        М. П.                М. П.

              ПОГОДЖЕНО

Галузеве міністерство       Орган місцевої виконавчої влади
______________________________  ________________________________
______________________________  ________________________________
     (підпис)             (підпис)
"___" ________________ ____ р.  "___" __________________ ____ р.
        М. П.                  М. П.

Директор Департаменту роботи з ВАТ _________ _____________________
                 (підпис)  (ініціали та прізвище)

Начальник відділу формування
органів             _________ _______________________
управління            (підпис)  (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст       _________ _______________________
                 (підпис)  (ініціали та прізвище)

Додаток 2

до Контракту з головою правління

відкритого акціонерного товариства

Звіт

голови правління ВАТ

      "_________________________________________"

I. Загальні відомості


   1. Голова правління _________________________________________
               (прізвище, ім'я та по батькові)
   2. Орган, що уклав контракт _________________________________
   3. Термін дії контракту: з __________ до ____________________
   4. Звітний період ___________________________________________

II. Фінансово-господарська діяльність ВАТ


   1. Розмір прибутку за звітний період, що залишається в
розпорядженні ВАТ, _______________________________________________
   2. Рентабельність  ВАТ  за звітний період відповідно до
попереднього _____________________________________________________
   3. Вартість основних фондів _________________________________
   4. Фондоозброєність _________________________________________
   5. Збереження профілю діяльності ВАТ ________________________
   6. Кількість працюючих ______________________________________
   7. Середня заробітна плата за звітний період ________________
   Середньомісячна заробітна плата Керівника ___________________

8. Стан структури балансу ВАТ:


------------------------------------------------------------------
|      Позиція балансу      | тис. грн.  |  %   |
|--------------------------------------+--------------+----------|
|I. Основні засоби та інші       |       |     |
|позаоборотні активи          |       |     |
|II. Запаси та затрати         |       |     |
|III. Грошові кошти, розрахунки та   |       |     |
|інші активи              |       |     |
|--------------------------------------+--------------+----------|
|I. Джерела власних та прирівняних до |       |     |
|них коштів              |       |     |
|II. Довгострокові кредити та позикові |       |     |
|пасиви, розрахунки та інші пасиви   |       |     |
|--------------------------------------+--------------+----------|
|Підсумок балансу           |       |     |
------------------------------------------------------------------

   9. Кредиторська заборгованість ______________________________

У тому числі:

   комерційним банкам __________________________________________
   до бюджету __________________________________________________
   10. Коефіцієнт поточної ліквідності _________________________
   11. Дебіторська заборгованість ______________________________
   12. Наявність цільового бюджетного фінансування, шляхи його
використання
__________________________________________________________________

13. Участь в інших товариствах (наявність часток, паїв)

__________________________________________________________________
   14. Додаткові відомості _____________________________________

III. Соціальна діяльність ВАТ


   1. Укладення та виконання колективної угоди _________________
   2. Надання працівникам соціальних пільг _____________________
   3. Кошторис розподілу коштів, спрямованих на соціальну сферу
та пільги працівникам
__________________________________________________________________
   4. Використання об'єктів соціально-побутового призначення
__________________________________________________________________
   5. Інші показники ___________________________________________

   Голова правління ВАТ  ______________________________________
                   (підпис, дата)

М.П.


 "Державний інформаційний бюлетень про приватизацію", 2000/1