ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Н А К А З

N 542 від 12.07.2002

Про порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців


( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку

N 228 від 06.03.2006 )

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців" та відповідно до Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України та Української академії державного управління при Президентові України від 10.05.2002 р. N 30/84z0446-02 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2002 р. за N 446/6734, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (додаток 1).

2. Затвердити перелік питань на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її структурних підрозділів (додаток 2).

3. Начальникам управлінь та самостійних відділів центрального апарату Комісії, керівникам територіальних органів Комісії:

3.1. Ознайомити з наказом державних службовців підпорядкованих структурних підрозділів та забезпечити його виконання.

3.2. При проведенні співбесіди з кандидатами на заміщення вакантних посад надавати їм можливість ознайомитись із правовою та нормативною базою, яка регламентує специфіку функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу, питання щодо якого передбачені у додатку 2 до цього наказу.

4. Голові конкурсної комісії центрального апарату та керівникам територіальних органів Комісії забезпечити формування екзаменаційних білетів за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку та згідно з Переліком питань, передбачених у додатку 2 до цього наказу.

5. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Н. Піскун) оприлюднити наказ в офіційних виданнях Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на Веб-сайті http://www.ssmsc.gov.ua.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Комісії
О.Мозговий

Додаток 1

до наказу Голови

Державної комісії з

цінних паперів та

фондового ринку від 12

липня 2002 р. N 542

ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 169.

1. Загальні положення

1.1. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та його територіальних органах.

1.2. Іспит проводиться конкурсною комісією Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, склад якої затверджується наказом Голови (у територіальних органах - конкурсною комісією територіального органу, склад якої затверджується наказом його керівника).

1.3. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають вимогам чинного законодавства щодо прийняття на державну службу, передбачених для кандидатів на посади державних службовців.

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється відділом кадрової роботи та державної служби з відповідним обгрунтуванням (у територіальних органах - працівником, відповідальним за ведення кадрової роботи та державної служби).

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

1.4. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.5. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України "Про державну службу"3723-12, "Про боротьбу з корупцією"356/95-ВР, а також законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її структурних підрозділів (територіальних органів).

Перелік питань для перевірки знань Конституції України, Законів України "Про державну службу"3723-12 та "Про боротьбу з корупцією"356/95-ВР, який є складовою частиною наказу Головного управління державної служби України та Української академії державного управління при Президентові України від 10.05.2002 р. N 30/84z0446-02 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2002 р. за N 446/6734, наведений у додатку 1 до цього Порядку.

1.6. Перелік питань для перевірки знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її структурних підрозділів затверджується за необхідністю, доопрацьовується й перезатверджується відповідним наказом Голови Комісії.

Затверджений перелік є основою для формування переліку питань для територіальних органів. На його базі, у разі необхідності, територіальні органи розробляють перелік питань для перевірки знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень територіального органу, який затверджується керівником територіального органу.

Питання мають бути актуальними, грунтуватися на нормах чинного законодавства України. До питань, що грунтуються на правових нормах, які втратили чинність, мають бути своєчасно внесені зміни в установленому порядку.

1.7. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах масової інформації та обов'язково надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.8. Екзаменаційні білети складаються за формою, наведеною у додатку 2, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається одне питання для перевірки знань Конституції України, Законів України "Про державну службу"3723-12, "Про боротьбу з корупцією"356/95-ВР та два питання для перевірки знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її структурних підрозділів (територіальних органів), на вакантну посаду якого проводиться конкурс - усього 5 питань.

1.9. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.10. Процедура іспиту складається з 3 етапів:

організаційна підготовка до іспиту;

складання іспиту;

оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.11. Відділ кадрової роботи та державної служби за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце та час його проведення (у територіальних органах така робота виконується працівником, відповідальним за ведення кадрової роботи та державної служби).

2. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. Спірні питання вирішуються головою конкурсної комісії.

3. Складання іспиту

3.1. Під час іспиту та підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета у приміщенні мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для усіх кандидатів на заміщення відповідної вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводитись одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на запитання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (територіального органу). Перед відповіддю обов'язково вказується прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші ставиться підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України "Про державну службу"3723-12 та "Про боротьбу з корупцією"356/95-ВР і успішно відповіли на запитання для перевірки знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її структурного підрозділу (територіального органу), на заміщення вакантної посади до якого здійснюється конкурс.

Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України "Про державну службу"3723-12 та "Про боротьбу з корупцією"356/95-ВР і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її структурного підрозділу (територіального органу), на заміщення вакантної посади до якого здійснюється конкурс.

Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів у екзаменаційну відомість, форма якої наведена у додатку 3 цього Порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється.

Примітка. В екзаменаційному білеті та екзаменаційній відомості територіальні органи до назви "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" додають назву територіального органу.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі кадрової роботи та державної служби (у територіальних органах - у відповідального за ведення кадрової роботи та державної служби).

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

4.9. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для заняття вакантних посад державних службовців в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (у територіальному органі), та визначає кандидатури, які за їх згодою будуть рекомендовані для зарахування до кадрового резерву.

Начальник відділу кадрової
роботи та державної служби

Г.Осова

Додаток 1

до Порядку проведення іспиту

кандидатів на заміщення

вакантних посад державних

службовців в Державній

комісії з цінних паперів та

фондового ринку

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про боротьбу з корупцією"

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в України (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 )

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади за Законом України "Про державну службу" (статті 1, 2).

2. Право на державну службу (стаття 4).

3. Основні принципи державної служби (стаття 3).

4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).

5. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).

6. Основні права державних службовців (стаття 11).

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).

9. Присяга державних службовців (стаття 17).

10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).

11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).

12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).

13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).

14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).

17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

18. Щорічна та додаткова відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36).

19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).

20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38)

21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

III. Питання на перевірку знання Закону України "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР )

1. Поняття корупції та корупційних діянь (стаття 1).

2. Суб'єкти корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних корупцією (стаття 2).

3. Межі дії Закону України "Про боротьбу з корупцією" (стаття 3).

4. Органи, які ведуть боротьбу з корупцією (стаття 4).

5. Спеціальні обмеження щодо державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямовані на попередження корупції (стаття 5).

6. Декларування доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави (стаття 6, стаття 3723-12|st1313 Закону України "Про державну службу"3723-12).

7. Відповідальність за вчинення корупційних діянь (стаття 7).

8. Відповідальність за порушення спеціальних обмежень, встановлених для осіб, уповноважених на виконання функцій держави (стаття 8).

9. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю (стаття 9).

10. Відповідальність керівників за невжиття заходів по боротьбі з корупцією (стаття 10).

11. Відповідальність за умисне невиконання своїх обов'язків по боротьбі з корупцією (стаття 11).

12. Підстави і порядок адміністративного провадження у справах про корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з корупцією (стаття 12).

13. Відшкодування збитків, заподіяних державі, підприємству, установі, організації (стаття 13).

14. Скасування неправомірних нормативно-правових актів та рішень, прийнятих внаслідок корупційних діянь (стаття 14).

15. Контроль за виконанням законів у сфері боротьби з корупцією (стаття 16).

Додаток 2

до Порядку проведення іспиту

кандидатів на заміщення

вакантних посад державних

службовців в Державній

комісії з цінних паперів та

фондового ринку

 Зразок

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   Голова конкурсної комісії
                   _________ прізвище, ініціали
                   "___" ____________ 200_ р.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N ___

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу".

3. Питання на перевірку знання Закону України "Про боротьбу з корупцією".

4 - 5. Питання на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її структурних підрозділів.

Додаток 3

до Порядку проведення іспиту

кандидатів на заміщення

вакантних посад державних

службовців в Державній

комісії з цінних паперів та

фондового ринку

 Зразок

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців конкурсною комісією Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від "___" ____________ 2002 р.,

згідно з Порядком проведення іспиту, затвердженим наказом Голови Комісії

від "___" ___________ 2002 р. N ___

N
з/п
Прізвище,
ім'я, по
батькові
Посада, на яку
претендує
кандидат
Категорія
посади, на
яку
претендує
кандидат
Номер
білета
Загальна
сума
балів
1.

2.

3.

4.

 Голова Комісії    ____________   _________________
 Члени Комісії     ____________   __________________
            ____________   __________________
            ____________   __________________
            ____________   __________________
            ____________   __________________
            ____________   __________________
            ____________   __________________
            ____________   __________________
            ____________   __________________
 Секретар Комісії   ____________   __________________


( Додаток 2 втратив чинність на підставі Наказу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 228 від 06.03.2006 )